Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Prečo by obecné zastupiteľstvo malo voliť členov rady školy za zriaďovateľa (obec)

Ján ŠimulčíkDátum07. 04. 2017 23:35:50Témaobec Šintava
200

Pred niekoľkými mesiacmi začala v obecnom zastupiteľstve v Šintave diskusia, kto volí členov rady školy za zriaďovateľa. Na januárovom zasadaní obecného zastupiteľstva (OZ) som vychádzal zo stanoviska Krajského školského úradu v Nitre, ktoré tvrdilo, že ich volia poslanci (viď príloha). Poslanci OZ ma uznesením poverili, aby som oslovil v tejto veci okresnú prokuratúru, s čím som súhlasil. Obec mala požiadať o stanovisko Ministerstvo školstva SR. Z prokuratúry zatiaľ nemám odpoveď. Obec už dostala odpoveď z ministerstva. Aj ja som požiadal ministerstvo školstva o odpoveď. Odpovede sú skoro identické, až na dôležité vety na konci listov, ktoré boli adresované mne. Tieto vety však chýbajú v stanovisku ministerstva pre obec: „Stanovisko [ministerstva]... nemá právnu záväznosť...  a je len nezáväzným právnym názorom“ (viď prílohy). Práve tieto vety sú dôležité, lebo hovoria, že názor ministerstva je jeden z mnohých a nemusí byť správny, aj keď je z ministerstva. Prečo tieto vety chýbajú v stanovisku ministerstva pre obec Šintava, mi zatiaľ nie je známe. Kto má záujem, listy sú zverejnené v prílohe, pretože tento problém už zrejme presahuje obec Šintavu.

Budem sa venovať argumentom, ktoré si myslím, že podporujú tvrdenia, že členov rady školy za zriaďovateľa (obec) volí obecné zastupiteľstvo.

Najskôr sa pozrime ako zákon definuje radu školy: „Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“

Argument č. 1.: Podľa §10 ods. 1 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Každý orgán má vymedzenú svoju právomoc. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo podľa §11 ods. 4 zákona 369/1990 „rozhoduje o základných otázkach života obce“, starosta podľa §13 ods. 1 zákona 369/1990 je „výkonným orgánom obce“. Mám za to, že tento princíp sa uplatňuje aj pri delegovaní zástupcov do rady školy.

Argument č. 2.: Podľa §6 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, školu zriaďuje obec (je zriaďovateľom), v obci konkrétne školu zriadi, podľa zákona, jej obecné zastupiteľstvo (nie starosta) schválením VZN. Rozhodovaciu právomoc má OZ. Mám za to, že orgán obce, ktorý zriaďuje školu by mal aj schvaľovať členov rady školy. Následne by mali byť delegovaní starostom obce.

Argument č. 3.: Podľa §2 vyhlášky 291/2004 na základných školách sú členmi rady školy zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov školy, rodičov školy a zriaďovateľa.

·         Pedagogický zástupca je podľa §2 pís. a),  vyhlášky 291/2004  „zvolený vo voľbách“.

·         Nepedagogický zástupca je podľa §2 pís. b),  vyhlášky 291/2004  „zvolený vo voľbách“.

·         Zástupca rodičov je podľa §2 pís. c)  vyhlášky 291/2004 „zvolený vo voľbách“.

Pri troch kategóriách zástupcov do rady školy prebieha voľba. Mám za to, že aj pri štvrtej kategórii zástupcov – za zriaďovateľa – by mala prebiehať voľba a následne delegovanie do rady školy. Voľbu nemôže uskutočniť za obec (zriaďovateľa) starosta, ale iba poslanci obecného zastupiteľstvo, ktorí zastupujú občanov obce. Následne, na základe rozhodnutia poslancov OZ, starosta deleguje zástupcov do rady školy.

Argument č. 4.: Podľa §13 ods. 4 písm. e) zákona 369/1990 Z. starosta „rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.“ Školu podľa §6 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. zriaďuje obecné zastupiteľstvo vo VZN, teda správavo veciach školy bola zákonom vyhradená obecnému zastupiteľstvu. Výnimku, kedy koná za zriaďovateľa iba starosta, stanovuje presne zákon.

Argument č. 5.: Pôvodné znenie § 25 ods. 12 písm. h. zákona 596/2003 Z. z. sa od 1. 1. 2013 zmenilo v tom duchu, že členom rady môže byť ktorýkoľvek občan, nie len zástupca obecného zastupiteľstva. Uvedenou zmenou zákona sa nezmenila voľba za zriaďovateľa – obecné zastupiteľstvo, iba rozsah volených osôb. Pokiaľ do 1. 1. 2013 volilo členov rady školy obecné zastupiteľstvo [bol tam zvolený zástupca obecného zastupiteľstva], platí to aj po tomto dátume.

Argument č. 6.: To, že aj po zriadení školy rozhoduje za zriaďovateľa obecné zastupiteľstvo možno doložiť na §5 ods. 7. písmeno d, zákona 596/2003 Z. z., kde riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi (obci) na schválenie návrh rozpočtu. Za zriaďovateľa návrh rozpočtu neschvaľuje starosta obce, ale schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Podobne to je aj v §6 ods. 24 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku...“ Obec určí výšku vo svojom VZN, ktoré schvaľuje OZ. Za zriaďovateľa tu opäť vystupuje obecné zastupiteľstvo.

Argument č. 7.: Podľa § 25 ods. 11 zákona 596/2003 Z. z. by mohol byť členom rady školy aj starosta obce. V prípade, že do rady školy by delegoval iba starosta, bez schválenia obecného zastupiteľstva, starosta by sa mohol sám delegovať do rady školy. To by mohlo byť v rozpore s presadzovaním verejných záujmov, ktoré má, podľa § 24 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z., rada školy presadzovať.

Argument č. 8.: Rada školy, podľa § 24 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z., plní „funkciu verejnej kontroly“. Verejné zvolenie delegátov za zriaďovateľa najlepšie zodpovedá naplňovaniu funkcie verejnej kontroly.

Argument č. 9.: Je vo verejnom záujme, aby členov do rady školy volili poslanci, ktorí ju svojim VZN zriadili. Zriaďovateľovi (obci) má záležať na tom, aby zriaďovateľa zastupovali kompetentní občania a aby sa o voľbe mohlo verejne diskutovať. Tým sa odstráni nezodpovedné nominovanie a zvýši sa transparentnosť.

Argument č. 10.: Na základe zákona 211/2000 Z. z. som požiadal zväčša okresné mestá, ktoré majú aj právne oddelenia, o ich aplikačnú prax ohľadne volieb do rady školy. V 56 mestách voľbu do rady školy uskutočňuje mestské zastupiteľstvo bez toho, aby to mali výhradne upravené v štatúte mesta (viď príloha). Dovolím si pripojiť aj niekoľko ich právnych názorov:

„V žiadnom právnom predpise, v zmysle platnej legislatívy, nie je explicitne uvedené, kto má delegátov za zriaďovateľa do rád škôl schvaľovať. Z uvedeného dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecných ustanovení, ktoré upravujú kompetencie jednotlivých orgánov obce/mesta. Logickou analýzou informácií z §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, že zástupcov zriaďovateľa do rady školy by malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo.“(Mesto Liptovský Mikuláš, 31. 3. 2017)

„...o voľbe delegátov rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe zákona č. 596/2003 Z.z. § 25 - za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Zriaďovateľom nie je primátor mesta, ale mestské zastupiteľstvo. Vyhláška Ministerstva školstva SR z 15.4.2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, taktiež hovorí v § 1, že zástupcov do rady školy deleguje zriaďovateľ.“ (Mesto Gelnica 31. 3. 2017)

„Zákon a vyhláška hovoria len o zodpovednosti zriaďovateľa, v našom prípade Mesta Rožňava za ustanovenie školských rád a o tom, že zriaďovateľ deleguje do rád škôl svojich zástupcov. Pri rozhodovaní o delegovaných zástupcoch mesta Rožňava v radách škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom vychádzajúc z uvedených predpisov, máme rozhodovanie upresnené v Štatúte mesta Rožňava  v §18 písm. i). Medzi úlohy mestského zastupiteľstva patrí tak ako sme odpovedali už v bode D) zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov. [pozn. opísané zo zákona 369/1990].Z pohľadu občana prihliadnuc napríklad na kompetenciu školských rád voliť riaditeľa školy je lepšie, keď o delegátoch za zriaďovateľa rozhodne mestské zastupiteľstvo ako sám primátor mesta.(Mesto Rožňava 4. 4. 2017)

Zo získaných informácii možno predpokladať, že až cca 93% samospráv volí občanov do rady školy obecné/mestské zastupiteľstvo bez toho, aby uvedená voľba bola v štatúte obce/mesta výhradne zverená obecnému zastupiteľstvu.

Ako som na začiatku spomenul, tento problém presahuje obec Šintava. Je až zarážajúce, že zastupiteľstvá konajú v takom rozpore s názorom ministerstvom školstva. Alebo stanovisko, ktoré nemá právnu záväznosť a je len nezáväzným právnym názorom, možno nie je ani správne. Budúcnosť ukáže.

 

Ján Šimulčík, poslanec OZ

 


Priložené súbory k článku:Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
O2 Pali | 10-04-2017 12:35:40
Tak isto pripájam niečo do debaty prečo sa na to zamerať, lebo asi to nefunguje ako má:


No trvalo to trochu dlhšie ale pozrel som sa na tie notebooky!
Tak ako bolo uvedené na faktúre a objednávke (vyžiadané zo školy na základe info zákona, musím pochváliť p. riaditeľa za promknosť, klobúk dole), jednalo sa o 9ks zariadení „ HP 255 G5 15,6FHD/4GB/128GB SSD“ v cene 4.200,0 eur. Čiže to je 466,67 eura/ks, no keď si ako laik pozriete (dáte do vyhľadávača ) na internete napríklad Heuréka tak zistíte, že ceny daných zariadení sa pohybujú od 320 do 369 eur/ks, čiže priemerne okolo 359 eur/ks, čiže rozdiel na 1 kuse je 107,7 eura, ale zaujímavejšie je percentuálne vyjadrenie +30% (1/3 ceny), no keď zvážime, že pri 9 ks sa zvyčajne dáva aj nejaká zľava (min. 5%) čiže potom cena by bola 340 eur a to je rozdiel už, 47% (pri najnižšej cene na trhu, a možnej zľave 47%!
https://notebooky.heureka.sk/hp-255-x0p89ea/#
Tak isto je tam vývoj ceny, v daných termínoch
To je už, pekná suma, čiže deťom by mohli kúpiť namiesto 9 notebookov 12-13 notebookov, ale asi ich nepotrebujú.
Zaujímalo by ma či na to prebehlo aj dajaké obstarávanie, lebo ZRPŠ platíme pekné na to aby sme mohli dávať 40% maržu., ale to je asi na radu školy, alebo čo tak páni poslanci urobiť kontrolu na škole, alebo aspoň poslať kontrolórku.
Ďalej ma zarazilo, že zariadenia sa kupovali až, od prešovskej firmy (trochu od ruky, ale asi mala výhodné ceny), samozrejme nechávam na zváženie pozrieť čo je to za firmu.
http://www.ever.sk.

Janko, alebo všetci samozrejme som vám nápomocný....
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 10-04-2017 11:56:13
Tazka a narocna tema, npo o to dolezitejsia pre obcanov, aj ked sa im to mozno na prvy pohlad tak nejavi.

Dnes som telefonicky kontaktoval Ministerstvo skolstva, konkretne Dr. Hajdukovu, PhD., s ktorou som mal viac ako 30 minutovy naozaj otvoreny rozhovor. Pan Dr. Hajdukova vypracovala stanovisko za MS a niekolko krat prizvujovala, ze sa jedna o NEZAVAZNY NAZOR a aj podla nej je lepsie, ked volva do rady skoly prebieha v zastupitelstve. Minimalizuje sa tak totiz mozne presadenie clenov jednym clovekom, resp. minimalizuje sa ucelova zaujatost. Sama pracovnicka MS potvrdila, ze by bolo dobre doplnit legislativu o striktne klauzuly zabezpecujuce jednoznacnost zakona.

Ja si vsak dovolim doplnit, ze ak mame v zakone napisane, ze najvyssia povolena rychlost na dialnici je 130 km/hod nemusi byt v zakone napisane, ze teda vodic moze ist 129, 128, 127... km/hod. Su veci, ktore z legislativy vyplyvaju automaticky, logicky alebo su odvoditelne tam, kde nie je zaujem hladat iny vyklad (vela krat ucelovy) zakona.(plati obecne) Totizto ziaden zakon nedokaze uplne dokonale osetrit vsetky alternativy a mozne \"prisvojenia\" si zakona vo svoj prospech.

V kazdom pripade si myslim, ze obec Sintava otvara dalsiu vaznu temu CELOSPOLOCENSKY a je otazkou casu, kedy sa o problematiku zacnu zaujimat celostatne media.

Nuy, Sintava sa proste zapisuje do historie nezmazatelnym a vyraznym pismom...
Občan | 09-04-2017 11:42:03
Starosta s riaditeľom vytvorili nerozlučnú dvojicu ako z filmu Bonnie a Clyde. Uvidíme dokedy im to vydrží. A ešte otázka, čo si myslíte, kto z nich je žena a kto muž?
Registrovaný Lenka  Hanáková Lenka Hanáková | 08-04-2017 14:15:46
Nerozumiem dôvodu, prečo starosta bráni, aby poslanci rozhodli o členoch rady školy v hlasovaní. Poslanec Šimulčík navrhol dvoch kandidátov a poslanci buď im prejavia dôveru, alebo nie. Na základe rozhodnutia poslancov OZ, starosta deleguje zástupcov rady školy za zriaďovateľa. Jednoduchý proces, zvládajú ho i menšie obce bez obštrukcií. Rada školy bude zostavená zákonne a výsledky výberového konania na riaditeľa školy budú nespochybniteľné.
Občan | 08-04-2017 13:51:56
Tu sa ukazuje, aké sú zákony nekvalitné a nejednoznačné , veľa razy novelizované a kto sa v tom potom vyzná... Treba sa pýtať aj na ministerstve vnútra, aký je ich právny názor ...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 08-04-2017 13:18:04
Nooooo, obsahovo naozaj vazny clanok. Myslim si, ze niekto (mozno nechtiac) rozbehol debatu na dolezitu celospolocensku temu a otvoril (poslancovi umoznil) takpovediac Pandorinu skrinku. Otazka je, co z nej vylezie. Niekedy totiz nieje dobre za kazdu cenu tlacit na pilu a chciet ist proti vacsine a verejnemu zaujmu.

Za verejny zaujem tu jednoznacne povazujem volbu v kolektive a nie jednym clovekom, ktory moze mat kredit, vedomosti a \"uctu\" k zakonom prave na urovni pana starostu Holicku a totalitne sklony. Nie je nic horsie, ako ked sa uzatvori kruh STAROSTA - KONTROLOR - OBECNY URAD.

Kde v takom pripade zostava verejny zaujem?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign