Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Novela zákona o cestnej premávke

MVSR |MM  Prehľad najdôležitejších zmien v pravidlách cestnej premávky

 

1.        Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – „segway“),keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú. Pre kolobežku s pomocným motorčekom budú platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá, čo napr. znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

 

2.        Schválením poslaneckej novely zákona v roku 2016 sa umožnilo cyklistom jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Schválená formulácia však nebola dostatočne jasná a vykonateľná (pri pojme zastavané územie obce sa odkazuje na stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý však tento pojem vymedzuje vo vzťahu k stavebnému konaniu), preto sa navrhuje upraviť toto ustanovenie tak, aby mohli cyklisti jazdiť s daným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce. To isté bude platiť aj pre osoby pohybujúce sa na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom.

 

3.        Zákaz používať telefónny prístroj okrem telefonovania s hands free sa upravuje tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

 

4.        Striedavé radenie („zipsovanie“) sa bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

 

5.        Znovu sa zavádza cesta pre motorové vozidlá namiesto rýchlostnej cesty, keďže ide o dva rozličné inštitúty z dvoch rôznych zákonov (zákon o cestnej premávke a cestný zákon), ktorých jednotné označenie je zmätočné a nesprávne.

 

6.        Formulačne sa upravuje sa pravidlo o prednosti v jazde na kruhovom objazde tak, aby lepšie vystihovalo správanie sa v danom type križovatky.

 

7.        Po vzore viacerých iných štátov sa aj u nás navrhuje zákonom zaviesť povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici a smerovo rozdelených cestách mimo obce(s oddialenou účinnosťou 1. apríl 2020). Už v minulosti sa pri väčších dopravných nehodách na diaľnici ukázalo, že vodiči vytvárajú záchranársku uličku aj bez zákonného príkazu, je však potrebné  pre zefektívnenie tohto správania zaviesť jednotné pravidlá vrátane postihu za jej zneužitie vodičmi vozidiel, pre ktorých nie je určená (bude to považované za porušenie pravidiel závažným spôsobom, pričom to bude možné sankcionovať aj prostredníctvom objektívnej zodpovednosti).

 

8.        Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude Policajnému zboru elektronicky zasielať aktuálne údaje o vydaných parkovacích preukazoch na účely bezodkladného overovania pravosti takýchto dokladov.

 

9.        Možnosť parkovania na chodníku pri ponechaní voľnej šírky 1,5 m sa v súčasnosti nesprávne a nelogicky vykladá ako možnosť jazdiť kdekoľvek po chodníku za účelom zaparkovania vozidla tam, kde ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, pričom často prejdú po chodníku nemalú vzdialenosť. V zákone je pritom jednoznačne uvedený zákaz iným účastníkom cestnej premávky používať chodník; výnimka platí len pre zastavenie alebo státie vozidla, nie pre neobmedzenú premávku na chodníku.

 

Navrhuje sa preto upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou.Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca (kde sa voľne pohybujú, hrajú deti). Zároveň z dôvodu, že chodník je zo stavebnotechnického hľadiska konštruovaný predovšetkým pre chôdzu osôb a nie pre státie vozidiel, navrhuje sa obmedziť možnosť parkovania na chodníku za uvedených podmienok vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

 

10.    Orgánu Policajného zboru sa umožní udeliť výnimku aj zo zákazu jazdy nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 12 t po cestách III. triedy.

 

11.    Pre cyklistov nad 15 rokov sa vypúšťa povinnosť nosenia prilieb mimo obce(pre deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, t. j. prilbu musia nosiť všade) a nosenia reflexných prvkov (povinnosť mať reflexné prvky na bicykli ostáva zachovaná). Táto zmena bola opakovane iniciovaná hromadnou pripomienkou verejnosti zastúpenou Cyklokoalíciou a zohľadňuje aj skutočnosť, že žiadny okolitý štát takúto povinnosť nemá a v rámci EÚ povinnosť nosenia prilby pre dospelých cyklistov má podľa našich dostupných informácií len Španielsko.

 

12.    Na základe dodatočných požiadaviek ministra dopravy a výstavby, ktoré vzniesol po stretnutí so zástupcami poľnohospodárov, sa navrhuje umožniť jazdu traktorom a iných strojov, ktoré vykonávajú pôdohospodárske práce na cestách I. triedy, bez súčasných obmedzení (v súčasnosti nemôžu na cestách I. triedy jazdiť v pondelok až piatok od 7:00 do 9:00 a v piatok a v dňoch pracovného pokoja od 16:00 do 20:00).

 

II.

Prehľad najdôležitejších zmien

pri vodičských oprávneniach/preukazoch

 

13.    Na základe zmeny smernice Európskej únie o vodičských preukazoch sa navrhuje umožniť udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku ako je tomu v súčasnosti,  t. j. vodičské oprávnenie skupiny C a CE bude možné udeliť v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE bude možné udeliť v 21 rokoch (oproti 24 rokom), čiže v minimálnom veku, ktorý platil do roku 2013. Motorové vozidlá skupiny C a CE sú vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a motorové vozidlá skupiny D a DE sú vozidlá určené na prepravu viac ako 8 osôb okrem vodiča.

V súlade so smernicou to bude možné len za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie. Tieto obmedzenia budú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE, t. j. do 21 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km. Tieto obmedzenia budú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE, t. j. do 24 rokov.

 

14.    Lekárom a psychológom sa umožňuje zasielať údaje o nimi vykonaných vyšetreniach aj elektronicky po zavedení tejto elektronickej služby a po ich zaregistrovaní, čo odbúra ich povinnosť zasielať doklady o vyšetreniach v papierovej podobe orgánom Policajného zboru.

Zároveň sa výslovne uvádza, že všetky nariadené alebo inak povinné vyšetrenia u lekárov a psychológov možno vykonať len u lekára a psychológa, ktorý je registrovaný na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čím sa predíde pochybnostiam, či možno akceptovať aj vyšetrenia v zahraničí.

 

15.    Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %, za posledných päť rokov však v priemere zavinili ročne smrť 19 % osôb z celkového počtu usmrtených osôb a za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu. Vodičov s vodičskou praxou do dvoch rokov je 5 % z celkového počtu vodičov, spôsobili však až 17 % dopravných nehôd, zavinili smrť 19 % osôb pri dopravných nehodách a tvoria 19 % z vodičov, ktorí spôsobili dopravnú nehodu, pod vplyvom alkoholu.

 

Na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti sa teda navrhuje prijať účinné opatrenia zamerané predovšetkým práve na kategóriu vodičov v čase tesne po získaní vodičského oprávnenia a súčasne je vhodné sa zamerať i na vek vodiča, kedy ešte osoba nedosiahla plnú psychickú zrelosť, ale už môže byť držiteľom vodičského oprávnenia. Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, rehabilitačného programu u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

 

Zavádza sa tak nové opatrenie vo forme rehabilitačného programu per vodičov zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča. Navrhnuté opatrenie sleduje okrem zmeny správania aj doplnenie bežných sankčných opatrení (finančné postihy) použitím princípu „čas je cennejší ako finančný postih“. Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí, každé stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút, s minimálne jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia.

 

Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie, pričom ako nepriamy zákaz činnosti bude takejto osobe povinne, zo zákona, odobraté vodičské oprávnenie šesť mesiacov. Po vrátení vodičského oprávnenia takémuto držiteľovi začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.

 

 

 

 

III.

Prehľad najdôležitejších zmien

pri evidencii vozidiel

 

16.    Legislatívne sa vytvárajú predpoklady na ďalšie zefektívnenie evidenčných úkonov štandardnou formou (na dopravnom inšpektoráte) tým, že postupne bude možné upúšťať od vypisovania papierových žiadostí.

 

17.    Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe.

 

18.    Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.

 

19.    Ako jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa navrhuje, aby bolo možné dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré budú doručované občanom prostredníctvom kuriérnej služby. Ak ide o evidenčný úkon s vozidlom, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej službe pri doručení nových dokladov a tabuliek (buď priamo kuriérovi alebo na pobočke), inak sa nové doklady a tabuľky neodovzdajú a výmena sa bude musieť dokončiť na dopravnom inšpektoráte.

 

20.    Navrhuje sa možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, čo sú ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj pre fyzické osoby ako držiteľov vozidiel.

 

21.    V súvislosti s navrhovanými opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia sa vypúšťa vykonávanie fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle na dopravných inšpektorátoch. Takéto kontroly identifikátorov vozidiel zabezpečujú pracoviská technických kontrol, ktoré je potrebné absolvovať v pravidelných lehotách. Rovnako vykonávajú kontrolu identifikátorov vozidiel aj pracoviská kontroly originality vozidiel, ktoré sú na túto činnosť patrične vybavené.

 

22.    Na základe dodatočných požiadaviek ministra dopravy a výstavby, ktoré vzniesol po stretnutí so zástupcami poľnohospodárov, sa zavedie nové zvláštne evidenčné číslo vozidla s písmenom F, ktoré sa bude vydávať jednotlivo vyrobenému vozidlu s obmedzenou prevádzkou (ide o po domácky vyrobené vozidlá, ktoré nie sú komerčne vyrábané a používajú sa na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia).

 

23.    Z jedného na päť rokov sa predlžuje doba platnosti tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, ktoré sa vydávajú pre predajcov nových vozidiel a pre športové vozidlá a zavádza sa platnosť takýchto tabuliek na 10 rokov pre jednotlivo schválené vozidlá s obmedzenou prevádzkou.

 

24.    Zavedie sa odlišná tabuľka s evidenčným číslom pre elektromobily a hybridné elektrické vozidlá(zmenou vyhlášky č. 9/2009 Z. z. sa odlišnosť určí farebne – zeleným podkladom), čo vyplynulo z vládou schváleného Akčného plánu rozvoja elektromobility v SR, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR.

 

IV.

Prehľad najdôležitejších zmien

týkajúcich sa sankcií

 

25.    Navrhuje sa zlepšiť vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom. Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na dané vozidlo, ktoré tak bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty.

 

26.    Navrhuje sa zaviesť vedenie evidencie správnych deliktov podľa zákona o cestnej premávke a upravuje sa okruh údajov evidovaných v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel a evidencii priestupkov.

 

27.    V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

 

28.    Zavádza sa nový druh sankčného konania – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti(napr. radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na ceste vodičovi/držiteľovi vozidla, ak s tým bude súhlasiť. Ak vodič/držiteľ vozidla s takýmto blokovým konaním nebude súhlasiť, bude mu uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku (kauciu) vo výške pokuty, ktorá sa vráti len po uložení riadnej pokuty, inak prepadne v prospech štátu. Ak kaucia alebo bloková pokuta nebude zaplatená priamo na mieste, policajt bude oprávnený postupovať ako podľa predchádzajúceho bodu – čiže zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do jej zaplatenia. Ide o opatrenie, ktoré má za cieľ postihnúť predovšetkým zahraničné vozidlá, ktoré je na základe objektívnej zodpovednosti obtiažne sankcionovať a vymôcť uložené sankcie. Rôzne opatrenia s týmto cieľom sú aplikované aj v iných štátoch.

 

29.    V zákone o priestupkoch sa navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov).

 

30.    V zákone o priestupkoch sa tiež zvyšuje horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

 

31.    Rovnaký postupako je navrhovaný pri objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky sa navrhuje implementovať aj do objektívnej zodpovednosti za vedenie vozidla bez diaľničnej známky a bez uhradeného mýta.

 

32.    Navrhujú sa zmeny v platnej  úprave porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré je oprávnená prejednávať v blokovom konaní obecná políciatak, aby obecná polícia mohla prejednávať v súčasnosti stanovený okruh porušení bez ohľadu na to, či k tomu istému  porušeniu došlo nerešpektovaním dopravného značenia alebo nerešpektovaním priamo zákona (napr. zákaz otáčania alebo vjazdu dnes môže obecná polícia prejednávať, ak zákaz vyplýva zo značky, ale nemôže, ak je to zakázané priamo zákonom).

 Ide o požiadavku samospráv uplatnenú hlavným mestom SR Bratislavou.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign