Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Šintava má svojho hrdinu

Miloš MajkoDátum19. 10. 2015 16:33:41Témaobec Šintava
200

Šintava |  Dejiny obcí, miest a vlastne celej spoločnosti píšu nielen výnimočné udalosti, ale aj jednotlivci. Tí najlepší sa zapisujú do histórie konaním, ba niekorí dokonca aj nekonaním. Že ako? Nuž, čítate dobre. Aj nekonaním tam, kde to ukladá zákon sa do histórie zapísať dá.

Ale pekne po poriadku...

Už na rokovaní Obecného zastupiteľstva som sa v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe k informáciam najskôr ústne, následne písomne spýtal na niekoľko skutočností, ktoré má právo bežný obyvateľ obce vedieť. Starosta hneď po zastupiteľstve mi do očí povedal, že informácie žiadané na základe zákona nezverejní, resp. zverejní keď on bude chcieť. Upozornil som ho na zákonnú lehotu - jeho odpoveď bola: "čo sa mi stane?"

Vážení obyvatelia obce Šintava. Žiaľ legislatíva je postavená tak, že starostovi naozaj nehrozí žiaden závratný trest, ale zatiaľ len pokuta, ktorú pri svojom štedrom plate vyplácanom z daní, ktoré vy vyprodukujete svojou prácou hravo zvládne. Máme tu však aj rovinu morálnu a etickú. Volený funkcionár si dovolí verejne občanovi povedať, že úmyselne poruší zákon, nakoľko chce tak konať. Preto sa pýtam, aké morálne právo má takáto osoba na zastávanie volenej funkcie?

Od Obecného zastupiteľstva uplynulo niekoľko dní. Starosta obce naozaj v zákonnej lehote požadované informácie nezverejnil a tak 28.09.2015 občan na vlastné náklady musel do podateľne Obecného úradu doručiť tzv. "Odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu", kde starostovi v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z. plynie ďalšia lehota. Teda ďalší priestor zatiaľ bez sankcie odpovedať na občanom položené otázky.

Dnes v doobedných hodinách sa starosta obce Šintava pán Miroslav Holička stal "obecným hrdinom".  Napriek žiadosti položenej e-mailom a teda aj odpovede požadovanej týmto spôsobom bola oprávnenej osobe (teda mne) doručená odpoveď Obce Šintava podpísaná vlastnou rukou starostu obce Miroslavom Holičkom, kde píše: "Na Vaše odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií zo dňa 09.10.2015 Vám oznamujem, že trvám na odpovedi, ktorú sme zaslali dňa 28.09.2015.

Znamená to teda, že starosta obce demonštratívne a písomnou formou hrdo vyhlasuje nasledovné:

From:Obec Šintava [mailto:obec@sintava.sk]
Sent: Monday, September 28, 2015 2:21 PM
To: Milos Majko; reporter24@reporter24.sk
Subject: Re: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.
Importance: High

Dobrý deň p. Majko,

na základe Vašej ústnej žiadosti podanej na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 21.9.2015 a písomného dožiadania o poskytnutie informácií 

zo dňa 23.9.2015 vám oznamujem, že  požadované informácie Vám budú podané po ukončení súdneho sporu.

S pozdravom

Miroslav Holička, starosta obce

- - -

Pod fotografiami významných ľudí, či v minulosti dokonca pod obrazmi svojich hrdinov zavesenými v rokovacích či reprezentačných sálach, na hradoch, zámkoch - dnes väčšinou úradoch, sú podpisované významné zmluvy, dokumenty o rozvoji obci, či dokonca sobášení mladomanželia. Je to určitá symbolika a pripomenutie si významných činov týchto ľudí. Týmto úmyselným porušením Zákona o slobodnom prístupe k informáciám starosta Miroslav Holička zapísal svoje meno do obecnej kroniky. Je hrdinom súčasnej doby - otázka je len či kladným, alebo záporným. To, už musia posúdiť obyvatelia obce, ktorí ho volili, ale aj tí čo ho nevolili, no v každom prípade všetci, ktorých život svojimi rozhodnutiami ako volený funkcionár a štatutár obce na dlhé roky ovplyvňuje.

Poznámka na záver: Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z mála reálnych nástrojov daných občanom na reálnu kontrolu volených zástupcov a úradníkov. Je to dôležitý zákon zabezpečujúci elementárne demokratické princípy fungovania samosprávy a starosta obce Šintava Miroslav Holička ho (nie z nedbanlivosti, či nevedomosti)  vedome a úmyselne pošliapal.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Registrovaný Juraj Kukla Juraj Kukla | 23-10-2015 10:49:38
Je tu možnosť podať žalobu na súd a v zákone č. 211/2000 Z.z. je aj sa sankcia, zákaz výkonu funkcie !!!
Dano rybár | 20-10-2015 12:40:37
už sa chýr o ňom dostal až sem www.rybka.pe.hu .Reklamu obci robí aj náš ďalší spoluobčan Lubo Javor, ktorého dosadila skupina privatizérov na čelo Slovenského rybárskeho zväzu do Žiliny.
Mária | 20-10-2015 11:45:22
Pán Majko, skutočne máte pravdu :(((( starostovi nič nehrozí.
Ja ako radový občan Šintavy sa ako môžem brániť? Sťažovať sa, obrátiť sa na súd... ten sa môže vliecť roky :((( a starosta dostane skutočne iba smiešnu pokutu!
Jediné čo ma napadlo, že nezaplatím dane! Je to kacírska myšlienka a je to aj nemorálne a neetické, to si uvedomujem. Som však zvedavá, čo by urobil pán starosta, keby dane nezaplatili viacerí obyvatelia Šintavy.
Pán Majko ďakujem vám, že venujete pozornosť nášmu Kocúrkovu.
hrdy golvac | 20-10-2015 11:37:22
Dosrany kadehak do oci tak a za hrbom vytahuje noze a zneprijemnuje zivot ludom boh ta vidi mirko dojde na psa mráz
anonym | 20-10-2015 10:59:54
piste co chcete ja svoji 1900 ecek mam. a mna len ta lachko neodvolate, za par tisic co som prehral z jurcagom a este aj prehram. ja som pan sintavy, momentalne.
Pre anonymouse | 19-10-2015 21:42:38 | 20-10-2015 04:52:22


§ 9
Ochrana osobnosti a osobných údajov

(1) Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.13) Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.14)

(2) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 9) povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca.16) Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.13)

(3) Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom9) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, 16a) poslancom obecného zastupiteľstva, 16b) predstaveným v štátnej službe, 16c) odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, 16d) vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, 16e) vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, 16f) nadriadeným v služobnom pomere16g) alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov.16h) Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu

a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

(4) Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere, 16g) povinná osoba sprístupní v rozsahu a na účel podľa odseku 3, len ak sprístupnenie nie je v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných predpisov16i) a zároveň sprístupnenie tejto informácie neohrozí bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepoužije.
Realita | 19-10-2015 22:24:52
Výsmech a arogancia....také typické Holičkovské...presne takto ho poznáme
anonymouse | 19-10-2015 21:42:38
RE : 211/2000 Z. z. | 19-10-2015 18:31:10
čo sa týka § 11 ide o zverejňovanie osobnostných údajov .. to tu iba tliachaš o niečom čomu nerozumieš, povinná osoba - štátny orgán je povinná zverejniť každú informáciu ktorú má k dispozícií ako povinná osoba a ak ju požiada oprávnená osoba ktorá podá žiadosť, súhlas na zverejnenie sa týka vecí osobnej povahy ..ostatné vecí nepíš lebo tomu nerozumieš
anonymosue | 19-10-2015 21:38:26
okresný úrad - správny orgán uznáva za vinného z priestupku na to nie je potrebný žiadny súd ... si vedľa ako ta jedľa
predseda MsO SRZ | 19-10-2015 21:03:09
Z obce Šintava je aj nový tajomník Slovenského rybárskeho zv´äzu Rada v Žiline Ľuboš Javor. Má plat skoro 4 tisíc EURO mesačne ale vzdelanie v rybárstve nemá a nemá ani elementárne predpoklady pre túto zodpovednú funkciu. Ako keby bol z Vašim starostom z jedného hniezda. Namiesto práce sa zahadzuje zo sekretárkou. Zamestnanci majú z neho srandu a ľutujú jeho manželku učitelku. Obyvatelia Šintavy berte si Javora nazad domov, v Žiline je iba na smiech.
poznaj zákon | 19-10-2015 19:55:40
Opravujem samozrejme 211/2000 Z.z.
poznaj zákon | 19-10-2015 19:54:04
Ak by starosta odpovedal \"Informácia vám bude poskytnutá v zmysle zákona 21/200 Z.z. § 11 ods. d) \" bolo by to v poriadku?
starosta Macho je vinný | 19-10-2015 18:34:36
podľa rozhodnutia Okresného úradu Galanta,odbor všeobecnej vnútornej správy,ako príslušný prvostupňový správny orgán vo veciach priestupkov podľa ustanovenia paragrafu 1 a 4 ods.1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa paragrafu 52 ods.1 zákona č.372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Na základe tohto je potrebné vinu starostu prejednať na obecnom zastupiteľstve a vyhlásiť referendum za jeho odvolanie!
211/2000 Z. z. | 19-10-2015 18:31:10
§ 11

Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

(1) Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak

a) jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená,

b) ju zverejňuje na základe osobitného zákona;22) ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,

c) tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom23) s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov23) na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas,

d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy,

e) sa týka zmierovacieho konania, arbitrážneho konania alebo rozhodcovského konania okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
informacia | 19-10-2015 18:13:08
To v ktorej krajine okresny urad uznava za vinneho? V normalnych krajinach o vine a nevine rozhoduje sud :-)
dôkaz je-Macho vinný | 19-10-2015 18:06:40
Starosta Macho porušil infozákon, Okresný úrad Galanta ho uznal za vinného. Jeho konanie je neakceptovateľné v demokratickej spoločnosti,zneužil samosprávu v Šoporni a jej občanov!
občan | 19-10-2015 17:39:48
A tárate a tárate.
infozákon-Macho je vinný | 19-10-2015 17:00:30
Príklad zo samosprávy už máme,konkrétne v Šoporni kde bol uznaný za vinného starosta Macho za viacnásobné porušenie infozákona! Rozhodnutie o vine Macha vydal v minulých dňoch Okresný úrad v Galante. Takýto verejní činitelia pošliapali zákonný nárok svojich voličov a občanov na to,na čo majú zo zákona nárok. Tragikomické natom je to že Macho vykrikoval niekoľko rokov nezmysly a sám oklamal voličov pri voľbách a klame voličov stále.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign