Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante oslávila 50. výročie svojho vzniku.

Marek KollerDátum14. 04. 2010 03:36:46TémaSpravodajstvo
GALANTA | Stredná odborná škola obchodu a služieb si 9. apríla 2010 slávnostne pripomenula 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pozvanie prijali hostia: Zdenko Čambál, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Zoltán Horváth, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Ladislav Fekete, viceprimátor Mesta Galanta, Ľudovít Vanek, prednosta Krajského školského úradu v Trnave a Anna Pilariková, prednostka Obvodného úradu v Galante. Súčasná riaditeľka školy, Anzelma Bolová, vo svojom príhovore bilancovala úspešných 50. rokov existencie školy, počas ktorých sa neustále zveľaďovala a jej slová sa priamo dotkli prítomnosti s výhľadom do budúcnsti: "Doba v ktorej žijeme každého z nás motivuje k zvýšenej snahe naplniť ciele, ktoré sme si stanovili. Je potrebné i hlbšie siahnuť do svojho vnútra nájsť v sebe silu, odhodlanosť robiť veci lepšie. Naša škola má budúcnosť, vychádzam zo zamerania školy, pedagogického kolektívu, aktivít, práce učiteľov a ostatných zamestnancov.". Na jej slová v mene zriaďovaťeľa školy nadviazal podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambál: "Nachádzame sa v zložitej dobe nielen spoločensky, ale aj hospodársky. Všetky sektory, majú svoje problémy, ktoré vyplývajú z poddimenzovania finančných prostriedkov. Predseda Tibor Mikuš vždy tvrdí, že najväčším bohatsvom nášho kraja sú jeho ľudia. Myslím si, že aj my volený funkcionári máme teraz určitý dlh a určitý záväzok, aby sa ten produkt, ktorý tých z našich škôl výde, sme boli schopný umiestniť na našom trhu. Aby sa nestávalo tak ako je teraz bohužial bežným pravidlom, že naši žiaci so stredoškolským a niekedy vysokoškolským vzdelaním pracujú mimo Slovenska." Pri príležitosti 50. výročia založenia Združenej strednej školy obchodu a služieb v Galante udelil tejto škole primátor Mesta Galanta, Alexander Mézeš, Cenu primátora Mesta Galanta za vzornú pedagogickú činnosť teraších aj bývalých pedagogických pracovníkov pôspobiacich na tejto škole, za výchovu a pomocnú ruku podanú mladej generácii formou odborného vedenia, spolupráce a usmernenia. Cenu si z rúk viceprimátora Mesta Galanta Ladislava Feketeho prevzala súčasná riaditeľka školy Anzelma Bolová. Na návrh školy sa rozhodol primátor mesta oceniť ďakovnými listami aj dvoch pedagogických pracovníkov školy, Helenu Kelecsényiovú a Štefana Murárika.
Z histórie školy: 1. septembra 1960 vznikla Učnovská škola Galanta, ktorej prvým riaditeľom bol Tibor Vadovič. Škola mala prenajaté priestory, 4 miestnosti v neogotickom kaštieli, 6 členný pedagogický zbor, 143 žiakov v siedmych triedach. Vyučovali sa odbory ako murár, zámočník, elektrikár, stolár. Škola sa rozvíjala, pribúdali nový žiaci a nové učebné odbory. Časom sa vyučovalo na 5 miestach v Galante. 4 roky po vzniku, 1. septembra 1964, novovybudovaná budova školy otvára 26 tried pre 706 žiakov. V školskom roku 1967 / 1968 navštevovalo školu 1127 žiakov, najviac počas jej histórie a zavedené bolo dvojzmenné vyučovanie. V 44 triedach vyučovalo 33 interných pedagógov. V roku 1968 sa stáva druhým riaditeľom školy Albert Smolko. Dvojznennosť vyučovania neodstránilo ani dobudovanie druhej budovy školy s učebňami a suterénom v roku 1971. V tom istom roku sa Vincent Buran stáva ďaľším riaditeľom školy. V júni roku 1974 bol vybudovaný športový areál, trávnaté futbalové ihrisko, asfaltové basketbalové a hádzanárske ihrisko, 110 metrová ľahkoatletická dráha, sektory pre vysoký a ďaleký skok a sektor na vrh guľou, V areáli školy pribudli trávnaté plochy, stromy, okrasné kríky ale aj záhon s 1200 ružami. V roku 1976 pribudol k názvu školy aj ďaľší názov, Stredná škola pre pracujúcich Galanta. V školskom roku 1975 / 1976 sa začal na škole vydávať školský časopis Elán. V roku 1976 bol otvorený 1. ročník Strednej školy pre pracujúcich, študijný odbor strojárstvo. Zo školy tak po dvoch rokoch odchádzajú prvý maturanti. Názov školy sa v roku 1978 mení na Stredné odborné učilište Galanta. V roku 1981 bola svojpomocne dobudovaná tretia budova školy, telocvičňa, ktorá bola toho času najväčšia v okrese a umožnila žiakom v jej priestoroch hrať hádzanú, volejbal, tenis a nechýbala ani posilňovňa. K telocvični sa v roku 1983 dobudovala náraďovňa. a 1. marca 1984 bola spojená budova školy a telocvičňa spojovacou chodbou a žiaci tak nemuseli naďalej chodiť za športom po betónovom chodníku mimo budovy. Bol vytvorený aj školský bufet, ktorý bol veľkým prínosom pohodlia žiakov aj učiteľov nakoľko škola v tom čase nemala vlastnú jedáleň a kuchyňu. V roku 1991 vznikla Dievčenská odborná škola Galanta so študijným odborom obchod a podnikanie, riaditeľom školy sa stal Štefan Murárik. Dokončila sa prístavba štvrtej školskej budovy s modernými odbornými učebňami, kuchynkou, školskou jedálňou a celý komplex budov sa pospájal spojovacími chodbami. V nasledujúcom roku 1993 sa dobudovali nové šatne telocvične a zriadila sa učebňa strojopsu. O rok neskôr sa plynofikovali kotolne a v športovom areáli sa vybudovala ľahkoatletická dráha. Zriadili sa taktiež nové odlúčené pracoviská praktického vyučovania. Od roku 1999 bol riaditeľom školy Emanuel Vranka. 28. októbra 1999 uviedla škola do prevádzky peknú modernú cukráreň na Bratislavskej ulici v Galante. V rokoch 1999 - 2000 učilo na škole 54 učiteľov, 43 majstrov odborného výcviku, 45 pedagogických pracovníkov. Učilo sa v 11 učebných odboroch, 5 študijných odboroch nadstavbového štúdia a v jednom študijnom odbore obchod a podnikanie. V roku 2000 zlúčením Stredného odborného učilišťa a Dievčenskej odbornej školy vzniká Združená stredná škola obchodu a služieb Galanta. Zriadili sa ďaľšie dve učebne informatiky, ktoré boli následne pripojené na internet. V roku 2003 sa stáva riaditeľkou školy Anzelma Bolová, ktorá je v tejto funkcii až po súčasnosť. V apríli roku 2004 sa na škole otvorilo satelitné centrum pilotnej školy Združenia automobilového priemyslu na Slovensku a v tom istom roku prišlo k zavedeniu študijného odboru Hotelová akadémia. V roku 2008 sa mení názov školy na súčasný, Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta. Škola v súčastnosti patrí medzi najväčšie stredné školy v Trnavskom kraji. v ktorej sa vzdeláva približne 900 žiakov v rôznych študijných a učebných odboroch. Škola má 38 učební, z ktorých sú dve jazykové, jedna multifunkčná, dve učebne strojopisu, učebňa etickej výchovy, tri učebne výpočtovej techniky... V škole sa nachádza školská knižnica s novozriadenou čitárňou. Kabinety a pracovne sú pre lepšiu komunikáciu prepojené telefónmi a internetovým pripojením. Na škole začiatky a konce vyučovacích hodín pripomína namiesto klasického zvonca príjemná hudba. Žiaci sa stravujú v priestranej školskej jedálni s možnosťou výberu jedného z dvoch jedál. občerstvenie na škole ponúka školský bufet a nápojový automat. Škola zabezpečuja aj praktické vyučovanie žiakov v súkromných firmách zmluvnými dohodami. V zrekonštruovanej telocvični, posilňovni a športovom areáli je možné venovať sa najrôznejším športovým aktivitám. V budove sa nachádza stomatologická ambulancia. Škola dáva možnosť zúčastniť sa barmanského, zváračského kurzu, získať vodičský preukaz, alebo uskutočniť štátnu skúšku zo strojopisu. Od septembra 2009 na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá pomáha pri riešený závažných problémov žiakov. V marci 2010 bol na škole zavedený monitorovací kamerový systém. V rámci praktického výcviku poskytujú pracoviská aj služby verejnosti (prevádzka odborov: automechanik, stolár, kaderník, cukrár). Od 1. septembra 2010 sa na škole zavedie nový študijný odbor, Animátor voľného času. Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov: Úspešne realizovaný projekt jazykové laboratóriá pre stredné školy. Dva projekty Otvorená škola v oblasti športu vo výške 110 000 Sk. Zapojili sa do projektu Vlastenectvo, občiastvo a Európska únia. V spolupráci s mestom a okresným riaditeľstvom policajného zboru realizuje od roku 2003 preventívny projekt Shcránky SOS a projekt prevencie proti spoločenskej činnosti mládeže. Od roku 2004 sa zapojili do projektu Infovek. Vrámci tohto projektu boli preškolený 20ti učitelia školy. V spolupráci s akadémiou vzdelávania v Galante sa zapojili do projektu Krok učiteľa do sveta informatiky. Spolupracovali s TT SK pri realizácii projektu Skarabeus v ktorom sa 4 učitelia jazykov pripravovali v oblasti informačných a komunikačných technológií na nové formy maturít. Úspešne zrealizovali projekt Posilnenie zručnosti pedagogických pracovníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií a zvýšenie jazykovej zdatnosti, kde získali nenávratný finančný príspevok Európskeho sociálneho fondu vo výške 1.140.000 Sk. V súčastnosti majú podanú žiadosť na Ministerstve školstva SR pre štrukturálne fondy EU o nenávratný finančný príspevok pre operačný program Vzdelávanie a opatrenie, premena tradičnej školy na modernú vo výške 500.000 €.

Fotogaléria k článku:

Zobraziť všetky fotografieSkryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
študenti zo Serede | 15-04-2010 12:44:55
...do ďalších rokov pevné nervy, veľa peňazí ,slušných a chápajúcich študentov. Za všetko ďakujeme .

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign