Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Zmluva o prenájme Mestského bytového podniku –MsBP, alebo ako sme prenajali rodinné striebro.

200

            Tento článok píšem preto, aby sa obyvatelia nášho mesta dozvedeli, za akých podmienok mesto prenajalo nie rodinné striebro, ale rodinné zlato. Plním si tak povinnosť poslanca, ktorý je povinný informovať svojich voličov. A táto povinnosť poslancovi vyplýva zo zákona.

Ešte v roku 1996 vtedajšie mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo vznik MsBP a založili spoločnosť MsBP s.r.o., ktorej 100-percentným vlastníkom je mesto Sereď a teda my všetci.

V rokoch 2010-2011 podnik, vybudoval geotermálny vrt, ktorý  ušetril viac ako 70 % nákladov na plyn pre výrobu tepla. Dalo sa očakávať, že po splatení úveru potrebného na financovanie vrtu, sa výrazná úspora v prevádzkových nákladoch premietne do zníženia cien za teplo.

            Avšak minulý rok, nový konateľ spoločnosti, pán Ing. Káčer, bez súhlasu Mestského zastupiteľstva, podpísal zmluvu o prenájme spoločnosti súkromnému investorovi.

A tak je dosť možné, že úspora, ktorú mal priniesť geovrt všetkým obyvateľom mesta, pôjde do vrecka súkromníka, prípadne ešte pár vyvoleným. V horšom prípade sa môže stať, že namiesto úspory na kúrení, nás bude čakať zdražovanie.  

              Vstup súkromného investora do spoločnosti sám o sebe nemusí byť nutne zlá vec. Všetko závisí od podmienok zadefinovaných v zmluve. Táto zmluva o prenájme však obsahuje viacero ustanovení,  ktoré sú podľa mňa v rozpore s dobrými mravmi a ako celok nie je podľa mňa ani zďaleka obojstranne výhodná.

Ja osobne by som takúto zmluvu nikdy nepodpísal a myslím si, že ani jednotliví aktéri, keby sa jednalo o ich osobný majetok. A preto som začiatkom tohto roka podal podnet na prokuratúru.

Samotná problematika, ktorú popisujem má svoje vývojové štádiá, ktorými podľa mňa sú:

A, príprava na vyhlásenie verejnej súťaže.

B, príprava zdôvodnenia, že MsBP, ktorý hospodári s ročným obratom viac ako 2,6 milióna eur (79 miliónov korún) je nefunkčná a zaťažujúca organizácia mesta a treba ju prenajať

C, Vzdanie sa funkcie konateľa Ing. Áča

D, výber uchádzačov vo verejnej súťaži

E, povinnosť Ing. Káčera zmluvu LEN PRIPRAVIŤ, NIE PODPÍSAŤ, danú uznesením zastupiteľstva č 161/2013. Vzniká zásadná otázka, prečo a za akým účelom konateľ podpísal zmluvu, ktorá podľa môjho názoru nie je pre obyvateľov mesta výhodná.

A teraz k jednotlivým bodom.

1)         V zmluve  v bode 2.18 je uvedené, že zmluvné strany sa výslovne dohodli, že kontrolu predmetu nájmu je Prenajímateľ ( teda mesto Sereď ) oprávnený vykonať na základe predchádzajúceho PÍSOMNÉHO  oznámenia, ktoré musí byť doručené Nájomcovi ( to znamená firme, s ktorou sme uzavreli zmluvu o prenájme MsBP ) najneskôr 5 pracovných dní, pred plánovanou kontrolou predmetu nájmu.

To v skutočnosti znamená celý týždeň. Neviem si predstaviť, že by niekto prenajal napríklad svoj byt, či dom a súhlasil  by s tým, že keď sa napríklad dozvie, že nájomca mu vytrháva parkety a robí si ohník, musí ho písomne požiadať a že bude čakať celý týždeň, až mu nájomník dovolí vstúpiť do jeho vlastného domu či bytu. Poznáme napríklad prípady, keď niektorí spoluobčania dokážu dokonale „vybývať“ byt a potom žiadajú o ďalší.

Vy by ste takúto zmluvu podpísali? Lebo ja nie.

2)         Bod 3.7  Tu sa píše: Nájomca sa zaväzuje investovať do majetku počas doby prenájmu minimálne tri milióny euro ako   “ Minimálny objem investícií.“    Minimálne 60% objemu investícií musí byť realizovaná do konca roku 2020.....   Zatiaľ by som povedal celkom fajn, veď firma investuje  zo svojho 3 milióny eur.

Má to však háčik. Keby nám dali ako protihodnotu za to, že im to prenajmeme 3 milióny, a my by sme ich investovali, majetok by bol náš. A my by sme ho odpisovali. Ale, keďže to investuje nájomca, majetok to bude Nájomcu a Nájomca ho bude aj odpisovať.

3)         V bode 3.8 sa píše : Do  „ Minimálneho objemu investícií“   sa započítavajú aj prostriedky získané z programov  v rámci fondov Európskej únie, alebo iné dostupné verejné zdroje na podporu energetiky, získané na účet Prenajímateľa, alebo Nájomcu. Taktiež zdroje investované Prenajímateľom, ktoré boli získané z nájomného od nájomcu.

Čo to znamená?  Poviem to na príklade. 

Keďže každé prirovnanie je len prirovnaním a nie celkom presne odzrkadľuje skutočnosť, aj uvedený príklad nie je celkom presný. Ale pokúsim sa to vysvetliť. Nájomca, teda firma, ktorej sme prenajali MsBP, bude mestu platiť nájomné. Toto nájomné je vo výške ročných odpisov nášho majetku v MsBP. Tieto odpisy sú však naším majetkom, čiže sú to vlastne naše “peniaze“.  Nájomca sa v zmluve zaviazal, že investuje zo svojho 3 milióny eur, za ktoré napríklad kúpi do kotolní nové kotle, vymení potrubie a kúpi nové autá. Povedal by som, že fajn. My sme sa však zaviazali, že tie kotle za to nájomné, ktoré nám zaplatil z našich peňazí kúpime my, alebo to nájomné vrátime nájomcovi a za naše peniaze ich kúpi on.  Na ďalší rok sa to bude opakovať a my za naše peniaze  vymeníme  potrubie. A na tretí rok kúpime nové autá. Po troch rokoch je všetko, čo sa nájomca zaviazal kúpiť a vymeniť kúpené a vymenené. Takže nájomcu to nič nestálo, zaplatili sme to my a on už nemusí nič kupovať ani opravovať.  Ale my, na štvrtý rok za nájomné, teda znovu za naše peniaze, vymaľujem všetky kotolne, alebo opravíme omietku a tak to bude dokola, v podstate až do skončenia nájmu.  Ale to nie je všetko.  Ak sa nám podarí získať nejaké peniaze, napríklad z Európskej únie na podporu energetiky, aj tie budeme musieť investovať. A budú sa odrátavať od sumy 3 miliónov, ktoré sa zaviazal investovať nájomca zo svojho. Toto všetko investujeme my, aby sa nájomníkovi lepšie podnikalo a mohol dosahovať väčší zisk. Pripadá vám to normálne? Podpísali by ste takú zmluvu? Lebo ja nie.

4)         V bode 5.8 sa píše že, zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca si môže uplatniť plnú výšku nájmu zaplatenú Prenajímateľovi ako nákladovú položku pri tvorbe ceny tepla.

5)         Zmluva je uzatvorená do roku 2028 s možnosťou predĺženia do roku 2033.

Na tom nie je nič zvláštne.

6)         V bode 4.8 sa píše: Po ukončení nájmu sa zmluvné strany dohodli, že Prenajímateľ uhradí Nájomcovi najneskôr v lehote 6 kalendárnych mesiacov od dátumu ukončenia nájmu, alebo od odstúpenia od zmluvy, účtovnú zostatkovú hodnotu vykonaných technických zhodnotení, modernizácií a iných investícií ...(..tu mi pre istotu chýbajú slová KTORÉ UROBIL Z VLASTNÝCH ZDROJOV....)....podľa evidencie, ktorú je povinný viesť Nájomca v súlade s napĺňaním predmetu nájmu tejto zmluvy. Nájomca je povinný preukázať Prenajímateľovi účtovné doklady o obstaraní tohto majetku.

Keďže Nájomca bude môcť žiadať o eurofondy a napríklad v roku 2028 získa 5 miliónov eur a investuje ich do MsBP, v roku 2033 investícia bude mať ešte stále hodnotu povedzme 2,5 milióna. Ak budeme chcieť dostať MsBP späť do vlastných rúk, pýtam sa, kde mesto zoberie 2,5 milióna eur, aby ich mohlo do pol roka vyplatiť, keď rozpočet bude možno 12 miliónov. (Dnes je asi  10 miliónov.)  Prečo tam nie je dohodnutý splátkový kalendár, napríklad na dva či tri roky, keď prenájom je dohodnutý na takú dlhu dobu? Z tohto dôvodu sa obávam, že tento prenájom je na vždy.  Možno sa niekomu zdá nemožné, aby niekto dostal 5 miliónov eur z eurofondov. Pripomínal len, že primátor Vranovič získal pre mesto Sereď asi 3 milióny z eurofondov.  Z týchto peňazí sa napríklad rekonštruovalo aj Námestie Slobody.

7)         V bode 6.1 sa píše, že sa vytvorí 6 členná komisia, z ktorej 4 členov navrhne mesto a dvoch prenajímateľ. 

Poslanci zvolili troch poslancov a ako štvrtého konateľa MsBP Ing. Káčera. Pýtam sa, kto je pán Ing. Káčer? Viem o ňom, že je bývalým kolegom pána prednostu a pred niekoľkými mesiacmi som ani nevedel že existuje.  Aké má väzby na toto mesto? Veď nie je jeho obyvateľom, je Bratislavčan.  Skúste si vypočuť zvukový záznam,  kto a ako  ho presadzoval do komisie.  Myslím si, že v komisii by mali byť len obyvatelia mesta.

8)         V bode 6.6 sa píše, že: V právomociach 6 člennej komisie je:

A, schvaľovanie strategických zámerov, investícií, plánov investičných akcií na základe podkladov Nájomcu

B, schvaľovanie investícií v zmysle článku III odstavec 3.7 zmluvy.  (To je článok, v ktorom sa hovorí o tom, že nájomca sa zaväzuje investovať tie tri milióny eur.)

C, prerokovanie plánu opráv a údržby na základe podkladov Nájomcu.....

D, PREROKOVANIE návrhu ceny tepla predkladaného Nájomcom na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.....

E, prerokovanie skutočnej ceny tepla za predchádzajúci kalendárny rok tak, ako sa predkladá na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví....

Moja otázka znie. Prečo sa návrh ceny tepla v komisii iba prerokováva a nie schvaľuje?  Veď ak prenajímateľ navrhne cenu tepla, ktorá sa bude zdať zástupcom mesta vysoká, čo s tým môžu urobiť? Vôbec nič.  Nájomca zmluvu dodržal, veď cena tepla sa prerokovala, aj keď nebola schválená. Takže komisia sa zišla, prerokovala, zjedla chlebíčky, vypila kofolu a rozišla sa. A prenajímateľ navrhne cenu,  ako sám bude chcieť. A my budeme len platiť a platiť a platiť.

9)         V bode 5.1 sa píše : ročné nájomné za predmet nájmu sa rovná výške odpisov Prenajímateľa, pre daný kalendárny rok, pričom platí, že:

A, nájomné nesmie presiahnuť maximálnu povolenú hranicu stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

B, Nájomné nesmie klesnúť pod úroveň výšky splátky investičného úveru a úroku od Prima banka Slovensko, a.s. počas celej doby splácania úveru.

C, Nájomné nesmie klesnúť pod úroveň 20 000 eur ročne, počas doby trvania zmluvy. V prípade, že výška odpisov pre daný kalendárny rok bude nižšia ako 20 000 eur, ročné nájomné je 20 000 eur.

Firma, ktorá má ročný obrat  2 milióny 600 tisíc eur, nám bude ročne platiť nájomné 20 tisíc eur. Neviem či je to na smiech, alebo na zaplakanie. MsBP platil mestu za budovu v ktorej sídlil, ľudovo nazývanú Domová správa, ak si dobre pamätám 40 tisíc eur. To je dvojnásobok.  Dvadsať tisíc ročne, je 1666 eur mesačne.

Za tieto peniaze si v Seredi môžete prenajať skladovú halu o rozmere tak 400 metrov štvorcových, v ktorej nič nie je a nie firmu s niekoľko tisíc zákazníkmi, ktorí nemôžu od vás odísť, lebo by v zime zamrzli.  

Ročné tržby MsBP sú asi 2,6 milióna eur, čo je asi 79 miliónov korún.  Bežné firmy robia so ziskom asi desať a viac percent z tržieb.

            Uvádzam tržby za jednotlivé roky:

Rok 2010....    2 674 000 eur ......      viac ako 80 miliónov Sk

Rok 2011.....   2 522 000 eur.....        viac ako 75 miliónov Sk

Rok 2012......  2 638 000 eur ......      viac ako 79 miliónov Sk

Rok 2013......  2 640 000 eur ......      viac ako 79 miliónov Sk

 

V roku 2013 zo súvahy vyplýva, že majetok  MsBP má hodnotu:

Spolu majetok - riadok 002 –  je viac ako 7,7 milióna eur, čo je viac ako 231 miliónov Sk

10)       V bode 5.2 sa píše: Prenajímateľ sa zaväzuje, že všetky voľné finančné prostriedky získané z nájomného, bude investovať do rozvoja majetku t.j. investícií, podľa dohody zmluvných strán. Majetok dodatočne obstaraný bude prenajatý na používanie Nájomcovi, pričom musia byť dodržané ustanovenia predchádzajúceho odseku 5.1.  Takto investované prostriedky sa započítajú do „ Minimálneho objemu investícií.“

Vie mi niekto povedať, čo sú to voľné finančné prostriedky?  Lebo v zmluve sa to nikde nedočítate. Tu sa v celej zmluve spomínajú jeden jediný krát. Každá zmluva musí byť jasná, pojmy zrozumiteľné, jednoznačné,  aby sa nedali vysvetľovať tak, aj tak. A aby v budúcnosti nedochádzalo k sporom. 

            Som si istý, že keby sme podnik spravovali sami, tak by obyvatelia boli na tom  oveľa lepšie, veď žiadna firma k nám nepríde pre pekné modré oči, ale preto, aby na nás dobre zarobila.  Zisk, ktorý bude mať firma mohli mať obyvatelia mesta.  Po splatení úveru a dokončení celého geovrtu sa ušetrené peniaze, ktoré inak bude mať firma ako zisk, mohli použiť napríklad na odpustenie daní pre dôchodcov, alebo zrušenie poplatku za smeti, či na to, aby rodičia mali škôlku pre deti zadarmo.

            Myslím si, že mesto Sereď a jeho obyvatelia majú také šťastie, aké má malo ktoré mesto na Slovensku. A síce, že pod mestom sa v hĺbke asi 1800 m nachádza horúca voda, ktorá už dnes vykuruje naše byty a ohrieva našu vodu. Po splatení úveru za geotermálny vrt, by sme mohli mať kúrenie a teplú vodu skoro zadarmo. Mestský bytový podnik totiž vybudoval geotermálny vrt, ktorý podľa konateľa pána Áča, už v roku 2012 ušetril asi 70% plynu, z ktorého sa vyrába teplo. A keby sa pokračovalo v pôvodnom zámere a prepojili by sa teplovodnými potrubiami všetky kotolne, bolo by to možno až 90% ušetreného plynu. Preto si myslím, že my sme neprenajali rodinné striebro, ale rodinné zlato. A za to mala firma investovať  tri milióny euro zo svojho, ale pravdepodobne,  ak vôbec niečo investuje, tak oveľa menej.  Hneď prvý rok nám firma zaplatí nájomné.  My podľa zmluvy budeme musieť peniaze z nájomného investovať a o toľko, koľko investujeme my, o toľko sa zníži povinnosť prenajímateľa investovať zo svojho, nakoľko si to od troch miliónov, ktoré sa zaviazal investovať, môže odčítať. A takto to pôjde dokola každý rok. Zdôrazňujem, že nájomné sú odpisy z nášho majetku, a teda sú to naše „peniaze“.

            Majetok MSBP má po odpisoch účtovnú hodnotu asi 2,4 milióna,( 72 miliónov korún) veď len prvá etapa výstavby geovrtu stála asi 1,8 milióna eur, čo je približne 54 miliónov korún.  V skutočnosti má však väčšiu hodnotu. A to preto, že mnohé z veci, ktoré sú v majetku MsBP, majú účtovne nulovú hodnotu, v skutočnosti však nejakú hodnotu majú.

            Poviem to na príklade. Podnikateľ si kúpi auto Octavia za 24 000 eur. Odpisuje ho napríklad 4 roky. Po štyroch rokoch, účtovne má auto nulovú hodnotu, ale v skutočnosti sa takéto autá predávajú okolo 10 000 eur. Ale MsBP nemá hodnotu len ako hnuteľný a nehnuteľný majetok. Má svoju trhovú hodnotu, ktorá je možno ešte vyššia, ako účtovná. To preto, lebo Nájomca získal bez toho, aby ho to niečo stálo, zákazníkov ktorí sa nemôžu odpojiť od tepla a teplej vody, lebo by v zime zamrzli. MsBP ma v meste v podstate monopol.

            Protistrana operuje tým, že MsBP bol vraj v zlej ekonomickej situácii a nemal peniaze na investície. Že je zaťažený úverom a na prepojenie všetkých kotolní by potreboval ďalšie zdroje. Pravdou je, že časť geovrtu vo výške asi 1,2 milióna eur investoval z úveru a zvyšok asi 600 tisíc eur z vlastných zdrojov. (Potom si však zobral ešte nejaký menší úver, ale jeho výšku nepoznám.)   Na najbližšie roky sú pripravené obrovské finančné zdroje z Európskej únie na podporu energetiky,  o ktoré sme sa mohli uchádzať a ktoré sme mohli dostať skoro zadarmo. Za tie by sme mohli urobiť všetky prepojenia kotolní a rôzne rekonštrukcie. (Znovu pripomínam,  že primátor Vranovič  získal pre Sereď z eurofondov asi 3 milióny eur. ) Alebo, mesto mohlo zo svojich zdrojov, napríklad z rezervného fondu v ktorom máme, ak si dobre pamätám, okolo milióna eur, poskytnúť MsBP pôžičku na poprepájanie kotolní. Peniaze by sa nám totiž veľmi rýchlo vrátili na ušetrenom plyne.

Toto je len ČASŤ pripomienok, ktoré k zmluve mám. K ďalším sa tera,z pre dosť veľký rozsah tohto článku nebudem vyjadrovať. Možno neskôr.

            A  k právnym krokom, ktoré som podnikol preto, aby bola zmluva zrušená, alebo vyhlásená za neplatnú, alebo, aby bola zmenená tak, aby bola spravodlivo vyvážená pre obe strany. Ako som už napísal podal som podnet na prokuratúru. Vyšetrovateľ ma odkázal na Najvyšší kontrolný úrad. V najbližších dňoch tam posielam podnet.

A úplne na záver niekoľko otázok. Odpovedzte si sami.

1, Aj vy si myslíte, že táto zmluva je výhodná predovšetkým pre nájomcu a nie pre obyvateľov nášho mesta?

2, Aj vy si myslíte, že súkromná firma neprišla do Serede preto, aby zachraňovala MsBP, ale preto, aby na ňom, to znamená na občanoch Serede dobre zarobila, poprípade zarobil aj niekto ďalší?

3, Viete o tom, že táto zmluva nebola predložená poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva a že poslanci sa k nej nemohli na rokovaní zastupiteľstva vyjadriť?

4, Viete o tom,  že prednosta mestského úradu  Ing. Krajčovič sa na rokovaní mestského zastupiteľstva vyjadril v tom zmysle,  že nie je dôvod, aby bola predložená poslancom na rokovanie zastupiteľstva?

5, Viete o tom, že bola podpísaná bez schválenia  poslancov  mestského zastupiteľstva?

6, Aj vy si myslíte, že primátor Ing. Tomčányi, ako najvyšší predstaviteľ tohto mesta  musel poznať obsah tejto zmluvy a že vznikla s jeho súhlasom?

            Oslovil som viacero právnikov a ekonómov s vysokoškolským vzdelaním. Keď si prečítali zmluvu, buď sa doslova nahlas smiali, alebo neveriacky krútili hlavami. Vyjadrili sa v tom zmysle, že ak niekto podpíše takúto zmluvu, tak to nie je ... ale veď urobte si vlastný úsudok.

            To už naozaj sme všetci v tomto meste úplní tupci a necháme si špiniť na hlavu? A ak áno, tak potom, tak nám treba.

            Ak si aj vy, po prečítaní tohto článku  myslíte to isté čo ja, odporúčam vám, aby ste sa išli spýtať pána primátora Ing. Tomčányiho a zároveň predsedu valného zhromaždenia MsBP, ktorý s takouto zmluvou súhlasil a ktorý mohol jediným slovom, či telefonátom podpísaniu takejto zmluvy zabrániť, ako je možné, že bola takáto zmluva podpísaná a to ešte bez súhlasu Mestského zastupiteľstva.  

A ak vám v budúcnosti zvýšia poplatky za teplo a teplú vodu, spomeňte si na to zázračné slovíčko PREROKOVAŤ  a na primátora Ing. Tomčániyho, ktorý obhajoval túto zmluvu aj za cenu klamstva. A prečo ľudia zvyčajne klamú? Zvyčajne preto, že z toho majú osobný prospech.

Celý text zmluvy nájdete na www.mbps.sk  v časti zverejňovanie údajov spoločnosti, potom Zmluvy, s dátumom zoradenia 28.4.2014.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel
200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

200
Autor: Foto: (C) Pavol Kurbel

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
obyvatel | 07-10-2016 10:57:42
Mesto by si malo zobrat naspet pod svoju spravu ten geovrt, ktory by mal sluzit pre obyvatelov a nie pre zaujmovu skupinu, ktora deklaruje ze im je na zataz. Obcianske zdruzenie by malo zorganizovat petíciu o znovu navratenie toho geovrtu pod spravu mesta. Navrhneme riesenie spravit v meste projekt ktory vnesie do tohoto mesta konecne zivot, navstevnost a turizmus. Je nacase aby sa tu konecne spravilo nieco naco budeme v tomto meste hrdi a pyšní. Lebo projekt napriklad Amfiteater je NULA. A mam obavy ze toto vedenie uz okrem vlastneho zaujmu tomuto mestu a nam obyvatelom nema co ponuknut.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 06-10-2016 21:14:10
http://www.transparentnasamosprava.sk/clanky/podstata-korupcie-je-v-nasej-tolerancii-voci-nej/
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 17-08-2016 01:37:09
Kaneová, která při nástupu do funkce před čtyřmi lety slibovala, že skoncuje s prohnilým systémem založeným na známostech, byla podle agentury AP mimo jiné usvědčena z křivé přísahy.

Stoupající hvězda někdejší okresní prokurátorky, která se dostala až na vrcholnou vládní funkci mající pod kontrolou policii a prokuratury v celém státě, pohasla kvůli sporům s politickými konkurenty, při nichž podle obvinění sahala k nekalým intrikám. Soud ji uzal vinnou mimo jiné ze zneužívání úřadu či z maření vyšetřování.

Její stranický kolega a guvernér Tom Wolf ji k odstoupení vyzval již před rokem, když byla ze zmíněných činů obviněna a dnes její rozhodnutí ocenil.

Potíže Kaneové začaly v roce 2014, když vyplula na povrch její snaha zamezit vyšetřování úplatkářské aféry několika zákonodárců. Poté se pokusila diskreditovat protivníky řízenými úniky informací do médií. Podle AP jí hrozí nepodmíněný trest vězení a zároveň nemůže vykonávat ani advokátní praxi.


- - -

...je to otazkou casu...
anonym | 12-03-2016 15:12:56
Zabudolsom v príspevku dodať že geovrt patril a stále patrí mestu a jeho oyvateľom, stačí si to zistiť a preveriť .
Parametre vrtu nikdy neboli a ani sa nepribližujú tomu čo blúzni poslanec a nech sa porozpráva s niekým kto tomu rozumie a môžete aj vy pán redaktor.Zaplaťte si odborníka a súdneho znalca ktorý toto spočíta a asi budete prekvapený z čísiel ,ktoré vrt a jeho efektivitu charakterizujú.. Toť zatiaľ všetko.Je tragédia keď sa diletant z nejakej strany a je jedno z akej cíti odborníkom a nevie o čom píše.
Sebavedomie idiotov v politike je veľké a v tomto prípade platí Banášova veta ako riť na šerbel .
anonM | 12-03-2016 14:58:34
Každý chápe pán Majko že vy musíte byť na strane Kurbela.
Veď vy to dobre viete prečo . ;-)))
Ani ste sa neunúval zistiť fakty o stave bytového podnik a geotermálneho vrtu a ako pán Kurbel bol jeden z tých ktorý doporučil prenájom .Pán redaktor je o tom záznam tak čo na to poviete? Nie je to farizejjstvo ako maľovane?
Chápem že vy nemôžete inak pán redaktor ale čas ukáže kto písal a klamal verejnosť, komu tie nekompetentné vyjadrenia a lži pomáhali a prečo to robil .
obyvateľ | 12-03-2016 14:33:09
Pre anonym | 12-03-2016 08:36:08 po precitani vasho prispevku som si myslel ze konecne nieco rozumne napisane ale ked som si precital posledne slova vasho prispevku \"a môže priniesť efekt\" tak som sa len schuti zasmial. Ano moze ale je to rovnake ako ked napisete ze , nemusí, a ma to asi rovnaku vahu.
Geovrt mal ostat mestu a jeho obavatelom!! Ono chlapci co stoja v pozadi maju a budu mat dost tepla aj bez geovrtu. Ten geovrt mal tomuto mestu a obyvatelom priniest relax a navstevnost zo sirokeho okolia.
pre anonym | 12-03-2016 10:18:36
p. Kurbel je nielen odborník na tepelné, ale aj na teplošské hospodárstvo
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-03-2016 08:50:14
anonym | 12-03-2016 08:36:08 | - presne, ako som pisal pod inym clankom - viem, ako bude pokracovat diskusia.

Okamzita reakcia vseobecneho charakteru s utokom na poslanca jeho politicku prislusnost. Rozmyslam, co ma toto s tepelnym hospodarstvom? ;-)

Prave preto sa uz viac ako rok snazime z primatora vydolovat vysvetlenie, CIM JE ZMLUVA VYHODNA PRE MESTO A JEHO OBYVATELOV. Nesnazte sa, nie Vy vseobecne - ON, statutar a zodpovedna odoba a KONKRETNE.
A ze vsetci vieme, preco... ;-)
anonym | 12-03-2016 08:36:08
Keď si prečítate túto znôšku poloprávd a veci vytrhnutých,dôjdete k tomu že sa jedná o úžasnú manipuláciu a hru s faktami. Toto môže napísať len ten kto nemá ani dunstu o fungovaní tepelného hospodárstva, kotolní, cenotvorbe, vzťahov a s povinnosťami ktoré treba splniť vo vzťahu k platným zákonom. ÚRSO je pre autora článku španielska dedina a čím viac som to čítal tým viac dochádzam k tomu , že v našej spoločnosti sa za odborníka na teplné hospodárstvo môže pasovať hocikto , len musí mať bumažku politickej strany a najlepšie bumažku dedinského poslanca. Stať o geotermálnom vrte, efektivita a výdatnosť, teálne možnosti vykurovania limitovaného počtu domácnosti vo vzťahu ku kapacite vrtu, teplote vody a prietoku je úpná čerešnička na torte.
Tragédia keď sa poslanec dostane do lavice a myslí si že je odbornik.Tento pisateľ nevie nič o problematike rozvodov tepla a môžem povesať že jediná cesta ktorú ste v Seredi zvolili , prenajali tepelné hospodárstvo a nenechali riadenie na diletantov poslancov a ich politické strany je pre obyvateľov správna a môže priniesť efekt.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-03-2016 00:40:42
http://www.konzervativnyvyber.sk/za-korupciu-vlani-v-cine-potrestali-300-000-statnych-predstavitelov/40368/
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 06-11-2014 12:58:56
http://www.aktuality.sk/clanok/265052/kauza-ct-podivne-prevody-vlastnikov-medical-group-sk-kto-je-skutocny-majitel/
gulak | 06-11-2014 09:58:07
Niečo na tom pravdy bude,ale od r.1993..každá politická strana bola namočená v nejakej špinavej afére...tak koho si má človek vybrať..
(ne)volič | 06-11-2014 09:50:08
Aktuálna situácia v meste je asi taká akú si jeho obyvatelia "zvolili". Za primátora zvolili zištného podnikateľa, ktorý iba robí to čo podnikateľ robiť zvykne - zarába a snaží sa o zisk. Čo z toho, že to ide z vrecák obyvateľov mesta. Veď tí musia niekde bývať a preto platiť tiež musia. Aparát MsÚ je tomu presne prispôsobený aby plnil želanie vedenia mesta. Čo je na tom nenormálne? A mestské zastupiteľstvo? Väčšina z poslancov nemá pravdepodobne ani vlastný názor, lebo hlasujú poslušne tak, ako im je "poradené"... Stále sa to zdá nenormálne? Veď všetko funguje bez problémov, presne podľa predstáv pár jednotlivcov...
... ibaže sme my všeti nenormálny, keď tolerujeme taký stav.
Pavol Kurbel | 05-11-2014 22:57:18
Pod niektorým z článkov týkajúcich sa problematiky MsBP som zaregistroval informáciu, že pán Kucharovič by mal mať nejaké informácie o MsBP, ktoré ja nemám. Preto by som chcel pána Kucharoviča poprosiť, aby ich tu korektne zverejnil. Naozaj ma úprimne zaujímajú, pretože mám snahu o pravdivý obraz o MsBP. Bolo by však žiadúce, aby boli naozaj korektné, nakoľko si myslím, že orgány na to určené by sa prípadne v budúcnosti mohli o tieto informácie zaujímať a budú skúmať aj ich pravdivosť a dôvod, prečo boli či neboli pravdivé.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 04-11-2014 13:58:18
gejza | 04-11-2014 12:51:07 | - opätovne mozem len suhlasit.

A ked zacnete v suvislostiach hodnotit a porovnavat kto co pre inych urobil vo volnom case, zo svojich penazi a zadarmo a kto co urobil v pracovnej dobe za mesacnu mzdu prevysujucu ineho mzdu rocnu, z penazi obcanov, tak to bude to uplne najsamlepsie. ;-)
gejza | 04-11-2014 12:51:07
Ani ja nepíšem o dojmoch ale o širokých súvislostiach, v ktorých žijeme. Egoizmus, ktorý hľadí len na to svoje a tvári sa, že mu ide o viac je najhorší. Aj o tom som písal. Ale treba čítať a rozmýšľať. Na záver, podstatný je úmyseľ a porovnávať porovnávateľné. Ľudí robia skutky, nielen reči. Čo urobíš len pre svojich najbližších ako by si nič neurobil a k tomu je pokrebné používať svedomie, nestrácať pamäť, mať pokoru, byť aj k sebe kritický atď. Ale to je veľmi náročné a pritom počúvť aj druhých, nielen seba.....píšem v širokých súvislostiach a naposledy.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 04-11-2014 10:42:14
gejza | 04-11-2014 10:38:01 | - staci sa pozriet na fakty. Napisane a podpisane. V tomto pripade to nastastie nieje o dojmoch, ale o clankoch zmluvy.
gejza | 04-11-2014 10:38:01
Moja reakcia je paušálna. Preto píšem, že je to oveľa zložitejšie. To neznamená, že iba to čo je zjavné je pravda. Do zrkadla sa pozeráme všetci a nepomáha to. Skoro každý človek, vidí len to čo chce a nezištní ľudia ani nemajú čas sa tam pozrieť. Teta niekedy čo vyzerá dobre nie je dobré a naopak. Preto by bolo na miesto pravdu len hľadať a nedostávať sa do takýchto situácií. Z toho miesta to nie je možné preveriť, čo je pravda a čo nie. Preto píšem aj svoj názor, že iba to je možné ale nič nevyrieši.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 04-11-2014 10:36:07
gejza | 04-11-2014 10:22:29 | - chapem Vas a nemozem nesuhlasit.

Skusim inak - podnikam 23 rokov a nejakych tych zmluv som sa napodpisoval. Vyhodnejsich, menej vyhodnych a na niektore som dokonca aj skaredo doplatil.

No zmluvu o ktorej je rec, by som nepodpisal NIKDY!

Myslim si, ze by bolo zaujimave poznat nazor vedenia mesta a vedenia mestskej eserocky, ci by obdobnu zmluvu podpisali, keby sa jednalo o ICH OSOBNY MAJETOK a nie o majetok mesta.

Vsetko je potrebne naozaj vidkiet v suvislostiach. Ja netvrdim nic o zlodejine a neznizujem sa ani k inym invektivam. Hovorim len, ze pokial sa jedna o majetok mesta, tak je nevyhnutne obcanov sa pytat na sposob s jeho nakladanim a VYSVETLIT im, v com spociva vyhodnost toho ktoreho kroku a ake su s tym spojene rizika.

Objektivne.

V mojom pristupe rozlisujem postoj obcana a postoj media. Nie, nie je to nic neobvykle. Keby tom u tak nebolo, SOL by nemalo uroven a citatelnost aku ma.

Ako obcan by som vela ludi rad osobne kopol do zadku, no v mediu dodrzujem povodnu ideu a tak narok na vyjadrenie priznany maju.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 04-11-2014 10:25:02
pre pána Majka | 04-11-2014 10:12:57 | - chapem, ze mu je blbe ozvat sa. Ale on je tiez clovek a nepochybne ma doma zrkadlo. A ked sa aspon sem tam do neho pozera, tak tam stale castejsie uvidi nieco, co mu mozno prinasa peniaze, no vyrazne ubera na cti, charaktere a jeho meno sa postupne stane zdrapom toaletneho papiera.

On to vie a on nevie, kto vsetko to o nom este vie. A to je dolezite. ;-)
gejza | 04-11-2014 10:22:29
Pán Miloš, je to oveľa zložitejšie ako by ste to chceli vyriešiť konfrontáciou. Nie každý má dosť energie hrabať sa v špine, ktorá sa prezentuje ako zlato. Obraz o sebe si robí každý sám, či už pravdou alebo klamstvom. Záleží iba na tom ako človek pozorne vníma súvislosti a nie len vo volebnom období. Všetci sa pasujeme za nestranných a vôbec nie sme. Každá zlá skúsenosť človeka poznačí a každá ďalšia argumentácia ho nepresvedčí. Veľa úspechov všetkým, ktorí skutočne hľ
adajú nezištne prospech pre iných a nie len pre seba a svoju rodinu.
pre pána Majka | 04-11-2014 10:12:57
To naozaj čakáte, že sa dotyčný ozve? Veď jasne išlo len o zhodenie autora, bez ohľadu na obsah článku. Pána zjavne nezaujíma, či nás vedenie mesta okráda, alebo stojí za svoji občanmi. Ale keď už je taký informovaný, mohol aspoň napísať koľko tých tresných oznámení Kurbel podal "len aby zaujal verejnosť" :)
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-11-2014 23:24:36
Ale pán Herega | 03-11-2014 10:56:29 | - priatelu, je neskora noc a od Vas stale nic. Ziaden telefonat, ziaden e-mail. Proste - NIC. A to som Vam dal osobne sancu zatocit s tym Kurbelom, ktory nehovori celu pravdu.

Preto mi neda inak, ako zopakovat a znovu pripomenut:

Cim to je, ze ani pod jednym Kurbelovym clankom nie je okrem invektiv na jeho osobu, KDH, cirkev, Sokola a neviem este koho ani jediny prispevok, ktory by dokazoval ze klame...

Myslim si, ze som znamy ako clovek nestrkajuci sa stranam do zadku a uz vobec nie KDH. Ale ta pravda ma fakt stale zaujima. :-)
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-11-2014 23:22:05
Pre Kurbel | 03-11-2014 21:51:11 | - stale ma zaujima pravda. Co Kurbel ucelovo vytiahol a co konkretne je polopravda?
všetko treba raz vymeniť | 03-11-2014 23:09:06
Prosím vás pekne aj tak si myslím že ani jeden z tých čo tam sedia a akože vedú mesto a robia pren ,,všetko,, len to dobre nemá čisté triko. Každý to robí aby mu stieklo aspon dačo z toho. Načo sa tu teraz velice obvinuju a hádžu špinu jeden na druhého? Aj tak tam už nikomu neverím a tá naša pani kontrolorka allias pávica s plnou penaženkou tá to vyhrala na plnej čiare a ukazuje nám jej ,,krásny ,,a spokojný úsmev. No idú zase vianoce - kto bude mať najviac darčekov tento rok ? :D :D
seredan | 03-11-2014 22:53:44
Tomcanyho uderka vypisuje jak zerava :D. Az ste nasmiech sasovia. A takto sa okradaju vlastni obcania a volici. Trebalo by porobit dake plagatiky co primator, prednosta a kontrolorka "vydobili pre obcanov" a ja to s radostou povylepujem a poroznasam po schrankach. A zadarmo :D
Pre Kurbel | 03-11-2014 21:51:11
Účelovo vytrhnuté polopravdy a veci z celku. Ale všetko čo sa dá využiť na pošpinenie a očiernenie protikandidáta sa počíta. Kurbel, prečo nenapíšete, že vtedy hrozil predaj všetkého majetku MsBP a jediná záchrana bolo prijatie partnera. Taká bola situácia v MsBP.Všetko sa dialo vo viacerých kolách a cez poslanecký zbor MsZ Sereď. Transparentne. A bola vypísaná verejná súťaž kde sa zúčastnili 4 uchádzači. Zmluva bola zavesená podľa zákona na stránke MsBP dva týždne. Tieto vaše bludy treba riešiť pravne , čo sa už podľa všetkého deje.
Pavol Kurbel pre ako to vlastne je | 03-11-2014 21:06:45
Je pravdou, že MsBP skončil za rok 2013 v strate asi 28 000 eur. Ale to je len účtovná strata. Avšak odpisy mal
298 000 eur. Takže, keby si neuplatnil odpisy, bol by skončil v zisku 270 000 eur. Odpisy si nemusel uplatniť, alebo aspoň nie v takej výške. Keby si uplatnil napríklad len tých 28 000 bol by hospodárenie skončil s nulou, to znamená bez straty a zisku.
Jozef | 03-11-2014 21:04:24
pre volica:
o poliklinike napisal L. Veselicky v r.2008 toto:

ProCare je podnikateľský subjekt a bude mať záujem získať od zdravotných poisťovní maximum. To bez lekárov nepôjde, lebo práve oni vykazujú počet a charakter poskytnutých služieb. A ProCare bude iniciátorom maximalizovať výkony lekárov. Odpovedám síce Vám, ale asi zbytočne. Vnímanie cudzích argumentov je podmienene nepredpojatosťou. Na záver položím otázku. Vám i mnohým ďalším tvrdým kritikom. Ak v novembri 2009 bude na poliklinike zreteľný kvalitatívny vzostup, kto z Vás, čo dnes tak húževnako kritizujete, prizná verejne, že to naše rozhodnutie bolo správne?

badas vzostup, dnes v 2014?
volič | 03-11-2014 20:57:00
Koľko sa popísalo aj o bačovaní p. Áča na MsBP. A čo sa mu stalo. Nič. Ďalej- Zmluvy na predaj Polikliniky a MsBP nevidela hl. kontrolórka. Zasa nič.
Jozef | 03-11-2014 20:34:31
ver tomu, ze sa nemylim.
Pan velkomozny, tu mate bicik....
Ked pod clankom o tom, ako tatkovia mesta ojebabrali obcanov o bytovy podnik, ludia riesia toho, kto na to upozornil, co cakas od nich. Ze sa umudria a zakazu kradnut, lobovat a ryzovat?
Im staci chlieb a hry. A obavam sa, ze viac hry ako chlieb.
Pod prezentaciou novych kandidatov riesia gramatiku, fan kluby niekoho.....
Oni nechcu zmenu, oni chcu ten "bicik".
tak to mám smolu | 03-11-2014 20:03:29
mám viac ako dvadsaťsedem, ááále menej ako 99. Napriek tomu si myslím , že sa hlboko mýliš.
Ako to vlastne je ???? | 03-11-2014 19:08:32
Pán Kurbel Vy ste jeden z poslancov, ktorého budem voliť. Vy ste človek, ktorý má záujem o to, aby bola spravodlivosť. Je pravda, že MsBP mal stratu 28 tis. €, ale Mestu Sereď platil veľké nájomné za prenájom kancelárií - viď. správa MsBP na internete. Keby toto nájomné neplatil, mal by každý rok zisk. Nový prenajímateľ mal stratu 143 tis.euro. Sám p. Sidor na MZ povedal, že MsBP je pre Mesto Sereď zlaté vajce. A predsa ho Mesto nechce. Že vraj,to bol záujem p. prednostu p.Ing. Krajčoviča, aby mohol zamestať svojho bývalého kolegu sestru frajera svojej dcéry a taktiež i svojho spolužiaka z VŠ ktorý je konateľom Domovej správy.Ten zamestnal svoju neter. A čo na to bývalí zamestnanci, ktorých prepustili a ponechali si len p. Kucharoviča s manželkou. Prečo ? Ako si pamätám p. Kucharovič vystúpil na MZ proti bývalému konateľovi. Ako to všetko vlastne je ??????
Jozef | 03-11-2014 18:53:15
pokial mas viac ako 27, tak bohuzial nie, nedozijes.
už je možno | 03-11-2014 18:49:43
na defenestraci možno aj neskoro.Ale dúfam, že sa toho dožijem.
tak takýto grc v našom parlamente | 03-11-2014 18:46:56
Premiér zároveň vyzval na odstúpenie z funkcie podpredsedníčky parlamentu aj Renátu Zmajkovičovú (Smer). Tá je totiž predsedníčkou dozornej rady nemocnice v Piešťanoch, kde sa CT prístroj nakupoval.

Zmajkovičová sa následne oboch funkcií vzdala.

Podľa vlastných slov chce, aby celý proces bol nezávisle preskúmaný a aby celá vec nebola spolitizovaná.
hrdiaci sa titulom JUDr, pričom som nikde nenašiel jej rigoróznu prácu. Takže tá krava po považuje za politicky neobvyklé, keď má svoju riť zdvihnúť z teplej stoličky len preto, že okradla SLovensko o milión eura. Koľko má toho potom skutočne za ušami tá čašníčka s vysokou školou zo Sládkovičova. A nie je to jediná, ktorá mala okamžite dostať kopačky. Veď jej odpoveď je skutočne len čerešničkou nad jej uvažovaním:


„Viem, že na Slovensku nie je obvyklá takáto politická kultúra, ale mne nejde o funkcie,“ povedala.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7474193/zvolenska-konci-pre-tender-v-piestanskej-nemocnici.html#ixzz3I1pYLusJ
gulak | 03-11-2014 18:42:10
Kudy chodil-tudy krad...sociálny demokrat...a že Ficiak o tom nevedel...zlaté oči..to je na defenestráciu..
Jozef | 03-11-2014 18:32:37
pre presne tak
nie bezny europsky....
Obycajnu spravodlivost o ktorej mame aj dokonca spisane zakony.
Kradol, podvadzal, spravil nieco v neprospech inych...
bum-ho trest.
Tu na SOL sa da vypocut si poslanca Sidora, ako to na meste funguje.
Zaujmova skupina, nie vacsina obyvatelstava, si najde sudruha na meste a ma vsetko.
Dotacie, umely travnik, tenisove centrum, presun dopravy z ulice, Sokolovnu.....
A ti "zavoleni zastupici" to odhlasuju a ani nevedia za co zdvihaju tie spinave paprce.

p.Kurbel o tom uz pisal. (pre tych co si myslia, ze len pred volbami):

"Pavol Kurbel | 08-10-2010 21:17:54
.......som zhodou okolností vstupoval do budovy Mestského úradu spolu s niekoľkými kolegami. Neviem už presne o čom sme hovorili, ale začula nás pani upratovačka. A vtedy povedala na našu adresu vetu, ktorej význam si veľmi dobre pamätám. Povedala asi toto. Teraz sú všetci hŕ do poslaneckej roboty, ale o rok to tu bude také ako vždy. Budú hlasovať, ani nebudú vedieť o čom. Vtedy som nechcel veriť vlastným ušiam, ale postupne ako plynul čas som prišiel na to, že mala pravdu. Ak sa poslanec poslanca pýta, ako má hlasovať, lebo na nič nemá vlastný názor, alebo si materíály neprečítal..."
snáď bude lepšie | 03-11-2014 18:29:12
.Firma..Medical Group SK -figuruje tam aj Mgr. Pavol Paška..čordáková 18 Košice
V každej normálnej opakujem normálnej demokracii by sme už dnes večer nemali mať predsedu parlamentu. Lenže ten pán je z Košicov, takže Biľakovce, Šusterovce,... tvrdo ovplyvnili jeho gebuľu, takže on skutočne nemá predstavu, čo je to pluralitná demokracie.On pozná len Ukrajinskú. A prosím Vás čo môžete čakať od čašníčky Zmajkovičovej. Dá doktorka práv nemá ani potuchy, čo znamená JUDR.

presne tak | 03-11-2014 18:19:03
hmotnoprávnu zodpovednosť a k tomu jeden poriadny trest prepadnutia majetku a volení funkcionári si rýchlo rozmyslia čo podpíšu...... A zaviesť bežný európsky štandart. Pri dôvodnom podozrení veľké STOP.... Panstvo, garantujem Vám, bude toľko peňazí na školstvo, zdravotníctvo, dôchodky a čo ja viem čo že sa budete diviť, kde sa tie peniaze tratili dlhých 25 rokov....
gulak | 03-11-2014 18:14:45
Firma..Medical Group SK -figuruje tam aj Mgr. Pavol Paška..čordáková 18 Košice
Jozef | 03-11-2014 18:09:10
to tak dobre:
...s tym "drb ho", keby mali politici, ci uz vo velkej, alebo malej politike hmotnopravnu zodpovednost, akoze ju teraz nemaju, by si videl ako by sa priposierali pri kazdom "drb ho".
Staci jedneho zavret do lagru trebars za pre..ondenie zvereneho majetku ako napr. MsBP, potom by ostatni asi aj prestali oondievat svojich volicov.
Mozno sa to raz aj my Slovaci naucime.
A preto sa mi paci to Jara Trojaka heslo -
"Podľa skutkov ich poznáte".
to tak dobre | 03-11-2014 17:55:57
kotolňa, apatéka, nemocnica - vsjo ravno. Ale medzi nami bratmi to sa musel Fico skutočne poriadne nasrať, keď doobeda ešte nemal žiadne informácie a poobede dŕb ho- ako sa to v Seredi hovorí. Keď tak bude ďalej pokračovať, tuším mu začnem fandiť. Ale čakám na to najhlavnejšie. Kto ten rozdiel cca. pol milióna EUR zaplatí.Veľmi by ma potešilo, keby to bol pán Pavol PAška. Predseda parlamentu.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-11-2014 17:48:38
viem, že sem to nepatrí | 03-11-2014 17:44:32 | - ste si isty, ze to sem vzhladom na obsah clanku nepatri? ;-)
viem, že sem to nepatrí | 03-11-2014 17:44:32
Zvolenská končí pre tender v piešťanskej nemocnici

BRATISLAVA. Predseda vlády Robert Fico v pondelok požiadal Zuzanu Zvolenskú o odchod z funkcie ministerky zdravotníctva pre podozrivý tender v piešťanskej nemocnici. Zvolenská to akceptovala a vo funkcii ministerky končí.

CT prístroj mala piešťanská nemocnica kúpiť trikrát drahšie ako sa takéto prístroje predávajú napríklad v Českej republike.

Správu aktualizujeme

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7474193/zvolenska-konci-pre-tender-v-piestanskej-nemocnici.html#ixzz3I1aQmgv6
Ale ak je toto pravda, tak Fico začína byť nasratý. Konečne. Dúfam, že nastal čas padajúceho hovna.!!!!!!!!!!!
Jozef | 03-11-2014 17:41:52
Zaujemcovia o prezentaciu na SOL v komunalnych volbach...
mozu kontaktovat medium....

Tupelo, mas to na vrchu stranky na hlavnom baneri.
Mozno sa boja "pricuci" prezentovania v tomto "nenormalnom mediu.
Či?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-11-2014 15:21:31
Anonym | 03-11-2014 15:03:55 | - uprimne, dlho som sa takto nepobavil. Vy ste asi mali smiesny obed. ;-)

To snad chcete mne vycitat, ze o prezentaciu na SOL prejavili zaujem len urciti kandidati? :-)))))))

Bozinku - este stale sa smejem. To mate z vlastnej hlavy, alebo Vam niekto nasepkal?
Anonym | 03-11-2014 15:03:55
Pán Majko, vy sa tu pasujete do pozície nezávislého ? To je aké vtipné aj smutné zároveň. Degradovali ste tieto noviny na bulvár a predvolebnú kortešačku KDH. Všetci kandidáti sú len z jednej strany, ani jeden z druhej strany. Toto je objektívny pohľad na kandidátov do komunálnych volieb ?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-11-2014 13:24:05
Ale pán Herega | 03-11-2014 10:56:29 | - priatelu, uplynuli viac ako 2 hodiny a od Vas stele nic. Ziaden telefonat, ziaden e-mail. Proste - NIC. A to som Vam dal osobne sancu zatocit s tym Kurbelom, ktory nehovori celu pravdu.

Cim to je, ze ani pod jednym Kurbelovym clankom nie je okrem invektiv na jeho osobu, KDH, cirkev, Sokola a neviem este koho ani jediny prispevok, ktory by dokazoval ze klame...

Myslim si, ze som znamy ako clovek nestrkajuci sa stranam do zadku a uz vobec nie KDH. Ale ta pravda ma fakt zaujima. :-)
sereďan | 03-11-2014 13:14:25
dá sa s tou zmluvou niečo spraviť? | 03-11-2014 08:58:52. Nazdávam sa, že s iným poslaneckým zborom sa bude dať s tou vecou pohnúť. Pričiniť sa o to môžu samotní voliči.
Jaroslav Hrušovský | 03-11-2014 13:07:44
Ale, ale pán Kurbel, čo si to dovoľujete napísať takto do SOL?Takto ohovárať a urážať nášho naj..., no toto! Máte veľké šťastie, že sme na Slovensku a nie v KĽDR (Severná Kórea). Tam takých strieľajú okamžite a kresťanov ešte skôr! Tuto našťastie len anonymne urážajú a vyhrážajú.
Vladimír Herega | 03-11-2014 11:48:59
pre Ale pán Herega | 03-11-2014 10:56:29
Osobne sa nerátam do fanklubu nikoho.Ale taktiež sa nenechám opíjať rožkami a lepiť si oči hej akciami typu amfik a pod. a tlieskať ako o dušu.Mám na veci svoj vlastný názor, ktorý budem zastávať a prezentovať aj naďalej.
Jozo pre Palo | 03-11-2014 11:15:09
Uved priklad
Palo | 03-11-2014 11:12:25
Pokryteckejšieho človeka ako je Pavol Kurbel nepoznám. Tešil som sa na zmenu zdola,ale v prípade Pavla Kurbela je to zmena z morálneho suterénu. Teším sa na zastupiteľstvo 11.novembra. Som zvedavý či tomuto človeku ešte ostal zbytok kože na jeho pokryteckej tvári.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-11-2014 11:05:11
Ale pán Herega | 03-11-2014 10:56:29 | - aka je cela pravda?

Bolo by nezodpovedne, keby sme nezakrocili vo chvili, kedy hrozi ze obcanom niekto " VEDOME hovorí len kúsok pravdy".

A to este aj pred volbami.

Pisete tak, ze viete co pistete. Preto - AKA JE TEDA CELA PRAVDA?

Moje tel. cislo je: 0907 277 777 - zavolajte ihned, za hodinu ci vecer. Upravim si program tak, aby som mohol byt osobne s Vami a zadokumentovat Vase vyjadrenie CELEJ PRAVDY. Bez akychkolvek uprav bezodkladne ho uverejnime - mate moj verejny prislub.

(pan Kurbel iste chape, ze je nevyhnutne dat rovnocenny priestor kazdemu, kto do veci vleje nove PRAVDIVE informacie)

Zatial poziadame primatora mesta Ing. Martina Tomcanyiho - statutara mesta - o stretnutie a vyjadrenie sa k celej veci.

Ale pán Herega | 03-11-2014 10:56:29
Fan klub s. Kurbela je tu na SOL celý v plnej kráse vrátane vás osobne.
Nenapadlo vás že niekto VEDOME hovorí len kúsok pravdy ? Tesne pred voľbami? A že podal trestné oznámenie ? Koľko ich už podal len aby zaujal verejnosť ?
Tin Tin | 03-11-2014 10:54:04
Pokial je toto všetko pravda čo sa tu píše tak po vyšetrení a preukázaní by mali byť zvolený,ale do druhej nápravnovýchovnej v Leopoldoveich.
Vladimír Herega | 03-11-2014 10:32:47
pre len kampaň? | 03-11-2014 10:19:24
Máte pravdu, toto nie je novinka.Spomenuté to bolo presne na stretnutí s poslancom p.Sidorom, kde p.Kurbel vysvetlil, prečo podal námet na prokuratúru.Je jasné, že fanklub bude aj pred týmto zatvárať oči a snažiť sa zahrať vec do autu ale faktom je, že sa to stalo a mali by sme sa pýtať čo s tým a čo to znamená pre občanov.Neplynie z toho riziko, že po špinavej a predraženej vode nás čaká aj predražené teplo a teplá voda???
len kampaň? | 03-11-2014 10:19:24
Pred každými voľbami sme v našom meste pravideľne zahŕňaný informáciami o tom, čo všetko pre nás naši volený zástupcovia stihli spraviť. Tak prečo si nepripomenúť aj to, čo sa rozkradlo? Inak o tom predaji Kurbel už pred časom rozprával ( http://www.seredonline.sk/clanky/marian-sidor-v-studiu-sol-diskusiu-spracovavame/ - niekde v závere to bolo) takže nie je to celkom tak ako to tu viacerí podsúvajú, že doteraz nič a pred volbami "aha, tu som". Tin Tin má pravdu - nie je to náhodov náplne práce pani kontrolórky? A čo ostatný poslanci- im taká zmluva nevadí?
Jozo pre anonym | 03-11-2014 09:13:09 | 03-11-2014 09:59:36
Zatial to vyzerá tak, že áno, p. Kurbel je jediný kto niečo robí pre mesto. A mimochodom som nepostrehol vo Vašich komentároch žiadne vyjadrenie k článku. Ako je to možné? Útočíte len na osobu p. Kurbela ale žiadne konkrétne argumenty. Veď ked si to aj sprostý prečíta, vidí, že je to svinstvo najhrubšieho zrna.
gejza | 03-11-2014 09:57:05
Nie som poskok nikoho. Mám svoj názor, postrh na nedostatky, nik mi nie je nepriateľ ale nemám rád, keď niekto vodu káže a víno pije.
gejza | 03-11-2014 09:51:11
Myslím, keď to bolo podávané na prokuratúru. Dnes je to len taktika. Vám sú tieto praktiky dobre známe a taktika pri každých voľbách.
gejza | 03-11-2014 09:47:45
Vtedy to malo byť aj publikované.
anonym | 03-11-2014 09:33:37
Zaujimave bude najma to ze majitel VITradeu ma udajne rakovinu..
Jozef | 03-11-2014 09:25:33
anonym | 03-11-2014 09:13:09
reagujes na koho?
Tin Tin | 03-11-2014 09:16:46
To je v poriadku že p. Kurbel podal trestné oznámenia klobúk dolu. Nemala náhodou podať to trestné oznámenie ako prvá kontrolórka mesta p. Horváthová? Asi nie veď zobrala koncoročné odmeny vo výške 2000 eur.
anonym | 03-11-2014 09:13:09
pre Jozef. kto ma iny nazor ,tak je tomcanyiho clovek?Jediny kto robi nieco v prospech obcanov a pre obcanov je Kurbel :D
ešte k tomu predošlému príspevku | 03-11-2014 08:59:48
http://novezamky.sme.sk/c/7283893/mestu-nechybaju-peniaze-od-kupcov-majetku.html
dá sa s tou zmluvou niečo spraviť? | 03-11-2014 08:58:52
obávam sa že nič.Teraz som niekde čítal že poslanci v Nových Zámkoch prefali budovy a pozemky nejakej firme z Nitry za 4 koruny!!!!!slovom štyri!!!!a firma ju strelila obratom za takmer milión eur!!!
Jasné že nasledovalo trestné oznámenie a výsledok?Hovorí kontrolór mesta:„Upozornil som prokuratúru, že mesto by mohlo utrpieť finančnú škodu. Počas vyšetrovania nový majiteľ budov však dobrovoľne – aj bez zakotvenia tejto povinnosti v zmluve - bol ochotný prvú zmluvnú pokutu uhradiť. Krajský prokurátor počas vyšetrovania skonštatoval, že žiadna škoda teda nevznikla,“ pokračoval Š, Rovňaník.
Takže nerobte si ilúzie aj keď takéto poslanecké harakiri nemajú žiadnu logiku,sú prakticky nepostihnuteľné...
Prečo sú niektorí takí tupí | 03-11-2014 08:53:24
prečo sa tu všetci zamýšľate všetci nad tým, že to Kurbel zverejnil až teraz? Veď sme pred komunálnymi volbami. Doležité, že konal už takmer pred rokom. A obsah článku vás nezaujíma? Ani to, ako sa všetci obyvatelia mesta a predovšetkým obyvatelia z činžiakov budú skladat na zisk súkromnej firmy? To je O.K.?
Jozo | 03-11-2014 08:46:16
a ako rychlo tu uz nabehlo 5 komentarov od Tomcanyiho poskokov
anonym | 03-11-2014 08:09:35
p.Kurbel kazda minca ma dve strany a vy dobre viete ze nie je vsetko tak ako pisete.Zaciatkom roka ste podali terstne oznamenie a na sol to davate tesne pred volbami,O co vam skutocne ide?
Anonym | 03-11-2014 07:30:17
Taký predvolebno kurbekovský guláš, ktorý nemá nenechať ani oko suché . Len aby bol zlý Tomčáni a dobrý Kurbel. Úplne priehľadné aj pre jednoducho zmýšľajúceho voliča.
Zavádzanie občanov pred voľbami za každú cenu.
KDH sa nemení.

Pavol Kurbel | 03-11-2014 07:27:42
pre zaujímavé.
Podnet na prokuratúru som dal začiatkom roka 2014.
zaujímavé | 03-11-2014 07:21:35
a to pán poslanec Kurbel dodnes o ničom nevedel????? Alebo si to nechal len pre seba a vypustí to len tesne pred voľbami????? Ak je to skutočne tak, ako to poslanec Kurbel napísal, nechápem, prečo sa dávno neobrátil na orgány činné v trestnom konaní, alebo neoznámil uvedené skutočnosti na NKÚ. Ja našťastie nie som a nebudem poslancom v tejto Vašej tzv. demokracii, nakoľko odmietam si sadnúť do spoločných lavíc s tým čo vzíde zo slobodných a najmä demokratických volieb. Nepochybne zistenia pána poslanca Kurbela sú zaujímavé ale čo je najhoršie,predpokladám že sú aj pravdivé.Opakujem, je mi ľúto len toho, ako neskoro pán Kurbel svoje zistenia publikuje.
ViKo | 03-11-2014 06:30:32
Da sa s tou zmluvou este nieco spravit ?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign