Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Primátor Tomčányi, to žartuješ keď tvrdíš, že sa nepreukázalo že vznikla škoda? Alebo teplo našom meste….

200

V tejto časti môjho vysvetľovania sa budem venovať dokazovaniu toho, či pôsobením konateľa MsBP Ing Káčera vznikla škoda MsBP a tým aj všetkým obyvateľom nášho mesta, alebo nie. Nakoľko je to pomerne široká problematika a tento článok bude dosť dlhý, odporúčal by som vám pozrieť si radšej záznam natočený v štúdiu SOL, ktorý je priložený k tomuto článku, kde predkladám aj dôkazy.  Tie samozrejme nájdete priložené aj k tomuto článku ako prílohy.

Na zastupiteľstve dňa 14.12.2017 som v rámci interpelácií položil primátorovi Tomčányimu nasledovnú otázku: Akú zodpovednosť si vyvodil zmysle uznesenia MsZ č 192/2017 voči konateľovi MsBP Ing Káčerovi za protiprávne konanie a porušovanie predpisov počas jeho pôsobenia vo funkcii konateľa MsBP? Ak si tak neurobil, prečo a kedy tak urobíš?

Od primátora Tomčányiho som dostal nasledovnú odpoveď:Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2017bol Ing Káčer dňom 30.9.2017 odvolaný z funkcie konateľa. Zatiaľ sa nepreukázalo, že predpisy , ktoré Ing Káčer ako konateľ porušil viedli k vzniku škody. Sken interpelácie a odpovede je v prílohe.

V rámci Verejného ponukového konania sme dostali 4 ponuky. Tri od renomovaných spoločností  s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby a distribúcii tepla a s veľkými finančnými zdrojmi. A taktiež s potrebnými licenciami. Štvrtá ponuka bol od firmy V.I.Trade, ktorá nikdy nevyrábala a nedodávala teplo a nemala na to ani potrebné povolenia čiže licencie. A ako sa neskôr ukázalo nemala, napriek tomu že v ponuke tvrdila že má, ani deklarované peniaze. Lebo veď tie si v konečnom dôsledku požičala od nás a to v celkovej výške 370 000 eur, čo je viac ako 11 miliónov slovenských korún.

Komisia ktorá firmu vybrala bola zložená z poslancov, prednostu Mestského  úradu Ing Krajčoviča a konateľa MsBP Ing Káčera.

Firma V.I.Trade z Nitry v rámci verejného ponukového konania nám predložila ponuku, kde sa na druhej strane píše nasledovné:  Vyhlásenie záujemcu. Záujemca vyhlasuje, že táto ponuka je platná, bezpodmienečná a záväzná po dobu 120 dní odo dňa jej podania. Ďalej vyhlasuje, že Záujemca získal potrebný právny súhlas a schválenie, aby predložil svoju záväznú ponuku(ďalej len ponuka).

Zmluva s V.I Trade bola podpísaná v rámci týchto 120 dní.

V Ponuke sa na strane 5 píše: Záujemca v rámci partnerstva založí novú akciovú spoločnosť, ktorá uzavrie s vyhlasovateľom požadované zmluvy a získa požadované oprávnenia a licencie (ďalej len „SPV“).  Toto sa nenaplnilo a V.I.Trade miesto toho kúpila starú sróčku menom Tomson ktorú premenovala na Energetika Sereď a na ňu previedla všetky práva vyplývajúce zo zmluvy o prenájme. Poviete si že veď nič takého strašného sa nestalo. Práve naopak, má to ďalekosiahle následky, ktorým sa však v tomto okamihu nebudem zaoberať.

Na strane 18 ponuky sa píše: Predpokladané investície vychádzajú z koncepcie zvýšenia technologickej a ekonomickej efektívnosti prevádzky CZT (Na vysvetlenie  Centrálne Zásobovanie Teplom) Predpokladáme začiatok realizácie investície roky 2014/2015 a koniec 2017/2018(možný posun o jeden rok v prípade možnosti nenávratného príspevku, v ku 2014 budú realizované nové výzvy. Takže bude treba pripraviť projekty v prvom polroku 2014)

SME ALE PRIPRAVENÝ ZAVIAZAŤ SA PREINVESTOVAŤ POČAS DOBY NÁJMU 4,2 MILIÓNA EUR.

Čo je ale v zmluve?  V zmluve o prenájme sa objavilo úplne iné číslo. V článku 3.7 sa píše: Nájomca sa zaväzuje investovať do majetku počas doby nájmu minimálne 3 milióny eur…...

Podľa mňa ak ponuka bola investovať 4,2 milióna euro a do zmluvy sa záhadným spôsobom dostali len 3 milióny eur tak to je jasná škoda v hodnote 1,2 milióna eur.  Ak vám niekto ponúka, že opraví váš dom za to, že bude v ňom môcť bývať a ponúkne vám, že do opravy investuje 100 000 eur, predsa by ste bol blázon, aby ste nakoniec do zmluvy napísal len 50 000 eur a na opravu strechy by tým pádom nezostalo.

Na strane 21 sa v ponuke píše v časti Prístup k stanoveniu ceny za teplo. Záujemca ponúka garancie vo forme spolurozhodovania vyhlasovateľovi resp. mestskému zastupiteľstvu a to vo forme zriadenia stálej komisie kde bude mať mesto Sereď väčšinu hlasov, do výlučnej pôsobnosti rozhodovania komisie bude patriť plán investícií a údržby ako aj vyhodnotenie realizácie a SAMOZREJME SCHVAĽOVANIE NÁVRHU CENY TEPLA A VÝSLEDNEJ  KALKULÁCIE.

Čo sa ale píše v zmluve o prenájme?

V bode 6.6 sa píše: V právomociach komisie (rozumej Stálej komisie) ustanovenej podľa predchádzajúceho odseku článku VI je:

za d,  PREROKOVANIE NÁVRHU CENY TEPLA PREDKLADANÉHO NÁJOMCOM NA ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Čo  táto na prvý pohľad malá zmena,  zmena jedného slovíčka znamená? Pre vás, ktorí ste s vykurovaním napojení na bývalý MsBP veľmi veľa.  Energetika Sereď a dnes už v poradí tretia spoločnosť ktorá vlastní práva vyplývajúce zo zmluvy o prenájme MsBP si každoročne sama sebe navrhuje zisk a na tento zisk sa jej vy všetci, ktorým vykuruje byty skladáte. Tento ziska sa ročne pohybuje na úrovni asi 100 000 eur. Ak by sa návrh ceny v Stálej komisii nie iba prerokovával ale schvaľoval, tak by poslanci v komisii mohli povedať, že s takýmto obrovským ziskom nesúhlasia a  preto schvália len polovičný alebo tretinový zisk. Myslím si, že aj 30 000 eur je pekná suma. Kto z vás zarobí v čistom ročne 25 000 či 30 000 eur?  A o tých 70 000 eur by ste mohli mať lacnejšie kúrenie a teplú vodu.

N strane 24 ponuky v časti Výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa je uvedené : Podmienky, ktoré vieme garantovať v prípade úspechu našej ponuky sú:

v bode 4 :  Prevziať záväzok platiť nájomné mestu za administratívne priestory, pričom navrhujeme cenu na prvé dva roky z dôvodu reštrukturalizácie 8 000 eur ročne, pričom následne by sa zvýšila na úroveň 20 000 eur (garantovanie obnovenie zmluvy/ zmlúv kde celková výška príjmu dosiahne uvedenú hranicu), ďalších 20 000 eur by sa vyplatil ako 50% podiel na zisku v danom roku, takže celkový výnos pre mesto Sereď bude 40 000  eur.

V Zmluve o prenájme o týchto 40 000 eurách nie ja ani zmienky. Ak dobre rátam tak to je zhruba 800 000 eur za 20 rokov, na koľko je fakticky uzavretá zmluva o prenájme.

Ešte by som sa zastavil pri tých 50 % tách zo zisku.  Aby nás oblbli, tak nám počas tých 5 tich rokov čo upozorňujem na tieto špinavosti  tvrdili, že akékoľvek peniaze, ktoré dostaneme za prenájom a budú navyše ako je nájomné vo výške odpisov by sa automaticky prejavilo v cene tepla, a vy by ste platili viac za teplo. Je to sprosté klamstvo. Peniaze zo zisku, ktoré by sme dostali by v ŽIADNOM  prípade  nezvýšili platby za teplo.

Na strane 26 ponuky sa v bode Dodatočné prínosy k rozvoju mesta  ďalej píše:

Záujemca ako renomovaná spoločnosť s dlhodobou pôsobnosťou v oblasti energetiky a tepelného hospodárstva ponúka v rámci partnerstva nasledovné.

1, Odborne zdatného a FINANČNE silného partnera, ktorý má odborné ako i FINANČNÉ kapacity zrealizovať nevyhnutnú revitalizáciu MsBP Sereď.

Poviem to tak. Keby táto veta nebola taká tragická bola by veľmi smiešna.  V prílohe vám predkladám zmluvy o pôžičke na 500 000 eur, ktorú uzavrela Energetika Sereď a Uni Credit bank. Potrebovali peniaze na prepojenie dvoch kotolní. Keďže mali ako sa ľudovo hovorí holý zadok, banka im nebola ochotná požičať. Lepšie povedané stanovila si nasledovné podmienky. Prepojenie malo stáť 700 681,48 eura. Banka povedala, že ak nemáte vlastné peniaze, niekde si ich požičajte. Tak si od nás, zachraňovaného náš záchranca najprv požičal 200 000 eur. (Dnes nám už dlhujú 370 000 eur) Potom prišli do banky a pýtali si 500 000 eur ako pôžičku. Banka povedala, ale veď nemáte čím ručiť. A tak išli znovu za nami a my sme sa našim majetkom zaručili banke za 500 000 eur, ktoré si požičali. Tak sme sa vlastne stali spolu dĺžnikmi banke. No a aby som im nekrivdil, ten zadok asi nemali celkom holý, lebo tých zvyšných 680,48 eura ten finančne silný investor  predsa len niekde naškriabal.

Na strane 27 ponuky v bode Dodatočné prínosy k rozvoju mesta sa píše: Popri vyššie spomenutých dôležitých benefitoch získa mesto Sereď aj konkrétny peňažný príjem v celkovej hodnote

1 000 000 euro počas doby prenájmu.

1, Garantujeme príjem pre mesto Sereď od MsBP/SPV ( na vysvetlenie SPV je v tomto prípade Energetika Sereď)v celkovej výške 40 000 eur ročne t.j. približne 800 000 eur počas doby prenájmu.

Chcem zdôrazniť že tento milión sa NIKDE v zmluve o prenájme neuvádza. A to je podľa môjho názoru taktiež škoda.

Takže ak spočítam 1,2 milióna a len 800 tisíc dokopy je to škoda 2 000 000 euro

DVA MILIÓNY  euro.

Ďalšou škodou podľa mňa je aj to, že činnosťou konateľa Ing Káčera došlo k uzatvoreniu zmlúv na ktoré sa dnes hladí ako keby vôbec nevznikli. Tento právny zmätok ale treba „upratať“

Preto si MsBP objednal externú právnu kanceláriu ktorá sa tým zaoberá. Samozrejme, že to nie je zadarmo. Objednávky na toto upratovanie sú zatiaľ tri v celkovej výške 4402 eur. Prvá faktúra za tieto práce vo výške 2052 eur  už bola  zaplatená.

Podľa mňa aj týchto 4 400 eur je nepriama, alebo vyvolaná škoda. Veď keby bol ten super odborník  a náš záchranca Ing Káčer konal tak ako mu zákon prikazoval,  nebol by vznikol žiadny právny zmätok a neboli by sme museli žiadnej právnej kancelárii platiť za jej služby.

Z toho čo som tu uviedol myslím, že každému normálnemu človekovi musí byť jasné, že Ing Káčer uzatvoril úplne inú zmluvu, než aká bola ponuka. Ono tých rozdielov ktoré veľmi značne poškodzujú MsBP ako prenajímateľa je tam totiž ešte niekoľko. Tým sa budem venovať neskôr. Som hlboko presvedčený, že tu došlo ku škode a to podľa mňa rádove v miliónoch eur. Je na vás, aby ste si sami vyhodnotili fakty a podľa toho sa zariadili. A kto je podľa vás za toto všetko zodpovedný? Kto nesie najväčší podiel viny na tomto? Možno si poviete že Ing Káčer. Ja si myslím že sa mýlite. Plnú zodpovednosť za túto zmluvu nesie primátor mesta Ing Tomčányi, lebo on je predseda valného zhromaždenia MsBP. On vydal príkaz konateľovi , aby takúto zmluvu podpísal. Bez jeho príkazu a bez jeho súhlasu by Ing Káčer NIKDY nemohol takúto zmluvu podpísať.

Ja sa pýtam, prečo sa to stalo a k tomu ešte bez toho, aby o obsahu tejto zmluvy poslanci vedeli?

Prečo primátor Tomčányi keď som na zastupiteľstve namietal túto zmluvu tak ju obhajoval aj za cenu klamstva, keď tvrdil, že bola v legislatívno právnej komisii prerokovávaná niekoľko krát a pritom podľa vyjadrenia predsedu tejto komisie JUDr Irsáka tam nikdy nebola. Pýtam sa, kto všetko na nás zarába?  A na otázku, či platíte za teplo menej ako ste platili keď vám dodával teplo náš MsBP, alebo platíte dnes viac si odpovedzte sami. Pýtam sa, čo tento kšeft okrem ziskov súkromníkovi priniesol vám, odberateľom tepla. Pokiaľ mám správne informácie nič, okrem toho, že platíte viac za teplo a teplú vodu.


Priložené súbory k článku:Fotogaléria k článku:

24
Autor: Iveta Tóthová
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko

Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Pre občan | 13-02-2018 22:27:24
Toto si myslel? Hehe. Ze vytrhnute z kontextu... Toto si pozrite poslanci a potom to co sa tu pise. Primator uz konecne konaj a neschovavaj sa. Ide o nas majetok.

http://www.rtvkrea.sk/nelahka-uloha-noveho-konatela
Občan | 13-02-2018 22:17:06
Sledoval som jedno zastupiteľstvo, kde tuším Hanus púšťal jednu prezentáciu a snažil sa to poslancom vysvetliť. Hovoril o tom, že ponuka a reálne podpísaná zmluva je 1000 a 1. Tu máme odpoveď na otázku, prečo Tomčányi nevidí dôvod zavolať NKÚ. Sledujem každé jedno zastupiteľstvo a zaujímalo by ma, kedy presne budeme radi, že bol konateľom Káčer tak, ako to na jednom zastupiteľstve povedal primátor. Som zvedavý, ako dopadla kontrola, ktorá bude na tomto zastupiteľstve.
pre občan | 12-02-2018 21:42:39
ale to treba povedať každému normálnemu človekovi v tomto meste
obcan | 12-02-2018 20:57:40
Netreba ho volit a všetko sa vyrieši.
tak ako primátor | 12-02-2018 17:37:43
Kedy nám konečne vysvetlíš, prečo ponuka a zmluva sa tak zásadne líšia? Máš s tým problém?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-02-2018 01:05:43
Ano treba zacat | 11-02-2018 22:53:10 | - zasadne NEsuhlasim so ziadnym nasilim.

Opacne, uplne mierumilovne je potrebne TRVAT na vyvodeni priamej hmotno a pripadne aj trestnopravnej zodpovednosti voci tym, ktori pre mesto NEVYHODNE zmluvy podpisali a dovolili (prikazali) ich podpisat.

Problem pokracuje - pan primator TOMCANYI si akosi povedal, ze je vsetko v poriadku, ze kontrola NKU nie je potrebna a ked poslanec Kurbel hovoril na MsZ o moznej korupcii, tak primator sa zadrel a poslanci za podanie podnetu na prokuraturu NEzahlasovali.

Mame tu pretvarku, klamanie obcanov po dobu minimalne 4 rokov, verejne ponizovanie a sikanovanie kazdeho, kto na spinavosti verejne upozorni.

Aj tu musi zasiahnut MLCIACA VACSINA, ktora sa zial len prizera a dnes sice uz asi chape, kto a kde spravil chybu, no stale akosi MLCI.

Dotiahli sme to az do stadia, kedy je NESPOCHYBNITELNE, ze v MsBP su ucelovo robene spinavosti a konkretni ludia dostali mestsku firmu do stavu, ze nezakonnych veci je tam viac ako dost.

Preto otazka - dokedy a na co budu ludia cakat? Kurbel chysta na zverejnenie dalsie dokazy. Uz je na svete sprava HLAVNEJ KONTROLORKY. Druha - mohla a mala by byt konkretnejsia, no uz to, co napisala, je pre zopar ludi tragediou a ostudou, ktora ich mena skutocne vyraznym pismom zapise do kroniky mesta.

Koho bude dalej primator Tomcanyi zalovat za zverejnenie pravdy? Kto bude znovu, alebo dalsim zastrasovanym?
Ano treba zacat | 11-02-2018 22:53:10
V meste je dost kandelabrov tak treba ich na ne zacat vesat a cim skor o to pre obyvatelov lepsie
Pre otazka | 11-02-2018 22:14:21
...plyn bol lacnejsi a za teplo sme platili viac. Cim to je? To akoze je v poriadku. Ved investor sluboval opak.
Obcan | 11-02-2018 22:02:15
Ako laik mam za to ze predtym bola hlavna polozka na teplo plyn. Pise sa tu ze plyn zlacnel,podstatna cast ma byt vykurovana z vrtu,teda tepla voda s minim.nakladmi a napriek tymto dvom polozkam prislo k stvrtinovemu zdrazeniu hned na zaciatku podnikania ? Co by sa dialo o par rokov ak by sa nezverejnovalo to co sa panom nepaci ? Ono aj to zviera ked je smadne pije,no vie kedy ma dost,ale taky clovek...
ešte pre otázka | 11-02-2018 21:32:51
ešte jeden dôležitý údaj
ceľková cena sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Ale nie je to polovica na polovicu.
Variabilná zložka ceny tvorí zhruba 60% z celkovej ceny tepla. To znamená, že ak teplo stoji 10 eur tak z toho 6 eur je jeho variabilná zložka. A ako ste si iste všimli tak táto cena ktorá tvorí 60% z celkovej ceny tepla výrazne klesala, ale ceľková cena tepla to znamená naše platby za teplo stúpli. Čiže napriek tomu, že bol plyn lacnejší za teplo sme platili viac
obcan | 11-02-2018 21:11:47
Ďakujem za predaj,to sme vyhrali,..
pre otázka | 11-02-2018 21:03:23
V roku 2012 to znamená ešte za Áča platilo:
Variabiná zložka ceny tepla .....0,0563 eura/kWh
Fixná zložka ceny ............153,4781eura/kW

v roku 2014 hneď ako prišla Energetika Sereď
Variabilná zložka ceny teola......0,0548 eura/kWh
fixná zložka ceny tepla........171,3908 eura /kW

potom
variabilná .......................0,0507 eura /kWh
fixná ........................192,1094 eura/kW


od januára 2018
variabilná.......................0,0480 eura /kWh
fixná.........................208,2546 eura/kW

Vo variabilnej zložke ceny tepla hrá najdôležitejšiu úlohu cena plynu a tá výrazne klesla a preto kleslo aj toto číslo

Ako vidno fixná cena stúpla zo 153 na 208 eur
v tejto cene sú zahrnuté napríklad mzdy, odvody investície, autá, zisk a podobne
Výmery | 11-02-2018 19:40:58
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0507 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 192,1094 €/kW
pre odberné miesta v meste Sereď.“
nahrádzajú slovami
„variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0480 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 208,2546 €/kW
pre odberné miesta v meste Sereď.“.
Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0216/2017/T zo dňa 28.11.2016 zostávajú nezmenené.
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď,
IČO: 34 138 561 s ch v a ľ u j e na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014
tieto ceny:
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0548 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 171,3908 €/kW
Pavol Kurbel | 11-02-2018 19:32:00
Nejdu mi otvoriť, ale výmery URSO znamenajú nasledovné.
Skladajú sa z fixnej zložky a variabilnej zložky ceny. Jedna cena je za plyn, elektiku , vodu a podobne a druhá sú ostatné náklady a tam je zahrnutý aj zisk. Pokiaľ si pamätám, tak cena ktorú si uplatňoval náš záchranca za takpovediac \"servis \" sa neuveriteľne zvyšovala, čo sa prejavilo na značnom zvýšení ceny pre odberateľov tepla.
Otazka | 11-02-2018 19:18:21
Prosim,vie niekto objasnit tie vymery Urso.Co to teda znamena.
?
pre Tomčányiho | 11-02-2018 19:01:47
Nechceš nám vysvetliť prečo sa ponuka a zmluva v zásadných veciach líšia?
seredan | 11-02-2018 18:22:35
Treba vymeniť primátora!
dotaz | 11-02-2018 17:18:33
Paľko, pýtaš sa, kto na tom zarába? Videli sme na odmene p.prednostu. Už dávno sa o tom hovorilo, že vlastníkom MsBP je p. prednosta a p. Káčer bol jeho priateľom -predĺženou rokou. Asi na tom niečo pravdy bude, keď sa s tým nič nerobí, a bránia sa zubami, nechtami aby sa urobila kontrola.
anonym | 11-02-2018 17:01:00
z toho by uz mohla byt aj kniha
anonym | 11-02-2018 17:00:58
z toho by uz mohla byt aj kniha
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 11-02-2018 16:53:26
Skutocne sa zacinam bavit. Som zvedavy, kedy pan Tomcanyi, mimoriadne sikovny ekonom Krajcovic - kamos odbornika na \"teplo\" Kacera, zacnu chodit po kanaloch.

Vidim, ze CHARAKTER, CEST a VYTRVALOST nakoniec predsa len zvitazia. Bolo to narocnych asi 5 rokov, no malo to zmysel.

Cakam na spravu hlavnej kontrolorky - myslim si, ze ta to dorazi. Ak nie uplne, tak z casti urcite.

A nasledne dalsie fakty. A starostlivo sledovat, ako sa snazia legalizovat NEEXISTUJUCE zmluvy.

No, ked to bude na kope, to fakt bude fajn citanie. Hruba a ziadana 8 rokov vedenia mesta a hospodarenia s mestskym majetkom.

Som si isty, ze je malo ludi, ktori sa tak vyrazne zapisuju do dejin Serede...
Výmery | 11-02-2018 15:51:09
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/14525DA75866A134C12581CC0027B369/$FILE/0039_2018_T.pdf
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/033C6B45D35517B1C125807900438227/$FILE/0216_2017_T.pdf
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/033C6B45D35517B1C125807900438227/$FILE/0216_2017_T.pdf
obcan | 11-02-2018 10:05:26
Ine mesta vlastniace tepelne hospodárstvo, majú občania minimálne o 30% nižšie náklady na teplo.
obcan | 11-02-2018 10:02:37
Nevolit primátora!

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign