Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Predstavujeme sa Vám: Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír ŠpánikDátum19. 02. 2013 20:41:43TémaZOMOS
621

 

 
Stanovy občianskeho združenia ZOMOS
                                                                                                                                                          Časť I.           
Základné ustanovenia
 
 
Článok  1
Vznik
 
1.      Občianske združenie (ďalej len OZ), vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2.      OZ  vzniklo  ako neziskové otvorené spoločenstvo na základe dohody zakladajúcich členov.
3.      OZ sa pri svojej činnosti riadi hore uvedeným zákonom ako aj Občianskym zákonníkom Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
Článok  2
 Názov
 
 
1.      Plný názov OZ je „Združenie občanov miest a obcí Slovenska“
2.      Názov občianskeho združenia v skratke, je „ZOMOS“.
 
 Článok  3
 Sídlo
 
 
1.      Sídlom OZ ZOMOS  je Vinodol 249, PSČ 951 06 Vinodol.
 
 Článok  4
 Právna forma
 
 
1.      OZ ZOMOS je právnickou osobou založenou na dobu neurčitú.
 
Článok 5
Zánik OZ
 
1.      OZ zaniká:
a.      dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí valného zhromaždenia, pričom túto skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra SR,
b.     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2.      Pri zániku OZ sa vykoná majetkové vyporiadanie  – likvidácia v zmysle platných právnych predpisov.
Časť  II.
Ciele združenia
 
Článok  1
Poslanie a ciele
 
1.      Zastupovať a reprezentovať záujmy občanov a občianskych združení, ktorí sú jeho členmi:
a.      vo vzťahu k príslušným orgánom samosprávy pri riešení problémov miestnej územnej samosprávy,
b.     vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov zákonov, ktoré zabezpečia zvýšenie transparentnosti a efektívnosti v riadení samosprávy,
c.      vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy
pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov občanov.
2.      Osvetovou činnosťou zvýšiť právne vedomie obyvateľov miest a obcí. Presadzovať zapájanie občanov do rozhodovania, posilniť ich vedomie spoluzodpovednosti a oživiť ich kontakt s volenými orgánmi samospráv.
3.      Monitorovať  transparentnosť a efektívnosť  riadenia obcí aj v spolupráci s miestnymi poslancami a aktivistami.
4.      Odbornými radami pomáhať aktívnym obyvateľom v jednotlivých obciach pri riešení konkrétnych problémov súvisiacich s činnosťou orgánov samosprávy. 
5.      Spolupracovať pri riešení problémov v oblasti samosprávy, zasadzovať sa o otvorenejší a jednoduchší prístup k informáciám a objektívne informovanie verejnosti v jednotlivých obciach Slovenska a to aj prostredníctvom svojich orgánov a členov.
 
 Článok  2
Hlavné oblasti činnosti
   
1.      Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach.
2.      Zisťovať a zverejňovať obce s výskytom neštandardných vzťahov v miestnej samospráve, navrhovať riešenia a poskytovať odbornú pomoc pri ich riešeniach.
3.      Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody, tolerancie a vzájomného porozumenia.
4.      Navrhovať spôsoby a možnosti zefektívnenia činnosti územnej samosprávy a jej racionalizáciu, s dôrazom na tradičné sídla. 
5.      Organizovať spoločenské a kultúrne podujatia na všetkých úrovniach, neformálne stretnutia, prednášky, semináre a konferencie, vydávať tlačoviny za účelom otvorenej a slobodnej výmeny názorov a nadviazania kontaktov.
6.      Spolupracovať pri napĺňaní svojich cieľov s fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú rovnako definované ciele svojej činnosti. 
7.      Poskytovať poradenské konzultácie, najmä v záujme ochrany ľudských práv občanov miest a obcí Slovenska.
8.      Podpora vzdelávania so zameraním na oblasť problematiky samosprávy.
 Časť  III.
Členstvo a orgány OZ ZOMOS
 
 Článok  1
 Členstvo v združení
1.      Členom OZ ZOMOS môžu byť len fyzické osoby staršie 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s týmito stanovami.
2.      O prijatí člena rozhoduje správna rada na základe písomnej prihlášky.
3.      Členstvo vzniká prijatím, na základe odporúčania člena OZ ZOMOS a  písomnej prihlášky po prerokovaní v správnej rade a zaplatení členského príspevku v prípade, že bude valným zhromaždením určený v konkrétnej výške.
4.      Členstvo zaniká:
a.      písomným oznámením člena o vystúpení,
b.     vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady, s možnosťou odvolania sa na valné zhromaždenie OZ ZOMOS ako na najvyšší orgán združenia,
c.      hrubým porušením pravidiel určených týmito Stanovami, resp. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d.     úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby,
e.      zánikom OZ ZOMOS.
  
         Článok  2
         Práva a povinnosti členov OZ ZOMOS
 
1.      Členovia OZ ZOMOS majú právo:
a.      voliť a byť volení do orgánov OZ ZOMOS,
b.     zúčastňovať sa všetkých aktivít OZ ZOMOS a byť o nich informovaní,
c.      predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti a spolupodieľať sa na ich riešení,
d.     spolurozhodovať o spôsobe využitia prostriedkov OZ ZOMOS.
 
 
2.      Členovia OZ ZOMOS majú povinnosti:
a.      riadiť sa stanovami a plniť uznesenia orgánov OZ ZOMOS,
b.     podieľať sa na činnosti OZ ZOMOS,
c.      platiť členské príspevky v prípade, že budú valným zhromaždením určené v konkrétnej výške,
d.     ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 
 Článok  3 
Orgány OZ ZOMOS
1.      Orgánmi  OZ ZOMOS sú:
a.      valné zhromaždenie,
b.     správna rada,
c.      revízor,
d.     predseda,
e.      tajomník.
 
Článok 4
Valné zhromaždenie
 
1.      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci zúčastnení členovia združenia, alebo ich zástupca. Zástupca člena sa musí preukázať splnomocnením v zmysle  vnútorných predpisov OZ ZOMOS.
2.      Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda po rozhodnutí  správnej rady podľa potreby, najmenej však 1 krát za rok.
3.      Valné zhromaždenie zvoláva predseda  po rozhodnutí  správnej rady vždy vtedy, ak o to požiada minimálne 1/3 členov združenia, alebo zástupca 1/3 členov. Ak po požiadaní 1/3 členov OZ ZOMOS predseda do 30 dní od doručenia žiadosti valné zhromaždenie nezvolá, má právo zvolať zasadnutie valného zhromaždenia tajomník.
4.      Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 1/2 všetkých členov združenia, alebo ich zástupcov. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, alebo ich zástupcov.
5.      Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach obsahu, programu ekonomického a personálneho zabezpečenia združenia. Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:
a.      schvaľovanie vzniku, zlúčenia a zániku OZ ZOMOS,
b.     schvaľovanie zániku členstva OZ ZOMOS pri hrubom porušením pravidiel určených týmito stanovami, resp. právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin
c.      určovanie výšky členského príspevku,
d.     schvaľovanie návrhov na zmeny  a doplnky stanov, vnútorných predpisov a ďalších základných dokumentov OZ ZOMOS,
e.      schvaľovanie programovej stratégie, rámcových plánov činnosti a výročných správ,
f.      schvaľovanie rozpočtu, účtovnej závierky, stavu hospodárenia OZ ZOMOS,
g.     voľba a odvolávanie členov správnej rady, predsedu OZ ZOMOS a revízora.
 
Článok 5
Správna rada
 
1.      Správna rada je výkonným orgánom, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, čiže je riadiacim orgánom OZ ZOMOS. Riadi činnosť OZ ZOMOS v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2.      Správna rada ktorej členovia sú volení VZ OZ ZOMOS na 4 roky,má najmenej 3 členov a volí tajomníka OZ ZOMOS.
3.      Členovia Správnej rady musia byť členmi OZ ZOMOS.
4.      Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však 1 krát za 6 mesiacov alebo ak o to požiada aspoň jeden člen správnej rady do 15 dní od doručenia žiadosti. Zasadnutia zvoláva a riadi predseda združenia. Ak zasadnutie Správnej rady nezvolá predseda v stanovenej lehote, môže zasadnutie Správnej rady zvolať tajomník.
5.      Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
6.      Obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia, ako aj potrebné písomné podklady k nemu.
7.      Správna rada navrhuje znenie vnútorných predpisov OZ ZOMOS. 
 
                                                             Článok 6
Revízor
 
1.      Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje správnu radu prostredníctvom predloženia správy o činnosti.
2.      Revízor je zodpovedný za vypracovanie správy o činnosti OZ ZOMOS.
3.      Je volený valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť, na dobu 5 rokov
4.      Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia.
5.      Upozorňuje orgány OZ ZOMOS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
6.      Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
7.      Musí byť pozvaný na každé rokovanie valného zhromaždenia a správnej rady OZ ZOMOS.
 
 
Článok  7
                                                          Predseda
 
1.      Predseda je štatutárnym orgánom OZ ZOMOS s podpisovým právom, jedná v mene združenia a zastupuje OZ ZOMOS navonok, pričom v rovnakom rozsahu môže výkonom týchto funkcií poveriť člena správnej rady, spravidla tajomníka OZ ZOMOS.
2.      Predseda musí byť členom OZ ZOMOS
3.      Pri nakladaní s finančnými prostriedkami OZ ZOMOS musí všetky finančné transakcie spolu podpisovať jeden z členov správnej rady.
4.      Predseda riadi činnosť OZ ZOMOS  a zvoláva zasadania správnej rady a zasadnutie valného zhromaždenia OZ ZOMOS.
5.      Je volený valným zhromaždením OZ ZOMOS na funkčné obdobie 4 rokov.
 
 
 
Článok 8
Tajomník
 
1.      Tajomník zodpovedá za administratívny chod združenia a ekonomickú agendu OZ ZOMOS.
2.      Tajomník musí byť členom OZ ZOMOS a jeho funkčné obdobie je 4 roky.
3.      Na každom zasadnutí správnej rady informuje o hospodárení združenia.
4.      Eviduje členov, spolupracovníkov a sponzorov OZ ZOMOS.
5.      Vytvára projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v súlade s činnosťou a zameraním OZ ZOMOS.
6.      Pri nakladaní s finančnými prostriedkami v neprítomnosti predsedu OZ ZOMOS, podpisuje spolu  s povereným členom správnej rady, ktorého schváli správna rada.
7.      V prípade, ak predseda nezvolá po žiadosti 1/3 členov valné zhromaždenie, musí tak urobiť tajomník. Rovnako musí zvolať zasadnutie Správnej rady, ak tak neurobí v stanovenej lehote predseda.
 
 

 

Časť IV
Hospodárenie združenia
 
Článok 1
Pravidlá hospodárenia
 
1.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.      Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
a.      subvencie, dary, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zo zahraničia,
b.     príspevky so štátneho rozpočtu a štátnych fondov,
c.      príjmy z vlastnej činnosti združenia,
d.     príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti schválenej valným zhromaždením,
e.      členské príspevky, v prípade, že budú určené valným zhromaždením v konkrétnej výške,
f.      ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom v Slovenskej republike a sú v súlade s medzinárodným konvenciami o občianskych, ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
 
Časť V.
Záverečné ustanovenia
 
1.      Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať na návrh správnej rady výhradne valné zhromaždenie a to vo forme číslovaných dodatkov k stanovám.
2.      Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom na založenie združenia. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 
 
 
 Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom na založenie združenia dňa 20. júna 2010
 
 

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign