Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

"Počas celého volebného obdobia môže do procesov života mesta vstúpiť každý Seredčan" ako je to v praxi

Ivan SklenárDátum06. 04. 2014 19:53:00TémaMestský úrad

Dôvod, prečo som sa rozhodol napísať tento článok je, aby som vyjadril aj v tomto médiu svoju skúsenosť s tým, akú možnosť má občan nášho mesta vstupovať do procesov riadenia ako sa o tom píše v SN http://novinky.sered.sk/clanky/2014-03-17-su-obcania-naozaj-bezmocni  a tiež moja reakcia na tento článok a http://novinky.sered.sk/clanky/2014-03-21-odpoved-na-clanok--su-obcania-mesta-naozaj-bezmocni---zverejneny-v-sn  vychádzajúca z osobnej skúsenosti.  Dňa 19.3.14 o 14:30 som dostal pozvánku na prerokovanie mojich pripomienok k tvoriacemu sa územnému plánu mesta. Dozvedel som sa, že o 14:00 sa bude prerokovávať pripomienka ku ÚPM od p. G.J. ktorá sa týka v širšom pohľade asi každého obyvateľa Serede. Ide o problémy s tranzitujúcimi vozidlami nad 12 t zo smeru od H.Čepeňa. Preto sme aj s mojim priateľom chceli byť prítomní na prerokovávaní len ako pozorovatelia bez možnosti vstúpiť do rokovania. To nám však nebolo umožnené a to bez náležitého vysvetlenia. Pracovníčka MsÚ, ktorá rokovaniu predsedala, mi síce poskytla vysvetlenie, ktoré som ale považoval za nenáležité.  Preto som sa obrátil mailom na prednostu MsÚ o vysvetlenie. Viac sa už dozviete z mailovej korešpondencie, ktorá následne medzi nami prebehla. Každý si z jej obsahu môže urobiť úsudok sám ako vlastne „počas celého volebného obdobia môže do procesov života mesta vstúpiť každý Seredčan“  ako to v rozhovore v citovanom článku popisuje p. viceprimátor.

e-maily:

1.

Ivan Sklenar ivan.sklenar@gmail.com

19. mar.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: Tibor Krajčovič, prednosta MsUhttps://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Dobrý den p. prednosta,

v týchto dňoch prebehlo(-ha?) prerokovanie pripomienok, ktoré predložili jednotliví občania ku návrhu územného plánu mesta (UPM). Patril som medzi nich aj ja. Pani Ing. Halabrínová si túto činnosť zadelila tak, že pre jednotlivých pripomienkovateľov vymedzila asi 30 min. časový úsek proti čomu nemožno nič namietať. Nakoľko ma zaujímalo riešenie pripomienok, ktoré boli vznesené ku riešeniu organizovania dopravy smerom od H.Čepeňa  do mesta a opačne (toto riešenie zaujímalo aj iných občanov mesta pri verejnej prezentácii návrhu UPM v októbri m.r.), chcel som byť pri tom osobne, čisto len ako pozorovateľ, aby som sa oboznámil ako bolo naložené s týmito pripomienkami. To mi však nebolo umožnené bez náležitého vysvetlenia a opory v platnej legislatíve SR. Rokovaciu miestnosť som  teda na výzvu síce s nevôľou, ale opustil. Presne navlas rovnaká situácia sa zopakovala cca o 30 min neskôr, keď boli prejednávané moje pripomienky ku UPM. Vtedy do miestnosti vstúpil p. poslanec Kyselý. Z kontextu rozhovoru medzi ním a p.Halabrínovou som vyrozumel, že bol tiež pozvaný ako účastník konania podobne ako ja, ale v inej veci. Aj on bol požiadaný, aby miestnosť opustil, čo sa však nestalo. Ním vznesené námietky prečo tam chce byť, boli však logické a podľa mňa aj opodstatnené. To isté si myslím aj o argumentoch, ktoré som predložil p. Halabrínovej, keď som sa domáhal byť tam prítomný. Nakoniec v miestnosti p. Kyselý zostal a rokovanie prebiehalo ďalej. Myslím, že tu popísaná udalosť nepotrebuje žiadny ďalší komentár. Žiadam Vás preto p. prednosta o zaujatie postoja a vysvetlenie k tu popísanej udalosti aj s doplnením právnej normy, prečo mi bolo odopreté byť na rokovaní vtedy, keď som mal o to záujem. Pani Ing. Halabrínovou citovaný stavebný zákon miodpoveď na moje otázky v tejto formálnej veci nedali. Táto spomenutá udalosť je dosť v rozpore so zverejneným článkom v SN (17.3.14) „Sú občania naozaj bezmocní?“ v ktorom p. viceprimátor Veselický vysvetľuje, skôr by som povedal že balamúti  občanov Serede, ako sa môžu podieľať na chode samosprávy. Tu by som ešte raz chcel zdôrazniť to, čo som uplatnil aj v mojich pripomienkach, a síce neriešený stav „obliehania“ trafostanice na ul. Matičná vozidlami pacientov v súkromnej ambulancii MUDr.Tanuškovej. Je to v rozpore s platnou STN ktorá pojednáva o bezpečnom prevádzkovaní vn/nn el. zariadení (trafostanice). Jej ekvivalent je o.i. ČSN 730804.

S priateľským pozdravom Sklenár Ivan

2. 

Ing. Tibor Krajčovič

20. mar.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: mne

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

p. Sklenár – oboznámim sa s priebehom udalostí, ktoré popisujete s p. Halabrínovou ako aj p. Kyselým a ozvem sa Vám ako mi to umožní pracovné vyťaženie. V utorok mám ráno voľný priestor a ozvem sa Vám.

 Ing. Tibor Krajčovič

 prednosta Mestského úradu Sereď

3.

Ing. Tibor Krajčovič

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif24. mar. (pred 13 dňami)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: mne

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Dobrý deň p. Sklenár,

 

V prílohe posielam vyjadrenie od p. Halabrínovej.

p. Halabrínová má odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie osvedčenú vydaným preukazom MDVaRR SR a požiadal som ju o stanovisko k uskutočnenému rokovaniu, na ktorom som nebol prítomný kvôli iným povinnostiam.

 Len jednej veci nerozumiem a ani asi nepochopím. Sťažujete sa tu na parkovanie, resp. prechod po Matičnej ohľadom na trafostanicu a nie je to tak dávno, čo ste tam garáže inicioval stavať.

Ing. Tibor Krajčovič, prednosta Mestského úradu Sereď

 

tu je stanovisko p. Halabrínovej:

Vysvetlenie úradného postupu k procesu prerokovania podľa § 21 ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočneného dňa 19.03.2014 na MsÚ v Seredi:

Orgán územného plánovania, ktorým je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona mesto Sereď,

prerokoval úzmnoplánovaciu dokumentáciu „Koncept Územného plánu mesta Sereď“.

Účelom prerokovania konceptu je:

a) posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia,

b) posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, rešpektovania prvkov zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a technického vybavenia územia,

c) overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb,

d) posúdenie variantov.

V procese prerokovania územnoplánovacej dokumentácie boli uplatnené stanoviská, písomné pripomienky, ktoré orgán územného plánovania z nejakých dôvodov nemohol zohľadniť. V súlade s ustanovením § 21 ods. 9 stavebného zákona bolo vykonané opätovné prerokovanie podaných stanovísk a pripomienok, ktoré neboli zohľadnené, s vysvetlením dôvodu ich neakceptovania. Rokovanie sa uskutočnilo dňa 19.03.2014 v popoludňajších hodinách v zasadacej miestnosti MsÚ v Seredi za účasti členov Komisie na obstarávanie Územného plánu mesta Sereď (menovanou primátorom mesta) a odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona, ktorou je Ing. Anna Halabrínová (reg. č. preukazu 176 a od 06.11.2013 č. 342), prostredníctvom ktorej mesto Sereď obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta. Úlohou odborne spôsobilej osoby je dohliadať na to, aby proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie mesta prebiehal v súlade so zákonom.Na rokovanie podľa ustanovenia § 21 ods. 9 stavebného zákona som zvolila nasledovný úradný postup - tak, ako boli jednotlivé písomné stanoviská a pripomienky podané, tak som aj jednotlivo pozvala na prerokovanie tých, ktorý si ich v procese prerokovania Konceptu ÚPN-M Sereď uplatnili. Uvedené rokovanie podľa vyššie uvedeného ustanovenia stavebného zákona nie je

verejným prerokovaním, opätovné prerokovanie stanovísk a pripomienok, ktoré neboli z nejakého dôvodu akceptované, stavebný zákon bližšie nepopisuje. Je úlohou odborne spôsobilej osoby zvoliť úradný postup na rokovanie.

Pán Ivan Sklenár popísal situáciu v rokovacej miestnosti správne, udialo sa to tak, ako je uvedené v jeho e-maili. Ako som vyššie uviedla, zvolila som úradný postup tak, ako bolo uvedené v pozvánke na prerokovanie - na každého, kto podal stanovisko a pripomienku, ktoré neboli zohľadnené som vyhradila časový priestor 30 min. Pri konštruktívnom rokovaní, ktoré bolo predmetom veci, 30 minút by stačilo. Pán Ivan Sklenár v rozpore s predmetom rokovania hovoril o parkovisku pri trafostanici na ul. Matičnej, ktoré s jeho námietkami ku konceptu ÚPN-M nemá súvislosť a ani s územným plánom a pri snahe o presadenie zmeny funkčného využívania územia pozemkov polikliniky sa odvolával na nepreukázaný prísľub funkcionárov MNV Sereď z pred viac ako 30 rokov. Komisia na obstarávanie ÚPN-M Sereď vyhodnotila podanú pripomienku nasledovne: Z hľadiska funkčného využívania územia sa výstavba garáží v Koncepte nenavrhuje (sú navrhované hromadné parkovacie domy). Ulicu Matičná je potrebné riešiť dopravne komplexne (rozšírenie komunikácie, dopravné značenie,...) V uvedenej lokalite s funkčným kódom OV-12 je uvedený regulatív ukladajúci povinnosť umiestniť odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite na vlastnom pozemku. Obstarávateľ územného plánu mesta (mesto Sereď) neakceptuje požiadavku funkčne riešiť v uvedenej lokalite hromadné radové garáže. Riešiť dopravnú situáciu tak, ako odporúča Komisia na obstarávanie UPN-M Sereď na ul. Matičnej je možné i v súčasnosti, bez ohľadu na prebiehajúci proces obstarávania UPN-M.Na 14 hodinu boli pozvaní na prerokovanie podaných stanovísk a pripomienok: spoločnosťKOVOR, s.r.o. Sereď, Gabriela Javorová, Roman Javor. Pri ohlásení pani Javorovej, že môže vstúpiť do rokovacej miestnosti, spoločne s ňou vtúpili i pán Ivan Sklenár a Ing. Dušan Slahučka. Ja, ako osoba ktorá viedla toto rokovanie, som ich požiadala aby rokovaciu miestnosť opustili, nakoľko podľa pozvánky na prerokovanie nimi podaných pripomienok a stanovísk je vyhradená iná hodina, rokovanie nie je verejné. Ako uvádza pán Sklenár, síce s nevôľou ale predsa rešpektovali úradný postup. Oprávnenosť mojej požiadavky na to, aby pán Slahučka a pán Sklenár neboli prítomní počas rokovania s pani Javorovou potvrdil pánovi Slahučkovi aj prítomný Ľubomír Veselický slovami, že sa s ňou v plnej miere stotožňuje. Ak chce niekto diskutovať o koncepcii rozvoja mesta podľa územnoplánovacej dokumentácii mesta, môže predsa prísť na mestský úrad kedykoľvek, som občanom k dispozícii a na ich otázky vždy odpoviem a problematiku vysvetlím najlepšie ako viem. Navyše, urobím to veľmi rada a ocením ich prístup a záujem o veci verejné. Nevidím dôvod, prečo by mali byť občania prítomní na rokovaní, ktoré je neverejné a neboli medzi pozvanými účastníkmi. Uvedené rokovanie nie je konaním podľa zákona o správnom konaní, avšak bol zvolený takýto úradný postup a občan by ho mal rešpektovať. Na 15 hodinu bol pozvaný Ing. Ľuboš Kyselý a vstúpil do rokovacej miestnosti presne o 15 hodine. Ja, ako osoba, ktorá viedla toto rokovanie, som sa ospravedlnila, že rokovanie s pánom Sklenárom sme ešte neukončili a požiadala som ho, aby bol taký láskavý a počkal 10 min. na chodbe, kým ukončíme prebiehajúce rokovanie. Vysvetlila som mu zvolený úradný postup, ktorý on i tak ignoroval, odmietol opustiť rokovaciu miestnosť a sadol si. Môžem konštatovať len to, že rokovanie s pánom Sklenárom sa z dôvodov vyššie uvedených predĺžilo a že pán Kyselý nerešpektoval zvolený úradný postup a netoleroval predĺženie rokovania prebiehajúceho pred rokovaním o jeho pripomienke, čo svedčí o jeho nepochopení rozdielu medzi neverejným a verejným rokovaním. Rokovanie s pánom Sklenárom pokračovalo ešte asi 10 minút i za účasti pána Kyselého. Po ukončení rokovania pán Sklenár opustil rokovaciu miestnosť a nasledovalo prerokovanie písomnej pripomienky podanej pánom Kyselým. Som toho názoru, že zvoleným úradným postupom som neporušila zákon a ani občania mesta neboli poškodení na ich právach.

Záverom, chcem ešte uviesť, že celý priebeh rokovania pán Sklenár a neskôr i pán Slahučka

natáčali na svoj osobný videozánam i napriek môjmu niekoľkokrát vyslovenému nesúhlasu.

Ing. Anna Halabrínová

Okrem tu uvedených e-mailov nasledovali ešte ďalšie, ktoré už mali dosť osobný charakter a v popísanej problematike neprinášajú žiadnu novú informáciu. Preto nepovažujem za potrebné ich tu zverejniť.

Aby som predišiel možnému osočovaniu kohokoľvek,  rozhodol som sa obmedziť diskusiu len pre registrovaných čitateľov. Ďakujem za pochopenie.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
›REGISTROVANÍ NICKOM‹
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign