Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Ako zaujímavo sme postupovali pri tvorbe zmluvy o prenájme Mestského bytového podniku Sereď - MsBP.

200

 

Aj týmto článkom si plním svoju povinnosť poslanca, informovať svojich voličov o mojej práci poslanca, o mojich postojoch a názoroch, ktoré som ako poslanec zastával.

 Ak ste čítali predchádzajúci  článok o MsBP,  táto prvá je čiastočným zhrnutím časti prvého článku. Ak si to nechcete znovu pripomenúť, posuňte sa na odstavec

A  AKO SA TO ZAČALO.

 

Mesto Sereď svojho času založilo spoločnosť s ručením obmedzeným, Mestský bytový podnik-  MsBP, ktorý je vo výlučnom vlastníctve mesta Sereď. To znamená, že celý majetok tohto MsBP patrí mestu a teda všetkým obyvateľom nášho mesta. Tento podnik dodáva pravdepodobne väčšine našich obyvateľov teplo a teplú vodu a mnohým aj spravuje, alebo spravoval byty. Počas tých rokov sa majetok mesta rozrástol na účtovnú hodnotu asi  7,7  milióna eur, čo je viac ako 231 miliónov Sk. Pre ilustráciu, to je majetok takej hodnoty, ako keby ste mali naložený nákladný vlak pšenicou a tento vlak by mal viac ako 2 000 vozňov, to znamená, že by rušeň bol v Seredi a posledný vozeň v Trnave.  

V roku 2011 sme v meste vybudovali geotermálny vrt v hĺbke asi 1800 metrov, za cenu 1 817 477 eur (viac ako  54,5 milióna Sk). Časť tejto sumy bola z úveru a viac ako 600 000 eur (viac ako 19 miliónov Sk) investoval MsBP zo svojich peňazí. Na základe tohto, teplá voda spod zeme už dnes vykuruje naše byty a ohrieva vodu. Po splatení úveru za tento vrt, budeme mať teplo takpovediac „zadarmo“. Ja si osobne myslím, že toto nie je rodinné striebro, ale rodinné zlato, ktoré patrí všetkým obyvateľom nášho mesta.  Iba veľmi málo miest a dedín v našej republike má takúto obrovskú výhodu. A tento geovrt má dostatočné tepelné kapacity, aby bol dlhodobým dodávateľom tepla pre väčšinu obyvateľov, alebo aspoň pre tých, čo sú napojení na MsBP. Som presvedčený, že po splatení úveru by cena tepla a teplej vody v budúcnosti mohla veľmi výrazne klesnúť a tak rodinné rozpočty našich rodín by ročne ušetrili desiatky, až stovky eur. Podľa informácie ktorú predniesol konateľ MsBP pán Áč  na zastupiteľstve 16.4.2014 , citujem zo zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva : Podľa predložených výsledkov v roku 2012 bolo 72% vyrobeného tepla z geovrtu......a... náhradným využívaním obnoviteľného zdroja tepla vo forme geotermálnej energie prišlo k výraznej úspore zemného plynu....

 Chcem len podotknúť, že tepelná kapacita geovrtu v súčasnosti nebola ani naplno využitá, nakoľko na geovrt neboli napojené všetky byty. Som presvedčený, že vybudovaním prepojenia medzi jednotlivými kotolňami, ktoré by urobil každý dobrý hospodár, by sa mohla kapacita geovrtu naplno využiť a došlo by ešte k výraznejším úsporám plynu.  Možno by sme mohli vyrábať až 90% tepla práve z geovrtu. 

Pravdou však je, že MsBP bol napríklad v roku 2013 v účtovnej strate. Táto účtovná strata, asi 150 000 eur (4 500 000 Sk), však vznikla aj tým, že si MsBP uplatnil v účtovníctve odpisy vo výške asi 300 000 eur (9 000 000 Sk). To znamená, že keby si tieto odpisy neuplatnil, tak by skončil v zisku asi 150 000 eur.  Takéto veľké odpisy vznikli aj preto, že sme vybudovali geovrt. Čiže v takomto prípade je to do „určitej miery len hra čísiel“. Taktiež je pravdou, že tým, že MsBP zo svojich zdrojov zaplatil za vybudovanie geovrtu asi 600 000 eur, dostal sa dočasne do finančných ťažkostí, ktoré sa však podľa informácií ktoré mám, dali bez väčších problémov zvládnuť. Napríklad tým, že by si zobral „úver“ napríklad aj od mesta. Myslím si, že mesto mohlo takpovediac, samo sebe požičať peniaze na zvládnutie situácie. Je to tak, ako keby si z ľavého vrecka presunulo peniaze do pravého vrecka. Mesto je totiž na tom finančne veľmi dobre a to už minimálne  8 rokov. Chcem len na ilustráciu, ako je to s účtovníctvom povedať, že po schválení Ing Káčera za nového konateľa MsBP, sme prerokovávali správu o hospodárení Správy majetku Sereď  sro. ( SMS ) za rok 2012, ktorá taktiež, ako MsBP,  patrí nášmu mestu a ktorej konateľom je prednosta Ing Krajčovič. Z tejto správy vyplynulo, že aj táto naša firma - Správa majetku Sereď sro -  skončila v strate a to 74 500 eur  ( 2 235 000 Sk ). Zaujímavé, že tu nikto nehovoril o krízovej  či katastrofálnej situácii.

 

A  AKO SA TO ZAČALO?

Prenájom rodinného zlata začal tým, že odstúpil konateľ MsBP pán Áč.  Bolo nám to oficiálne oznámené na zastupiteľstve  16.4.2014.

Zároveň nám bol predstavený Ing Káčer a primátor Tomčányi ho navrhol za nového konateľa spoločnosti MsBP. Bol navrhnutý a nakoniec schválený do 15.9.2014.  Pri predstavení som sa napríklad dozvedel, že sa venoval podnikovým financiám, so zameraním na reštrukturalizáciu a rozvoj  spoločnosti. Prednosta mestského úradu Ing Krajčovič, asi na otázku kde sa tu zrazu vzal povedal, že je to jeho bývalý kolega.  Vraj bolo obrovským problémom zohnať človeka, ktorý by bol fundovaný a mohol by zastávať túto funkciu.  Bolo nám povedané, že je tu dočasne a na to, aby dal do poriadku MsBP, ktorý je vraj v problémoch.  Pán prednosta sa vyjadril, že je potrebná analýza stavu MsBP a to vyžaduje 2-3 mesiace práce, a keby bola táto práca zabezpečená cez verejné obstarávanie, nebola by záruka, že to nebude človek, ktorý je zainteresovaný v skupine.  Veľmi zaujímavý názor a treba si ho zapamätať.

 

Na zastupiteľstve ktoré sa konalo 11.6.2013, teda zhruba o dva mesiace, predniesol nový konateľ MsBP Ing Káčer v bode 11A  správu :  Investičné zámery  MsBP a možný vstup investora.

Z tejto správy sme sa okrem iného dozvedeli, že nedošlo k prepojeniu jednotlivých kotolní, čím by sa dosiahli ešte výraznejšie úspory. Prednosta Ing Krajčovič tiež informoval, že sa tiež pripravujú personálne zmeny. Nepamätám si už presne kedy, či na tomto zasadnut,í alebo na nasledujúcom  bolo povedané, že na MsBP je veľká prezamestnanosť a že značná časť ľudí bude prepustená z dôvodu nadbytočnosti.

 

Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva sa konalo 23.7.2014

Konateľ MsBP Ing Káčer tu predniesol správu s názvom: Mestský bytový podnik Sereď sro, analýza súčasného stavu a možnosti ďalšieho smerovania. Bola spracovaná podrobne, hlavne v časti nazvanej Efektívna forma spolupráce so súkromným sektorom a Aspekty spolupráce so súkromným sektorom.

V časti Zhrnutie stavu MsBP bol popísaný vtedajší stav spoločnosti a negatívne fakty. Spolu dve strany. Potom jedna strana ako pokračovať ďalej, jedna strana Ciele na najbližšie obdobie a jedna strana základné možnosti budúcej spolupráce. Analýza ďalej pokračovala 8mimi stranami s názvom Verejno-súkromné partnerstvo a možnosti jeho aplikácie v MsBP a potom jedenástimi stranami s názvom Spolupráca so súkromným sektorom a Prenájom podniku. V rozprave som spýtal, ako je to možné, že v materiáloch, ktoré dostávame niekoľko dní pred zastupiteľstvom na preštudovanie je navrhnuté uznesenie, že predložený materiál, to znamená “ Správa o Mestskom bytovom podniku“, túto správu  berieme LEN na vedomie  a teraz na zastupiteľstve je materiál v inej podobe,  teda v podobe, že je potrebné rozhodnúť o schválení verejného ponukového konania, inými slovami v konečnom dôsledku o prenájme MsBP. Prednosta Ing Krajčovič povedal, že deň pred zastupiteľstvom  bolo rokovanie komisií( neviem ktorých), kde bolo odsúhlasené a odporúčané, že je potrebné schváliť verejné ponukové konanie a komisiu na vyhodnotenie ponúk a podmienky verejného ponukového konania. Inými slovami odštartovať možný prenájom MsBP. Kolegyňa p. Vydarená sa pýtala, čo je dôvodom v takom krátkom časovom termíne rozhodnúť o tejto veľmi závažnej problematike. Kolega JUDr Irsák upozornil, že predkladateľ materiálu má na rokovanie Mestského zastupiteľstva predložiť návrh uznesenia s alternatívami, to znamená napríklad, schvaľuje s podmienkou a podobne.

Po troch mesiacoch od toho, čo sme ustanovili Ing Káčera do funkcie sme sa dozvedeli, že sme dospeli do stavu, keď je potrebné, skrátene povedané, prenajať rodinné zlato.  V normálnej firme je to tak, že keď sa firma dostane do problémov, tak majiteľ firmy vymení riaditeľa a dá mu pokyn na skonsolidovanie firmy, do nejakého konkrétneho času. A ten napríklad prepustí časť zamestnancov, obmedzí výdavky, nájde lacnejších dodávateľov a podobne.  Dovolím si tvrdiť, že vo firme typu a veľkosti MsBP je tri mesiace veľmi málo, aby napríklad len prepustil nadbytočných zamestnancov. Preto som povedal, aby sme neprijímali rozhodnutie o vypísaní výberového konania, ale aby konateľ dostal čas do konca roku a po uzavretí roka budeme mať na stole hospodárske výsledky firmy a potom môžeme konať. A taktiež som povedal, že mi vadí, že o tomto zámere rozhodujeme bez toho, aby sme sa opýtali tých, ktorých sa to bezprostredne týka.teda obyvateľom, ktorým sú vykurované byty. Pripadalo mi to, ako rozhodovanie o nás bez nás. Zastupiteľstvo však schválilo zámer ďalšieho fungovania spoločnosti MsBP formou spolupráce so súkromným partnerom, vyhlásenie verejného ponukového konania na výber strategického partnera a komisiu pre prípravu a vyhodnotenie verejného ponukového konania.

Tu by som chcel upozorniť na dve veľmi dôležité veci. Jedna vec je tá, že na to, aby sa to celé spustilo bolo POTREBNÉ UZNESENIE ZASTUPITEĽSTVA. Bez uznesenia zastupiteľstva č 150/2013 by nemohlo dôjsť v konečnom dôsledku k prenájmu MsBP. Druhá vec na ktorú chcem upozorniť je tá, že komisia pre prípravu a vyhodnotenie verejného ponukového konania, ( odsúhlasili ju poslanci svojim uznesením)   bola zložená len z poslancov, prednostu Ing. Krajčoviča  a konateľa MsBP Ing Káčera, ktorý však NEMAL HLASOVACIE PRÁVO.  Zaujímavé, že ani neprotestoval. Chcem povedať, že nikto z poslancov, ani primátor Ing Tomčányi, ani prednosta Ing Krajčovič a ani konateľ spoločnosti Ing Káčer  NESPOCHYBŇOVALI JEDINEČNÉ PRÁVO POSLANCOV ROZHODNÚŤ O MAJETKU MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU A TÝM AJ O MAJETKU VŠETKÝCH OBYVATEĽOV NÁŠHO MESTA. Konateľa, ktorý inak  rozhoduje o firme a jej chode, ani len nenapadlo protestovať, proti tomu, že nemá ani len hlasovacie právo v komisii. Ďalej poslanci svojim uznesením 150/2013  ULOŽILI inými slovami NARIADILI  konateľovi MsBP vyhlásiť verejné ponukové konanie na výber strategického partnera, alebo jednoduchšie povedané v konečnom dôsledku prenájom MsBP. Dovolím si znovu upozorniť, že konateľ  Ing Káčer neprotestoval, že čo si to poslanci vlastne dovoľujú mu nariaďovať, že veď on je konateľ, že on má právo rozhodovať a že poslancov v podstate do toho nič nie je, že je to vlastne všetko v jeho kompetencii.

Po vypísaní ponukového konania prišli štyri ponuky. Keďže som chcel vedieť, aké sú, rozhodol som sa, že si ich naštudujem. Išiel som na MsBP a žiadal som, aby mi urobili kópie, aby som si ich mohol v kľude doma  naštudovať. To mi odmietli a povedali mi, že si ich môžem naštudovať na MsBP. Keďže som nemal inú možnosť, súhlasil som. Ponuky mi poskytli a povedali mi, že keďže nemajú nijakú inú voľnú miestnosť, kde by som si mohol sadnúť a študovať ponuky, „ posadili“ ma do kuchyňky, kde si každú chvíľu chodili zamestnanci niečo variť či ohrievať. V takejto atmosfére  neustáleho vyrušovania som nad materiálmi strávil dve, či tri hodiny. Po nejakom čase prišiel aj kolega Ing Kyselí, ktorý sa však niekam ponáhľal a tak tam študovaním materiálov strávil asi hodinu. Neviem ako kto, ale ja na študovanie materiálov potrebujem kľud, aby som sa mohol sústrediť. A tam sa to naozaj nedalo. Z ponúk si však pamätám, že všetky firmy uvažovali s rekonštrukciou teplovodných potrubí až niekedy v ôsmom, či desiatom roku prenájmu, z čoho som usúdil, že zďaleka neboli v takom zlom stave, ako sa to navonok prezentovalo. 

 

Dňa 19.9.2014 sa konalo ďalšie zasadnutie zastupiteľstva. Tu boli tiež dva body, ktoré sa týkali MsBP. Bod číslo 14 s názvom Výsledky verejného ponukového konania a číslo 17 Schvaľovanie konateľa spoločnosti.

 V bode 14 výberová komisia  a konateľ Ing Káčer stručne povedali, že prišli 4 ponuky z čoho dve boli parametrovo veľmi podobné a ďalšie dve že boli parametrovo na inej úrovni.  V krátkosti to zhrniem asi tak, že konateľ Ing Káčer hovoril o tom, aké to bude dobré, ak pôjdeme do prenájmu a čo to všetko prinesie okrem iného aj výšku investícií, ktoré firmy ponúkajú. Proste vstupom investora bude všetko fajn. Dokonca aj jeden z kolegov povedal, že to musíme prenajať, lebo treba vymieňať potrubia a my na to nemáme peniaze,  tak som mu povedal, že keby si naštudoval materiály, kde firmy konštatovali pomerne dobrý stav potrubí a chystajú sa ich meniť až o desať rokov, tak by nehovoril také nezmysly. Záver bol taký, že Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č 161/2013 kde sa hovorí :

 

A.     POVERUJE( PRIKAZUJE) konateľa Mestského bytového podniku na rokovanie s víťazom verejného ponukového konania o prenájme aktív spoločnosti, v prípade neúspechu rokovania jednať so záujemcom, ktorý skončil druhý v poradí

 

     B.   UKLADÁ     ( inými slovami PRIKAZUJE )

            Konateľovi Mestského bytového podniku  PRIPRAVIŤ  zmluvu na nájom aktív     

            spoločnosti so  záujemcom, na základe výsledkov rokovania.

            Termín do 30.11.2013

 

Znovu chcem upozorniť, že voči tomuto uzneseniu nikto neprotestoval v tom zmysle, že konateľovi MsBP  poslanci a zastupiteľstvo nemajú čo prikazovať, že on je konateľ a má právo rozhodnúť, ako sám uzná za vhodné. Neprotestoval ani primátor Ing  Tomčányi, ani prednosta Ing Krajčovič a ani konateľ Ing Káčer. Všetci boli uzrozumení s tým, že je výsostne v právomoci zastupiteľstva  rozhodovať o majetku Mestského bytového podniku, nakoľko mesto a teda my všetci, sme vlastníkmi MsBP.  Pokiaľ viem, tak uznesenia na zastupiteľstvo pripravuje a za podklady zodpovedá prednosta úradu a to znamená, že uznesenia pripravoval on, spolu so svojimi podriadenými. Ak sa mýlim ospravedlňujem sa. Uznesenie  bolo pripravené ako UKLADÁ a nie prosí, či doporučuje.  

Chcem ešte upozorniť na to, že v uznesení sa prikazuje zmluvu LEN PRIPRAVIŤ A NIČ VIAC..

Myslím, že z uvedeného je každému normálnemu človekovi jasné, že poslanci automaticky očakávali, že na ďalšom, hoci aj neplánovanom, alebo inými slovami mimoriadnom zastupiteľstve sa budeme predmetnou zmluvou zaoberať. Že ju dostaneme na stôl, že sa k nej budeme vyjadrovať a budeme ju pripomienkovať a že ju napokon schválime alebo neschválime. Akékoľvek iné pripomienkovanie, ako na rokovaní zastupiteľstva, má asi takú cenu a účinok,  ako debata dvoch podnapitých návštevníkov baru, debatujúcich a predkladajúcich návrhy, ako udržať svetový mier. Nič viac a nič menej.  Poslanec jedine na zastupiteľstve má právo dávať návrhy, o ktorých sa musí hlasovať a jedine tak má možnosť niečo presadiť. Mimo zastupiteľstva môžete primátorovi, alebo prednostovi hovoriť čo chcete, nie je povinný sa vašim návrhom ani zaoberať. A to sa týka aj konateľa Ing Káčera. Ďalej by som chcel uviesť, že akýkoľvek predaj, alebo prenájom mestského majetku je vždy posunutý aspoň do legislatívno- právnej komisie a do finančnej komisie.  Finančná komisia sa vyjadruje aj napríklad k cene nájmu napríklad desiatich metrov štvorcových mestského pozemku a doporučuje cenu, za ktorú pozemok prenajmeme. V zápisniciach zo zasadnutí nájdete množstvo  prípadov, kedy komisia doporučovala cenu nájmu za 0,1 či 0,2 eura za meter štvorcový a rok. Legislatívna komisia zase hovorí do zmlúv z hľadiska toho, aby boli dobré po stránke právnej.

Na tomto zastupiteľstve bol ešte Ing Káčer schválený poslancami za konateľa MsBP na dobu neurčitú. 

 

Na ďalšom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 12.11.2014 bola prednesená informácia o pokračovaní rokovaní s víťazom verejného ponukového konania o prenájme MsBP. Tu musím povedať, že som sa tohto bodu žiaľ Bohu nezúčastnil, čo považujem za svoju chybu. Musel som totiž zo zastupiteľstva odísť a neplánovane som sa zdržal, takže som tam nebol asi dve hodiny. Takže tento bod, ako aj viaceré predchádzajúce a nasledovné body  sa prerokovávali bez mojej prítomnosti a jeho priebeh som si vypočul až teraz, keď píšem tento článok. V tomto bode konateľ Ing Káčer poslancom povedal, že zmluva je pripravená na podpis, že  poslanci ju dostali k nahliadnutiu, že podľa jeho informácií bola v legislatívno-právnej komisii, že poslanci sa môžu na ňu prísť pozrieť na MsBP a že bude zverejnená ako každá iná zmluva. ( Zmluvy je povinnosť zverejňovať až po podpise na webovej stránke MsBP, nie pred podpisom. Ak by nebola zverejnená, nebola by platná, takže zverejniť po podpise sa musí zo zákona. )   Vtedy kolega Ing Kyselý povedal, že poslanci zmluvu k nahliadnutiu nedostali a že by sa patrilo, aby ju všetci dostali. Potom do toho vstúpil prednosta Ing Krajčovič, ktorý povedal, že nebola daná poslancom a ani nie je dôvod ju dávať poslancom , lebo to je zmluva medzi MsBP... ona bude vonku zverejnená... (z kontextu mi vyplýva že po podpise),  ....nie je to o tom, že musí byť pripomienkovaná poslancami.  Potom do toho vstúpil kolega JUDr  Irsák, ktorý povedal, že podľa jeho názoru nie je povinnosť predložiť túto zmluvu mestskému zastupiteľstvu na odsúhlasenie, lebo tam koná MsBP prostredníctvom primátora  a konateľa. On tam niektoré veci pripomienkoval a boli tam zapracované.  Musím povedať to, že zmluva  je už  pripravená som netušil, nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí primátor Tomčányi okrem iného povedal,... že dovolím si predostrieť jednu vec, že keď táto zmluva bude na svete a bude to všetko pripravené, kolega Veselický zavolá poslancov, aby si to ešte prešli, aby to prešli aj právnici túto záležitosť, takže asi toľko. Mne nikto nevolal a asi ani Ing Kyselému, keď tvrdil že zmluvu nevidel a možno ani ďalším.

Kolegu JUDr Irsáka si vážim ako odborníka, som však presvedčený, že v tomto prípade sa mýli,  ak si myslí, že poslanci nemali dostať zmluvu na pripomienkovanie na zastupiteľstvo.  Túto vec som konzultoval s právnikmi a tí tvrdili, že poslanci zmluvu mali dostať. ( Ale, kde sú traja právnici, tam sú aj tri právne názory. ) A ak sme ju nemali dostať, potom sa pýtam, načo bolo to celé divadlo, najprv s hlasovaním , že poslanci súhlasia s prenájmom MsBP, potom vytvorením  komisie, v ktorej ten, ktorý môže ako konateľ rozhodnúť o majetku v hodnote niekoľko miliónov eur, ani nemal hlasovacie právo a nakoniec ani neprotestoval, že poslanci mu nemajú čo prikazovať, keď mu prikázali zmluvu len pripraviť. A zrazu, akoby sa niečo zlomilo a konateľ môže všetko a poslanci nič. Tak trochu mi to pripomína salámovú metódu. Myslím si, že keby bol konateľ sám rozhodol o tom, že prenajme MsBP a bol by tak urobil za chrbtom poslancov a obyvateľov mesta, asi by sme všetci zobrali vidli  a išli by sme na Mestský bytový podnik vysvetliť  konateľovi, že takto sme si to nepredstavovali. Veď ak konateľ mohol zmluvu pripraviť podľa svojho uváženia bez poslancov, pýtam sa, prečo by MsBP nemohol aj predať za jedno euro.  Zrazu som sa od prednostu dozvedel, že ako poslanec tak povediac, nemám čo do zmluvy hovoriť, lebo je to v kompetencii konateľa.  Prečo to nehovoril, keď sme prijímali predchádzajúce rozhodnutia?

 

Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 10.12.2013 to celé pokračovalo ďalej. Pani kontrolórka Mgr Horváthová prednášala svoju správu o výsledkoch kontrol plnenia uznesení a medzi nimi aj uznesenia č 161/2013. V tomto uznesení sa hovorí, že Mestské zastupiteľstvo ukladá konateľovi Ing Káčerovi PRIPRAVIŤ zmluvu o prenájme MsBP.  A vtedy som zistil, že zmluva nie je len pripravená, ale aj podpísaná. A pani kontrolórka vo svojej správe konštatovala, že uznesenie je splnené. Vtedy som sa ohradil a protestoval som, že to nie je pravda. Podľa môjho názoru, uznesenie nebolo splnené ale porušené, lebo zmluva nebola len pripravená, ale aj podpísaná.  Po dlhšej slovnej prestrelke pani kontrolórka povedala .....skutočne som mala za to, že zmluva mala byť podpísaná......  Nie som právnik, ale myslím si, že zmluvu PRIPRAVIŤ  a zmluvu PRIPRAVIŤ A PODPÍSAŤ je obrovský rozdiel. Po dlhšej slovnej výmene do toho vstúpil primátor Ing Tomčányi a chcel ukončiť túto hádku.  Preto mi povedal.....Takže je to vecou konateľa, pán konateľ príde o desiatej, môžeš sa ho na to pýtať..... príde o desiatej pán konateľ a budeme sa o tom potom baviť... po tej desiatej, keď príde konateľ, môžeme naňho vzniesť otázku.....

Potom do toho vstúpil aj JUDr  Irsák, ktorý povedal, že je  tu zrejme spor o tom , či konateľ môže , takúto zmluvu podpísať bez nás, bez zastupiteľstva, alebo nie. Na toto nech odpovie pán riaditeľ, či on je oprávnený takúto zmluvu podpísať bez schválenia zastupiteľstva. Toto nech nám vysvetlí. 

Keďže som dostal od primátora prísľub, že keď príde konateľ, budem sa ho môcť opýtať, ako to že zmluvu podpísal, keď zastupiteľstvo ho poverilo zmluvu len pripraviť prestal som protestovať. Potom mi primátor Tomčányi nechal zmluvu vytlačiť  a dostal som ju k nahliadnutiu. Začal som ju študovať a nestačil som sa diviť, čo všetko v nej je. Rokovanie pokračovalo Návrhom rozpočtu MsBP. Prednášal ho konateľ, ktorý prišiel po desiatej. Po prednesení návrhu som sa chcel spýtať konateľa, prečo podpísal zmluvu a po preštudovaní zmluvy aj iné veci, ktoré boli v zmluve a ktoré mi pripadali zvláštne ba až absurdné. Primátor Tomčányi ma zastavil a povedal.....k zmluve potom v rôznom, keď tak dobre....najprv tieto veci schválime čo máme....  Potom program pokračoval viacerými rôznými bodmi rokovania. Posledným bodom rokovania bol bod : Predaj časti majetku – MsBP ktorý  znovu prednášal konateľ MsBP  Ing Káčer. Nakoniec sa o tomto bode hlasovalo.  Okamžite po odhlasovaní primátor Ing Tomčáni ukončil rokovanie zastupiteľstva.  Keď som protestoval a domáhal sa odpovedí od konateľa Ing Káčera, primátor znovu povedal...ja by som ukončil zastupiteľstvo, môžete sa rozprávať o tom....Protestoval som ďalej a primátor mi povedal....nie medzi štyrmi očami, mimo zastupiteľstva, nebolo to v programe, takže nie je o čom sa baviť, tú zmluvu som ti dal v tlačenej forme, tá zmluva bola zverejnená konateľmi, konateľ to zverejnil na stránke ( až po podpise) mestského bytového podniku, takže potom sa môžeme baviť o tom....nech sa páči teraz mimo zastupiteľstva sa môžeme o tom baviť, je to v právomoci konateľa túto zmluvu podpísať a v súvislosti s termínmi URSO.... keď som ďalej protestoval povedal.....mali to právnici, mali to naši právnici, mala to legislatívno- právna komisia niekoľko krát...... Protestovať, klásť otázky či dávať pripomienky po zastupiteľstve má asi takú váhu, ako keď v krčme......

A keďže to bolo posledné zastupiteľstvo v roku 2013 a blížil sa koniec roka, zobral sa a išiel poslancom rozdávať tašky so šampanským.

Po takomto jednaní som sa rozhodol dať podnet na prokuratúru. A aká je pravdivosť tvrdenia primátora, že zmluvu mala legislatívno- právna komisia niekoľko krát?  Predseda legislatívno- právnej komisie písomne potvrdil, že komisia túto zmluvu NIKDY  neprerokovávala.  Nebola ani vo finančnej komisii, (Nenašiel som o tom zápis a ani len zmienku v žiadnej zápisnici ) napriek tomu, že komisia sa zaoberá nájmami v hodnote doslova niekoľko eur za rok.

  Všetky tieto skutočnosti si môže každý obyvateľ Serede overiť na webovej stránke mesta. Či už zo zvukového záznamu, alebo zo zápisníc a uznesení. Postupne, ako sa udalosti odohrávali, začal sa mi vynárať obraz mozaiky, ktorý človek nevidí v krátkom časovo úseku. Nech si každý urobí svoj úsudok a podľa toho sa zariadi, alebo tak nám treba.

Všetky tieto skutočnosti si každý môže overiť zo zvukových záznamov, uznesení a zápisníc jednotlivých zastupiteľstiev.

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Pre Peter M | 11-11-2014 17:34:42
Skôr Neoklameš voliča svojho spolu s nepokradneš. Ale to by si mali zopakovat všetci čo o tomto mlčia.
Peter M. | 11-11-2014 14:11:46
Palo, zopakuj si 8.prikázanie. Kým tak neurobíš, tvoje meno bude farizej.
občan | 10-11-2014 16:35:44
Čo sa tu navážate do Kurbela čo Vám stupil na otlak.
aka ze idylka | 10-11-2014 12:28:51
...na zaver tomu chyba uz len cmuk-cmuk...-)))
marian sidor | 10-11-2014 10:45:36
dakujem pan Kurbel za odpoved

ale tema uz bezi podla Vasho scenara
teda monolog
ja som si mysles ze tema by mala zacat
najprv dialogom
a ked sa nedohodneme
kazdy ma pravo uviest svoj nazor ako monolog

ale nevadi
budem sa ucit do konca zivota
dakujem za lekciu

a myslim si ze to nacasovanie vy urcite nepotrebuje
ste dostatocne znamy na to aby ste potrebovali
az takuto reklamu
ale mozem sa mylit
zelam vela hlasov pre vasu kandidaturu
moj nazor
bez vas by zasadnutia nemali tu spravnu " stavu"
to myslim uprimne
Pavol Kurbel | 10-11-2014 10:33:15
Pán Sidor. Aj ja si vás vážim a skutočne nemám proti vám nič. Viete veľmi dobre, že, rozhovor som vám neodmietol definitívne, ale že som vám odpovedal v tom zmysle, že vec nie je uzavretá a že po definitívnom uzavretí sa k tomu môžeme vrátiť.
marian sidor | 10-11-2014 10:23:27
pan Kurbel

uz som napisal ze si vas skutocne osobne vazim
za vasu iniciativu ako poslanca

ale skutocne sa pytam teraz takto natvrdo
preco ste mi odmietli moje pozvanie na rozhovor na tuto temu
kde sme mohli objektivne fakticky a pravdivo diskutovat?

ved netvrdim ne nemate pravdu vo vela veciach
ale podla mojho nazoru sposob prezentacie svojich nazor
ktory ste zvolili nie je dostojny a nezodpoveda rozmeru Vasej osobnosti.

nie monolog ale dialog vedie k porozumeniu
presné | 10-11-2014 09:53:19
Ach , tých preklepov a klamlivých informácií je tam viac.
Pripomína to už seriál Jednoducho Mária pardon Kurbel.
Pavol Kurbel | 10-11-2014 09:52:51
Ďakujem ta upozornenie slečná Tóthová. Ospravedlňujem sa.
Registrovaný Iveta Tóthová Iveta Tóthová | 10-11-2014 09:48:43
p. Kurbel, máte preklep v článku:

To, že p. Áč odchádza nebolo oficiálne oznámené na zastupiteľstve 16.4.2014 ale v roku 2013

a

p. Káčer bol ako nový konateľ navrhnutý a nakoniec schválený 15.9.2014 ale takisto 2013.

Anonym | 10-11-2014 09:36:34
Už priemerne inteligentný obyvateľ vie o čo Kurbelovi ide. Pošpiniť. Ako dopadlo trestné oznámenie? Prečo nezverejní Kurbel výsledok až je? Keď podáte T. O. , tak je nejaký záver.
Pohrobkovia SOKOLA a jeho metód, bez hanby.
obávam sa že pravdu má JUDr.Irsák | 10-11-2014 08:36:49
podľa Obchodného zákonníka za obchodnú spoločnosť koná a navonok vystupuje v celom rozsahu konateľ spoločnosti.Ak spoločník spoločnosti/majiteľ/ nie je spokojný,urobí valné zhromaždenie a trebárs konateľa vymení.Ale keď je raz niekto ako konateľ zapísaný v ORSR môže si obrazne povedané robiť zo spoločnosťou čo len chce.Druhá vec je tá že ak by konateľ napr.spoločnosť tuneloval,poškodzoval záujmy spoločnosti,na to sú OČTK.Neviem či som to napísal správne,prípadne ma doplňte,ďakujem.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign