Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Mestský štadión na Športovej ulici bude mať nové ihrisko s umelou trávou - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2012 investíciu do mestského štadióna a to vo forme vybudovania nového tréningového ihriska s umelou trávou. Predpokladané náklady na túto zákazku  by mali predstavovať cca 380 tis. Eur bez DPH. Ihrisko bude ako súčasť štadióna  prevádzkovať Správa majetku Sereď, s.r.o.. Konečná cena bude výsledkom elektronickej aukcie. Zákazka bola vyhlásená koncom júla, začiatkom septembra by mal byť známy úspešný uchádzač, ktorý ihrisko vybuduje. Práce by mali prebiehať v septembri a októbri. V novembri by malo už ihrisko slúžiť futbalistom. Ihrisko bude tvoriť trávnik 3. generácie, ktorý bude mať rozmery požadované SFZ na súťaž a bude spĺňať najprísnejšie kritéria FIFA, tzv. 2 hviezdy. Súčasťou akcie je aj vybavenie ihriska, oplotenie a  vybudovanie umelého osvetlenia a elektrickej prípojky.

---


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Formulár: Príloha c. 4 k vyhláške c. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná sútaž.
Druh zákazky: Práce.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEL

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Správa majetku Sered, s.r.o.
ICO: 46439773
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Námestie republiky 1176/10 , Sered
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Práznovský
Mobil: +421 907983608
Telefón: +421 317892094
Fax: +421 317892447
E-mail: jan.mizak@evob.sk;prednosta@sered.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávatela/obstarávatela
(URL): http://www.oiv@sered.sk,
Dalšie informácie možno získat na:už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Sútažné a doplnujúce podklady (vrátane podkladov pre sútažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získat na:inom mieste: vyplnte prílohu A.II.
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získat sútažné podklady a doplnujúce dokumenty Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.,
ICO: 36847488
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kozmonautov 3/A, Nitra
Kontaktná osoba: Ján Mižák
Mobil: +421 903412276
Telefón: +421 376551111
Fax: +421 000000000
E-mail: jan.mizak@evob.sk
Internetová adresa (URL): http://.www.evob.sk
Ponuky alebo žiadosti o úcast budú dorucené na:iné miesto: vyplnte prílohu A.III.
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byt dorucené ponuky alebo žiadosti o úcast Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.,
ICO: 36847488
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kozmonautov 3/A,Nitra
Kontaktná osoba: Ján Mižák
Mobil: +421 903412276
Telefón: +421 376551111
Fax: +421 000000000
E-mail: jan.mizak@evob.sk
Internetová adresa (URL): http://www.evob.sk

I.2. Druh verejného obstarávatela a hlavný predmet alebo predmety cinnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávatela
Iné (uvedte)
Organizácia v zriadovatelskej pôsobnosti mesta.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podla zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety cinnosti
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
I.2.3. Verejný obstarávatel nakupuje pre iných verejných
obstarávatelov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podla verejného obstarávatela
Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutocnovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Realizácia diela akýmkolvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejného obstarávatela.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocnovania prác: Futbalový štadión na Športovej ulici, parcelné císlo 1606/1, KU Sered
NUTS kód:
SK021.
II.1.3. Oznámenie zahrna
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Strucný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výstavba futbalového tréningového ihriska s umelým trávnatým povrchom, vybavením, oplotením, osvetlením a
NN prípojkou podla priloženého výkazu výmer a projektovej
dokumentácie
II.1.6. Spolocný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45236110-4.
Doplnujúce predmety
Hlavný slovník: 45212221-1.
II.1.7. Rozdelenie na casti
Nie.
II.1.8. Povoluje sa predloženie variantných riešení
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Úprava tréningového ihriska v Seredi s vybudovaním povrchu z umelej trávy, oplotením a osvetlením. Existujúce tréningové futbalové ihrisko so škvarovým povrchom sa vybudovaním moderného ihriska s hracím povrchom umelá tráva 3. generácie stane celorocne využívatelné. Súcastou projektu je vylepšenie drenážnych a statických vlastností celej pracovnej plochy, vybudovanie NN prípojky a umelého osvetlenia ihriska.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 380 325,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutocnenia
Obdobie: v intervale .
Zacatie: 10. 8. 2012
Ukoncenie: 31. 10. 2012
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANCNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávatel nepožaduje financnú zábezpeku. Verejný obstarávatel neposkytuje financné preddavky.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z financných prostriedkov Mesta Sered. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo neprijat takú financnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako pridelené financné prostriedky
III.1.3. Právne vztahy vyžadované od skupiny dodávatelov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Nevyžadujú sa.
III.1.4. Dalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno.
opis osobitných podmienok: Zmluva na dobu urcitú. Realizácia stavby dokonca mesiac október 2012.

III.2. Podmienky úcasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzacov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: Preukázanie splnenia podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 zák. c. 25/2006 Z. z. predložením dokladov podla § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 zák. c. 25/2006 Z. z. alebo predložením potvrdenia úradu podla § 128 zák. c. 25/2006 Z. z..
III.2.2. Ekonomické a financné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti: § 27 ods.1 písm. a) - vyjadrenie banky
(alebo bánk, ak má záujemca otvorené úcty vo viacerých bankách), že záujemca nebol v roku 2009 , 2010 a 2011 v nepovolenom debete
a že si plní voci banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia úctu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vztahov. Výpis z úctu verejný obstarávatel neuzná. Primeranost: Verejný obstarávatela skúma schopnosti uchádzaca plnit si financné záväzky voci financným Inštitúciám z coho sa bude dat usúdit v prípade pôžiciek serióznost uchádzaca plnit si financné
záväzky, alebo financná stabilita. Potreba : vyplýva z obsahu sútažných podkladov, kedy uchádzac musí mat vlastné zdroje alebo schopnost získat financné krytie na dodávku predmetu obstarávania ktorý bude hradený bez financných preddavkov § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehladom o celkovom obrate alebo
prehladom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky (2009,2010,2011), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo zacatia prevádzkovania cinnosti. Formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia urcených podmienok úcasti: Uchádzac predloží výkazy ziskov a strát
alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky a cestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konat v mene uchádzaca o výške obratu dosiahnutého v stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky za požadované obdobie. Súcastou predložených výkazov musí byt overenie príslušného danového úradu podla zákona c. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných financných orgánov v znení neskorších predpisov, resp. podla právnych predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak ponuku predkladá skupina dodávatelov, táto preukáže splnenie podmienok úcasti pre ekonomické a financné postavenie, spolocne. Verejný obstarávatel požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti pre ekonomické a financné postavenie dokladom, ktorý je úradne osvedcenou kópiou týchto dokladov. Primeranost: Verejný obstarávatela skúma financnú stabilitu . Potreba : Predpoklad, že úspešný uchádzac nielen dielo zacne, ale aj ukoncí bez financných preddavkov.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilost
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok úcasti: § 28 ods. 1 písm. b) zoznam min 5. ks.
stavebných prác uskutocnených za predchádzajúcich pät rokov
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutocnenia prác a zhodnotenia
uskutocnených prác podla obchodných podmienok; ak odberatelom
bol verejný obstarávatel podla tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
tento verejný obstarávatel; ak odberatelom bola iná osoba ako
verejný obstarávatel, dôkaz o plnení potvrdí odberatel, ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu o ich uskutocnení.
Uchádzac musí preukázat, že bol generálnym dodávatelom a nie
subdodávatelom uvádzaných stavieb.( napr. zmluvou o dielo).
Minimálna požadovaná úroven štandardov (ak je to uplatnitelné): a)
Zoznam stavebných prác je zoznam uskutocnených prác
zodpovedajúci predmetu zákazky za predchádzajúcich pät rokov, t.j.
za roky 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 s minimálnou výmerov ihriska
3 generácie 7 140 m2 na jednu stavbu. b) forma zoznamu- tabulka s
uvedením : názov a sídlo objednávatela; zhotovitel; názov stavby,
poprípade zrealizovaných prác; miesto stavby, termín realizáciezmluvný
a skutocný; zmluvná a skutocná cena v € s DPH; skutocná
výmera ihriska tretej generácie, kontakt na osobu bjednávatela u
ktorej je možné preverit uvedené údaje ; c) uchádzac k zoznamu
predloží minimálne 1 referencný list o realizácií ihriska 3. generácie
certifikovaný FIFA 2STAR a zodpovedajúcej predmetu zákazky o min.
výmere 7 140 m2 na jednu stavbu s použitím drenážneho
geokompozitu v podkladových vrstvách ihriska. Referencný list musí
byt originál, alebo úradne overené kópia, s uvedením cien, výmery,
miest a lehôt uskutocnenia prác a zhodnotenia uskutocnených prác
podla obchodných podmienok, kontaktnej osoby objednávatela u
ktorej si verejný obstarávatel môže overit uvedené údaje. d)v prípade,
že stavba bola hradená v SKK alebo v inej mene- prepocet na € -
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene je kurz prepocítaný podla kurzu
inej meny k Sk platného v NBS k 31.12. daného roka kedy stavba
bola ukoncená. Ekvivalent hodnoty v € v je platný kurz NBS k
31.12.2008 ( 30,126 SK) e) Za stavebné práce pre toto verejné
obstarávanie sa považujú len futbalové ihriská s umelou trávnatou
plochou 3 generácie. V prípade, že uchádzac v zozname stavieb
uvedie stavby ktoré z casti zodpovedajú výstavbe futbalového ihriska
3 generácie umelou trávnatou plochou, do zoznamu uvedie názov
celej stavby podla stavebného povolenia , jej celkovú cenu a podiel
ceny z tejto stavby ktorý patrí do požadovaných stavieb ihriska 3
generácie uvedeného vo výkazu výmer danej ponuky už
zrealizovaného projektu. Podiel výstavby ihriska s umelou trávnatou
plochou 3 generácie musí zodpovedat požadovanej minimálnej
výmere. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo preverit uvedené
údaje. Nepravdivé alebo skreslené údaje bude považovat za
pozmenené a tým za neplatné doklady. Primeranost: Minimálny
rozpoctový náklad je nižší ako predpokladaný predmet obstarávania
Potreba: Získat prehlad o solídnosti uchádzac na trhu s možnostou
preverenia kvality uchádzaca. § 28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a
technickom vybavení , ktoré má uchádzac alebo záujemca k
dispozícií na uskutocnenie stavebných prác Minimálna požadovaná
úroven štandardov Uchádzac musí preukázat že vlastní Zariadenie
na rovnomerné zasypanie umelého trávnika kremicitým pieskom a
gumovým granulátom. Podmienku preukáže relevantným
dokumentom, faktúrou o kúpe uvedeného zariadenia, nájomnou
zmluvou ap. Primeranost: Strojné zariadenie je potrebné k realizácií
stavby, Potreba: Naplnenie cielu kvalitnej práce. § 28 ods. 1 písm. l)
bod 1.vzorky, opisy alebo fotografie tovarov ktoré sú predmetom
obstarávania. Minimálna požadovaná úroven štandardov (ak je to
uplatnitelné): 1.A. Vzorku umelého trávnika vo velkosti min. A4, a
technický list od výrobcu, doplnený potvrdením výrobcu umelého
trávnika s vlastnostiami uvedenými v opise predmetu obstarávania
(výška vlasu min. 60mm, polyethylén, 2 odtiene zelenej (tmavá a
svetlá), rovný extrudovaný monofilament, min. 12.000 Dtex, hrúbka
vlákna min. 320 mikronov, šírka vlákna min. 1,2-1,4 mm, pocet
vpichov min. 8.820/m2, hmotnost koberca bez zásypu min.
2745g/m2., šírka každej role trávnika musí byt min. 5 m.) že
uchádzacovi dodá umelý trávnik vcas a v požadovanom množstve. na
výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou v Seredi. K splneniu
podmienky technického popisu, môže uchádzac použit fotografie a
popis vlastností umelého trávnika, propagacný materiál ( z výstav,
a.p.) z ktorého bude zrejmý navrhnutý a ocenený typ. Dalej budú
zrejmé technické parametre navrhnutého typu. Pokial sa na
propagacnom materiály nachádza viac typov, vhodne vyznací
navrhovaný typ. 1.B. Písomný súhlas majitela úžitkového vzoru na
podklad pod trávnik, že súhlasí s realizáciou podkladu pod umelý
trávnik tak, ako je naprojektovaný. Primeranost: Priamoúmerná k
predmetu obstarávania. Potreba: Z platných zákona o úžitkových
vzorov. § 29 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie noriem zabezpecenia kvality uchádzacom alebo
záujemcom , alebo iné dôkazy ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpecenie kvality podla požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu. Min. požadovaná úroven štandardov: ISO 90001:2008,ISO
1 4001 : 2004, OHSAS 18001:2007 pre rozsah výrobkov a služieb
Realizácie športových stavieb. Potreba: Požiadavka na kvalitu práce
zhodnotenú relevantnými organizáciami ktoré majú oprávnenie
vydávat požadované certifikáty. Primeranost: Požiadavka len na
certifikáty priamo súvisiace s predmetom obstarávania.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu
Verejná sútaž.
IV.1.2. Obmedzenie poctu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na úcast na dialógu
IV.1.3. Zníženie poctu ponúk alebo riešení pocas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
Elektronická aukcia prebehne v systéme EVOB. Podrobnosti o
elektronickej aukcie budú uvedené v sútažných podkladoch.

IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávatel
5/2012
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie sútažných podkladov a doplnujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o sútažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 10. 8. 2012. Cas: 14.00 h.
Úhrada za sútažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o úcast
Dátum: 23. 8. 2012. Cas: 12.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na úcast
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, pocas ktorej sú ponuky uchádzacov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 12. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 24. 8. 2012. Cas: 10.00 h.
Miesto: COA a.s. Kozmonautov 3/A.
Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní ponúk: Otváranie ponúk je
neverejné. Otváranie ponúk sa podla ustanovenia § 43 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní uskutocní za prítomnosti clenov komisie na
vyhodnotenie ponúk bez úcasti uchádzacov.

ODDIEL VI. DOPLNUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovat
Nie.

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.3. Dalšie informácie
1. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo overit hodnotenie
záujemcu u investorov uvedených v zozname ktorí boli so záujemcom
v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v
zozname. V prípade, ak verejný obstarávatel preukázatelne zistí, že
uchádzac svoj záväzok nesplnil riadne a vcas, v súlade s
uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovat za porušenie
povinnosti uchádzaca uvádzat pravdivé a úplné údaje. Zmluvy, u
ktorých záujemca neuvedie požadované údaje vo vyššie uvedenej
štruktúre nebudú verejným obstarávatelom hodnotené. 2 . Potvrdenia,
doklady a iné dokumenty požadované v oznámení, musia byt
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedcené kópie,
pokial nie je urcené inak. Ponuka musí byt vyhotovená v písomnej
forme, ktorá zabezpecí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byt
vyhotovená, písacím strojom alebo tlaciarenským výstupným
zariadením výpoctovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
citatelný. Ponuka vypísaná rukou (perom, tužkou ap.) nebude
hodnotená a z dalšieho vyhodnocovania vylúcená 3. Cena za
vykonané práce bude doložená položkovitým rozpoctom stavby, ktorý
bude tvorit prílohu zmluvy a bude jej neoddelitelnou súcastou.
Vítazný uchádzac na základe výzvy predloží návrh na zmluvu s
prílohami v piatich výtlackoch a jeden krát i v elektronickej podobe v
programe EXEL s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony
podla pravidiel spôsobu stanovenia ceny ( funkcia ROUND a SUM).
Jednotkové ceny každej položky rozpoctu budú zaokrúhlené na 2
desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude
vypocítaná ako súcin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2
desatinné miesta. 4. V prípade podaní vysvetlení, verejný
obstarávatel podá vysvetlenie všetkým jemu známym uchádzacom a
zároven vysvetlenie umiestni na www,evob.sk. 5. Návrh na cenu
uchádzac uvedie riadnym, úplným vypísaním položkovitého rozpoctu
stavby, v štruktúre a poradí tak ako sú upravené v prílohe k sútažným
podkladom. Uchádzac je povinný nacenit všetky položky pricom nie je
prípustné kumulovat položky, alebo nacenit nulou. 6.Sútažné
podklady budú sprístupnené len formou stiahnutia príloh uchádzacmi,
bez predchádzajúcej písomnej žiadosti, ktorí sa do systému EVOB
prihlásia na portál www.evob.sk. Dalšie doplnujúce informácie
technického zabezpecenia budú poskytnuté pracovníkom centra
podpory - support@evob.sk na tel.: +421 37655 1111

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia
23. 7. 2012

 

zdroj: www.sered.sk, SN


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
cerveny kriz | 02-08-2012 20:57:50
Aj ked to nie je o futbale, ale je to o peniazoch! Myslim si, ze poslanci sa mozu hambit, ze na futbal schvalili to co je tu napisane a seredska organizacia Červeného kríža dostala na cinnost 50€ na rok!!! Aj preto svoju organizaciu zrusili a nikto to neriesi a ani sa o tom nevie!!!
dado | 01-08-2012 17:06:08
Peter--- je vidiet ze si nepochopil ale v pohode pokojne si byvaj na tom svojom rodinnom domceku ako spominas a bude klud ak ma mesto tolko penazi na umely travnik tak preco nema mesto aj na ine veci ako su tu spominane
anonym | 01-08-2012 16:44:30
- Ak by mala najvyšší štandard podľa pravidiel FIFA FC Barcelona, to dokážem pochopiť. To je iná dimenzia. Ale Sereď? Načo je mužstvu hrajúcu 3. ligu takáto kvalita? Nehrabeme sa zbytočne tam na čo nemáme a nie je to zbytočný luxus vzhľadom na úroveň nášho futbalu?
- Koľko poslancov sa koľkých ľudí pýtalo na toto ihrisko? To že poslanci zabezpečujú želania svojich voličov vyznie v tomto prípade ako prázdna fráza.
- Ak majú okolité mestečká a mestá podbné ihrisko, tak tým menšia šanca je na jeho prenájom. A ak hodina stojí cca 150 €, tak sa nájde len málo partií, ktoré budú ochotné také prachy na hodinu vysoliť. Takže šanca na prenajímanie sa nám znova zmenšila.
Jozef | 01-08-2012 14:36:49
dobre, tak sa podme bavit o "mojich - nasich" peniazoch.
Ked si pozriem kolko z nich mesto prikleplo pre fotbalistov - cca 40 000E - dotacia, cca 800 E/mesiac za el.energiu na stadion a teraz + dalsie na umely travnik a porovnam to s dotaciou mesta na podporu mladeze na rok 2012, co robi 3000E. Ano, len tri tisicky, je mi jasne kde vidia otcovia mesta buducnost.
pre soc. oblast bolo schvalenych 8550E. Aj to o niecom svedci.
občan | 01-08-2012 14:16:07
Keďže sa z mojich peňazí stavalo už veľa vecí, ktoré som nechcel, budem veľmi rád, že konečne postavia s čím súhlasím, a to je umelé trávnaté ihrisko.
Erich | 01-08-2012 14:01:02
Neporovnávaj spoločenskú objednávku tisícov ľudí proti spoločenskej objednávke 100 ľudí. Pri parkovaní na mestskom pozemku, teda aj pred činžiakmi, som plne za, aby sa vyberalo aspoň symbolické parkovné cez noc. Aspoň by ľudia, ktorí majú garáž, išli preparkovať auto.

Ja viem, že sa už nevieš dočkať umelého trávnika a strašne sa na neho tešíš. Kúp si ho ale sám. Alebo si ho skús predtým aspoň vyskúšať. V lete je veľmi horúci a pád na ňom je bolestivejší, ako na tráve. Riešime tu najdôležitejšie veci - aby bolo v meste 3D kino a trávnik - napriek tomu tu nie je lekárska pohotovosť, ktorá by zachraňovala životy. Mŕtvemu môže byť futbal a 3D kino ukradnuté.
Jozef | 01-08-2012 14:00:41
Peter a to je prave ten problem.
Zabezpecuju zelania svojich volicov.
Ale ktorych?
Teba sa niekto pytal? Lebo ani mna nie.
Peter | 01-08-2012 13:53:55
chlapci antifutbalisti: otočme to inak. Ja bývam v rodinnom dome a vôbec ma nezaujímajú vaše potreby na budovanie parkoviska pre vaše súkromné autá. myslím si že mesto má pri sídliskách dostatok parkovísk a ked chcete viacej tak si to zabezpečte. To je asi taký istý príklad ako vy tu porovnávate s ihriskom. a už sa zobudte z toho, že stále máte tú otrepanú formulku, že s mojich peňazí sa stavia. z akých vaších peňazí. Volili ste si svojich poslancov, ktorí zabezpečujú a plnia želania svojich voličov, takže poslanci schválili takýto projekt, tak je to OK.
Jozef | 01-08-2012 13:40:44
Erich, nebude ho prenajimat ved podla neho:
"Takéto ihrisko už majú okolité mestá a mestečká. je to už štandart pre futbalistov,aby nemuseli chodiť a platiť v iných mestách."
Takze - enem pre seba a svoje deti.
Erich | 01-08-2012 13:35:44
Peter, ak bude v meste aj 600 potravín, to sú súkromné peniaze niekoho a nech si s nimi robí čo chce. Ale v prípade ihriska ide o peniaze SPOLOČNÉ, ktoré pôjdu v prospech veľmi úzkej skupiny ľudí. A tu vidím krivdu. Mňa tvoj futbal nezaujíma. Ak chceš umelý trávnik, zober si pôžičku alebo vytiahni zo svojho vrecka 3800€ a nájdi 100 ďalších, ktorí ho chcú tiež - veď sa to oplatí, budeš ho v zime prenajímať okolitým dedinám. Len tie peniaze neťahaj z môjho vrecka.
Pre Petra | 01-08-2012 13:26:48
Nikto nič nekritizuje ale ja som názoru iného v meste je oveľa viacej vecí dôležitejších ako "len" pre futbalistov umelá tráva napr. parkoviská a podobne. Každé mesto má finančné problémy a na toto ich vyhodiť v dnešnej dobe je chorééé.
Peter | 01-08-2012 12:44:19
nehnevajte sa ale príspevky typu načo, prečo,pre 2 hráčov a pod. sú len grci. Takéto ihrisko už majú okolité mestá a mestečká. je to už štandart pre futbalistov,aby nemuseli chodiť a platiť v iných mestách. ved prenájom za 1 hod. takéhoto ihriska stojí cca 150 eur. Všetky mužstvá v Seredi sa nezmestia na hlavný trávnik a preto potrebujú pri zlých poveternostných podmienkach iné ihrisko, čo v prípade umelej trávy úplne nahradí požadovaný stav. Prepáčte, ale Géniovia , ktorí porovnávajú malé umelé ihriská na štadióne a na škole Fándlyho asi nerozmýšľajú alebo píšu len aby boli kritickí. To sa dnes nosí. Toto ihrisko bude prenajímané aj okolitým dedinám v jesennej, jarnej časti, kde budú môcť hrať prípravné zápasy. Znova tí ktorí sa tomu nerozumiete, zase nič neviete, tak ani nereagujte. Prečo nekritizujete, že v meste je 20 obchodov s potravinami, veď stačí jeden obchod. Prečo Vám nevadí že v meste sú 4 školy, však stačí jedna. Prečo Vám nevadilo, že ženy hádzanárki boli spojené s Nitrou, hádzaná sa hrala v Nitre a nebola v mužstve Seredanka? Prečo Vám nevadí, že v meste je viacej telocviční, však stačí iba jedna. A na záver ten príklad s výletom do Barcelony ma zabil, nové ihrisko bude navždy, ale jeden výlet podľa múdreho pre 840 obyvateľov by skončil po 2 dnoch a peniaze by neboli. Pán múdry trocha si to prestrelil a radšej sa nevyjadruj, lebo sprostosť kvitla, tak viacerí by nemohli chodiť po meste, Sadali by na nich včely. Kritizujete stále mesto, ale zmôžete sa len na to,. Telocvična pri kostole bude mestom opravená a dostavaná. Znova budete kritizovať, že v tejto telocvični budú hrávať iba basketbalisti? že obyvateľ sa do tejto telocvične pre nedostatok voľného miesta nedostane? toto vám nebude vadiť?
dado | 01-08-2012 11:30:40
pre koho sa ide robit to ihrisko pre tych dvoch nasich hracov co su v a muzstve????? dokedy sa bude dotovat futbal v seredi pre cudzich ludi nasilu hrat tretiu ligu nemusime ked na to nemame hracov alebo je to konicek par vyvolenych tak nech si to ihrisko zaplatia
ja chcem golfové ihrisko!!! | 01-08-2012 10:54:20
a na začiatok nech mi mesto postaví aspoň verejné 9-jamkové,nemusí hneď byť profesionálne 18-jamkové,ale keby zvýšili daň z nehnuteľnosti a daň za psa možno časom budú prachy aj na to profesionálne...
pre občan | 01-08-2012 10:41:13
ake konecne, chces mi snad povedat ze nemas kde hrat fotbal?
Tie peniaze su vyhodene von oknom, ten travnik bude sluzit par dotycnym inak nic viac, mladez odtial vyhodia alebo si vypytaju take peniaze ze sa clovek na pate otoci.
Seredsky futbal nema taku uroven aby sa vrazala tolko penazi do ihriska podla FIFA standardov.Kto sem pride hrat?Muzstva z 3-4 ligy?? Seredsky futbal je nemalo dotovany a este aj toto.
občan | 01-08-2012 09:43:35
Kocky sú hodené, nové ihrisko bude. Konečne!
Erich | 01-08-2012 09:23:51
Kocky sú hodené, nové ihrisko bude. Poprosím futbalovú lobby, aby spočítala, koľko nás futbalisti stoja každý rok. Myslím, že s touto "investíciou" (ekonomicky správne spotrebou, peniaze vrazené do trávnika sa nikdy nevrátia späť) je to asi 430.000 € za rok. Ak výlet na zápas Barcelony, Chelsea alebo Bayernu stojí 500€, tento rok mohlo ísť za tie peniaze 860 obyvateľov na skutočný futbal. Šanca, že sa tam dostanú na trávnik je asi rovnaká, ako že sa dostanú na trávnik v Seredi...
Jozef | 01-08-2012 08:46:13
nie som si isty o vyhodnosti realizacie akehokolvek projektu, ak o nom "mudro" hovori skrachovany realitak.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-08-2012 03:50:08
bonbon | 31-07-2012 22:27:11 | - zaujimavy napad, spytat sa na nazor sirokej verejnosti...
Robo Horvath | 31-07-2012 23:57:23
Vyhodene penieze.V meste uz je dost ihrisk a vzyvaju prazdnotou. Treba zlacnit ich dostupnost aby tam ta mladez aj chodila. Inak nevidim zmysel robit dalsie.Pokial ma mesto dostatok penazi malo by sa viac zamerat na investície ktore budu pre mesto produkovat aj zisk a nie len vydavky aby mesto nemuselo tolko zvysovat naklady na zivot svijim obyvatelom.Takto len peniaze rozflakate a mesto bude na kolenach.
bonbon | 31-07-2012 22:27:11
súhlasím , všetko postupne a nakoniec ihrisko.
Alebo čo tak sa raz spýtať občanov na tú postupnosť?
Je skutočne už rozhodnuté ?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 31-07-2012 22:15:17
... aj Vladimir Meciar sa uz niekolko krat rozlucil,s placom zakyval verejnosti a tvaril sa, ze odisiel do ustrania. V konecnom dosledku tiez nemal v sebe ani tolko cti a pudu sebazachovy, aby tam aj zostal...
janbon | 31-07-2012 21:19:07
tu sa jedná o trošku väčšie ihrisko,ako tie čo už sú vybudované a pokiaľ viem,to na štadione je pomerne dobre využívané. Neviem čo to tu riešíte, akoby ste touto diskusiou mohli niečo zmeniť, o jeho výstavbe je už rozhodnuté,už sa iba dorieši kto to bude realizovať a za koľko. Lepšia diskusia by asi bola čo napr. s tou opachou, rozostavanou športovou halou, to by možno tá diskusia bola k niečomu, ale toto je len psy štekajú a karavana ide ďalej
pre janbon | 31-07-2012 21:00:06
v seredi su uz dve umele ihriska borec jedno na fandlyho druhe na stadione, tretie tu niekto spominal bude na hviezdoslavovej, tak tu netrep. otazka je ci potrebujeme umele ihrisko o rozhlohe toho sutazneho a s najvyzsim certifikatom za najvyzsiu cenu.
pre jonbon | 31-07-2012 20:45:35
Áno,všetko postupne,len v inom poradí!
janbon | 31-07-2012 20:16:25
ako strašne sa teším, že tí čo spochybňujú význam umelého trávnika majú možnosť sa realizovať iba tu v tejto diskusii a nemajú možnosť ovplyvniť jeho realizáciu, lebo umelý trávnik v Seredi bude, konečne.
v trnave, Galante,dunajskej, Veľkom Bieli, Senici, Brezovej a v desiatkach ďalším miest po okolí, všade sú hlupáci, že súhlasili s výstavbou umelých ihrísk, iba my v Seredi budme geniálni a zabráňme jeho výstavbe nech sme na smiech celému Slovensku ako Šoporňa so svojím starostom
Myslíte, že tam nemali dôležitejšie veci ako umelé ihrisko? veru mali a predsa ich vybudovali.
Všetko postupne, teraz ihrisko, potom oddychovú zónu, obchodné centrum, amfik ..... ved konečne sa začalo v našom mesto budovať
anonym | 31-07-2012 17:09:17
Za tú sumu by sa už dal zrevitalizovať priestor určený na oddychovú zónu pri Váhu. Malo by to nielen estetický efekt, ale hlavne by to slúžilo každému, na rozdiel od trávnika. Inak ihrisko bude prevádzkovať Správa majetku Sereď, dozvieme sa aj kto bude znášať náklady na prevádzku, príp. akým dielom sa na prevádzke bude podieľať ŠKF? (ak sa vôbec bude). Každopádne za tie prachy by som si vedel predstaviť niečo oveľa užitočnejšie a prístupnejšie širšej verejnosti.
Robo Horvath | 31-07-2012 16:18:11
No pekne, len si investujte, jak zo svojho,ale ked vytunelujete mestsku kasu a potom ludom zase dvihnete dane a poplatky tak dufam ze vas za to zavesia za gule do prievanu.
anonym 09:06:58 | 31-07-2012 16:01:57
Ku všetkým tým úvahám ako je dobré mať kvalitné tréningové ihrisko:
1. ten umelý trávnik má nesporne svoje veľké výhody!
2. ešte sa len diskutuje a už nie je jasné ako a za akých podmienok bude využívaný a kým!
3.Je tu obrovský nepomer v poskytovaní finančných prostriedkov futbalisti vs. ostatné športy
4. Ak patrí štadión a priľahlé tréningové plochy mestu a SKF je súkromný klub, koľko platí SKF mestu za jeho využívanie? Ak neplatí, tak prečo?
5. Ako by sa dal za spomínanú sumu upraviť veľký park vrátane amfíku, ktorý by slúžil celkom určite väčšej časti obyvateľov než akú predstavujú futbalisti?
6. Súhlasíte, aby sa do preambuly verejného obstarávania dal odstavec, ktorý bude o tom, že na využívanie tejto plochy majú nárok všetci obyvatelia mesta a za rovnakých podmienok?
gulak | 31-07-2012 14:55:20
Ihrisko,digitálne kino,amfik,revitalizácia námestia-predražené sofistikované tunelovanie
pre Igor Lehocký | 31-07-2012 14:53:37
ten travnik buduje SKF za svoje, ked sa maju ostatni im prisposobovat, ved to je sukromny klub nie mestsky pokial viem ?
seredan | 31-07-2012 14:47:41
toto je uz moc. Za tie prachy sa mohli porobit radsej dalsie parkoviska, pripadne bytovky pre mladych. Naco komu bude umely travnik. Tym nasim pajtakom staci aj obycajny. Toto nechapem, daco je tu chore v tomto meste nasom.
Igor Lehocký | 31-07-2012 14:43:20
Jozef, ja s tebou súhlasím, len nie je dobré všetko hneď pochovávať. Umelý trávnik je vynikajúca vec a je len otázkou, akým spôsobom sa zabezpečí jeho využívanie, vybavenie a zabezpečenie proti poškodeniu napr. brán, sietí a podobne. Myslím si, že za nejakú symbolickú sumu by takýto trávnik mohol byť prístupný aj pre vopred ohlásené športové aktivity verejnosti, samozrejme by termínovo nemohli byť v kolízii s tréningovým procesom ŠKF. Keď je vôľa, všetko sa dá.
verim ze pomoze | 31-07-2012 14:39:40
Som si isty, ze ihrisko sa vyuzije na maximum, hlavne pomoze mladezi. V zime nebudu musiet hrat na zamrznutej skvare, ktora miestami posobila ako noze pozapichovane ruckami do zeme. Au...
Jozef | 31-07-2012 14:30:36
Igor, ja si myslim, ze zaujem by aj bol. Ved uz padli nejake navrhy - autokemping, amfik, oddychova zona, kupalisko....
Len to tak vyzera, ze ten zaujem je len zo strany obyvatelov a nie otcov mesta.
A este dalsia vec: ked sa nejaka parta chalanov rozhodne zahrat si fucik na novom travniku, bude im to umoznene a budu to mat zadara?
Igor Lehocký | 31-07-2012 14:20:57
Michal, pre futbalistov niet dôležitejšej veci, ako mať tréningové ihrisko pre niekoľko generácií. Ale súhlasím s tým, že aj mnohé iné investície by boli pre mesto užitočné, len vždy je to tak, že čokoľvek sa zainvestuje, vždy sa ozvú hlasy, prečo nemohlo byť zrevitalizované aj niečo iné. Všetko naraz nie je možné, možno časom, keď bude záujem.
Michal | 31-07-2012 14:07:50
Zasa ten futbal, do kedy?To pani poslanci v Seredi nic ine nevidia?
Co takto postavit pre mladych skate park, oddychovu zonu pre relax??Poriadne basketbalove ihrisko? Zrevitalizovat kemping?
Michal | 31-07-2012 13:55:22
Pán Lehocký samozrejme je to na dlho rokov ale neni sú prednejšie veci ako vyhodiť takto peniaze??? Každé mesto má úsporný režim a na toto už má? A druhá vec áno futbalisti to budú mať zadarmo a občania nech si platia že??!!!
Igor Lehocký.. | 31-07-2012 13:05:10
...:)) aha, tak to ma nenapadlo, možno na tom niečo bude.
Jozef | 31-07-2012 12:40:26
Igor, v Seredi nie je neznicitelne nic.
Uz si zabudol na "kauzu travnik"?

z pera Ľ.V.:
že na futbalovom štadióne došlo k až neuveriteľnému zlyhaniu v rozhodovaní o spôsobe ošetrovania trávnika. Oficiálne sme sa z úst predsedu športovej komisie dozvedeli, že na trávnik niekto aplikoval postrek, ktorý trávnik úplne zlikvidoval. Celý výbor klubu vrátane jeho prezidenta vzal oficiálne celú vinu na seba a preukázal kalkuláciu na cenu 872 109,1 Sk bez DPH na vybudovanie novej trávnatej plochy odvodnenej a zavlažovanej odspodu. Výsledok hlasovania po rozprave, v ktorej sa väčšina kolegov predstavila ako spolok milosrdných bratov bolo schválenie dotácie bezmála 600 tis. Sk.
2.6.2009

co ked sa im teraz bude zdat malo zeleny a znova ho pose..striekaju?
Igor Lehocký | 31-07-2012 12:19:13
Nie je potrebné byť úzkoprsý. Umelý trávnik je v podstate nezničiteľný a na účel prípravy, tréningu alebo aj regulérnych zápasov vie poslúžiť vždy pre kohokoľvek, nie len pre "A" mužstvo. Neexistuje kvalitnejší terén, ktorý by vedel splniť účel tak, ako umelý trávnik. A podstatné je to, že pre každého, kto požiada o jeho využitie.
Michal | 31-07-2012 12:09:45
Je to úplna hlúposť celé ihrisko a takisto som aby sa vyhlásilo referendum. Ved je to len pre mužov. Dorastenci,žiaci mmusia trénovať inde a prispôsobovať sa mužom kde sú 3 odchovanci to je chorééé. A Galanta to neplatila ale Samsung.
Jozef | 31-07-2012 11:34:11
ano mas pravdu, az na to, ze bude stavane za sponzorovania Slov. sporitelne(dar mestu). Mesto tam postavi oddychovu zonu.
Asi aby konkurovalo tej planovanej pri Vahu.
anonym | 31-07-2012 11:29:51
niekto tu spomínal, že na fándlyho je nevyužité nové ihrisko , tak len pre info - ešte jedno nové multifunkčné sa bude stavať niekde v okolí hviezdoslavovej školy.
Jozef | 31-07-2012 10:58:51
pre-pre:
ale stale to bude sluzit len uzkej skupine a nie sirokej verejnosti.
A pritom uz fotbalisti dostali tento rok dost.
Uz im navysili dotaciu z 39200.- na 40750.-
je to malo?
asi maju dobrych lobistov medzi otcami mesta.
Či?
pre antifutbalistov | 31-07-2012 10:42:02
...predpokladam, ze novovybudovane ihrisko bude vyuzivane i pre ostatnych zaujemcov a nielen z mesta Sered. Odkedy postavili podobne ihrisko v Galante - v zime je pernamentne vyuzite, za co si mesto (alebo klub, neviem kto je vlastnik) patricne kasiruje. Takze, investicia sice trochu vysoka, ale nie neucelna. V konecnom dosledku to prospeje nam vsetkym (seredanom) - lepsie podmienky = vacsi predpoklad uspechu sportovcov = lepsia propagacia mesta. ...alebo bude lepsie splachnut tieto peniaze do geta na cukrovarskej ???
som proti | 31-07-2012 10:38:01
Ale sa vam bude dobre hrat pretoze bezny obcan chodi do roboty zohnut chrbat aby sa vam dobre hralo. Toto je uz ozaj vrchol zrusili ste pohotovost ved naco lekara to netreba ale fotbalisti aby nahodou nehrali v kaluziach. Mimo Trencina nema ziadny prvoligista umely travnik. Viem ze to je urcite dobra vec a casom by to setrilo peniaze ale urobte si zbierku medzi sebou v ramci klubu alebo zo vstupneho a nie zo spolocneho. Ja som na seredskom fotbale nikdy nebol a ani nepojdem mna seredsky fotbal nezaujima. Kedy zacnete riesit podstatne veci? V meste neni roboty mimo mesta sa o Seredi hovori ako o Sicilii pohotovost ste zrusili a dokonca ani lekarne uz nemusia mat pohotovosti. Fetakov je plne mesto cely tites cely park. Na Bratislavskej sama prostitutka a cigani sa tu vozia na autach a strielaju po sebe ako v Chicagu. Je to vela penazi ktore si uzije mozno 40 ludi. Urobte radsej bazen alebo plaz alebo nieco co si uzije co najviac ludi ved to ide z nasich penazi nie z Tomcanyho vacku!
anonym | 31-07-2012 10:27:50
Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale 380.000 € bez DPH je pekná pálka a ak to má slúžiť pár ľuďom (alebo to bude k dispozícii pre všetkých obyvateľov?), tak je to na zamyslenie. Ak by sa tu bežne financovali pre pár ľudí projekty za 380 tis. € bez DPH, tak by sme museli byť dosť bohaté mesto. Existuje predstava ako to bude využívané, keď už to bude spĺňať najprísnejšie kritérií FIFA? Dúfam, že sa tam nebude "len" trénovať, to by bol príliš luxus. Pri ZŠ Fándlyho je jedno celkom schopné ihrisko a nie je nejako využívané. Treba budovať nové?
o každom výdavku mesta nad 10 miliónov SK | 31-07-2012 09:44:30
by malo byť vyhlásené REFERENDUM !!!
anonym | 31-07-2012 09:06:58
Celé by to bolo pekné, keby to ihrisko za takmer 12 mil. Sk slúžilo všetkým občanom mesta, z rozpočtu ktorých sa na to vzali peniaze.Alebo odkiaľ sú? Ak to ale má slúžiť zopár futbalistom, ktorých výsledky sú neisté, lebo to tak vo futbale je vždy, tak to vidím ako výsledok istej poslaneckej loby, ktorej ide viac o svoje ego ako o prospech občanov mesta!!

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign