Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Otázky a odpovede zo stretnutia s vedením mesta zo dňa 9.5.2012

Miloš MajkoDátum09. 05. 2012 20:26:19TémaMestský úrad
200

1.Problém s vodou na území mesta, čistota, odtok v kanalizácii
Primátor tlmočil požiadavku na predstavenstve vodární a požiadal o stanovisko, ktoré po doručení zverejníme. Návalové dažďové vody si minulý piatok vyžiadali mnoho sťažností na vodárne.
 

2. Kto vydal povolenia na umiestnenie ohrád na Námestí pri SAD – hyzdia priestory – odôvodnenie povolenia:
Jedná sa o záber verejného priestranstva na mestskom pozemku. Mesto dáva len zjednodušený prenájom na sezónu. V tomto prípade nikto o záber nepožiadal a nedal nik na to povolenie. V prípade užívateľa Javor sa jedná o stavbu – v prípade užívateľ Škreko je drevený podklad. Do konca týždňa budú vyzvaní obaja na predloženie povolení a náležitostí, ktoré im oprávnili postavenie a umiestnenie objektov. Po ich posúdení a vysvetlení sa vyvodia dôsledky o čom budeme informovať.
 

3. Priestor za garážami Tehelná – podmývanie garáží nanesením hliny od jedného užívateľa
Vysvetlené priamo viceprimátorom Veselickým na mieste, problémy si užívateľ spôsobuje sám, čo potvrdili všetci ostatní majitelia garáží.
 

4.    Neodhŕňaný sneh a neposýpanie na A.Hlinku
Vysvetlené na mieste a podnet predaný SITA.Akékoľvek problémy s posypom či neodhŕňaním, treba hlásiť okamžite buď na mestský úrad alebo priamo do firmy SITA, p. Sýkorovi č.0907 896342. Informácia aj s kontaktami býva vždy zverejnená počas zimnej údržby.

5.Zmizli informačné tabule zo Severnej na Kapustniskách
Náhradné tabule objednáme spolu s ostatnými poškodenými a odcudzenými tabulami v meste do konca mája. Akékoľvek iné poruchy či zmiznutia značiek či vady na komunikáciách hláste prosím Ing. Heribanovi 0918 963237.
 

6.Neposýpajú počas zimy na Veternej a Severnej
Vysvetlené na mieste a podnet predaný SITA. Viz. bod 4.
 

7.  Dolnomajerská – ihrisko na pivniciach a krytoch – nie je izolácia 
Budova je v správe MsBP a pivnice sú odkúpené a vo vlastníctve užívateľov bytov na Dolnomajerskej. Treba sa obrátiť na svojho správcu, opravy by sa mali financovať z fondu opráv. Uvedený dotaz posúvame priamo poštou aj my na MsBP. Podľa obhliadky priamo na mieste sa jedná asi o upchatú kanalizáciu.
 

8.  Množstvo automobilov na Dolnomajerskej na zeleni
Mesto je v tomto prípade odkázané na spoluprácu s občanmi, ktorí musia nahlasovať MsP porušenie zákonov či nedovolené parkovanie resp. vjazd na zeleň.V budúcnosti bude v tejto lokalite umiestnená kamera mestskej polície.
 

9.Hornomajerská – chýba kus asfaltu na chodníku
Toto miesto je zahrnuté v zozname opravovaných cestných komunikácií, dnešným dňom (9.5.2012) sa začali tieto opravy práve na rohu Lipovej a I.Krasku. Informácia je uvedená aj v článku v internetovej verzii Seredských noviniek.
 

10.Hornomajerská – ryhy sú tam v tom skrytom parku a spadnutý chodník
Uvedené miesta boli prezreté na mieste bude posudzovať odborná komisia dnes (9.5.2012).
 

11.Cukrovarská ulica smer Galanta oproti Kauflandu - je tam neporiadok.  
Do lokality boli vyslaní pracovníci na obhliadku  a neporiadok bol z veľkej ćasti  odstránený na mieste počas obhliadky.
 

12.Cukrovarská ulica smer Galanta autobusová zastávka a neporiadok na nej.
Táto zastávka sa čistí min.raz do týždňa – v prípade zistenia neporiadku kontaktujete priamo Ing. Kamila Viskupa 0918 194924.
 

13.Nečistota pri rómskej osade na Cukrovarskej ulici 181
Primátor jednal s miestnymi občanmi a do konca mája by mal byť problém vyriešený v spolupráci MsBP.
 

14.Bordel a smrad zberný dvor
Už sa dohodlo s p.Černým na uskladňovaní zberu trávy a bioodpadu v jeho areáli v bývalej Niklovej hute a aj sa jedná so SITA na postupnom odvážaní sute a vyprázdňovaní zberného dvora.
 

15. Počas kampane nečistoty na ceste na Cukrovarskej ul.
Vysvetlené na mieste. Mesto je rado, že tu máme jeden z 2 fungujúcich cukrovarov na Slovensku, ktorý funguje v koezistencii s obyvateľmi a mnohým z nich poskytuje prácu.  Cesty sú počas kampane priebežne čistené a niektoré veci sú možno viac tolerované, v prípade vážnejších znečistení treba kontaktovať buď priamo Cukrovar, alebo oddelenie rozvoja mesta Sereď, Ing. Heribana.(0918 963237)
 

16.Čepenská predaný dom – neporiadok na dome
p.Kutlák nový majiteľ sa vyjadril, že práve čistia tieto priestory, ktoré teraz odkúpili aj s týmto neporiadkom. Je to ich súkromný priestor a priebežne to odstraňujú.
 

17. Dopravná štúdia vjazd na ZŠ POH, Komenská a Cirkevná– hustota automobilov ráno. Budú oslovení dopravní projektanti o spracovanie štúdie dopravnej obsluhy tohto štúdia. Podotýkame, že doprava do uvedených priestorov bola už riešená a vyskúšaná viacerými spôsobmi a jednosmerkami či časovými obmedzeniami a nie je jednoduché nájsť vyhovujúce riešenie. Pod dodaní štúdie ju zverejníme.
 

18. Čistota vzduchu v meste – či je štúdia vypracovaná aktuálna štúdia podľa ktorej sú dávané súhlasy na ďalšie prevádzky v meste.
Nie – nemáme žiadnu takúto štúdiu. Mesto nemá ani právomoc schvaľovať priemyselné prevádzky z pohľadu znečisťovania ovzdušia, posudzuje len malé zdroje znečistenia. Súhlas na umiestňovanie ďalších prevádzok a potencionálnych vážnejších znečisťovateľov ovzdušia vydáva príslušný orgán štátnej správy (v tomto prípade obvodný úrad ŽP Galanta). Mesto nebolo úspešné pri získaní peňazí v projekte o prašnosti mesta a zariadenie na meranie kvality vzduchu, ktoré sme v minulosti požadovali z ministerstva životného prostredia má požiadavky na energiu a financie ktoré nedokážeme zabezpečiť, preto sa musíme spoliehať na štátne orgány, ktoré sú na tieto činnosti vybavené technicky aj právomocami.
 

19.  Hromadiacie sa psie výkaly na sídliskách. Vyčistenie bolo prevedené vysávačmi (náš + Sita).
Bola strojová očista robená na jar pred mestskou brigádou, rovnako aj v roku 2011. Je na nás občanoch aby sme ustriehli neporiadnych psíčkarov a uvedené bolo tlmočené aj na MsP, ktorá kontroluje stav. Nie je ekonomicky ani technicky možné čistiť mesto od exkrementov počas celého roka.
 

20. A.Hlinku a Novomestská – smetné stanovištia, boli konzultovaná výstavba a prečo vlastne boli realizované?
Výstavba každého stanoviska bola konzultovaná s odborníkmi, a to mestským architektom, osobami zodpovednými za odpadové hospodárstvo, stavebným úradom a oddelením rozvoja mesta, vzhľadom na dopravnú situáciu, siete, plánovanú výstavbu, zeleň, hygienu atď.. Odôvodnenie samotnej drobnej stavby je centralizovanie nádob a tým aj lepšie výsledky triedenia, čistota v okolitom prostredí, ochrana životného prostredia, sprehľadnenie a uvoľnenie parkovacích plôch, upevnenie postavenia nádob v prípade zlého počasia a estetika. Pri výstavbe sa prihliada na všetky možné aspekty, ako je napríklad umiestnenie sietí, prístup k nádobám z hlavnej komunikácie a z komunikácie pre chodcov, tradícia umiestnenia nádob, uvoľnenie parkovacích miest atď. Na výstavbu stanovíšť máme od občanov dobré ohlasy a boli v mnohých prípadoch ich vlastnou požiadavkou. Rovnako aj prax ukázala, že ich budovanie má význam.  Mesto v minulom roku dostavalo posledné stanovištia na svojich pozemkoch a skompletizovalo tak systém zberu. Budovanie stanovíšť nie je špecifikom Serede budujú sa napríklad aj v Trnave.


21. kto kontroluje stav a preberanie chodníkov po úpravách – napr. LIDL, malý kruháč pri POH smer stanica, chodník ZUŠ atď.
Oddelenie Rozvoja mesta do konca mája skontroluje stav všetkých stavieb vykonaných a prebraných za posledné 2 roky a obzvlásť tie, ktoré sú ešte v záručnej dobe.
 

22.  Územný plán – v akom sme štádiu?

Sme v prvej etape spracovania dokumentácie: Prieskumy a rozbory,  potom nasleduje druhá etapa: Zadanie, následne: Koncept a Návrh. Verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy sa vyjadrujú k stupňu dokumentácie Zadaniu a následne sa schvaľuje mestským zastupiteľstvom. Jednotlivé etapy v procese obstarávania Územného plánu mesta Sereď budú zverejňované na webovej stránke mesta Sereď. Celý proces obstarávania je popísaný v Postupe obstarávania UPD, ktorý je prístupný na webovej stránke mesta na tomto odkaze.
 

23.Existuje norma či štúdia na max. množstvo vody v kanalizácii?
Je to vysoko odborná otázka, ktorou sa zaoberajú experti. Každá rúra je dimenzovaná na isté množstvo odpadových vôd – ale to sú otázky na prevádzkovateľa – ZsVS Nitra, a.s., mesto nie je správcom siete ani nedisponuje žiadnymi štúdiami, je zákazníkom.


24.  Na webe pri úz. rozhodnutí zo dňa 30.4.nie je zodpovedná osoba a aj v histórii takéto niečo už bolo.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktoré sa doručuje účastníkom konania, musí mať náležitosti § 47 zákona č. 71/1967 Zb.v znení neskorších predpisov. Oprávnená osoba svojím podpisom osvedčuje správnosť písomného vyhotovenia rozhodnutia. Ďalšie slová ako „za správnosť vyhotovenia“ a uvedenie mena a priezviska a podpisu ďalšieho pracovníka správneho orgánu sú nielen nesprávne ale aj právne irelevantné.
 

25.Podnikatelia v meste – možné úľavy pre nich
Vysvetlené na mieste. Mesto už v roku 2011 niečo také vlastne nepriamo urobilo, tým že občanom a podnikateľom nezdvihlo daň z nehnuteľností, ako tomu urobili v drvivej väčšine miest na Slovensku.Tento rok, ak sa zákony nezmenia musí k zvýšeniu daní omu prísť aj v Seredi v súlade s platnými zákonmi.
 

26.    Koľko Mesto zarobilo na separovaní a predaji surovín?

Príjem z triedenia odpadov je začlenený do príjmovej časti rozpočtu mesta a každý rok podrobne komentovaný v záverečnom účte mesta za predchádzajúci rok (aktuálne za rok 2011) . Občania si tietoúdaje môžu vždy nájsť v položke 223001 ( rok 2011 : 10 329 eur, fakturované príjmy od odberateľov), čiastočne ho v roku 2011 tvoril aj predaj kovu v hotovosti v zberných surovinách 223004 (1 030 eur) a dotácia recyklačného fondu 312001 za vytriedenie určitých komodít spätne za rok predchádzajúci roku, v ktorom peniaze z RF prídu na účet mesta (v roku 2011 za rok 2010 v sume 11 883 eur). Všetky tieto financie sa v súlade so zákonom opäť vynakladajú na odpadové hospodárstvo a odrátavajú sa vo výpočte výšky miestneho poplatku z nákladov. Spolu teda malo v roku 2011 príjem z triedenia odpadov 23 242 Eur.
 

27.   Dotaz aby mali prevádzky v meste označené svoje kontajnery

Označenie nádob prevádzok je povinné podľa VZN mesta o odpadoch 1/2001.  Pri každej kontrole nádob, nahlásenom probléme či priestupku sa tieto požiadavky VZN kontrolujú či už rieši priestupok MsP, alebo oznámenie či preventívnu kontrolu pracovník mesta. Označenie je potrebné aj z praxe, aby smetiari vedeli identifikovať nádobu na zber podľa nahlásenej požiadavky. O povinnosti označovať nádobu je každá nová prevádzka informovaná pri plnení svojej ohlasovacej povinnosti. Priebežné kontroly sa vykonávajú na základe pozorovaní zamestnancov mesta, mestskej polície alebo ohlásení občanov. Tu je rovnako ako v prípade tvorcov nelegálnych skládok opäť dôležité, aby občania spolupracovali s mestom a oznamovali svoje pozorovania či už mestskej polícii alebo mestskému úradu, okamžite aby mohlo prísť k náprave a prípadnému postihu. Naposledy bola globálna kontrola všetkých prevádzok v meste vykonaná v rokoch 2009-2010, v súčastnosti sa plánuje nová.
 

28.  Kvalita spiľovania stromov – kto vykonáva kontrolu práce?
Odborný pracovník mesta Ing.Kamil Viskup.
 

29. Priveľké hrobové miesta na cintoríne
Dôvodom boli 3 správcovia cintorína  za posledný rok a nejednotný spôsob vykopávania hrobových miest – aj bagrom napríklad. V súčasnosti sa to kope ručne a dodávateľ dodržuje dohodnuté rozmery.
 

30.Problémy s kanalizáciou na Rovnej, Poliklinika
Budeme tento problém tlmočiť ZsVS Nitra.
 

31.Počet ampliónov a parametre mestského rozhlasu.

Mestský rozhlas v meste Sereď je  rozdelený  na dve časti

Ø  časť primárnu

Ø  časť sekundárnu

Primárnu časťtvorí rozhlasová ústredňa s riadiacim pultom a výkonový stojan.

Rozhlasová ústredňa  AUA 230             l KS

Výkonový stojan AUC 2100                  3 KS

Výkonový stojan AUC 4121                  1 KS

 

Pracovisko mestského rozhlasu je umiestnené v budove mestského úradu.

Sekundárna časťpozostáva z linkových odpojovačov a linkového rozvodu vonkajšieho vedenia.

Linkový rozvod vonkajšieho vedenia je riešený vzdušným vedením, umiestnený na stĺpoch elektrického vedenia a stožiaroch VO pomocou konzol. Linkový rozvod je vedený lanom ALFE 16 mm. Na ozvučenie vonkajšieho priestoru sú použité tlakové reproduktory T 5 OF. Tlakové reproduktory sú umiestnené na oceľových stĺpoch vo výške 5 m.

 

Mestská časť Horný Čepeň je napájaný vzdušným vedením v dĺžke 3 km, ktorý je umiestnený na oceľových stĺpoch.

V mestskej časti je dĺžka celkového vedenia 2,5 km.

 

Celková dĺžka rozhlas. vedenia                      41,5 km

Počet reproduktorov                                       171 KS

Počet rozhlasových stĺpov                              80 KS

- - -

 

Zdroj: Seredske novinky


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
anonym | 10-05-2012 09:07:33
Niekto si asi myslí,že podnikatelia sú dojné kravy, ktoré sa dajú do nekonečna len dojiť a dojiť. A mesto im nedá ani len vodu napiť,ale zato chce zvýšiť dojivosť v podobe zvýšenia daní. Ja som len zvedavý čo bude mesto robiť,ked nám tu tie dojné kravy pokapú od hladu a smädu všetky. Asi zvýši dojivosť aj obyvateľom.
Erich | 10-05-2012 07:57:31
Počet voľných a dlhodobo nevyužívaných priestorov v meste je dôkaz toho, že mať obchod v Seredi nie je výhra. Mesto by mohlo povoliť bezplatné umiestnenie 1ks A-čkovej tabule na mestskom pozemku, zrovnocenniť cenu za smetnú nádobu pre prevádzky bez výroby (prečo domácnosť platí menej ako také kaderníctvo, ktoré vyprodukuje menej odpadu) a hlavne zrovnoprávniť výber miestnych daní - prečo má podnikateľ platiť za 1 rok takú daň z nehnuteľnosti, ako nepodnikateľ zaplatí za 10 rokov?
anonym | 09-05-2012 23:23:14
.Podnikatelia v meste – možné úľavy pre nich
Vysvetlené na mieste. Mesto už v roku 2011 niečo také vlastne nepriamo urobilo, tým že občanom a podnikateľom nezdvihlo daň z nehnuteľností.
Práve naopak,kríza ich dáva do smútku a bankrotu a mesto pre nich nerobí absolútne nič.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign