Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Stanovisko starostu obce Šoporňa k údajnému referendu o odvolaní starostu

Miloš MajkoDátum27. 02. 2012 15:47:01Témaobec Šoporňa
200

Stanovisko starostu obce Šoporňa k údajnému referendu o odvolaní starostu

Vážení občania,

v posledných týždňoch a mesiacoch sme v našej obci svedkami udalostí, ktoré nemajú v novodobej histórii obce obdobu. Skupina poslancov obecného zastupiteľstva (OZ) vrátane neúspešného kandidáta na starostu organizuje podpisovanie petície na odvolanie starostu či podáva na starostu trestné oznámenia, pričom na to nemá jeden objektívny dôvod a nikto zatiaľ skutočne nepreukázal, že by starosta postupoval v rozpore so zákonom (ani polícia - vyšetrovatelia). Bez problémov používajú aj neférové metódy a rozširujú celkom klamlivé údaje po obci.
K samotnej petícii chcem uviesť, že uznávam legitímnosť tohto inštitútu ako jednej z foriem priamej demokracie. Je podľa mňa dobre, že takáto možnosť v zákonoch existuje.
Aj pri petícii a aj pri referende je potrebné dodržiavať zákon a postup stanovený zákonom. A od neho sa ani Obec Šoporňa a ani starosta odchýliť nemôžu. Postup petičného výboru a predsedu petičného výboru však nie je v súlade so zákonom, rovnako ako ani následný postup obecného zastupiteľstva. Nemôžem preto konať inak, ako nezákonné postupy odmietať a nepodieľať sa na porušovaní právnych predpisov. Dovoľte mi v stručnosti zhrnúť najdôležitejšie fakty tohto prípadu a informovať Vás o tom, čo sa vlastne deje:

1) Pán poslanec Bc. Macho predložil petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce výlučne iba poslancom OZ dňa 12.12.2011 priamo na zasadnutí OZ. Petícia spolu so sprievodným listom v 3 výtlačkoch, mali byť následne doručené aj do podateľne Obecného úradu, o čom bolo aj prijaté uznesenie č. 35 bod 2. Následne sa dožadovali doručenia do podateľne Obecného úradu ešte v ten deň o cca 20.30 hod. (kedy, ako sami  uznáte, už podateľňa otvorená nie je). V zmysle uznesenie č. 35 bod 2 sa teda mala petícia doručiť do podateľne Obecného úradu do troch dní, s tým že si ju následne určená komisia prevezme z dôvodu overenia platnosti podpisov na petícii. Dňa 13.12.2011 doručil pán Bc. Macho do podateľne Obecného úradu dva výtlačky „Sprievodného listu k odovzdaniu petície za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu Obce Šoporňa“, nie však samotnú petíciu a ani petičné podpisové hárky. Vlastne sa ani dosť dobre nevie, čo presne je na tých hárkoch v skutočnosti naozaj napísané.

Podľa § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.“.

Podľa § 1 ods. 1 zákona o obecnom zriadení „obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“.

Podľa § 16 ods. 2 zákona o obecnom zriadení „obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,...“.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení „orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.“.

Nie je zložité pochopiť, že obecné zastupiteľstvo je orgánom obce a petícia sa má doručovať Obecnému úradu, nakoľko ten je podateľňou OBCE a nie obecnému zastupiteľstvu. S doručením petície obecnému zastupiteľstvu teda nespája zákon žiadne právne účinky. Predseda petičného výboru p. Bc. Macho doručil obci len 2 výtlačky sprievodného listu k petícii, nie samotnú petíciu a ani petičné hárky, bez ktorých nie je možné overiť platnosť podanej petície.

2) Dňa 22.12.2011 Obec Šoporňa preto v zmysle § ods. 5 zákona o petičnom práve vyzvala pána Bc. Macha na odstránenie nedostatkov podania. Jeho podanie bolo totiž neúplné a jeho nedostatky bolo potrebné v zmysle zákona odstrániť. Obec mu vysvetlila ako nedostatky odstrániť (predložiť petíciu a podpisové hárky) aj s vysvetlením, že inak petíciu v zmysle zákona odloží. Nakoľko však ani po telefonických výzvach a ani po písomnej výzve na odstránenie nedostatkov podania, doručenej pánovi Bc. Machovi dňa 28.12.2011, neodstránil vyššie spomínané nedostatky v lehote do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, Obec Šoporňa petíciu odložila.

Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve „ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej správy bezodkladne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, ktorá petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, orgán verejnej správy petíciu odloží.“.

Do dnešného dňa preto nebola v zmysle zákona a vyššie uvedených skutočností doručená obci žiadna petícia a ani petícia, ktorej obsahom by mal byť návrh na vyhlásenie miestneho referenda.

3) Na zasadnutí OZ ešte dňa 12.12.2011 bolo schválené Uznesenie č. 39: „Určuje: 1. Komisiu na overenie platnosti podpisov na petícii za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce Šoporňa v zložení: Mgr. Erika Ščípová, p. Pavol Masaryk, p. Miroslav Baran a p. Miroslav Kovaľ.“. Výkon tohto uznesenia bol starostom pozastavený, pretože žiadna petícia  v tom čase stále nebola obci doručená a logicky ani žiadna komisia nemohla overovať podpisy na stále ešte podľa zákona nepodanej petícii. Komisia sa následne neoprávnene domáhala sprístupnenia zoznamu voličov. Komisia v tom čase nebola kreovaná a určená, nemala právnu legitimitu (z dôvodu uplatnenia sistačného práva starostu obce v súlade so zákonom). Preto jej obec nemohla sprístupniť zoznam voličov.

Následne sa dňa 06.02.2012 konalo ďalšie zasadnutie OZ, na ktorom poslanci OZ prijali Uznesenie č. 46: „OZ schvaľuje návrh na prelomenie sistačného práva starostu obce.“. Z kontextu či diskusie by asi snáď bolo možné vyvodiť o čo poslancom išlo - chceli zrejme opätovne schváliť návrh na schválenie komisie na overenie platnosti podpisov – avšak z textu samotného uznesenia to pre jeho nezrozumiteľnosť dosť dobre možné nie je. Aj táto formulácia predmetného uznesenia poukazuje na nepripravenosť (alebo nekompetentnosť ?) poslancov OZ pri príprave a iniciatíve uskutočnenia referenda a neúctu voči občanom, ktorí petíciu podpísali, keďže ich podpisy a snaha vyšli nazmar.

4) Na tom istom zasadnutí OZ dňa 06.02.2012 po vyhlásenej párminútovej prestávke a prerokovaní ďalších 3 bodov programu predstúpila „novovytvorená“ komisia (t.j. poslanci, ktorí nepretržite rokovali na OZ), ktorá údajne za ten čas skontrolovala petičné hárky s vyše 1100 podpismi (bez ich posúdenia a porovnania so zoznamom voličov podľa osobitného zákona, nakoľko ho nemala k dispozícii) a skonštatovala, že petícia spĺňa zákonné náležitosti. Zo zasadnutia tejto Komisie však neexistuje žiadna zápisnica, ktorá by potvrdzovala to, čo konkrétne (a či skutočne všetky zákonné náležitosti) táto komisia preverila. Existuje len ústne stanovisko povedané na zasadnutí OZ. Iba pripomínam, že petíciu obec nemá stále k dispozícii a nikto ju de facto verejne nevidel.

5) Na tom istom zasadnutí OZ dňa 06.02.2012 sa ďalej sa v rámci diskusie už rokuje o zriadení dvoch okrskových komisií, o konkrétnom dátume konania referenda, o konkrétnej otázke, ktorá bude voličom položená a o konkrétnom zložení obecnej a okrskových komisií. Následne bolo prijaté Uznesenie č. 52 v znení: „OZ schvaľuje vyhlásenie miestneho referenda, jeho termín, otázku a komisie.“ Opäť snáď z kontextu či diskusie by snáď bolo možné vyvodiť o čo poslancom išlo - vyhlásiť referendum – avšak z textu samotného uznesenia to pre jeho nezrozumiteľnosť dosť dobre možné nie je. Opäť dôkaz o ich nepripravenosti a nekompetentnosti.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Šoporňa č. 2/2010 o organizácii miestneho referenda podľa § 2 a 3 vyplýva pre OZ povinnosť zriadiť pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum, ktorými sú obecná a okrskové komisie pre miestne referendum a vymenovať členov obecnej a okrskovej komisie. To sa nestalo.

Je neprijateľné, aby sa informácie o splnení zákonných náležitostí vyhľadávali v diskusii či rokovania v pléne, obzvlášť, ak niektoré z náležitostí dokonca ani v samotnej zápisnici nie sú výslovne uvedené.

6) Komisia pre miestne referendum sa údajne mala zísť dňa 10.02.2012 na svojom prvom zasadnutí. Oficiálne však z tohto zasadnutia neobdržala obec žiadnu zápisnicu. Obci nebolo oznámené čo bolo obsahom rokovania. Po doručení výzvy, aby bola zápisnica obci predložená to bolo prisľúbené, ale nedodržané. Obec ju do dnes nemá.

7) Zápisnica z OZ konaného dňa 06.02.2012 bola podpísaná ako poslednými v poradí predsedajúcim pánom Kovaľom a overovateľom pánom Bc. Machom nakoniec až po niekoľkodňovom „váhaní“ dňa 21.02.2012.

Záverom:

Podanie petície nie je vôbec zložitý úkon, ak sa tomu venuje trocha starostlivosti a ak ide o verejný záujem, nie o osobný prospech niekoho. Obec je dokonca povinná plne spolupracovať pri realizácii petície, upozorniť na konkrétne nedostatky. Obec naozaj aj poskytla návod ako vo veci ďalej postupovať. Predseda petičného výboru však asi nemá a nemal v úmysle postupovať tak, ako si mohol prečítať v zákone, že postupovať treba.

Príprava petície trvala určite niekoľko týždňov a možno aj mesiacov. Výsledkom je rozporuplné podanie petície ešte k tomu na nesprávnom mieste a jej akože utajovanie pred obcou. Nie predo mnou ako starostom, ale pred obcou ako orgánom verejnej správy príslušným na vybavenie petície!

Výsledkom tohto celého je prijatie uznesení, ktoré vytvárajú dojem, že poslancov vlastne ani nezaujímajú a boli vymyslené priamo na mieste pár minút pred ich schválením. Výsledkom je to, že obec musela v zmysle zákona petíciu odložiť. A v neposlednom rade je výsledkom opäť len to, že vďaka tomuto „odbornému“ postupu „podľa zákona“ sa v obci opäť namiesto užitočnej práce šíri napätie a konflikty.

Ja sa potom pýtam, komu tento postup vyhovuje? Ako starosta obce, ale aj ako Váš sused, priateľ, známy, ako občan obce Šoporňa si nesmierne vážim každý Váš hlas, podpis na údajnom petičnom hárku a Váš názor na spravovanie vecí verejných, nech je už akýkoľvek. Dávam Vám týmto znova verejný prísľub, že som vždy dodržiaval a vždy dodržím zákonné postupy – aj čo sa týka petície a referenda – ak sú realizované v súlade so zákonom.
To isté očakávam aj od iných občanov a , samozrejme, od poslancov.

Pozdravujem všetkých, Váš starosta Mgr. Milan Vlček
26.02.2012

 

Zdroj: www.soporna.sk


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Marián | 06-03-2012 21:38:55
Vďaka.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 06-03-2012 21:15:21
škoda Marian, ste dobrý spolubesedník.A máte objektívne názory.
Marián | 06-03-2012 20:52:21
Škoda, že na Rajčuru mi čas nevychádza. Ale na referendum ide celá rodina.
dana | 06-03-2012 13:28:14
a dobre sa oblečte, bude zima, ale nás bude hriať pri srdci, že tento chaos o pár dní skončí.
Kika | 06-03-2012 13:22:58
Už sa všetci nehádajte a radšej prídite v stredu o 17.00 h.
Tam sa môžeme porozprávať medzi sebou a veci si vyjasniť. Veď sme jedna obec a mali by sme držať spolu. Taký ako je pán starosta predsa nemôže nikoho zastrašiť. Aj niektorí jeho ľudia by sa mali v stredu zúčastniť aby sa im otvorili oči.Ale podotýkam nie špiclovať, ale porozprávať.
Prídite v stredu o 17.00 h.
pre 08:25:39 | 06-03-2012 13:12:01
...a zrejme sa bojíte o flek.
pre 08:25:39 | 06-03-2012 13:10:18
Vy ste neanonymný/á, múdry/a a bez komplexov, že ?
pre zakomplekovanosť | 06-03-2012 08:25:39
vidím ako ste všetci odkompexovaný ako všetci píšete svoje pravé mená a o múdrosti vôbec nepochybujem, veď v stredu sa o tom presvedčím ako bude pár škrekľúnov vykríkať do tmy a aj tí majú slúbenú odmenu , niektorý odmenu, niektorý zamestnanie. Tu vás píše veľa ale v skutočnosti je to poľovica
čo sa skováva za iné mená. A dobre sa potom pootáčajte kto tam vykríka ČO JE TO ZA ĽUDI a to hovorí za všetko.
soporna city | 05-03-2012 19:39:36
a čo je to HZDS?? ty čo más 150 rokov?? to asi zato si pamatás HZDS, Hnutie Za Debilných Slovákov??? či??
pre sklamaný s referenda | 05-03-2012 19:16:39
Nie si náhodou členom HZDS v Šoporni, potom nie je o čom debatovať!!!!
pre sklamaný s referenda | 05-03-2012 17:28:32
Milý pán nech sa páči prídite v stredu o 17.00 h. na rajčuru a povedzte to p. Ščípovej do očí, keď už sa bojíte uverejniť svoje meno. Veď nato tam budú všetci poslanci aby Vám odpovedali na Vaše otázky. Já si myslím, že Vám všetci rada odpovedia.
zakomplexovanosť | 05-03-2012 17:12:47
zase nejaký zakomplexovaný chudák tu vypisuje somariny, a utiera si špinavé paprče do niekoho, chudák ,čo sa bojí podpísať vlastným menom.
pre sklamaný s referenda | 05-03-2012 16:51:03
Nenavážajte sa do p.Ščípovej. Tak ako máte problémy s písaním, máte zrejme aj problémy s porozumením prečítaného textu. Čo také robíte vy?
sklamaný s referenda | 05-03-2012 16:42:05
pre p. Ščípová. všimol som si veľa toho čo ste už dokázali.neodvezie to ani nákladné auto- tie reči za tie roky v zastupiteľstve a neohánajte sa s p. Valockým, vieme kto je to a v akom vstahu ste sním.Kolko krát ste boli v zastupitelstve a za ake strany ? Konečne už volaco robte ! nie len bla bla bla ale chceme skutky.Podľa vasich reči a tu dobu co ste boli v zastupitelstvach v ŚOPORNI už malo byť malé Švajčiarsko.Vstupte si do svedomia!
Registrovaný Tomáš Súkenník Tomáš Súkenník | 04-03-2012 22:52:46
Pani Maria, bez urážky .. ale na pokiaľ ste vedela o skutočnosti, že celý obecný úrad riadila vedúca obecného úradu, bolo na mieste, aby ste sa na obecnom zastupiteľstve ozvala a tento problém verejne riešila. Práve ľahostajnosť občanov dovoľuje úradníkom aby sa správali vo svojich funkciách ľahostajne ba priam pasívne. Možno aj vďaka vašej aktivite by sa zopár ľudí prebudilo a snažilo by sa pasivitu bývalého starostu riešiť. A buď by sa pán starosta prebral z agónie, alebo mohla jeho funkciu v plnom rozahu zastávať vedúca úradu, ale nie z jej pozície, ale možno aj z vôle občanov už ako nová starostka občanov Šoporňa.
dôchodca | 04-03-2012 22:48:48
pre Mariu. . . . tak to potom velmi málo viete,keby ste boli občas na zastuiteľstve,tak viete daleko viac. . .ale nechajme to tak. . .poriešme terajšiu HANBU dediny.
Maria | 04-03-2012 22:34:49
viem, že bol starostom 4 volebné obdobia, zo začiatku aj niečo robil, ale potom spohodlnel. Po roku 2002 už iba bral pekný plat a obec riadila vedúca úradu.
pre voľby | 04-03-2012 21:05:59
Píšete, že Infoera má blízko k p.Hubinákovej, ktorá robila s vedúcou úradu v škole. Neviete ku komu má blízko firma Wintec s.r.o. ,ku ktorej smeruje dosť faktúr zo ZŠ ?
STRYCO | 04-03-2012 20:55:18
pesne tak,mohol by si este zachovat cest a odist dobrovolne,ale kroky ktore sme mali moznost vidiet nasvedcuju tomu,ze to neprebehne tak jednoducho,ako to vyzera
stryná | 04-03-2012 20:51:47
mne sa zdá, že strýco má pravdu. starosta to len tak nenechá.
STRYCO | 04-03-2012 20:38:28
keby si cital moje prispevky,tak by si vedel ze mam od starostu daleko,ale ja len aby sme sa necudovali
xxxx | 04-03-2012 20:31:35
ten starosta je ozaj asi len velky *****,,, ja to tu citam a nenachadzam slov!! na jeho mieste si kupim zajazd na seychely pre celu rodinu, predam dom, chatu, vyberiem nakradnute prachy s uctu, odhlasim dceru zo skoly, a prchnem,,, zacnem si uzivat tie prachy,,,, ved ich musi byt velaaaaaa )))))
xxxx | 04-03-2012 20:31:20
ten starosta je ozaj asi len velky *****,,, ja to tu citam a nenachadzam slov!! na jeho mieste si kupim zajazd na seychely pre celu rodinu, predam dom, chatu, vyberiem nakradnute prachy s uctu, odhlasim dceru zo skoly, a prchnem,,, zacnem si uzivat tie prachy,,,, ved ich musi byt velaaaaaa )))))
lebo medveď | 04-03-2012 19:57:36
pre:STRYCO | 04-03-2012 19:40:14
Starosta, toto ti poradili právnici? Silou-mocou chceš zastrašovať? Len aby aj tvoja právnická firma nemala problémy s napomáhaním páchania trestného činu..
STRYCO | 04-03-2012 19:40:14
mam taky dojem,ze Jozko si z vas len urobil srandu,aby to tu trosku ozivil.podla mna to dopadne nasledovne.starosta referendum nevyhlasi a tak ho zorganizuju poslanci.ak starostu odvolaju,ten to da na sud,pre nezakonnost referenda. bude sa to tahat na sude tak 3 roky.potom nedaj boh sud rozhodne,ze referendum bolo protizakonne a starostovi budeme musiet spatne vyplatit mzdu za 3nazad,tak len dufam,ze poslanci to maju vsetko osetrene,lebo mam dojem,ze starosta je o krok dopredu a poslanci ho nestihaju dobehnut.
xxxx | 04-03-2012 19:06:04
Pre: sklamany byvaly Vlcekov volic: to nie je faktura na vianocne ozdoby, ale iba za elektrinu, ktora sa spalila, ked svietili....aj tak je to samozrejme sila, ci by to boli ozdoby alebo "iba" elektrina :( ....jeho arogancia a nenazratost zrejme nema hranice...ved sa pozrime aky je vypaseny....prec s nim!!!
pre sklamaný bývalý Vlčekov volič | 04-03-2012 18:40:07
Pri faktúrach je jasné, že nie sú všetky zverejnené, ešte nám z nich oči vyskočia z jamiek keď ich uvidíme, faktúry boli vyplácané aj v hotovosti z pokladne a o tých tu nie je zmienka. zverejňujú ich postupne, chaoticky. Za vianočné ozdoby až je faktúra 8000 eur, je to katastrofa, ved ozdoby sú z minulých rokov všetky nebola ani jedna nová, skôr by som konštatoval, že neboli vyvesené ani všetky staré ozdoby. Postrech odborníčky na vyplatené výdavky na právnikov, účtovníčky a kanc. potreby :nie je to určite všetko, na právnikov vyplatil za 10 mes. 9600 eur /mesačne 960/, tak kde je pravda.

Doporučujem všetkým na meno JOŽKO nereagovať!!!!!!
ivana | 04-03-2012 18:14:21
jaj jak ma rozčuluje, všade píše Váš starosta, jak keby mi sedel doma v obyvačke, panebože, sak ma porad napne na grc, už nech je preč, to kto tohto človeka volil, každy sa teraz zatajuje, že ho nevolil, alebo ktovie ako to bolo s voľbami, najprv ho pracovníčky obecného úradu natláčali do kresla, volili ho všetky a teraz ich pekne po jednej povyhadzoval, taaaaaaaak im treba !!!!
Marta Bauer | 04-03-2012 18:08:43
Šoporňa, držím Vám palce, nech sa Vám to podarí!
Dúfam, že tých komentujúcich Jožkov mnoho nie je, vyzerá to, že je len jeden a trepe dve natri!!!
ivan | 04-03-2012 17:53:08
tak, tak, nový starosta bude pod iným dozorom, vdaka Vlčekovi.
pre Jožko | 04-03-2012 17:46:00
a bude lepšieeee, lebo dnes už nie všetci šopornania sa dajú opiť rožkom
Jožko | 04-03-2012 17:43:29
dobréééééé
ivan | 04-03-2012 17:32:21
keby sme mohli a zili v inom storočí, už by bol dávno starosta zlynčovaný, asi tak Jozko .
Jožko | 04-03-2012 17:13:14
Keby ste mohli a žili v inom storočí,tak neviem neviem,či by nedostal od Vás guľku.
aaaa | 04-03-2012 17:01:59
jožko, a čo si sa ty teraz vytiahol z močiara ? Nevieš ako starosta reagoval, keď ešte mal možnosť napraviť si reputáciu ? Teraz nech sa už nečuduje že ho tu nechceme a nezaslúži si ani ľútosť, lebo mal nespočetne veľa možností obhájiť sa.
sopornan | 04-03-2012 16:50:53
jozinko ked bude robit tak ako vlcek,tak ani jeho nastupca nebude mat pokoj
Jožko | 04-03-2012 16:41:37
Do koho sa pustíte potom,do jeho nástupcu?
Marián | 04-03-2012 16:36:01
P.S.:
Jožko, ak my sme psy, nemusíme štekať. Nám stačí v tichosti prísť na referendum a škrtnúť ANO. Štekať a hrýzť bude pán starosta!
Marián | 04-03-2012 16:32:59
Jožko, akože čo všetko zvláda?
Inak, máš pravdu. Dá to nervy - ignorovať občanov, ignorovať zákon, zastupiteľstvo, špekulovať s faktúrami aj v jeho prospech aby niečo bolo... A chodí si ako Boss? Zabudol sa sám seba opýtať: Čo potom?
Jožko | 04-03-2012 16:27:36
Je tu plno psov,ktorí len štekajú,ale nehryzú.
Jožko | 04-03-2012 16:22:56
Je mi ľúto pána starostu,ste na neho dosť prísný,obdivujem ho ako to všetko zvláda.
pre Marián | 04-03-2012 16:19:43
presne tak, dobre hovoríte....využije a odkopne, ale už nebude dlho využívať a mať okolo seba "toaleťákov" a "riťolízačov"...necháme ich ešte chvíľku v tom, do soboty to nejako vydržíme....
pre sklamaný bývalý Vlčekov volič | 04-03-2012 16:16:36
veľmi pekný list, toto by sa zišlo vytlačiť a povešať po obchodoch, alebo hodiť do schránky takým, ktorí stále neveria a hlavne nemajú jasno v tom či ísť na referendum alebo nie...
........ja a moja celá rodina ideme a veríme, že všetko dobre dopadne..........10.03.2012.......
Marián | 04-03-2012 16:12:58
Jožko | 04-03-2012 15:39:08
Jožko, hovoriť o čestnosti je pekné. Ale na čestnosť musíš mať povahu. Tá sa nedá pretvarovať. Sľuby sa majú plniť. /nešker sa/ A ako starosta dal sľub občanom obce. Nie sebe. To čo nesplní pre seba, to je jeho osobný problém. Ale neplní zložený sľub ako starosta a občanmi obce pohŕda!
Ver mi, že pre neho si úplne zbytočný. Využije, použije a odkopne!
pre Jožko | 04-03-2012 15:46:13
A v čom je ako čestný????? Pol roka zatajoval auto, nevedel kde je ale pritom ho dal sám opraviť a dal ho do bázaru v Šali. Jožko to je podľa Vás čestnosť??? Ľudom rozprávať, že ich žiadosť neschválili štyria poslanci a preto nebola ich žiadosť schválená a pritom on žiadnu žiadosť nepredložil aj to je čestnosť???? Jožko preberte sa.....
pre Jožko | 04-03-2012 15:46:11
A v čom je ako čestný????? Pol roka zatajoval auto, nevedel kde je ale pritom ho dal sám opraviť a dal ho do bázaru v Šali. Jožko to je podľa Vás čestnosť??? Ľudom rozprávať, že ich žiadosť neschválili štyria poslanci a preto nebola ich žiadosť schválená a pritom on žiadnu žiadosť nepredložil aj to je čestnosť???? Jožko preberte sa.....
Jožko | 04-03-2012 15:39:08
Je to čestný človek,prečo mu nedáte pokoj?
voľby | 04-03-2012 15:27:09
firma Infoera alebo Meszaroš Pata, je veľmi blízka účtovníčke Martine Hubinákovej, ktorá robila s ved. úradu v škole.Takže vieme komu idú asi provízie. A keď vieme, že manžela má tiež z Paty. Tak sa robia obchody. A to zastrašovanie starostu v novinách, to je iba zneistenie, aby sa ľudia báli. Ale pozor, pán starosta, sú aj veľké voľby!! To už nie je hra o fazuľky. TO SA UŽ OBČANOM VYHRÁŽATE.
pre referendum | 04-03-2012 15:23:53
Ste za odvolanie starostu? ÁNO.......ÁNO.....ÁNO....
Tešíme sa na referendum.

..............SOPORŇANIA PRÍDITE 10.03.2012..................
Jožko | 04-03-2012 15:18:28
Ja mu verím.
referendum | 04-03-2012 15:07:41
...hlavne, že všetko čo náš Pán robí je v súlade so zákonom a podľa zákona...verí mu ešte niekto???
ÁNO - REFERENDUM
pre sklamaný bývalý vlčekov volič | 04-03-2012 15:01:53
....to za to mohli byť opravené 4 cesty v dedine!!!!!
pre sklamaný bývalý vlčekov volič | 04-03-2012 14:58:58
ohladom hospodárneho využívania financií, píše sa tu aj o osvetlení na vianoce, dal som si námahu a preklikal faktúry r.2011, osvetlenie zatiaľ nezverejnené a poviem vám to je suma dych vyrážajúca, ale to čo je dozverejňované v tomto roku to ma prekvapuje tiež, firma Infoera alebo Meszaroš Pata, vyfakturovala v r. 2011 našej obci dodávky tovaru v hodnote 7924 € a k tomu spravovanie počítačov 3122 € spolu to činí 11046 € no nech sa páči, ovšem ak sú zverejnené všetky faktúry??? firma Ondrušek Bratislava, právne služby zatiaľ zverejnené 4 faktúry v hodnote 4440€, firma Econit Matúškovo za účtovanie, za zhotovovanie miezd tiež zverejené zatiaľ 4 faktúry v hodnote 2450€, zrejme ostatné je vyplácané na dohody....suma sumárum nás tieto služby nad rámec stoja 17936 €,
pre sklamaný Vlčekov volič | 04-03-2012 14:49:43
Je to veľmi dobre napísané. Súhlasím................
pre sklamaný bývalý Vlčekov volič | 04-03-2012 14:30:37
Aj mne to pripadá ako jeden z troch najlepších príspevkov na tému starosta Šoporne. Mali by ste začať niekde publikovať. A náš starosta by sa mal od Vás učiť, ako sa píšu články, ktoré si z radosťou prečítame aj viac krát. Nie ako tie jeho drísty na grc.
pre sklamaný bývalý Vlčekov volič | 04-03-2012 14:03:31
Tento list vystihol celú starostovu činnosť za obdobie 14 mesiacov, treba tento list doručiť všetkým občanom. Super príspevok.
sklamaný bývalý Vlčekov volič | 04-03-2012 13:33:15
Vážení občania Šoporne, blíži sa referendum o odvolaní starostu obce p. Vlčeka, preto Vám chcem pripomenúť jeho jednoročnú dráhu starostu. Začalo to starostovským sľubom „aký bude čestný a spravodlivý, ako bude rozvíjať obec a spolupracovať s poslancami,“ ktorý do dnešného dňa nebol naplnený. Nebol mu schválený plat aký si navrhol a bolo po starostovskom sľube. Začala silná arogancia a zastrašovanie ľudí a dokonca vyhadzovanie ľudí z OÚ, ktorí s jeho počínaním nesúhlasili. Dosadil si svojich známych a to z iných dedín, aby sa nešírili informácie a nekalé činnosti o jeho falošnom počínaní na OÚ. Na desiatom zastupiteľstve, ktoré starosta odmietol zvolať a zároveň neotvoril Obecný úrad nechal občanov Šoporne a poslancov prevetrať vo veľkej zime pred Obecným úradom. Na ďalšie zastupiteľstvo prišiel aj pán starosta, no na otázky poslancov nevedel odpovedať. Ba dokonca sa nevedel ani vyjadriť k tomu, kde zmizlo obecné vozidlo. Na ďalšej schôdze, keď mala nastať verejná diskusia zabuchol dvere skoro futrá vyrazilo. Pán Vlček sa začal báť svojich spoluobčanov, bojí sa verejne vystupovať, zrušil silvestrovskú zabíjačku, fašiangové šišky a ignoroval plesovú sezónu. Otázka „Čoho sa bojí čestný a spravodlivý?“. Spolupráca poslanci starosta je zažehnaná, lebo chce byť nekontrolovateľný ba dokonca neviditeľný. Poslancov odmieta informovať o dianí na OÚ a na ich požiadavky nereaguje. Počúva len seba a svojich vyvolených. Od samého začiatku marí a manipuluje všetko čo sa týka referenda. Rozdelil OÚ na hornú svoju vyvolenú polovicu a dolnú polovicu jemu nežiaducu. Práce ktoré boli v minulom roku vykonané boli začiatkom roka schválené poslancami obecného zastupiteľstva. Následne nato boli predražené bez rozhodnutia poslancov obecného úradu. Krádež vozidla Obecného úradu si chcel po 6 mesiacoch zlegalizovať, tak aby mu poslanci dvihli ruky, že vozidlo bolo vyradené z prevádzky a následne predané. Poslanci túto požiadavku zamietli. Občania ho nezaujímajú iba jeho vyvolení, ktorí mu nebránia robiť túto špinavú hru s majetkom obci a financiami nás všetkých. Záleží mu len a len na jeho funkcii a dobrom plate, nezdravej kariére pre ktorú je ochotný spraviť čokoľvek. Jeho skorumpovanosť je tak veľká, že od každej faktúry očakáva provízie a preto týmto počínaním zadlžuje občanov a ešte aj naše deti. Čo začne zvyšovaním daní a iných poplatkov Obecnému úradu. Neustále sa správa akoby všetko patrilo iba jemu. Doslova Severná Kórea. Celá obec je v traume, manipuluje, zavádza a straší občanov, aby sa báli prejaviť na verejnosti svoj vlastný názor. Šoporňanský Kim nám chce nanútiť čo je biele a čo čierne. Preto Vážení spoluobčania nedajte sa odradiť a nájdite si trochu času, ak chcete aby bolo s Vašimi peniazmi transparentne po 23 rokoch narábané, aby ste boli všetci pravdivo informovaní na obecnom úrade, naberte silu a odvahu a choďte prejaviť svoj vlastný názor na referendum dňa 10.03.2012. A na záver z pohrebu zo Severnej Kóreii súdruha Kima staršieho: „ Celý národ plakal. Jedni slzy ronili, druhý neronili. Tí čo neronili budú mať problém,“ povedal súdruh Kim mladší.
Marián | 04-03-2012 13:26:56
Aký poriadok za pomoci polície chce starosta robiť? My predsa máme poriadok. Referendum bude a ideme. Ale ak starosta bude brániť v riadnom referende, tak až potom My privoláme políciu a podáme trestné oznámenie na konkrétnu osobu za konkrétny skutok.
A tých 8.000.- € ??? To už je vážna sila! To bude asi vo forintoch :) alebo si dal vlastné faktúry za rok preplatiť obci? To by ma naozaj zaujímalo.
Šoporňanka | 04-03-2012 12:55:21
Pre Ivan:
Myslím, že tú políciu si p. starosta vybavil pre seba, aby ho mal kto odviesť z úradu, keď referendum prejde... teším sa na 10.03.2012 či Šoporňani zalezú pod periny, alebo vystrčia nos z ulít a pôjdu dobrovoľne na referendum a prejavia svoj vlastný názor na túto zlú situáciu v Šoporni. Viem veľa ľudí ešte nie je presvedčených či ísť na referendum alebo nie.. asi im ešte nestačilo to všetko čo porobil... Tak pre tých pár čo ešte nevedia či ísť alebo nie.. jedna informácia, ktorá je 100% overená.. za osvetlenie na vianoce sme obec zaplatili 8000 eur.... dúfam, že toto Vám bude stačiť na to, aby ste na referendum prišli...veď za tie peniaze by naša dedina svietila ako Las Vegas... a to sme mali iba pár osvetlení na stĺpoch a ten úžasný stromček v strede dediny.. a ešte kopa vecí, ktoré viem od pracovníčok z úradu.. ale nechcem písať toho veľa, aby tá dotyčná nemala problémy .... Stretneme sa na referende ľudkovia, treba prísť.. inak 7. marca o 17.00 bude verejné zhromaždenie na Rajčure.. dúfam, že Vás tam príde dostatok a presvedčili sa na vlastné uši, že na referendum treba prísť,,, ak Vám občanom záleží na našej obci :-)
ivan | 04-03-2012 12:45:43
ten blázon tam skutočne rozpráva, že zabezpečí poriadok s políciou, aby nebolo referendum. No to snád neni pravda, tak to bude ešte paseka. Dalšia Sala na obzore, dufam, že tam bude dost televízii nech zvečnia čo je schopny spraviť neschopný starosta len preto aby sa udržal. Ved čo počúvam ludí, tak ide ich hrozne vela na referendum a to čo on nechápe?? že ho ludia proste nechcú, tak toto je iné psycho.
pre referendum | 04-03-2012 12:12:49
Na RTV Krea starosta vyhlásil, že 10.3.2012 za pomoci polície zabezpečí poriadok v obci. Čo keby sme tu ten poriadok zabezpečili aj bez polície? Stretneme sa 10.3. na referende!
Jožko | 04-03-2012 11:09:30
Už ste tu toho porozoberali dosť,nechajte sa prekvapiť.
pre Jožka | 04-03-2012 10:52:59
Mohli by ste byť trocha konkrétnejší?
olla | 04-03-2012 10:34:23
pre:Jožko | 04-03-2012 09:29:15
Ozrejmi, aby sme neumreli sprostí!
pre Joža | 04-03-2012 10:01:07
UŽ SA TEŠÍM..................
Jožko | 04-03-2012 09:29:15
Už to dlho nepotrvá a všetkým sa otvoria oči,dajte pozor,aby vám nevypadli z jamiek.
pre Eriku | 04-03-2012 08:22:34
neboj sa erika uz poznaju, len ho este nevideli a taky isty bol aj riaditel! mohli by mu teraz ludia ukazat ako sa treba zucastnovat dolezitych stretnuti napr. v sobotu 10.3. na referende.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 04-03-2012 06:55:01
a ešte jedna vec. Náš pán starosta , súčasny, sa vôbec nezúčastnuje žiadnych rokovaní a stretnutí, ktoré bývajú v rámci nášho okresu a kraja so starostami, kde sa vymienajú skúsenosti. Niektorí starostovia ani nevedia kto je šopornanský starosta .No ved načo, on má svojich platených právnikov, tak netreba mu počúvať niekoho iného.
dôchodca | 03-03-2012 22:43:12
jasné treba tu VEĽKÚ HANBU našej obce vyriešiť. . . .pre Máriu..asi si veľmi mlada,keď ani nevieš koľko volebných období bol Kiš...a info dávaš potom skreslené
Maria | 03-03-2012 22:00:32
pre občana
Kiš bol vo funkcii dve volebné obdobia, že sa začala opravovať škola za také obdobie tomu hovoríte aktivita? Ked sa stretli starostovia z okolitých obcí aby sa poradili čo urobiť pre svoje obce náš tam nebol. Radšej sa venujme REFERENDU, je potrebné aby každý občan prišiel hlasovať.
dôchodca | 03-03-2012 20:41:12
asi som to zle napisal . .ano Dr.Valocký to vravel na zastupiteľstve ešte ked bol Kis starosta a to jemu patrilo
ja som to pochopila inak | 03-03-2012 17:39:37
ja som to pochopila tak, ze Valocky myslel Kisa, ze bez neho by sa ta rekonstrukcia nebola podarila...
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 03-03-2012 13:09:08
škola sa začala rekonštruovať za starostu Kiša, vtedajší pán riaditeľ si iba prihrial polievočku pred volbami a všetky zásluhy si pripísal sám. Ten jeho leták mám odloženy a musím sa pousmiať , ked čítam tie jeho členstvá v komisiách, môžem vám zodpovedne povedať, že nikam nechodil čo potvrdili vtedajší predsedovia komisií.A pán poslanec Valocký sa nikdy nevyjadril, že by to bola Vlčekova zásluha.
dôchodca | 02-03-2012 22:31:05
Maria a pre Maria. . .neviem kde chodíte na také info,že bývalý starosta nič nerobil a dotiahol terajšieho za riaditeľa. .chodieval som občas na zasadnutia OZ,bol som tam vtedy keď poslanec NR SR Dr.Valocký prehlásil,že len jeho zásluhou sa rekonštruuje škola a buduje umelé ihrisko i keď Šoporňa bola mimo záujmu vládnych strán-riaditeľa školy nevoli starosta,len zasa všetkých prípadných ďalších záujemcov odradil svojou aroganciou,že je jeho kôň. . .ale to nie je teraz priorita obce,priorita ŠOPORNE je teraz odstrániť tú VEĽKÚ HANBU,ktorá je na našu dedinu. .
pre všetkych občanov soporne | 02-03-2012 19:03:16
občania,, priatelia, kamarati prosim vas neuražajte sa navzajom, ktory z vas nepracoval pod vedenim starostu neviete čo je to za človeka, nemá páru v celej republike, jeho arogancia a zakernosť, chamtivost. Dedina je cela rozhadana, každý každého upodozrieva, neveri nikomu. Keď tento človek zostane naďalej na stoličke kde je, potom uvidíte čo v dedine nastane, režim horší ako za totality. Škoda, že kontrolorka nenatočila jeho včerajšie vystúpenie, boli by ste v obraze, čo je to za človeka!!!! nechcem použiť vulgarne vyrazy. Dúfam, že čoskoro p. kontrolorka vyjadrí svoj nazor aj na tejto stranke. Pán Boh nech nás opatruje aby naďalej v obci vládol súčasný starosta.
Viera | 02-03-2012 17:10:01
Referendum výborný postreh teraz je úplne jedno kto bude kandidovať najskôr musí prejsť REFERENDUM. Tak dúfam, že nás tam bude čo najviac
referendum | 02-03-2012 16:23:58
...ľudia teraz nejde o to, kto bude možno raz starosta...ide o to aby ste prišli na REFERENDUM a povedali kto NEBUDE starosta...
pre Marián | 02-03-2012 16:23:48
... a ako sa dostal na funkciu riaditeľa? PODVODOM A INTRIGAMI, tí čo to čítajú a boli v tom čase na škole, vedia o čom píšem. (100 % podpora bývalého OZ???) To nie je pravda, možno traja...a potom začal konať!!! Počas jeho krátkeho pôsobenia vo funcii riaditeľa dokázal aj s pani manželkou narušiť vzťahy v kolektíve a veľa dobrých učiteľov zo Šoporne odišlo... prečo asi?
olla | 02-03-2012 15:35:09
pre:občan | 02-03-2012 14:21:28
Mne je jedno, kto by radil p. Kovaľovi. Ak budú jeho rady rozumné, dedinu to zveľadí, nech mu radí aj babka, dedko, sused, kamarát... Veď teraz je to politika jedného muža a pozrite, ako to dopadlo. Útočíme po sebe, nadávame si a pritom ešte pred pár dňami sme sa slušne zdravili, rozprávali a pomáhali sme si. Ale prečo predbiehať, najprv musí byť referendum.
Kika | 02-03-2012 15:13:27
pre občan 14:21:28
Vy píšete to by riadila p.Kovalová. Ale zabudli ste napísať, že teraz hlavné slovo vo všetkom má p. Vlčeková.
A ešte aj chudera dcéra sa musí angažovať. Ešte decko.
Tak to Vám vyhovuje?
štefan | 02-03-2012 14:46:37
pre:občan | 02-03-2012 14:21:28
O čom trepeš? Vieme koho to bol predvolebný slogan.Len ľudia prišli na tieto primitívne ťahy.Práve ste sa prezradili,kam vás zaradiť.
pre občan | 02-03-2012 14:45:36
Pán star....... Vy musíte byť veľmi zaľúbený do p. Kovaľovej.
Asi Vás odmietla. Tak Vám nesadla. A preto sa vršite na jej manželovi. Určite keby Vás poslúchala, tak by to bola najlepšia žena na svete ako vedúca úradu. Však?????
A nakoniec keď všetci vidíme tak p. Kovaľová sa v ničom neangažuje. Takže mohli by ste si zobrať niekoho iného na mušku. Ale nakoniec Vy môžete p. Kovaľovi závidieť.
.............VEĎ POZRITE SA ČO MÁTE DOMA .........
Prepáčte, ale já Vás ľutujem.
dana | 02-03-2012 14:23:04
presne ako povedal Marián, vystihol to presne a to isté robí aj na obecnom úrade,nebudem menovať pracovníčku , lebo by jej išlo o život priam, ale na porade zakázal vysloviť meno Rosypálová, Šmátralová a žiadne informácie vynášať von. To je ukážka jeho psychopatického správania, ako vyšitá. A ešte k tomu Kišovi, akože nič nerobil??? ved šetril na ČOV, aby sa mohla spraviť, a prišiel Vlček a začal rozhadzovať peniaze, tak o čom to je?? ved uvažujte,!! tí čo chodia na zastupiteľstva to tam odznelo sto krat, že si pustil Vlčeka za golier a ten ho potopil, to je už iná vec.
občan | 02-03-2012 14:21:28
to čo vyhlásil p.Koval neznamená nič, váhu má to čo povie jeho manželka a toho sa musí držať
Marián | 02-03-2012 14:02:31
pre Pre Maria | 02-03-2012 13:52:20
To čo je za blbosť?! Viete vôbec ako sa správal Vlček v škole ako radový učiteľ k bývalej riaditeľke? Viete, ako vystupoval voči Kišovi, ako voči štatutárovi? Kiš mal neraz tlak 200 z jeho arogantného správania sa aj na úrade.
Ak by zamestnanci školy mohli povedať pravdu, to by ste sa divili! Ako nový riaditeľ školy vydal ZÁKAZ vynášania všetkého povedaného zo školy von s vyhrážkami, že ak sa niečo vonku dozvie, čo sa týka školy a jeho osoby tak s ním /zamestnancom/ vyrazí dvere!
V danom prípade zamestnanci školy DRŽIA HUBY!!! a preto sa im vôbec nečudujem, že tak robia. Práca je práca. Čo tam potom, kto mu robil poslíka či podložku. Sú radi, že ho tam nemajú.
Pre Maria | 02-03-2012 13:52:20
akoze Kis nic nerobil, ved preferoval intrigana Vlcaka uz na riaditela skoly!
Viera | 02-03-2012 13:09:00
tak mená kandidátov pán občan ste sem síce napísali ale keby ste boli v obraze vedel by ste, že pán Koval kandidovať nebude tak a máte mená už len dve.....
A kandidovať môže ktokoľvek zo Šoporne nechápem kam chodíte na tieto "zaručené" informácie o kandidátoch a zbytočne tu zavádzate
Maria | 02-03-2012 13:06:05
pre občan 08.19
vidím, že nechodíte na verejné zasadnutia, tam p.Kovaľ vyhlásil, že do volieb nepôjde a jeho slovo platí.
pre ja123
ďakujem, Stano Kiš už ukázal v poslednom období čo robil, nič!!! Takého starostu tiež nepotrebujeme.
ja123 | 02-03-2012 12:24:39
a ja by som bol za Stana K.
dana | 02-03-2012 11:40:56
ja tiež, a dufam, že ju budú voliť všetky ženy v Šoporni a nielen oni!
xxxx | 02-03-2012 10:07:25
...ja osobne si želám, aby pani Ščípová kandidovala!!!
xxxx | 02-03-2012 10:07:21
...ja osobne si želám, aby pani Ščípová kandidovala!!!
sopornan | 02-03-2012 08:25:02
občan | 02-03-2012 08:19:30
si si isty ze budu len traja?? bude to stacit??
občan | 02-03-2012 08:19:30
mená nových starostov budú : p.Ščípová, p.Koval, p.Macho.
Také idú ohlasi po dedine, ved sa presvedčíte pri volbe starostu
obťan | 02-03-2012 08:15:01
kontrolorka má vykonávať kontrolu a nie poštárku pre adriana a ostatných rebelov a teste sa
je už toto možné? | 01-03-2012 22:39:02
p.obecná kontrolórka určite nie je úplatná a chce si plniť svoje povinnosti, čo zrejme nevyhovuje a vytáča "starostu...." až do úplnej nepríčetnosti? Jeho správanie prekračuje hranice normálneho človeka, je to prejav jemu vlastných charakterových vlastností, nie ste prvou osobou jeho arogantnosti z jeho strany... máme svoje skúsenosti. Pani kontrolórka, vyjadrujeme Vám podporu a nevzdávajte sa.
Viera | 01-03-2012 18:03:35
Starosta každý deň dokazuje, že nie je schopný a nezvláda svoju funkciu. Dnes na OU minimálne dvadsať minut kričal, ziapal po kontrolórke ako zmyslov zbavený. Kontrolórka je na to aby kontrolovala tak jeho konanie ako aj konanie poslancov a prípadne im radila, ale starosta to neako nechce pochopiť. Ziapať na kontrolórku pretože si vykonáva svoju prácu! STAROSTA VY SVOJU FUNKCIU EVIDENTNE NEZVLÁDATE
Motto | 01-03-2012 17:30:28
p. starosta...

Aj úplný idiot má právo svoju inteligenciu ukazovať na verejnosti.
Šoporňanka | 01-03-2012 17:20:42
Milí spoluobčania.. veľa sme si tu popísali a myslím, že aj poniektorým vysvetlili, ak neboli v obraze, čo sa vlastne deje v Šoporni... zbytočne sa tu budeme my medzi sebou hádať a zožierať.. však o to nášmu starostovi ide, rozhádať celú dedinu.. a hlavne, zneistiť občanov ohľadne referenda.Môj názor na toto všetko isto všetci poznáte, som za referendum a verím občanom Šoporne, že nebudú sedieť doma a čakať ako referendum dopadne, ale prídu vyjadriť svoj názor a konečne ukážu, že im táto dedina ešte stojí zato... a hlavne si myslím, že to bude poďakovanie našim pár poslancom, ktorí za nás bojujú a budú bojovať stále:)REFERENDA sa zúčastním aj keby tam mal p. starosta priviesť prezidenta republiky :-))) DRŽÍM NÁM VŠETKÝM OBČANOM PALCE :-)
vivat | 01-03-2012 13:51:54
som zvedavý, kedže mam kopec priateľov a rodiny v Šoporni, ako sa zachováte občania Šoporne. Vždy ste nejak zaliezli do diery, či teraz dokažete prelomiť tento názor, ktorý na Vás koluje. Akože nič v zlom. Držím Vám palce, ak to dokážete, celému Slovensku dáte vzor, ako sa to robí s arogantnými a chrapunskymi ludmi,tak Vám držím palce.!!!
sopornan | 01-03-2012 10:26:41
poslanci budú robiť verejné zhromaždenie občanov k referendu, tak sa ho zúčastnite, tam vysvetlia všetky kroky. Pozvánky vám prídu včas.
Kika | 29-02-2012 20:28:56
Já si myslím, že prídu média už len zo zvedavosti ako sa tá naša GORILA zachová....
anonym | 29-02-2012 20:19:13
10.3.2012 bude veselo. Chcelo by to nejakých nezávislých pozorovateľov a čo najviac novinárov a TV v Šoporni.
Marián | 29-02-2012 20:16:36
Je to psychopat. Je schopný sedieť v aute a fotiť či kamerovať, kto prejde chodbou do miestnosti pre referendum...
To sa nedá ani myslieť ako on. Od inteligenta aspoň vieš, čo môžeš očakávať. Ale od neho?
Kika | 29-02-2012 19:57:58
Už sa teším aj celou rodinou. Určite prídeme.

........10.03.2012 REFERENDUM.................
ivan | 29-02-2012 18:14:10
Dodal, že na sobotu 10. marca zabezpečí namiesto referenda v spolupráci s políciou v obci verejný poriadok. V tento deň budú na Slovensku aj parlamentné voľby. - vyjadrenie starostu v novinách, TO AKOZE NAS BUDU VYHANAT POLICAJTI?? TO CO TEN PSYCHOPAT ROZPRAVA DO NOVIN?? NO TAK TO BUDE PODIVANA, SOPORNANIA, PRIPRAVTE SA
Marián | 29-02-2012 17:53:15
Nechajte občana. Dnes je 29.02.2012. A asi mu každý štvrtý rok vynecháva.
pre občana | 29-02-2012 16:47:35
Milý občan a kto Ti maže príspevky??? Vari si nemyslíš, že diskutujúci môžu mazať príspevky??? Alebo nebodaj obviňuješ p. Majka??? A nie je to náhodou len Tvoja "negramotnosť" a skleróza a "hlášku" o 3 starostoch si napísal pod iný príspevok? viď. Vyjadrenie na pamflet starostu - REFERENDUM BUDE! :-D
sopornan | 29-02-2012 16:34:17
obcan podla tych 3 starostoch usudzujem,ze tvoje iq je na urovni,aby si veril vlcekovi.....pripadne si rovno on
niečo/niekoho/mi to silno pripomína... | 29-02-2012 15:56:43
www.nitra.sme.sk/c/4928134/antikristi-a-cudzoloznici-slovnik-poslancov-je-otrasny-aj-v-mestach.html
Kika | 29-02-2012 15:50:55
pre občan:
Môžeš nám napísať kto to má byť. Rada by som tie mená vedela.
Alebo pani starostova sa skrýva za občana.
štefan | 29-02-2012 15:26:43
pre:občan | 29-02-2012 15:15:26
Na čom frčíš! Ako môžu byť traja starostovia.Sa zamysli, a prestaň zavádzať!Ľudia si zvolia nového, ak starý neprejde.
Keď nevieš, netrep!
občan | 29-02-2012 15:15:26
prečo mažete príspevky ktoré vám nevyhovujú ????
aj tak budú traja starostovia ! opytajte sa ich jednotlivo a anonymne.ja som to urobil
dnes na internete v Topkách | 29-02-2012 13:43:41
Šoporňa - Obecný úrad v Šoporni nepripravuje miestne referendum za odvolanie starostu Milana Vlčeka z funkcie, o ktorom rozhodlo začiatkom februára obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo určilo termín referenda na 10. marca.Starosta Vlček vysvetľuje, že referendum by bolo nezákonné. "Všetky kroky skupiny poslancov, ktoré robili v súvislosti s referendom, sú protizákonné. Obec dodnes nemá petíciu za vyhlásenie referenda, nemá ani zápisnice z rokovania komisie pre miestne referendum,“ povedal Vlček.

Za takýchto okolností referendum podľa neho nemôže byť. So svojimi zisteniami sa obrátil aj na prokuratúru, jej stanovisko zatiaľ nemá. Dodal, že na sobotu 10. marca zabezpečí namiesto referenda v spolupráci s políciou v obci verejný poriadok. V tento deň budú na Slovensku aj parlamentné voľby.

Poslanci však tvrdia, že referendum, o ktoré petíciou požiadalo 1 090 obyvateľov, bude. "Občania Šoporne dali najavo nesúhlas s vedením obce pod taktovkou pána Vlčeka. Ak pán starosta nerešpektuje vôľu občanov uskutočniť referendum, tak my poslanci ju rešpektujeme. Preto referendum bude tak, ako bolo naplánované, 10. marca. Keďže starosta absolútne v tejto veci nekoná a nie je možné ho zastihnúť na úrade, tak organizačne referendum zabezpečia poslanci,“ uviedla poslankyňa Erika Ščípová. Ľudia budú odpovedať na otázku: "Ste za odvolanie Mgr. Milana Vlčeka z funkcie starostu obce Šoporňa?“ Výsledky miestneho referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov.

Petičnú akciu za referendum o odvolaní starostu organizovali poslanci, ktorí s ním od jeho nástupu do funkcie koncom roka 2010 nemôžu nájsť spoločnú reč. Nezhody medzi nimi a starostom už vyústili do viacerých trestných oznámení. Starostovi Vlčekovi vyčítajú nehospodárne nakladanie s majetkom obce, vinia ho aj zo svojvoľného používania obecných peňazí bez schválenia zastupiteľstvom či nerešpektovania uznesení poslaneckého zboru. Vlček všetky tieto obvinenia odmieta. Na februárovom rokovaní obecného zastupiteľstva poslanci starostovi znížili plat na zákonom stanovené minimum, čo je v jeho prípade 1 670 eur.
štefan | 29-02-2012 13:39:52
Taká malá Gorila. On si rozfofruje cudzie peniaze, vyhadzuje zamestnancov, berie úradníčky/kamarátky/, ktoré sa účtovníctvu rozumejú, ako hus do piva. Platí ešte firmu, ktorá za nich robí účtovníctvo. V zmluvách na stránke majú chaos, zatrhol diskusiu. Na deň otvorených dverí vám zabuchne dvere pred nosom, nechodí na schôdze, nekomunikuje s poslancami. Je arogantný. Nerešpektuje 1090 občanov, pritom k starostovskej stoličke mu stačilo 700 hlasov. Preto sa bojí, že prehrá na celej čiare. Ľudia ho majú plné zuby. Rozhádal dedinu, nerieši sa to čo by sa malo. Keď je taký čistý a čestný, nech dovolí občanom vyjadriť sa v referende. Alebo sa bojí?
.JA. | 29-02-2012 13:22:12
To čo sa roznášalo do schránok? Na hlavičkovom papieri obci a s dátumom 26.02.2012 za obecné peniaze? Starosta pracuje aj v nedeľu? A čuduje sa poslancom, že chceli doručiť petíciu do podateľne v pondelok (12.12.20111) hneď po obecnom zastupiteľstve o 20.30 hod? A mimochodom, na obecnom zastupiteľstve sa zúčastňujú aj zamestnankyne obce (ako zamestnankyne a nie ako občianky , takže tam problém prevziať dané dokumenty problém nemal byť.
Načo vyzýval poslancov resp. Adriána Macha aby odstránil ním videné nedostatky a pritom zakáže zamestnankyniam preberať akúkoľvek poštu bez jeho prítomnosti? Čo sme v Kocúrkove?
štefan | 29-02-2012 13:03:42
http://www.topky.sk/cl/1000074/1301365/Chaos-v-Soporni-sposobuje-referendum-za-odvolanie-starostu
pre Petra | 29-02-2012 11:14:50
Bolo by dobre vediet, v com konkretne je "Vas". V tom rozhadzovani a minani obecnych penazi? Alebo v tej uzasnej schopnosti komunikovat? Alebo aj Vz patrite k tzm, ktori dostavaju vzplatu z obecneho?
Marián | 29-02-2012 11:09:56
peter | 29-02-2012 08:39:34
Veď sa vraví: Rovný rovného si hľadá. Tak sa trocha zamysli a neznižuj sa na jeho úroveň.
jozo | 29-02-2012 08:41:32
peter, skor ty si jeho človek.. :-)
peter | 29-02-2012 08:39:34
starosta si moj clovek dufam ze to zvladnes mas na to.
Maria | 28-02-2012 22:21:31
pre anonym
bola som pri tom, ked starý chlap sa nezaujímal o mená kandidátov a zakrúžkoval č.3. Odkiaľ vedel kto sa za tým číslom skrýva????
aaaa | 28-02-2012 21:30:56
nenapádajte tu sčítavanie hlasov vo voľbách, ak ste mali také informácie mali ste konať vtedy, nie teraz, keď už je neskoro
pre Janku | 28-02-2012 19:22:04
Ďakujem za potvrdenie.
pre anonyma | 28-02-2012 19:20:37
Ty si sčitoval/a hlasy?
jana | 28-02-2012 19:20:20
pre: anonym | 28-02-2012 19:02:03
ved je to verejne tajomstvo, ako prebiehali volby na starostu, a co robila jeho manzelka, kt. bola v komisii....
anonym | 28-02-2012 19:02:03
A odkiaľ to vieš?
pre fíha | 28-02-2012 18:40:16
On sám, za pomoci svojich prisluhovačov.
fíha | 28-02-2012 18:20:44
"ktorého sme tu nikdy nechceli mať...." Naozaj? A kto ho zvolil?
šoporňanôčka | 28-02-2012 17:57:33
pane Bože .......toto nemá obdobu čítam čítam a je mi z toho na grc.....netreba sa k tomu nijako vyjadrovať jeho slová hovoria za všetko a preto vravím ODVOLAŤ STAROSTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takého hajzla a arogantného človeka tu nepotrebujeme.....dosť zloby napáchal.....ale sa mu čudujem, že sa ešte dokáže takto obhajovať, že mu neni hamby ....dúfam a pevne verím, že ľudia z našej obce prídu na referendum a konečne toho šaša odvoláme....a konečne sa zbavíme hada, ktorého sme tu nikdy nechceli mať....TAkže pevne dúfam, že 11. marca sa opijeme od radosti, že to už bude pre nás iba "BÝVALÝ STAROSTA"......
bliky | 28-02-2012 13:38:27
Vlčák, ale jaký si ty génius!? Šak tebe je škoda drať gate na richtárskej stoličke a ešte k tomum za taký mizerný plat Šak ty možeš širokým masám pospolitého slovenského národa
prednášať legislatívu o samospráve, zvlášť ako špecialista
pre referendum. Máš to dobré,keď ťa tí nechápaví,negramotní šopornania náhodou v referende odvolajú, myslím si, že máš istý flek na odbore legislatívy ministerstva vnútra, poťažne v ZMOSe. Taký talent nemože zostať nevyužitý.
Ty pako, tou akože tvojou právnou analýzou a poučením, si to už celkom zabil.Už si celý pod vodou aj s tou povestnou slamkou. Teraz už to majú ľudia pekne čierne na bielom. Stačí,keď si porovnajú tie tvoje bláboli s jasným a zrozumiteľným stanoviskom Bc.Macha a aj tomu najzahmlenejšiemu sa rozjasní.
Prečo sa drží zubami, nechtami? | 27-02-2012 23:02:45
Ak vás raz vyhodia z verejnej správy, nemáte možnosť nikdy sa tam vrátiť.On si to uvedomuje, zo všetkými dôsledkami.Ak by sa referendum skončilo úspešne a bol by odvolaný, to sa rovná-koniec akejkoľvek kariéry.A k lopate sa mu evidentne nechce.
bliky | 27-02-2012 22:59:31
Pán Kornel, ten dotyčný si zaslúži poslať "kade horšie".
Peter Klokner | 27-02-2012 22:54:41
No asi starosta v Blave iba sondoval. Je to čistý realista a tak vyhodnotil správne, že ak sa tam dajú zohnať kvalitné podklady na zákaz vydania nevydanej knihy, nemal by byť problém ani vypracovať podklady na zneplatnenie podľa neho neplatne vyhlasovaného referenda, či ?

Z môjho pohľadu má starosta všetky predpoklady realizovať sa na vyššom stupni politickej kariéry. Po prečítaní jeho elaborátu je jasné že ten človek nestratí orientáciu ani v totálnej tme medzi koncom hrubého čreva a kruhovým zvieračom bez ohľadu na to komu to teritórium patrí.

Držím šoporňanom palce v ich teste komunálnej demokracie "hezky vocpoda".
pre poslancov | 27-02-2012 22:52:08
nezabudnite o referende informovať riaditeľku školy a políciu, aby náhodou nedal vyvádzať zo školy členov komisií /tak ako to bolo s ním v Šali/. Priestory na referendum pripravte už v piatok v čase od 13.00 - 14.00 hod.. Postarám sa vám o občerstvenie. REFERENDUM BUDE !!!!!!!!!!
pre už nie sopornan | 27-02-2012 22:41:30
určite si zarytý sopornan, len sa skrývaš, všetko dobre sleduješ, starosta využíva svoju moc, obecné - naše eurá na svoj prospech, dobre poznáš starostu preto si to napísal. Referendum splna všetky body VZN o konaní referenda v obci, iba starostova arogancia musí citovať zákony a paragrafy, myslí si, že oblbne ľudí tými článkami. Do Bratislavy jazdí za obecné naše peniaze, skontroluj si faktúry za január za pohonné hmoty a budeš zhrozený, koľko nafty a benzínu použil alebo má niekto doma malú pumpu na skladovanie obecných pohonných hmôt. Dnes večer o 19.00 hod. akože rokoval s novým právnikom na úrade a s finančníkom volebnej kampane, takže obec zase zacvaká tisíce eur za nič. Keď sa nebojí a jeho poslovia tiež, prečo maríte referendum?
Maria | 27-02-2012 22:38:15
Prosím vás,dajte tomu úbohému starostovi pokoj. Veď on iba robí všetko pre to, aby splnil čo SI sľúbil (nie občanom). SĽUBIL SI získať post starostu a plat. To je čiastková úloha, ešte má v pláne podľa všetkého získať všetko čo sa dá. Ale v jednom musím dať za pravdu pánovi starostovi a to v tom, že niekto neuspel vo voľbách podľa svojich predstáv. Nie je to pán Kovaľ, ale pán František Beňo. Prosím, majte súcit s pánom starostom, jeho komplexy sú také veľké ako on sám. To čo robí, robí len zakomplexovaný človek. Nosí masku arogantného človeka a pritom iba túži po láske(cite)a po uznaní. Žiaľ svojimi činmi dosahuje práve opačný efekt. No povedzte, nie je na poľutovanie?? Bojí sa referenda, lebo zo dňa na deň pribúda hlasov proti nemu. Keby sa nebál, spustí internetovú diskusiu na stránkach obce. Referendum bude podľa programu 10. marca 2012. Spoluobčania príďte všetci. Neverte starostovým bludom, je zúrivý, lebo petičné listy nevidel.
Pán starosta ak ste taký čestný ako hovoríte, ODSTUPTE!
onanym | 27-02-2012 22:12:15
........dalsi "Z Bozi vule kral"? Pekny kvietok je to ten vas starosta... Som zvedavy na vysledok
inzerát | 27-02-2012 22:04:39
Prosím pána, ktorý sa ponúkol, že bude vyberať do čiapky po euro,aby sme sa zbavili parazita v našej obci, nech sa prihlási.Rozmysleli sme si to,prispejeme aj my. Ďakujem.
:/Pod parazitmi sa rozumejú cudzopasníky, ktoré žijú úplne alebo čiastočne na úkor hostiteľa. /:
aaaa | 27-02-2012 21:57:17
Starosta ! Berieme na vedomie, že ani prstom nepohneš aby si organizoval referendum, ty ber na vedomie že je nám to ukradnuté tak ako ty celý ! Referendum bude aj tak a nezaujíma nás či sa ti to páči alebo nie.
Marián | 27-02-2012 21:54:53
Keďže predpokladám, že starosta bude mariť referendum, podal by som malý návrh:
- Kto je ochotný v deň referenda zvážať tých občanov, ktorý sa chcú zúčastniť, ale zo zdravotných alebo dôvodu, že bývajú na konci obce sa nemôžu dostaviť? Kto má k dispozícii napríklad 7 miestne auto, dodávku či malý autobus a je ochotný našich občanov k urne referenda zviesť? Ukážme Vlčekovi, že sa vieme proti nemu postaviť a vieme spojiť svoje vyjadrenie v referende.
ivan | 27-02-2012 21:46:04
takže údajné referendum, takže 1090 ludí je asi údajných , nie skutočný, takto chrapunsky arogantne to dokáže len jeden človek to povedať, údajný starosta, dufam čoskoro
sme za referendum !!! | 27-02-2012 21:43:40
REFERENDUM BUDE A SKONČÍ SA ÚSPEŠNE !!! BAL KUFRE VLČAK !!!
Marián | 27-02-2012 21:35:34
pre Sopornan | 27-02-2012 21:26:56
Tak som natlakovaný, že ti to vysvetlím.
Vrtuľník má, ale - v hlave! Už mu tam svištia rotorové lišty..
Marián | 27-02-2012 21:33:05
Práve v tom je to, že nečítajú celé znenie zákona a nepozrú prípadný výklad judiktatúry, aby im to bolo jasné. Ale zmotávajú časť toho, čo im vyhovuje! A pritom podávajú totálny nezmysel. Ale to dokáže len Vlček s jeho mozgom, ktorý je v podobe drôtika medzi ušami!
Sopornan | 27-02-2012 21:26:56
Ludkovia, prave som sa dozvedel ze nas pan starosta si kupil z obecnych penazi vrtulnik!! Co je na tom pravdy??? Vie mi to niekto objasnit??
aaaa | 27-02-2012 21:26:12
pre: už nie šopornan | 27-02-2012 20:36:11
over si čo si napísal, a nepíš "to čo napísal je asi pravda", predstav si že nie je, čo takto pozrieť si plné znenie zákonov na ktoré sa starosta odvoláva a urob si vlastný názor
ivan | 27-02-2012 21:24:00
ale že úplne ukradnutí. Neviem si predstaviť čo ten človek bude robiť ked to referendum neprejde?? to ako bude obec fungovať?? a bude vôbec fungovať? ved poslanci rozhodujú a schvalujú, čo bude robiť?? asi čo chce, schválili mu rozpočet , tak bude rozhadzovať prachy lež obec neskrachuje. No ľudia preberte sa, každy kto sem chodí by mal informovať všetkých svojich blízkych, priateľov, čo sa tu deje, aby ľudia pochopili že musia sa zúčastniť referenda,
Marián | 27-02-2012 21:20:37
Včera večer som napísal:
Marián | 26-02-2012 20:35:40
obavy | 26-02-2012 20:20:16
...a dumá nad novým výtvorom na úvodnú stránku obce...
atď.
Takže tento jeho výmysel ma už vôbec neprekvapil. Ale totálne ma svojou drzosťou a aroganciou vytáča! Pán Vlček, preto nechodíš do práce a toto sú tie služobné cesty do Bratislavy? Na toto najímame drahých právnikov? Tebe ide len o post starostu, o vysoký príjem na tvoje nemalé úvery. Táto dedina, ale aj my občania sme ti ukradnutí.
aaaa | 27-02-2012 21:18:37
starosta vo svojom liste stavia na vlastnom výklade zákona, navyše v citácii zo zákona o ktorú sa opiera je vystrihnutá časť, že ak sa jedná o odvolanie starostu tak starosta petíciu neosvedčuje! Jeho metanie sa je logické , urobí všetko pre to aby zotrval vo funkcii vrátane zneužitia svojho postavenia starostu.
naco meno | 27-02-2012 21:17:19
pre uz nie sopornan:

Jediny kto to cely cas nezvlada je starosta
pre už nie šopornan | 27-02-2012 20:41:37
mali by ste si naštudovať petičný zákon kým napíšete niečo také ako ste napísal....
už nie šopornan | 27-02-2012 20:36:11
na začiatku som bol na strane starostu, potom na strane poslancov, ale ako neutrálny môžem povedať, že to čo napísal je asi pravda a naši poslanci ozaj nepoznajú presný postup ako mali postupovať pri referende!!! vôbec sa neohánajte nejakými právnimi kľučkami, lebo to čo napísal starosta nemusí ani ohýbať. Jednoducho poslanci celé ste to zatiaľ nezvládli!!!!!!!!!!!
pre stanovisko starostu | 27-02-2012 20:32:40
Tieto trojstranové drísty museli stáť našu kasu aspoň 3x1000,E. Naozaj len nesvojprávny človek môže tomu uveriť. Normálne zmýšľajúci človek vidí, že starosta je úbožiak,ktorý sa nevie ako chlap postaviť zoči-voči občanom, ktorí ho volili a otvorene s nimi diskutovať, nevie sám povedať jednu súvislú logickú vetu/okrem tej:"Konám v súlade so zákonom"/.
Musí si u drahých právnikov nechať písať texty, ktoré zverejňuje v rôznych médiách. A že nič sa nepreukázalo? Už len to ako zatĺkal to auto...Takýto človek nielenže nemá byť na poste starostu, ale nemá čo robiť ani v radoch učiteľov. Naozaj sa podozrivo zubami-nechtami drží toho kresla, čo je dôkazom jeho nekalej činnosti. A preto : ZÚČASTNITE SA REFERENDA ! Je to pre naše dobro.
Šoporňanka | 27-02-2012 20:28:20
a preto píše takéto slohové práce... netreba to ani čítať, lebo to za to čítanie ani nestojí...dúfam, že sa na referendum dostaví dostatočný počet občanov a človeka, ktorému už neviem ani na meno dôjsť sa zbavíme jedným šmahom :-)
Šoporňanka | 27-02-2012 20:25:28
Som rada, že tu čítam pozitívne reakcie na referendum.. ja túto situáciu sledujem už od začiatku a som rada, že sa veľa ľudom v Šoporni otvorili oči.. a zistili, čo si zvolili za starostu.. ja som sa určite nezľakla a určite nezaleziem pod perinu ale pôjdem na referendum na 110%, pretože chcem, aby už táto zlá situácia a hlavne napätá v našej obci skončila.. dnes sme dostali slohovú prácu plnú gramatických chýb od p. starostu a zároveň aj lístok na referendum, takže myslím, že je to zbytočná snaha zavádzať občanov obce Šoporňa od p. starostu.. každý si už myslím urobil vlastný úsudok o tomto človeku, dúfam, že pôjde z tejto dediny tak ako odchádzal zo školy v Šali :-) Hanba p. starostovi, keby bol bez viny, tak sa nebojí referenda a verí, že nepadne jeho vláda.. ale očividne má neskutočný strach a preto
Občan | 27-02-2012 20:14:26
Týmto Vaším stanoviskom starostu obce Šoporňa k údajnému referendu o odvolaní starostu napísanej na 3 strany v nedeľu 26.02.2012 ste dosiahli to, že občania, ktorý doteraz ešte váhali ako sa rozhodnú- dnes sa im po prečítaní...otvorili oči a rozhodli sa.
Referenda sa zúčastníme a poslancov nesklameme!
... a čo tak zrazu že vraj náš sused, priateľ, známy a dokonca aj občan, nemám slov. Kde ste boli doteraz, komunikovali ste len so svojou družinou, ale aj tá sa pomaly ale iste zužuje. A ešte to hádžete do schránok, vy sa nikdy nepoučíte...my o Vaše výplody nestojíme. (právnici, papier, toner, roznáška atď. = zase náklady z nášho).
za referendum - PRECITAJTE SI! | 27-02-2012 18:19:49
http://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc/nefungujuca-samosprava/zakladny-manual-3/odvolanie-starostu-obyvatelmi-obce.html
hlavne toto:
Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta. Starosta!!! však neoveruje tento druh petície, teda ak petícia smeruje k jeho odvolaniu.
za referendum | 27-02-2012 18:14:42
aj inde maju problemy so starostom
http://video.sita.sk/videoservis/v-gregorovciach-chcu-v-referende-odvolat-starostu/25377-play.html
Kika | 27-02-2012 17:42:00
Doteraz sme verili poslancom a musíme aj naďalej. Oni vedia čo robia. Referendum jednoznačne musí byť. Či starosta chce alebo nechce.
Kornel | 27-02-2012 17:36:00
Sledujem situáciu v Šoporni už dlhšiu dobu, naozaj je to zaujímavé. A smutné. Ak je pán starosta učiteľ slovenského jazyka, mohol si dať námahu a skontrolovať text, pod ktorý sa podpísal. V opačnom prípade si myslím, že je presne taký istý starosta ako učiteľ.(?!) Držím občanom Šoporne palce. A pošlite tú "Trtélku" (vraj takto sa občania nemenovanej obce- nie Šoporne- titulujú) kade ľahšie...
anonym | 27-02-2012 17:35:56
Len či bude možnosť zakrúžkovať nejakú odpoveď na referendovú otázku... Chcem tým povedať či bude referendum vôbec pripravené...
Kika | 27-02-2012 17:31:29
Peter má pravdu. Netreba sa zľaknúť. Véď on je aj s jeho manželkou už z toho na nervy. Už nevie čo má robiť.
Treba prísť nna referendum a ukázať mu že mi občania Šoporne držíme spolu............
ivan | 27-02-2012 17:24:55
ale jasne ze pojdeme, nech táto fraška skončí a dufam, že šopornania sa preberú a ukončia tento stav bezvládia. Už tu hned nevypisujte či sa to podarí ho odvolať, podarí sa to ked pojdete všetci a nie starosta spraví bububu a hned všetci zalezú.
peter | 27-02-2012 17:22:10
Vážení , ved sa z toho hned neposerte. To čo robí starosta nemá obdobu v celej republike, keby bol isty svojim vítazstvom, tak toto nerobi. Snaží sa Vás oklamať,aby ste zneisteli, referendum je vyhlásené a bude, poslanci to dotiahnu dokonca, len treba íst. Tak oni nadstavovali vlastné krky, chodili na nich anonymy a vy teraz zaleziete pod perinu?? Hádam nie, ved sa pozrite do zrkadla , snad máte trochu cti a hrdosti, postaviť sa takému manipulátorovi.Ked som si pozrel videa s ním, je mi jasné, čo to je za človeka, niet nad čím rozmyslať. Odvolajte ho.
Šoporňanka | 27-02-2012 17:09:49
Ach práve som dočítala veľmi dlhú slohovú prácu (neviem, kto to písal, ale chýb je tam neúrekom), nášho p. starostu.. rozum sa mi pozastavuje nad tými bludmi čo tam píše.. oháňa sa zákonmi.. vie dobre čo robí.. lebo v každom zákone sa nájde nejaká skulinka a dá sa riadne otočiť, tak aby to tomu dotyčnému vyhovovalo.. a on je v tomto odborník... veď stále sa oháňa slovnými spojeniami, že koná v súlade so zákonom... preboha živého však my sa toho hada ani tuším nezbavíme...zbytočná námaha poslancov, ktorí chodili s petíciou a hlavne sme si asi robili zbytočné nádeje, že konečne sa na post starostu obce dostane človek, ktorý by niečo pre našu obec urobil... ale teraz sa máme na čo tešiť milí občania obce Šoporňa... p. starosta nám dá riadne pocítiť to, ako sme nestáli na jeho strane.. až teraz zistíme, čo mám za človeka na poste starostu.. začne dvíhať dane.. aby si naplnil vrecká.. a hlavne on bude chodiť po dedine so vztýčenou hlavou.. a bude sa nám smiať do očí.. len nechápem tie priblblé kravy, ktoré robia na úrade a držia hubu a nepovedia pravdu, čo za špinu majú nad sebou !!!!!som maximálne vytočená do vývrtky !!!!!!
sopornan | 27-02-2012 16:59:21
neuveritelne!!! | 27-02-2012 16:55:45
by si sa cudoval/a/ kolko ludi ja tak naivnych ze mu veri
neuveritelne!!! | 27-02-2012 16:55:45
Toto snad uz ani nemoze byt pravda! Najlepsie na tom je, ze tych pravnikov platia Sopornania zo svojho vrecka a on ich takto vyuziva - zneuziva vo svoj prospech a v neprospech obcanov. Je este niekto zo Sopornanov, kto mu veri??? Dufam, ze nikto nie je taky slepy a hlupy, aby uveril tym jeho trapnym slohom...
Obcan | 27-02-2012 16:35:08
Shelley-uplne presne :-)))
To iste ma napadlo o tich pravnikoch,presne ako na nasich sudoch,ako sa vravi o paragrafoch-da sa otocit aj na tu aj na tu stranu,zalezi na ktoru je treba...
Kazdy sa odvolava na zakony,ved preco by aj nie ked sudom trva niekedy dlhe roky rozhodnut o uplne normalnej veci,ale staci uplne blby sedliacky rozum,aby clovek videl a urobil si svoj nazor.
ja som videl len z reportaze p.Majka,ked boli za nim v Soporni a podla nej je to uplne arogantny clovek.
Presne ako politici-opytaju sa ho na nieco a ma povedat ano,alebo nie a kokce on vyprava do aleleluja a ked ma vraviet na kameru tak sa zavre do kancelarie,ako ked mali chlapci rozbiju okno a schovavaju sa doma pod perinu :-)))
Je zaujimave ako sa tam drzi zubami-nechtami,asi vie preco.
Myslim ale ze blaho obcanov obce to nebude :-))
Skor mi je luto obyvatelov obce,ze tam maju niekoho takeho.
Ved ak je frajer a vie ze urobil pre tu obec len to najlepsie,tak prvy mal zvolat referendum a kedze ho ludia maju radi,tak by ho tam potvrdili a bol by vysmiaty.
No,ale je aj druha moznost ako by to dopadlo...
Takisto som to necital cele a tiez niesom Sopornan.
shelley | 27-02-2012 16:18:14
Ty kokso, tak toto musela spracovať určite skupina právnikov. Začína to byť zaujímavé. Ešte nakoniec ho ani neodvolajú....procesné chyby...podobne ako na nšich súdoch. Nečítala som to všetko, také nervy nemám. A to, prosím, nie som ani Šoporňanka.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign