Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

"Tieto nedostatky zistila pani kontrolórka počas prvej kontroly." - sumarizuje čitateľ SOL

200

Až mimoriadne často sa ma občania pýtajú, o čo vlastne v kauze prenájmu tepelného hospodárstva ide a čo v tejto veci zistila kontrolórka Horváthová. Preto si myslím, že veľmi dobre padol príspevok vložený do diskusie anonymným diskutujúcim. Je spracovaný výborne a výstižne a jedninou jeho chybou je, že sa jeho autor nepodpísal. Napriek tomu vďaka.

Tak teda v skratke asi takto:

na zhrnutie | 19-02-2018 14:00:33 | 

Tieto nedostatky zistila pani kontrolórka počas prvej kontroly.

• Kontrolné zistenie k dodatku č. 1 k nájomnej zmluve:
č. 1) Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
č. 2) Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
č. 3) Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP.


• Kontrolné zistenie k dodatku č. 2 k nájomnej zmluve:
Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP.


• Kontrolné zistenie k rámcovej zmluve o pôžičke v znení dodatkov č. 1-4 a príloh 1-5
č. 1 Porušenie § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. h),j) Stanov spoločnosti MsBP


• Kontrolné zistenie k zmluve o úvere č. 000022/CORP/2015
Kontrolovaný subjekt podpísal dňa 28.01.2015 Zmluvu o úvere. Zmluva o úvere bola zverejnená dňa 03.07.2017. V čase oznámenia kontroly nebola zmluva zverejnená, kontrolovaný subjekt ako povinná osoba zverejnil zmluvu počas výkonu kontroly. Kontrolovaný subjekt je zmluvnou stranou zmluvy o úvere ako spoludlžník pri poskytnutí úveru bankou UniCredit Bank s.r.o klientovi Energetika Sereď s.r.o.


Na základe vykonanej kontroly konštatujem:
Mestský bytový podnik je v zmysle § 2 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z.z povinnou osobou, ktorá je povinná zverejňovať všetko v zmysle príslušného zákona. Ako povinná osoba, zverejnil zmluvu o úvere, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou cca 2,5 roka od jej podpísania zmluvnými stranami.


Kontrolné zistenie:
Č. 1 Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
Č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. k) Zásad hospodárenia
č.  4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. e),f) Stanov spoločnosti MsBP s.r.o

Kontrolórka sama konštatuje: Mestský bytový podnik je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v zmysle § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.
Kontrolovaný subjekt svojim konaním resp. nekonaním spôsobil stav definovaný v § 47a ods. 4 občianskeho zákonníka, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
Zákonom č. 546/2010 Z.z., sa doplnil zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník o ustanovenie § 47a ods. 4 zák. ktorý vrátane nadpisu znie cit: „Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“

MsBP si z toho dôvodu zaplatil služby advokátskej kancelárie za takmer 4.000,-€


Prišla kontrola č. 2 kde kontrolórka zisťuje:
Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia
Porušenie Stanov spoločnosti
Porušenie § 13 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia
Porušenie § 5a/ ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z.
Zmluva nebola zverejnená v lehote v zmysle § 47a/ zák. 40/1964 Zb
Porušenie § 6 zák. č. 211/2000 Z.z.
Na toto všetko reagoval Káčer tak, že došlo k administratívnej chybe, že nezverejnil zmluvu. Kto sa tomu venuje a pozerá zastupiteľstvá zistí, že to bolo niekoľko desiatok administratívnych chýb.


Kontrolné zistenie:
Kontrolovaný subjekt od roku 2014 nezverejnil informáciu ani o jednej objednávke a rovnako nezverejnil informáciu ani o jednej faktúre.


A do tretice kontrola.
Víťazný uchádzač nezaložil spoločnosť špeciálne na tento účel do 10 dní v zmysle nájomnej zmluvy. Víťazný uchádzač mal v čase podpisu Nájomnej zmluvy spoločnosť vytvorenú a zapísanú do OR dňa 05.10.2013 – Energetika Sereď s.r.o., táto spoločnosť bola zapísaná do OR na základe zmien už existujúcej spoločnosti TOMSON, s.r.o, ktorá vznikla 14.03.2013 ( viď nižšie uvedený tabuľkový prehľad). Na základe uvedeného konštatujem, že nebolo dodržané ustanovenie NZ ani rešpektované zo strany víťazného uchádzača jeho vlastné vyhlásenie o založení novej účelovej akciovej spoločnosti. V čase podpisu a účinnosti dohody nemala spoločnosť Energetika oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle Nájomnej zmluvy.
Spoločnosť Energetika s.r.o na ktorú boli prevedené práva a povinnosti mala oprávnenie vykonávať činnosti vyplývajúce z predmetu nájomnej zmluvy od 07.03.2014 /zápis v OR/ .


Na základe uvedeného konštatujem:
Víťazný uchádzač nepostupoval pri založení novej spoločnosti v súlade s predloženou ponukou.
Kontrolovaný subjekt do Nájomnej zmluvy neprevzal ponuku, že bude založená akciová spoločnosť, tak ako to bolo uvedené v ponuke víťazného uchádzača. V Nájomnej zmluve sa uvádza, že bude založená „Prevádzková spoločnosť“ bez určenia formy obchodnej spoločnosti.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v súlade s výsledkami komisie na výber strategického partnera. Po odrátaní nákladov na biomasu, na ktorú sa pri výbere záujemcu neprihliadalo mala byť výsledná výška investícií do majetku 3 420 000 €. Spôsob stanovenia ceny min. 3 mil. € v prípade zmluvnej pokuty znamená, že zmluvná pokuta bude rátaná z 3 mil. EUR. Zmluva je inštitútom, v ktorom je potrebné veci a skutočnosti pomenovať jasne, stručne, zrozumiteľne. Ak by konateľ kontrolovaného subjektu rešpektoval výsledky komisie pre výber strategického partnera, ktorej bol členom bez hlasovacieho práva s hlasom poradným, mala byť dohodnutá výška investícií tak ako je vyššie uvedené 3 420 000 €.


Na základe vyššie uvedeného konštatujem:
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v čl. III ods. 3.7 v súlade s výsledkami komisie na výber strategického partnera, ktoré boli pre neho záväzné.


V ponuke víťazného uchádzača v časti „Výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa je uvedené:
Podmienky, ktoré vieme garantovať v prípade úspechu našej ponuky sú: V bode 4: Prevziať záväzok platiť nájomné mestu za administratívne priestory, pričom navrhujeme cenu na prvé dva roky z dôvodu reštruktualizácie 8 tis. EUR ročne pričom následne by sa zvýšila na úroveň 20tis. EUR /garantovanie, obnovenie zmluvy-zmlúv kde celková výška príjmu dosiahne uvedenú hranicu/, ďalších 20 tis. EUR by sa vyplatil ako 50% podiel na zisku v danom roku takže celkový výnos pre mesto Sereď bude 40 tis. EUR.
K vyššie uvedenému uvádzam: Garancia v prípade úspechu platiť nájomné mestu nebola súčasťou nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom.
Garancia platiť 50% podiel na zisku v danom roku vo výške 20 tis. by bola reálna v prípade, že by víťazný uchádzač založil akciovú spoločnosť ako uvádza v podmienkach a mesto Sereď by si stalo akcionárom, resp. spoločníkom v s.r.o.

Súčasťou uzatvorenej nájomnej zmluvy v čl. III. „Podmienky nájmu“ nie je zakotvený záväzok víťazného uchádzača /prevziať záväzok platiť nájomné/.
Nájomná zmluva na prenájom administratívnych priestorov mesta Sereď bola podpísaná dňa 11.12.2013 medzi Mestom Sereď a MsBP s.r.o. V zmysle predloženej ponuky mala byť nájomná zmluva podpísaná medzi Mestom Sereď a Energetikou Sereď s.r.o.
V roku 2014 uhradil MsBP s.r.o mestu Sereď 6 668 € ako alikvótnu časť dohodnutej ceny nájmu k 31.08.2014. Od 01.09.2014 MsBP sa presťahoval z priestorov vo vlastníctve mesta do svojich priestorov.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril zmluvu o nájme v súlade s výsledkami komisie pre výber strategického partnera.


Kontrolovaný subjekt bol výsledkami komisie viazaný. Nájomnú zmluvu bol povinný uzatvoriť identicky s ponukou víťazného uchádzača až na objektívne príčiny – zmeny. Komisia na výber strategického partnera vychádzala pri výbere len z predložených ponúk, ak konateľ nájomnú zmluvu uzatvoril inak ako bolo vo víťaznej ponuke e bol povinný informovať o tom MsZ, ktoré schválilo komisiu. MsZ poverilo rokovať konateľa spoločnosti s víťazným uchádzačom v prípade neúspechu rokovať s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí nie meniť podmienky na základe ktorých bol komisiou určený víťazný uchádzač.

- - -

Primátor Martin Tomčányi  poslancovi Kurbelovi na otázku, či požiadal  Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie hĺbkovej kontroly odpovedal nasledovné:

9. Podal si podnet na NKU o vykonanie kontroly hospodárenia v MsBLP v zmysle uznesenia MsZ č. 194//2017? Ak nie prečo a kedy tak urobíš?
Primátor: Zobral som na vedomie odporúčanie mestského zastupiteľstva. Kontroly činnosti Ing. Martina Káčera v MsBP vykonané hlavnou kontrolórkou mesta považujem za dostatočné na to, aby sme zistené nedostatky dokázali úspešne odstrániť. Preto som podnet na NKÚ nepodal.  

Poslanec Kurbel navrhol uznesenie, aby poslanci MsZ odporučili primátorovi  Tomčányimu prípad odovzdať polícii na nezávislé prešetrenie. Väčina poslancov MsZ  za toto uznesenie NEhlasovala.

Jedná sa o majetok mestskej spoločnosti (mesta, nakoľko je jej 100% vlastníkom)  vysokej hodnoty.

Na základe uvedeného, verejne sa primátora, štatutára mesta  Ing. Martina Tomčányiho a poslancov MsZ pýtame: Čo ešte potrebujete na to, aby ste konečne začali razantne konať? Poslankyne a poslanci, je nespochybniteľné, že ste zmluvu o prenájme v zastupiteľstve neprerokovávali. Neprerokovala ju ani legislatívno právna komisia, napriek tomu, že ste boli o tom ubezpečovaní. Stále vám nevadí stav, kedy ste nielen vy, ale aj občania účelovo zavádzaní nepresnými a dokonca aj nepravdivými informáciami? Nestačí vám okrem päťročného dokladovania faktov vo veci kolegom Kurbelom, stanovisko kolegu poslanca  JUDr. Michala Irsáka a v konečnom dôsledku aj výsledky niekoľkých kontrol vykonaných  kontrolórkou Horváthovou?

Dámy a páni, nezabudli ste na sľub daný občanom?


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
nejak sa POZABUDLO !!!! | 25-02-2018 12:53:28
Každá kontrola zo strany mesta v DK zistila nedostatky ktoré zapríčinil Čavojský. Je preukázané - bolo to overené aj v Trnave, že ukončili s ním prac. pomer pre nedostatky v účtovníctve.
Dokiaľ ho tam bude držať primátor, veď aj tam sa točia veľké peniaze, alebo má nejaký podiel z toho aj PRIMÁTOR a Čavojský ho týmto drží za hubu, tak ako Koričanský Čavojského.
Síce ide o inú vec ale nie zandbateľnú, lebo aj tam sa zrejme točia peniaze do osobného vrecka a mali by byť v mestskom rozpočte.
pre prečo | 25-02-2018 12:46:44
veď to tu už bolo napísané, že za hlasovanie každý dostane 10.000.-€, tak nie je o čom!!!!!! je tu otázka koľko by mal potom dostať primátor ?????
prečo | 23-02-2018 07:24:06

Mali by sa vyjadriť poslanci prečo tak hlasovali, každý ma svoj názor možno ich to viedlo k niečomu.
zodpovednosť | 20-02-2018 11:38:52
pre: p. Majku
Máte pravdu, že zodpovednosť má primátor. Ale taktiež aj poslanci, nakoľko keď súhlasia s konaním primátora a ho v tom podporujú, nesú tiež zodpovednosť. Ak by nesúhlasili a primátor si urobí po svojom, v tom prípade padá vina na hlavu primátora.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 19-02-2018 22:24:48
toto je | 19-02-2018 22:09:01 | - primator v mestskej spolocnosti zo zakona vykonava funkciu valneho zhromazdenia a je tak zodpovedny za spolocnost.

Nie poslanci.

Primator a statutar na rozdiel od zamestnanca konatela, sa ako voleny zastupca zodpoveda obcanom a volicom.

Primator je zaroven povinny spravovat majetok mesta v sulade s VEREJNYM ZAUJMOM.

A mozeme pokracovat...
toto je | 19-02-2018 22:09:01
fakt perfektný sumár. Keď si to takto človek pozrie, tak to je naozaj sila čo ten Káčer navyvádzal a Tomčányi stále nechce podať podnet na NKU

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign