Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Šoporni, príloha a poznámky starostu obce

Iveta TóthováDátum24. 02. 2012 11:24:32Témaobec Šoporňa
24

Prinášame zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2012.  Starosta obce Mgr, Milan Vlček  uplatnil sistačné právo - viď príloha. Zároveň v prílohe prinášame poznámky starostu obce Mgr. Milana Vlčeka k niektorým uzneseniam, ktoré boli na tomto zastupiteľstve prijaté.  Všetko uverejňujeme v plnom znení.

Zápisnica  napísaná z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šoporni, ktoré sa konalo  dňa 6. februára 2012 v kinosále Kultúrneho domu v Šoporni so začiatkom o 17:00 hod.
Prítomní: Miroslav Baran, Bc. Adrián Macho, Vladimír Kabrhel, Pavol Masaryk, PaedDr. Eva Kabrhelová, MUDr. Pavol Ščasný, Miroslav Kovaľ, Mgr. Erika Ščípová, Ing. Miroslav
Krajča (viď prezenčná listina)
Neprítomní: Ján Hulák, Helena Hipšov
Ospravedlnení: Ján Hulák, Helena Hipšová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia o kontrole uznesení
3. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
4. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Šoporni
5. Návrh rozpočtu obce Šoporňa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014
6. Návrh na úpravu platu starostu obce Šoporňa
7. Správa komisie na posúdenie petície občanov za vyhlásenie miestneho referenda
o odvolaní starostu obce
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

Pán Miroslav Kovaľ privítal prítomných, otvoril zasadnutie a oboznámil s programom zasadnutia. PaedDr. Eva Kabrhelová – návrh na doplnenie programu – bod 3 – prerokovanie pozastaveného uznesenia o voľbe komisie obecného zastupiteľstva na posúdenie petície za odvolanie starostu obce.

                                                                       Uznesenie č. 43

OZ schvaľuje zmenu programu 11. riadneho zasadnutia OZ v Šoporni doplnením o prerokovanie pozastaveného uznesenia o voľbe komisie OZ na posúdenie petície za
odvolanie starostu ako bod 3.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0 , Zdržal sa: 0

Za zapisovateľky boli určené zamestnankyne Obecného úradu v Šoporni p. Lenka Balážová a p. Tatiana Machová. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Krajča a Bc. Adrián Macho.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení

Pán Miroslav Kovaľ – zápisnicu z 9. riadneho zasadnutia OZ sme obdržali nepodpísanú p. starostom a z 10. riadneho zasadnutia OZ sme zápisnicu doteraz neobdržali.
- na poslednom zasadnutí OZ sme si určili ďalší termín zasadnutia na 9. januára 2012. Tento termín dodržaný nebol, nakoľko p. starosta nezvolal zasadnutie OZ.
- na 9. riadnom zasadnutí OZ sme schválili uznesenie č. 37 bod 3 :
a/ aktualizovať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šoporňa a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený
b/ aktualizovať Smernicu o verejnom obstarávaní – zákazky s nízkou hodnotou
c/ spracovať a predložiť OZ platovú inventúru zamestnancov obce podľa klasifikácie k 31. 10. 2011
Nič z toho sme dodnes od ekonómky či p. starostu neobdržali.

                                                                     Uznesenie č. 44

OZ hlasovalo, že uvedené berie na vedomie:
Prítomní: 8 ( Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 8 (Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0 (pri tomto bode nebol prítomný p. Miroslav Baran) Pán Miroslav Kovaľ – navrhol, aby splnenie uvedeného uznesenia č. 37 bod 3 bolo presunuté
na ďalšiu finančnú komisiu, ktorá sa bude konať dňa 25.februára 2012. Zodpovedná ekonómka Obecného úradu Šoporňa.

                                                                       Uznesenie č. 45

OZ schvaľuje návrh aby uznesenie č. 37 bod 3 bolo presunuté na finančnú komisiu dňa 25.02.2012.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

3. Návrh na schválenie komisie obecného zastupiteľstva na posúdenie petície za odvolanie starostu obce p. Vlčka p. Miroslav Kovaľ – návrh komisie: Predseda: Mgr. Erika Ščípová, poslankyňa OZ Šoporňa,

Členovia: Miroslav Baran, poslanec OZ Šoporňa, Pavol Masaryk, poslanec OZ Šoporňa, Miroslav Kovaľ, poslanec OZ Šoporňa PaedDr. Eva Kabrhelová – podala návrh na prelomenie sistačného práva starostu obce trojpätinovou väčšinou poslancov OZ.

                                                                       Uznesenie č. 46

OZ schvaľuje návrh na prelomenie sistačného práva starostu obce.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012

p. Miroslav Kovaľ – „plán činnosti obdržali všetci poslanci OZ. Má niekto nejaké doplňujúce, moment, pán Macho.
Bc. Adrián Macho – návrh na doplnenie – vykonať kontrolu vyplácania platu starostu obce.
Termín do budúceho OZ.

                                                                    Uznesenie č. 47

OZ schvaľuje návrh na doplnenie plánu činnosti kontrolóra o vykonanie kontroly vyplácania platu starostu obce Šoporňa.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

Mgr. Ščípová – procedurálny návrh – 5 minútová prestávka.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

5. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Šoporni

p. Miroslav Kovaľ – návrh obdržali všetci poslanci OZ

                                                                     Uznesenie č. 48

OZ schvaľuje nový rokovací poriadok OZ v Šoporni.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

6. Návrh rozpočtu obce Šoporňa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

p. Miroslav Kovaľ – príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie ostáva nezmenená tak ako bola vyvesená,
- výdavková časť – skupina poslancov v spolupráci s finančnou komisiou dňa 26.1.2012 znížila výdavky obce o zhruba 149 947,- eur. Uvedené finančné prostriedky chceme
preklasifikovať na tzv. projektový účet, s ktorým bude manipulovať len obecné zastupiteľstvo. Bude to transparentné. Informácie budú podávané na každom zastupiteľstve
občanom a na obecnej stránke. Ponížili sme niektoré položky, ktoré v minulosti boli poprekračované. A určite ešte keď dostaneme to čo požadujeme od obecného úradu čo sa týka tých platových inventúr a také, možná, že ešte nejaké peniaze sa nájdu. Obec vypláca spolu 52 ľudí vrátane starostu. Je to 11 zamestnaných na obecnom úrade, 15 na
dohodu, 19 rôzne vykonávacie práce .... Z týchto ušetrených peňazí by sme chceli dať do poriadku čističku pretože nám hrozia pokuty. Ďalšou takou prioritou je budova starej škôlky. Plánujeme ju zrekonštruovať, v budúcnosti tam preniesť Klub dôchodcov, 50 ročné oslavy, zábavy, bude budova oživená, je tu vízia preniesť tam aj samotný Obecný úrad. Ďalej chceme časť začať budovať chodník smerom k „Poľovníku“. Poštová ulica sa zrenovuje celá, je na to vyhradených 40 000 eur v kapitálových výdavkoch v našom návrhu rozpočtu. Dal slovo prítomným obyvateľom obce.
Ing. Pavel Lipovský – závažná pripomienka – hlavná akcia obce by mala byť kanalizácia. Tá v návrhu rozpočtu nie je zahrnutá vôbec. Mali by sme občanom ozrejmiť, ako to je. Že obec by mala prispieť na jej vybudovanie 5timi percentami z celkovej ceny, čo činí cca 12 000 000 slovenských korún. Vieme všetci, že momentálne nedisponuje takými finančnými prostriedkami, preto je jasné, že budeme musieť vziať úver. Tento rok sa preto kanalizácia zrejme budovať nezačne? Treba prerozdeliť priority rozpočtu.
p. Miroslav Kovaľ - obecné zastupiteľstvo by svoje priority prehodnotilo, keby to bolo možné. Pán starosta stále hovorí, že vybavuje kanalizáciu, lenže už rok tu sedíme. Už sme ho požiadali aby nám aj priniesol papier z Ministerstva v akom štádiu to je, je to nič. Jasné, že nerozhoduje. A teraz si povedzme to, že prečo sme rozflákali 188 000 euro...
sl. Zuzana Valkovičová – „Ako sa rozflákalo? Veď povedzte konkrétne kde? Cukríky,
žuvačky, Pepsi Cola, Čipsy...Kde?“
p. Miroslav Kovaľ – „na predražené zákazky, cesty, na zariadenie obecného úradu, zastávok rôznych, už to hovoríme tak ako papagáj. Na finančnej komisii sme nad tým 4 hodiny sedeli. 103 000 sa takto rozflákalo...teraz sme upravili rozpočet, máme ďalších skoro 150 000...to už je 250 000 eur. Aký bol minulý rozpočet – taký ako bol. Rozvojový? Nie! Údržbársky! Horší ako údržbársky. Okrem cesty tam nebolo nič.“
sl. Zuzana Valkovičová – „nemali ste ten rozpočet robiť spolu?“
p. Miroslav Kovaľ – „áno, mali sme rozpočet robiť spolu. Tak prečo p. starosta neprišiel na finančnú komisiu, kde ste boli aj Vy?“
sl. Zuzana Valkovičová – „ja som bola na viacerých komisiách. Keď tam aj starosta príde, tak ho nenecháte ani nadýchnuť. Ešte len ide niečo povedať a už ste na ňom ako psy.“ Nedáte mu ani dohovoriť, ani neviete, čo chce povedať...
p. Miroslav Kovaľ – „p. inžinier Lipovský bol členom finančnej komisie nech sa vyjadrí.“
Ing. Pavel Lipovský – „ak projekt kanalizácie v Šoporni neprejde tento rok, tak môžeme začať všetko vybavovanie od začiatku. 600 000 za projektovú dokumentáciu bolo tým pádom vyhodené do luftu.“
Ing. Jozef Magdálik – „obec zainvestovala do projektu, nikto nevie ako vyzerá. Ale je vážne nelogické ak v rozpočte nie sú vyčlenené peniaze na kanalizáciu. A čo sa týka Poštovej ulice, tak jej oprava nesmie byť v kapitálových výdavkoch. To je údržba a oprava. Nie rekonštrukcia ani modernizácia. Je to bežný výdavok a nie kapitálový.
p. Miroslav Kovaľ – „p. ekonómka vyjadrite sa k tomu.“
p. Daniela Tóthová – „v našom návrhu rozpočtu to bolo v opravách. To Vy ste presunuli do KV, ja som to dala do návrhu – opravy a údržby miestnych komunikácií.“
p. Miroslav Kovaľ – „to nie je pravda. Aj vo Vašom to tam bolo.“
p. Daniela Tóthová – „mám to tu, môžeme sa na to pozrieť. A je to aj vyvesené. Takže sa vôbec nemusíme hádať. Každý si to môže pozrieť. „
Bc. Adrián Macho – „ku kanalizácii – prešli sme to na finančnej komisii aj ako poslanci. Nikto nepovedal, že do kanalizácie nejdeme. Je to viazané na ten garančný účet. Pán starosta nám musí dať správu ako to s kanalizáciou vyzerá. Ak nám povie, to tento rok nepôjde, tak budeme investovať do už spomínaných vecí. Nikto z nás nie je proti úveru.“
p. Timea Selnekovičová – „čo bude s nedostatkom miest v škôlke? Nie je šanca umiestniť dieťa v škôlke ak nie ste sociálny prípad, alebo nedáte úplatok. Pritom niektoré mamičky chodia pre deti o 12tej na obed. Na čo také deti chodia do škôlky? Aké sú tam kritériá pre
prijatie?“
p. Miroslav Kovaľ – „k tomu by sa mala vyjadriť p. riaditeľka školy.“
p. Timea Selnekovičová – „obec je zriaďovateľom školy. Prečo sa má vyjadrovať riaditeľka?“
p. Miroslav Kovaľ – „boli určené kritériá na prijímanie, my môžeme iba skontrolovať, či sa dodržujú.“
p. Timea Selnekovičová – „ale na čo kritéria? Tento problém je tu už roky. Treba investovať a vytvoriť novú triedu. Keď sa investuje do starej budovy...“
Ing. Miroslav Krajča – „na to treba peniaze. Tie nie sú. Nebudeme sa tu predsa baviť v súvislosti so škôlkou o ročných deťoch.“
p. Timea Selnekovičová – „treba si iba upratať priority. Je Vaša psia povinnosť ako poslancov začať riešiť škôlku.“
p. Holbíková – „máme stále nadstavy v triedach. Snažíme sa umiestniť tých detí čo najviac.“
Mgr. Erika Ščípová – „kritériá sú. Uprednostňované sú deti, ktoré musia byť prijaté. A pre ostatné , tá hlavná podmienka, že rodičia musia byť zamestnaní platí? Sú v škôlke deti, ktoré nespĺňajú kritérium? V minulosti chodili do škôlky vraj aj deti, ktoré nemali v obci trvalý pobyt. Naozaj sa nebudeme baviť o ročných deťoch. Sú aj slabšie ročníky.“
p. Holbíková – „to je pravda. Podľa demografického vývoja ešte minulý a tento rok je tých detí viac, potom to už bude klesať. Ale keby som segregovala mamičky na MD alebo
nezamestnané tak by ma niekde na ulici zastrelili. Je to na osobnom vedomí a svedomí ľudí. V mojej náplni práce nie je zisťovať či rodičia robia alebo nie. Deti, ktoré raz boli do škôlky prijaté nemôžeme zo škôlky vyhodiť preto, že ich matka zostala na MD alebo prišla o prácu. To sa môže stať komukoľvek z nás. „
Mgr. Erika Ščípová – „z časti súhlasím. Keď je to v priebehu roka. Ale ako je to pri prijímaní?“
p. Holbíková – „pri prijímaní do ZŠ rodičia nosia potvrdenia o tom, že sú zamestnaní.“
Mgr. Erika Ščípová – „v minulosti tam boli deti rómiek čo nikde nerobia, alebo tu ani nemajú TP. Prídeme sa so sociálnou komisiou pozrieť.“
p. Ján Šmátrala – „mám 3 otázky pre poslancov: čo ste robili počas minulých troch období (tí čo ste toľko tam) keď stará škôlka sa rieši už 10 rokov.“
p. Miroslav Kovaľ – „týmto sa budeme zaoberať v bode rôzne.“
p. Ján Šmátrala – „prečo sa nemôžu vyjadriť aj iní? Minule ste preberali či sa odvádzajú peniaze za prenájom školského ihriska. Ja viem, že jeden z Vás, páni poslanci, osobne odrezal ten zámok na ihrisku.“
p. Vladimír Kabrhel – „áno. Odrezal som ho ja, lebo mi pán Čutrík povedal, že je pokazený a keď mi to nepôjde odomknúť tak ho mám odrezať.“
p. Miroslav Kovaľ – „teraz sa bavíme o rozpočte, takže poďme hlasovať za poslanecký návrh rozpočtu.“
p. Miroslav Kovaľ – citujem: „Hlasujeme za poslanecký návrh rozpočtu na rok 2012 s tým, že musí byť vyrovnaný a prebytok vo výdavkovej časti zaviazať na projektový účet, o ktorom bude rozhodovať iba OZ.“
Ing. Jozef Magdálik – „čo s tými kapitálovými výdavkami? Tak to nemôžete schváliť.“
p. Miroslav Kovaľ – citujem: „To sme už vyškrtli. Číslo účtu si potom p. ekonómka opraví.“

                                                                       Uznesenie č. 49

OZ schvaľuje poslanecký návrh rozpočtu obce Šoporňa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, s tým že musí byť vyrovnaný a prebytok cca 149 947 eur vo výdavkovej časti bude zaviazaný na projektový účet, s ktorým bude disponovať iba OZ.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: : 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0
p. Kovaľ – návrh na uznesenie – skontrolovať plnenie kritérií prijímania detí do MŠ a vypracovať riešenia. Termín do konca marca 2012. Zodpovedné komisia sociálna
a vzdelávacia.

                                                                         Uznesenie č. 50

OZ schvaľuje návrh – skontrolovať plnenie kritérií prijímania detí do MŠ Šoporňa.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ, Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

7. Návrh na úpravu platu starostu obce Šoporňa

p. Miroslav Baran – „keďže bol starostovi obce schválený plat 2100 eur mesačne, navrhujem úpravu na základ, čo činí násobok zákl. platu 769,- eur a 2,17 = 1668,73 eura zaokrúhlime to na 1669 eur.“ Zdôvodňujeme to tým, že pán starosta nerešpektuje uznesenia OZ, nedodržuje VZN Obce a nedodržiava zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Mgr. Erika Ščípová – citujem: „ je to veľmi závažná vec, lebo všetci žijeme z peňazí. Chodí tu veľa listov a vyjadrení od pána starostu, kde tvrdí že my siedmy poslanci robíme všetko preto, aby bol odvolaný z funkcie. Vôbec to nie je pravda.“ Je mi veľmi ľúto, že tu dnes p. starosta nie je. V poslednom čase komunikuje iba cez poštu. Napáda ľudí odzadu cez listy v schránkach. Ako sa máme brániť? Akým právom som napríklad ja očierňovaná v novinách či v podobných listoch...Pokiaľ má čistý štít, prečo tu nie je? Referendum je jediná cesta ako dokázať že nie je vhodný aby tu bol starostom. Nevidím dôvod, aby mal taký vysoký plat. Dali sme mu šancu, tým že mu ho poslanci schválili.
p. Miroslav Baran – navrhujem úpravu platu od 01.02.2012
p. Miroslav Kovaľ – hlasujeme za úpravu platu starostu od 01.03.2012

                                                                   Uznesenie č. 51

OZ schvaľuje úpravu platu starostu obce na sumu 1669 eura mesačne s účinnosťou od 01.03.2012
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

8. Správa komisie na posúdenie petície občanov za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce

Mgr. Erika Ščípová – prestávku sme mali preto, že nemáme zápisnice zo zasadnutí OZ, takže sme nemali informáciu, že p. starosta pozastavil výkon uznesenia o voľbe komisie na posúdenie petície. Komisia skontrolovala petičné hárky a spočítala hlasy: Počet hárkov spolu 61 ks Počet hlasov spolu: 1105, z toho neplatných: 15 hlasov, platných: 1090 hlasov Petičné hárky boli riadne označené hlavičkou a spĺňajú všetky podmienky stanovené zákonom. Petícia je platná a preto navrhujeme vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce. 2 okrsky – podľa VZN.
Dátum konania dňa 10. marca 2012 od 7:00 do 22:00 hod. v ZŠ s MŠ v Šoporni.

Schvaľujeme otázku, ktorá bude položená voličom:
„Ste za odvolanie Mgr. Milana Vlčeka z funkcie starostu obce Šoporňa“
Áno Nie

Obecná komisia pre miestne referendum v zložení: Viera Baranová, Anna Gálová, Štefan Fidler, Elena Urbanová, Galina Gálová a náhradník Vojtech Koška.
Okrskové komisie:
1. Zdena Kiššová, Daniela Vozárová, Darina Ašverusová, Denisa Bojňanská, Ivana Katonová a náhradníčka Ladislava Drahovská.
2. Martin Gála, Ján Sučík, Mária Palesichová, Ing. Jozef Nahácky, František Póša a náhradníčka Marcela Benková.
Administratívu zabezpečí obecný úrad.
Dňa 10. 2. 2012 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu sa uskutoční prvé zasadanie Obecnej komisie pre miestne referendum.

                                                                      Uznesenie č. 52

OZ schvaľuje vyhlásenie miestneho referenda, jeho termín, otázku, a komisie.
Prítomní: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ  Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Za: 9 (Miroslav Baran, Vladimír Kabrhel, PaedDr. Eva Kabrhelová, Miroslav Kovaľ , Ing. Miroslav Krajča, Bc.Adrián Macho, Pavol Masaryk, MUDr. Pavol Ščasný, Mgr. Erika
Ščípová)
Proti: 0, Zdržal sa: 0

Interpelácie poslancov
Mgr. Erika Ščípová – jedna otázka ohľadom starostovského dňa: Ekonómka úradu pracuje, preto žiadam od p. starostu do 30tich dní písomné vyjadrenie čo robí firma, ktorá zabezpečuje ekonomické záležitosti, jej náplň a finančné prostriedky ktoré boli vynaložené na jej zaplatenie. Chcem vedieť, prečo u nás nie sú na stránke uverejňované interpelácie poslancov a odpovede na ne. A taktiež kedy bude na webe Šoporne diskusia.

9. Rôzne

p. Miroslav Kovaľ – p. starosta nám tu nechal žiadosti o finančné príspevky našich organizácií ako: Matica Slovenská, Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža, Klub
paličkovej čipky, Klub záhradkárov, Klub dôchodcov... Navrhujem aby boli presunuté na finančnú komisiu – 25.02.2012, ekonómka pripraví
podklady. Na budúcom zastupiteľstve budeme ohľadne príspevkov informovať. PaedDr. Eva Kabrhelová – „zápisnicu zo zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2011 som ako
overovateľka podpísala s výhradou. Na webovej stránke je uverejnená, je tam aj sistačné právo pána starostu, no moja výhrada tam nie je. Prečo?“
p. Miroslav Kovaľ – „to by nám mali vysvetliť zamestnankyne OcÚ, alebo p. starosta.“ p. Stanislav Rosypal – „keď tu nie je starosta, nech odpovie vedúca úradu.“
p. Daniela Tóthová – „ako vieš, že ja som vedúca úradu?“
p. Stanislav Rosypal – „máš to v náplni práce.“
p. Daniela Tóthová – „odkiaľ to Ty vieš?“
p. Miroslav Kovaľ – „od začiatku máme problémy so zápisnicami. Vždy boli upravované, naše pripomienky sa do nich nedostali. Nie sú podpísané starostom, hoci ich má podpísať do 10tich dní (uznesenia).“
Bc. Adrián Macho – „je tu veľa občanov, ktorí navštevujú diskusie na stránke Seredonline. Pred 17tou hodinou sa tam objavil príspevok, ktorý je podpísaný mojim menom. Nemám s ním nič spoločné.“
p. Ján Šmátrala – „jedna otázka – čo ste urobili Vy, páni poslanci za ten rok pre obec? A máte nejaké dôkazy na svoje obvinenia?“
Bc. Adrián Macho – „poslanci schválili vybudovanie parkoviska pred školou, schválili opravu Dukelskej ulice, vybudovanie chodníka - niekto sa s tým teraz chváli, že to zrealizoval. Je aj veľa vecí, ktoré sme neschválili a urobili sa. Čo sa týka ihriska v „Argentíne“ – od štátu sme naň dostali 10 000, obec dala 1000, ale za oplotenie a úpravu 5000, to nikto nezverejnil. Poslanci bojujú za občanov. Hľadáme dôkazy, poukazujeme na to, čo sa predražuje.
p. Ján Šmátrala – na čo je tu vlastne OZ? P. Macho je predseda komisie živ. prostredia. Viete vôbec ako vyzerá životné prostredie okolo Šoporne? Medzi Vami je predseda stav. dozoru a Vy dáte slovo p. ekonómke
Bc. Adrián Macho – áno, vieme aké je ŽP a obec. Doteraz sme mali jednu komisiu ŽP a doteraz nie je splnené nič z nej. Nevedeli sme ani o pokutách na ČOVke.
p. Špánik (ZOMOS) - vládne tu nepochopenie funkcie OZ. OZ rozhoduje, usmerňuje, navrhuje a schvaľuje. Obec je výkonná zložka. Je to na starostovi, úrade a v neposlednom rade aj na Vás občanoch.
p. Ján Šmátrala – no len že na OZ nepočuť iné ako hádky, žiadne rozumné slovo.
p. Špánik (ZOMOS) – ja som nepočul hlavne Vášho starostu rozumne hovoriť.
Ing. Jozef Magdálik – treba predchádzať zbytočným hádkam. Vždy bol 2. bod programu kontrola uznesení. Čítalo sa nahlas, čo bolo prijaté a nesplnené. To mi tu absentuje.
p. Miroslav Kovaľ – máme tu nový rokovací poriadok. Uznesenia sú teraz po každom bode
programu.
Ing. Jozef Magdálik – keď sa ozvú občania, nič sa do zápisu nedostane.
p. Miroslav Kovaľ – celý rok sme boli ignorovaní starostom.
p. Milena Veresová, kontrolórka obce – predkladalo sa plnenie uznesení, boli tam aj konštatácie právnikov. Všetci poslanci ho dostali. Úlohu som si splnila, je to k dispozícii.
sl. Zuzana Valkovičová – rozpočet – všetky príjmy boli vyvesené 15 dní na tabuli. Výdaje však nie. Vaše zmeny. Každá zmena má vysieť 15 dní.
p. Miroslav Kovaľ -citujem: „poslanecké návrhy nemusia“.
sl. Zuzana Valkovičová – naša obec je prepieraná v médiách iba v zlom. Čo keby páni poslanci zorganizovali niečo také, ako sa deje v Šali, že sa zoberú a vyzbierajú raz ročne
smeti okolo mesta.
p. Milena Veresová, kontrolórka obce – ano, v Šali sa to robí. Ale organizuje to MsÚ a nie poslanci.
MUDr. Pavol Ščasný – v Šali majú občianske združenie Za lepšiu Šaľu.
p. František Gála – bývam 100 m od ČOV-ky. Bývala tam drvička odpadu, už tam nefunguje, odpad sa tam kopí, potom prídu VPP páni a s tichým súhlasom to podpália. Sme vydymení, nedá sa ani prádlo vyvešať.
p. Miroslav Kovaľ – žiadame o vyjadrenie OcÚ. Sú tam zamestnaní ľudia, treba to prešetriť.
p. Dušan Andrášik – klub dôchodcov – neviem si predstaviť, že obec by mala také peňažné prostriedky, že by sa dalo opraviť budovu starej škôlky tak, že by sa tam mohol klub presťahovať. To je podľa mňa v nedohľadne. Pán starosta sľúbil, že spolu s p. Sýkorom a za prispenia obce a klubu opravíme terajšiu budovu.
p. Miroslav Kovaľ – roky zhodnocujeme cudzí majetok. Nevieme ani aká je tam výpovedná lehota. Máme aj iné priestory v obci. Treba o tom porozmýšľať. V minulosti sme mali na VPP pracovníkov murárov, tesárov, ktorí boli nevyužití. Maľovali zábradlia...
p. Jaroslav Švihorík – čo sa týka zberného dvora. Na polícii som bol veľa krát preto, že ľudia podpaľovali kontajneri. Opilci. Nikto to neriešil. Upraceme tam, príde šofér p. Krajču a zas tam je neporiadok.
p. Miroslav Kovaľ – OcÚ to musí riešiť prostredníctvom polície.
p. Jaroslav Švihorík – aj Paľko Masaryk tam bol. Videl som ho tam...
p. Andrášiková – „treba riešiť bezpečnosť v dedine. Nejaký kamerový systém. Aj v škole.“
Mgr. Erika Ščípová – „dlhé roky som pracovala na KÚ v Trnave v komisii pre kriminalitu detí a mládeže a drogy. Preto sa pýtam: vedia rodičia kde majú deti? V letných mesiacoch Pod Malinou sedia a ležia opité a zdrogované deti. Ako to, že si to rodičia nevšimnú? Čo robíte Vy rodičia?“
p. Andrášiková – „nehovorím o deťoch. Hovorím o tom, keď z dvora zmizne čerpadlo , vybielia Vám dom.“
Mgr. Erika Ščípová – „v Seredi kamery nainštalované boli a do dvoch dní boli rozstrieľané. Keď budú vedieť kde je kamera, tak tade nepôjdu.“
p. Andrášiková – „my si domovy zveľaďujeme a rozkradnú nám ich.“
Bc. Adrián Macho – „máme tu políciu. Môže sa v spolupráci s ňou zorganizovať občianske hliadkovanie.“
p. Miroslav Kovaľ – Nitrianska TV – relácia Čierne vrany – vo Vrábľoch boli zorganizované hliadky a po reštauráciách a baroch vyháňali von deti. Rodičia by mali vedieť, kde majú deti.

p. Miroslav Kovaľ – poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Miroslav Kovaľ
predsedajúci, poverený poslanec OZ
overovatelia: Ing. Miroslav Krajča ........................................
Bc. Adrián Macho .........................................
zapisovateľky: Tatiana Machová ..........................................
Lenka Balážová ..........................................
 

zdroj: www.soporna.sk


Priložené súbory k článku:Fotogaléria k článku:

24
Autor: Iveta Tóthová

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
zaujímave | 01-03-2012 10:33:07
je zaujímavé, že na zastupiteľstvách nevie ani papulu poriadne otvoriť, a nieto ešte voľačo múdre povedať a zrazu jak sa nám pán starosta rozpíše, samé paragrafy, citácie , no to dobre potiahne z našej kasy peniaze na právnickú firmu.Takže to čo by mohlo íst na rozvoj obce, tahajú jeho právnici, jeho firmy, jeho známy prijatý na obecný úrad,
Viera | 25-02-2012 18:27:50
Pán starosta a kto Vás očierňuje bez dôkazov?
Snáď rešpektujete uznesena OZ /asi tým, že ani len nepodpisujete zápisnice/,
dodržiavate VZN Obce /tým ako ani na zastupitelstvá nechodíte/
a nakoniec dodržiavate zákon o slobodnom prístupe k informáciám /tým, že na obecnej stránke sú len Vaše slohové práce/
ešte nejaké dôkazi iné k tomu treba?????
pre šoporňanka | 24-02-2012 20:03:45
presne, z občanov šoporne si robí dobrý deň, ten si robil aj pred voľbami, vraj aj tak bude starosta, lebo "sprostých šoporňanov stačí opiť rožkom" čo postupne sa dozvedáme!!!!!!!
pre občan | 24-02-2012 18:35:17
žiadna diskusia na stránke obce za súčasného starostu nebude, on neznáša názory iných ľudí, iba jeho názor je správny, to ste už mohli postrehnúť, on nikomu odpovedať nebude, to je jeho otvorenosť a priamosť občanom.
Občan | 24-02-2012 17:02:25
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.12.2011 na "osobnej" web stránke p. starostu nie je do dnešného dňa zverejnená.....dôvod???!!! Odpoveď: preto, lebo.... a už ju predbehla "zápisnica" zo dňa 6.2.2012.
Už by ste mohli vyhodiť na úvodnej stránke " teda jeho" stránke tie komentáre o ničom a konečne pridať "DISKUSIU"! Ale myslím tým Diskusiu bez cenzúry...., kde budú na konkrétne otázky občanov aj konkrétne a priame odpovede. Veď to už žiadame pol roka...aj to je pri takých programoch akými na OcÚ disponujete (podľa ceny na faktúrach) veľký problém?
Šoporňanka | 24-02-2012 13:46:07
Noo prečítala som si bludy nášho pána starostu.. bože jemu ešte stále nestačia tie všetky trestné oznámenia??? on si vôbec neuvedomuje, že ak bude referendum mariť.. tak to je isté väzenie pre neho???? ale asi si tam chce ísť odpočinúť.. lebo inak by robil všetko pre to, aby sa referendum uskutočnilo.. p. starosta vy vôbec netušíte čo Vás vo väzení čaká???? alebo ste tam už boli??? preboha sa zobudte už konečne, však vo väzení isto nie je med lízať...nechápem toto jeho zmýšľanie a vyrábanie zbytočných problémov.. evidentne si z nás občanov robí dobrý deň... pretože už keď toľko ľudí podpísalo petíciu.. tak je to evidentné, že ich veľa nesúhlasí s tým čo p. starosta robí.. som veľmi zvedavá, ako toto všetko dopadne... ale ak pôjde do väzenia.. tak mu budem isto kývať.. :-))) haha
anonym | 24-02-2012 13:40:10
Neberte do úst p. Selnekovičovú, ale na všetko sa pýtajte starostu, prečo nedá nikdy pravdivé vysvetlenie a skrýva sa, nechodí na obecné zastupiteľstvá, to je reprezentant obce, ochranca ľudí a správca majetku našej obce? Jeho básnické myšlienky vkladané na stránku obce sú veľmi úbohé. Čo sa už zabudlo na úrade písať zápisnice, čo má zápisnica obsahovať, alebo starosta si myslí, že zosmiešni poslancov.
anonym | 24-02-2012 13:18:48
Niekto tu zjavne bude mať asi čo vysvetľovať...
dieťa | 24-02-2012 12:17:25
Niekedy je lepšie najprv použiť rozum a až potom hovoriť, nie je horšie ak ústa predbehnú rozum.
pre dieťa | 24-02-2012 12:12:42
Nie som Selnekovicova (dokonca ani neviem kto to je), p. riaditelka... O davani uplatkov sa vie, ked sa "pochvali" dotycny, ze tolko dal, aby sa jeho dieta dostalo.. Myslite, ze to pred policiou potvrdi? Asi nie... Ale to neznamena, ze skutok sa nestal...
dieťa | 24-02-2012 12:06:12
p. Selnekovičová úplne stačí Vaša svedecká výpoveď o tom kto, komu v ktorých prípadoch úplatok poskytol. V opačnom prípade tárate bludy.
pre dieťa | 24-02-2012 11:59:33
Aký dôkaz chcete? Chcete to odfotené, alebo nakamerované? Alebo čakáte, že sa prizná ten kto bral resp. dával?
dieťa | 24-02-2012 11:51:02
p. Selnekovičová je Vašou povinnosťou podať trestné oznámenie ak viete o tom, že za umiestnenie do škôlky sa poskytujú úplatky. Vaše vyjadrenie elektronicky preposielam na P PZ, Úrad boja proti korupcii, aby ste mohla svoje vyjadrenia doložiť konkrétnymi dôkazmi.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign