Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Obec Šoporňa zverejnila protokol, správu a svoje vyjadrenie ku kontrole NKU

Miloš MajkoDátum01. 10. 2012 22:10:38Témaobec Šoporňa
200

Dobrý deň , pán Majko

dňa  25.09.2012 bola Obci Šoporňa doručená Vaša „Žiadosť o zaslanie kompletnej správy a protokolu NKÚ z vykonanej kontroly na Obecnom úrade v Šoporni podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom.

Na základe Vašej žiadosti Vám sprístupňujeme Vami požadované informácie a na e-mailovú adresu Vám elektronickou poštou zasielame v prílohe nasledovné dokumenty:

S pozdravom
Obec Šoporňa

 

- - -

1582/2012  Mgr. Milan Vlček                   01.10.2012


VEC
       Vyhovenie žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 24.09.2012 a poskytnutie požadovaných    
      údajov

       Vážený pan Majko,

          dňa 25.09.2012 bola Obci Šoporňa (ďalej len „obec“) doručená Vaša „Žiadosť o zaslanie kompletnej správy a protokolu NKÚ z vykonanej kontroly na Obecnom úrade v Šoporni podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Predmetné materiály žiadate zaslať e-mailom v zákonnej lehote.

     Na základe Vašej žiadosti Vám sprístupňujeme Vami požadované informácie a na e-mailovú adresu Vám elektronickou poštou zasielame v prílohe nasledovné dokumenty:

- „Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ...“, Trnava, júl 2012
- „Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ... “ Bratislava, september 2012. Súčasťou správy sú „Opatrenia k Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ...“ zo dňa 14.09.2012 
- Vyjadrenie obce Šoporňa k zisteniam NKÚ.

     Z dôvodu objektívneho informovania  Vás týmto, v prípade uverejnenia zaslaných materiálov na SOL, zároveň  žiadame o uverejnenie všetkých nami zaslaných materiálov, pretože tvoria neoddeliteľný celok a len spolu majú „vypovedaciu hodnotu“ a objektivitu o čo nám i Vám ide. 


S pozdravom
..................................................
Obec Šoporňa
Mgr. Milan Vlček, starosta

 

- - -

- Vyjadrenie obce Šoporňa k zisteniam NKÚ:

 

Dňa 02.05.2012 bol doručený na NKÚ SR Bratislava podnet na vykonanie kontroly v obci Šoporňa. Tento podnet podali poslanci OZ Šoporňa dňa 24.04.2012. Z tohto dôvodu bola Národným kontrolným úradom vykonaná kontrola na Obecnom úrade Šoporňa. Hĺbková kontrola trvala 7 týždňov a vyžiadala si vyčlenenie niekoľkých pracovníkov obce počas viacerých pracovných dní. Poslanci podali podnet na tie isté porušenia, na ktoré predtým podali trestné oznámenia. Tie isté porušenia už vyšetrovalo minimálne aj OR Policajného zboru Galanta. Hoci niekoľkí policajní vyšetrovatelia, čo vec vyšetrovali – mimochodom počas niekoľkých mesiacov - doteraz nezistili spáchanie žiadneho trestného činu, celkom evidentne určitým poslancom toto nestačí. Neváhali udať vlastnú obec pravdepodobne s cieľom, aby nevyšli z toho celého s veľkou hanbou pred občanmi, že ich niekoľko mesiacov klamú. Výsledok kontroly obce Šoporňa zo strany NKU má niekoľko strán a mimochodom opäť sa žiadne spáchanie trestného činu nepotvrdilo. K jednotlivým porušenia, ktoré boli vrámci kontroly zistené chcem uviesť nasledovné – a to aj po konzultácii týchto záverov s NKÚ.

VYJADRENIE   K  ZISTENIAM  NKÚ:

*  Rozpočet bol zostavený bez uvedenia rozpočtovej klasifikácie vo výdavkoch (1.1)

* Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom obec nerozpočtovala použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch

Konštatovanie NKÚ, že prišlo k porušeniu § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa týkalo rozpočtu obce v kontrolovanom období roku 2011, ktorý bol zostavený  v roku 2010 bez uplatnenia rozpočtovej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu a v takej podobe bol aj predložený bývalým starostom obce a schválený bývalým Obecným zastupiteľstvom v Šoporni dňa 8.11.2010 (zdôrazňujem a opakujem ešte raz dňa 8.10.2010), uznesením č. 24/OZ-2010 bod 3. a v tom čase na jeho príprave neparticipovali terajší pracovníci Obecného úradu. 

Rozpočet predložený v roku 2011 na rok 2012 obsahoval všetky náležitosti v zmysle zákona.

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 bol predložený na schválenie dňa 12.12.2011 Obecnému zastupiteľstvu v Šoporni. OZ tento návrh rozpočtu neschválilo s odôvodnením, že poslanci OZ nemali predloženú platovú inventúru, ktorú požadovali. Táto požiadavka zo strany poslancov OZ i zo strany finančnej komisie sa opakovala v roku 2011 niekoľkokrát i napriek tomu, že platová inventúra bola spracovaná a predložená finančnej komisii i poslancom OZ v podobe sumárneho vyčíslenia výšky mzdových prostriedkov a sumárneho vyčíslenia počtu zamestnancov na Obecnom úrade v Šoporni. Poslancom bolo zdôraznené, že z pohľadu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je Obec Šoporňa ako zamestnávateľ aj prevádzkovateľom a údaje o zamestnancoch, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme sú osobnými údajmi dotknutých osôb podľa § 3 zákona 428/2002 Z.z. a tarifné zaradenie a mzda v spojení s určenou osobou sú osobnými údajmi a ich ochrana spadá pod zákon o ochrane osobných údajov. Taktiež boli poslanci upozornení aj na ustanovenie § 25 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca. S týmto sa však poslanci obecného zastupiteľstva neuspokojili a opätovne zopakovali požiadavku na predloženie platovej inventúry.

Obec svojim hospodárením nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu k 31.12.2011 (1.1)

* Zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce

K porušenie § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, chceme uviesť, že Obec Šoporňa sledovala a analyzovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu na rok 2011 s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. Spracované zmeny rozpočtu Obec predkladala v priebehu roka 2011 na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Šoporni, ktoré na svojich zasadnutiach v roku 2011 navrhnuté zmeny rozpočtu r. 2011 nakoniec neschválilo. Porušenie teda zavinili poslanci OZ, ktorým je vyhradené zo zákona najmä schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Prekročenie skutočných kapitálových výdavkov bolo spôsobené predovšetkým z toho dôvodu, že v schválenom rozpočte neboli zahrnuté prostriedky, ktoré sa žiadalo refundovať v období 2011- 2012 z fondov EÚ a ŠR (projekt ZŠ s MŠ Šoporňa – „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“) a finančné záväzky, vyplývajúce zo zmlúv, uzatvorených v rokoch 2009 a 2010 (zdôrazňujem a opakujem ešte raz v rokoch 2009 a 2010), ktoré bola obec povinná uhradiť, aby dodržala svoje zmluvné povinnosti. Obec bola nútená tieto staré zmluvné záväzky uhradiť aj napriek tomu, že neboli zapracované do rozpočtu, pretože obci v prípade nezaplatenia hrozili sankcie. 

* Záverečný účet obce nebol schválený  do 6 mesiacov ... (1.2)

Záverečný účet obce Šoporňa bol vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. § 16. V zmysle bodu g) citovaného zákona bolo hodnotenie programov obce spracované s dôrazom na najdôležitejšie položky a ich odchýlky, nakoľko ostatné programy boli vyjadrené len v percentuálnej a číselnej podobe. Obec plánovala predložiť na schválenie OZ dňa 28.06.2012. Vzhľadom  na to, že zasadnutie OZ sa v tomto termíne neuskutočnilo z dôvodu nedostatočnej účasti poslancov OZ, niektorých aj bez ospravedlnenia,  nebol ZÚ obce schválený najneskôr v termíne do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, čím Obec nekonala v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Poslanci opäť svojim konaním, čiže neúčasťou na zasadnutí OZ zavinili toto porušenie, ktoré si Obec Šoporňa v zmysle zákona splnila.

* Správa audítora nebola vyhotovená (1.3)

V čase výkonu nebola vyhotovená správa audítora za rok 2011 z dôvodu, že v zmysle  zákona je lehota na vypracovanie správy audítora do 31. 12. nasledujúceho kalendárneho roka. Nejde o porušenie zákona. Ani v správe NKÚ toto nie je posudzované ako porušenie.

* Hospodárenie s verejnými prostriedkami u vybraných položiek (2.1)

Súpisy vykonaných prác vystavuje zhotoviteľ, respektíve dodávateľ zákazky, rovnako za  stavebné náležitosti v preberacom protokole zodpovedá zhotoviteľ. Práce a zákazky boli riadne dokončené a odovzdané bez akýchkoľvek pochybností v účtovných dokladoch. Uvedené berieme na vedomie, každá náležitosť v predložených dokladoch bude riadne skontrolovaná stavebným oddelením OcÚ. Po tomto kroku bude možné naplniť podstatu zmluvy (uhradiť  faktúru). Zdôrazňujem, že dodávatelia, u ktorých boli zistené nedostatky spolupracujú už niekoľko rokov s Obcou, preto OcÚ predpokladal a spoľahol sa na to, že dodané doklady budú obsahovať zákonné náležitosti a budú predložené v súlade so zákonom.

 - preddavok v sume 1600 eur bol poskytnutý ešte v roku 2010, o tomto preddavku som ako štatutár obce nemal vedomosť. Z tohto dôvodu nebol vysporiadaný v roku 2010 na základe zmluvy z 15. Apríla roku 2010, ale až v roku 2011 po ukončení inžinierskej činnosti v rámci projektu ČOV.

 - Všetky stavebné práce a úpravy na danú zákazku prebiehali už v mesiaci jún 2011, pričom zákazka bola uhradená v mesiaci júl 2011. V mesiaci  august 2011 bola zákazka odovzdaná do užívania.  Z tohto dôvodu vznikol časový nesúlad medzi stavebnými a účtovnými dokladmi. 

 - v roku 2011 sme postupovali podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zároveň sme museli dodržať internú Smernicu o verejnom obstarávaní z roku 2006, ktorá nebola nikdy novelizovaná v zmysle zmien daných zákonom. Väčšinou bol zrealizovaný telefonický prieskum trhu, ktorým bol vybraný uchádzač s najnižšou cenou v zmysle smernice. V súčasnosti je pripravovaná interná smernica o verejnom obstarávaní hlavne z dôvodu viacerých noviel od roku 2006.

* Dotácie poskytnuté obcou neboli vyúčtované do konca rozpočtového roka (2.1)

* Dotácie boli poskytnuté bez písomnej dohody o poskytovaní dotácií

* Obec schválila VZN o poskytovaní dotácie v rozpore so zákonom

* Poskytnutý preddavok nebol vyúčtovaný do konca rozpočtovaného roka

Ohľadom poskytovania dotácií terajší pracovníci Obecného úradu postupovali „automaticky“ podľa dostupných prípadov z predchádzajúcich období a ich relevantných dokladov, pričom sa neprimerane spoľahli na to, že mnohoročné skúsenosti predchádzajúcich zamestnancov na Obecnom úrade sú dostatočnou garanciou toho, že dovtedajšie prípady boli riešené plne v súlade so zákonom i VZN. Dotácie poskytnuté obcou neboli nikdy vyúčtované do konca rozpočtového roka, čo však poslancov ani hlavnú kontrolórku obce p. Veresovú zjavne nezaujímalo. Zodpovední zamestnanci OcÚ upravia VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných jednorazových finančných výpomocí fyzickým a právnickým osobám pôsobiacich na území obce Šoporňa z roku 2004, prípadne vypracujú nové VZN, ktoré nebude v rozpore so zákonom ako doterajšie. V zmysle upraveného, či nového VZN vypracujú zodpovední zamestnanci OcÚ dohody so všetkými subjektmi, ktorým obec poskytuje dotáciu a návratnú finančnú výpomoc, VZN bude obsahovať povinnosť predložiť vyúčtovanie dotácie do konca rozpočtového roka.

* Žiadosti o poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky v niektorých prípadoch neobsahovali potvrdenia o výške príjmu (2.1)

Všetky žiadosti boli predložené na komisiu sociálnu a ochrany obecného majetku, kde predsedníčka komisie Mgr. Ščípová a jej členovia nič nenamietali, doporučili schváliť ich napriek tomu, že už v predchádzajúcom volebnom období predsedníčka zastávala 4 roky túto istú funkciu a predpokladalo sa, že funkciu bude zastávať s odbornou starostlivosťou a žiadosti, ktoré prerokujú, budú obsahovať všetky potrebné náležitosti.

* Zriaďovacia listina neobsahovala formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku, určenie času, na ktorú sa škola zriaďuje, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete (2.1)

Porušenie zákona o štátnej správe v školstve vzniklo z dôvodu, že v zriaďovacej listine z roku 2002 vystavenej predchádzajúcim starostom chýbali náležitosti v zmysle zákona.

* Inventúrne súpisy neobsahovali obligatórne údaje (2.2)

Evidencia majetku bola do roku 2011 vedená v účtovnom dosovskom programe KEO – Veľký Krtíš, ktoré spomenuté údaje obsahoval len sčasti. Tieto údaje boli bez akýchkoľvek úprav implementované a integrované do softwaru IS Samo Trimel. Konverzia databáz prebehla úspešne, poverení pracovníci z oddelenia majetku OcÚ postupne aktualizujú všetky chýbajúce obligatórne údaje – údaj o množstve a cena za jednotku, dodržiavajúci znenie platnej legislatívy.

* Pred schválením záverečného účtu obce  a rozpočtu nebolo vypracované stanovisko (3)

Tieto porušenia sa týkajú  hlavnej kontrolórky p. Veresovej, ktorá bola upozorňovaná na porušenia pracovnej disciplíny aj písomne – avšak bez nápravy. Z toto dôvodu, že HKO jednak nedodržiavala pracovnú zmluvu a tiež z dôvodu, že neplnila svoje povinnosti v zmysle zákona, dávam ako starosta návrh na jej odvolanie z funkcie. Pokiaľ si pamätáte, posledná HKO bola odvolaná tiež veľmi striktne, ak si svoje povinnosti neplnila.

* Obec neuvádzala dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly (3)

K porušeniu § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania, chceme uviesť, že zo strany zodpovednej pracovníčky Obecného úradu v Šoporni boli aj v roku 2012 uskutočnené následné konzultácie o vyznačovaní dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly na platobnom poukaze s hlavnou kontrolórkou obce p. Veresovou, ktorá po oboznámení sa s vyplneným platobným poukazom nemala žiadne pripomienky k tomu, že platobný poukaz neobsahuje dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly. Platobný poukaz k účtovnému dokladu je výstup z informačného účtovného systému - formálne náležitosti upravuje technik firmy. Ide o zlyhanie osôb pospisujúcich sa napríklad na faktúrach, čo nerobí starosta, ale príslušní zamestnanci obce vrátane systémového zlyhania zo strany HKO p. Veresovej.

* HKO (3)

Na pripomenutie fakty:

Zamestnávateľ – Obecný úrad Šoporňa s p. Veresovou okamžite skončil pracovný pomer ku dňu 26.04.2012 z dôvodu viacerých aj opakujúcich sa porušovaní pracovnej disciplíny. P. Veresová na dovtedajšie upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny nikdy nereagovala aj napriek ich riadnemu doručeniu. To čo iní zamestnanci nemôžu by údajne ona mala mať dovolené.

NKU konštatoval, že obec nepostupovala v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ak s HKO skončila pracovný pomer a zároveň nebola HKO odvolaná z funkcie.

Obec je presvedčená, že okamžité skončenie pracovného pomeru bolo dané v súlade s príslušnými ustanovenia Zákonníka práce a na základe skutkových okolností, o ktorých bolo potvrdené (aj na NKÚ), že sú dôvodmi na odvolanie HK z funkcie.

NKU nekonštatoval, že obec nepostupovala v súlade so Zákonníkom práce.

Vzniká teda právny paradox, že zatiaľ platí stav, že HKO ako zamestnanec sa riadi Zákonníkom práce a bol s ňou platne skončený pracovný pomer a na druhej strane sa obci vyčíta, že nepostupovala podľa zákona o obecnom zriadení, keď tento pracovný pomer riadne ukončila v súlade so Zákonníkom práce. Na náš priamy dopyt na NKÚ, ako toto zladiť dohromady nám bolo povedané, že sa musí zmeniť zákon. na to oni nemajú páky a ani obec.

Takisto je pravdou, že p. Veresová formálne podala veľmi jednoduchú žalobu na súde v tejto veci, avšak súd s tou žalobou ešte vôbec nezaoberal a nevyhovel jej. Pokojne teda môže nastať situácia, že súd potvrdí platnosť okamžitého skončenia, ale NKÚ tvrdí opak. Kto má potom pravdu? Celkom zrejme pôjde zrejme o právnickú „prestrelku“, podobne ako tomu bolo pri takzvanom referende, kde nakoniec všetky úrady, vrátane prokuratúry a Úradu vlády dali za pravdu obci a nie nespokojným poslancom. Kto z toho mal osoh v takzvanom referende? Zlepšila si obec reputáciu na verejnosti tým, že bola v televízii? ako tomu bude teraz. Uvidíme. Rozhodne súd.

Nie je sporné to, že HK nebola v čase výkonu kontroly NKÚ odvolaná a naďalej bola vo funkcii, čo zhodne tvrdí NKÚ a aj obec Šoporňa. Obec však neeviduje žiadne jej aktivity a ani plnenie zákonov, čo HKO robiť má.

Nemá oporu v platnom právnom poriadku a priamo nevyplýva zo žiadneho zákona, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra OZ sa vyžaduje na to, aby obec mohla ukončiť pracovnoprávny vzťah s HK. Bolo by to vítaným spresnením vzťahu medzi obcou a HK, ak by takéto ustanovenie v právnom poriadku – či už v Zákone o obecnom zriadení alebo v Zákonníku práce – existovalo. Žiaľ dnes tomu tak nie je.

Je faktom, že pracovný vzťah medzi HK a obcou sa riadi Zákonníkom práce a žiadne ustanovenie Zákonníka práce nevytvára žiadnu výnimku smerom voči HK v tom smere, že by HK mohol snáď menej alebo vôbec nemusel riadne plniť svoje pracovné povinnosti či dodržiavať pracovnú disciplínu a niesť za neplnenie/nedodržanie aj patričné následky tak, ako sú definované v Zákonníku práce. Určite nikto, a ani NKÚ, nespochybňuje, že jedinou inštitúciou, ktorá o žalobe o neplatnosti skončenia pracovného pomeru s HKO môže právoplatne rozhodnúť je iba súd – je to výlučná právomoc súdov v zmysle § 7 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Čiže NKÚ o tom rozhodovať nemohla ani nerozhodla.

Obec Šoporňa má záujem, aj v záujme iných obcí a miest na Slovensku, aby vzniklo jednoznačné súdne stanoviska k tejto problematike, ktoré doteraz úplne absentuje. Aby teda súd konečne objasnil, aký postup treba zvoliť v takýchto prípadoch. myslím si, že sa tým zviditeľníme aspoň v odborných kruhoch v pozitívnom svetle. Uvítali by to aj na NKÚ, aby konečne nejaký súd o tom rozhodol.

- - -

- „Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ...“
- „Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ... “

dokumenty sú priložené ako súbory  .PDF

 

 


Priložené súbory k článku:Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
myslím | 07-04-2018 21:49:55
že je rozumnejšie kontaktovať doc.Dr. Hranola z Hranolostrany SMER, alebo ing. Bélu Klamára-Podvodníka. To sú iné kapacity a ten Váš DOCTOR sa na týchto dvoch hajzlíkov ani omylom nechytá. Doc. Hranol a ing. B. Klamár -Podvodník sú iné kategórie.
pre Eriku Ščípovú | 05-11-2012 20:07:01
Aj nám to na JOJ-ke pripadalo ako v Šoporni.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 05-11-2012 20:02:27
nemyslím si, že som velký optimista po tom ako sledujem , čoho je starosta schopny, aby si svoj válov udržal, nakoniec dnes ste to mohli vidieť aj v správach na JOJke, jemu podobná starostka dokonca poslala poslancom list o ich odvolaní z postu poslancov, aj ked v zápatí dali názor zástupcu ZMOS-u a aj zákon to jednoznačne hovorí, kedy koncí mandát poslanca, pani starostka to aj tak urobila, tak sa potom vôbec nedivím, podobnosť čisto náhodná ??
Aj nás starosta dnes vraj hovoril na STV, a usmieval sa nad konaním poslancov, on sa totiž usmieva do tvári všetkým občanom soporne, asi tak.
abcde | 05-11-2012 11:29:50
pre p. Eriku: len pomaly s tym optimizmom. uz sme raz zdvihali ruky nad hlavu..pre uspech treba nadpolovicnu vacsinu volicov. a aki su volici v soporni? pasivni a hlupi. staci ked bude prsat alebo bude v tv nejaka farma a ucast nebude dostatocna..

pre kiku: kto je zli, obcania alebo p.VELKY? odpoved: sopornania, ze takto hlupo dokazali volit!!!!!!!!!!!!!!!!
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 04-11-2012 20:42:28
myslím, že odpoved vedia všetci, len tá miniskupinka okolo starostu / teraz pre zmenu , asi nic netuší, ved čo by aj tušila, ved niektorí výhody už požívajú, a niektorí na výhody ešte len čakajú, ale už druhý rok to je dosť dlho, a žiadne plnenie predvolebných slubov, nič, Nuž čo narobíte, niekedy to nevyjde a usta klapnú na prázdno, ako sa hovorí.
Kika | 04-11-2012 19:11:18
Veď keď porozmýšľame dva - tri roky dozadu.
Vtedy neboli žiadne anonymi ani udania. Boli sme tu ako jedna rodina. Dedina fungovala.
A teraz už pomali neviem komu čo mám povedať. Je to tu hrozné. A keď si uvedomíme taký doslova prisťahovalec aké zlo tu porobil. To je chorý človek. Lebo všade kde robil všade bolo zlo. Tak potom čo je to za človeka.
Pýtam sa:
zlý sú šopornania, alebo pán VEĽKÝ.....
Odpovie mi niekto?
Kika | 04-11-2012 19:11:18
Veď keď porozmýšľame dva - tri roky dozadu.
Vtedy neboli žiadne anonymi ani udania. Boli sme tu ako jedna rodina. Dedina fungovala.
A teraz už pomali neviem komu čo mám povedať. Je to tu hrozné. A keď si uvedomíme taký doslova prisťahovalec aké zlo tu porobil. To je chorý človek. Lebo všade kde robil všade bolo zlo. Tak potom čo je to za človeka.
Pýtam sa:
zlý sú šopornania, alebo pán VEĽKÝ.....
Odpovie mi niekto?
anonym | 04-11-2012 19:00:32
Nepredbiehajte vážení... Trocha pokory po všetkých tých skúsenostiach by vám nezaškodilo.
pre Marián | 04-11-2012 17:53:05
Tešíme sa, že konečne zavládne po referende po odvolaní starostu v dedine pokoj a ľudia budú k sebe tolerantnejší a nebude toľko udaní a anonymov na normálnych ľudí.
Anonymy a udania môže písať iba psychicky chorý človek, nespokojný sám so sebou!!!
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 04-11-2012 15:29:38
Kika, nie Vám palce, ale Nám palce, my sme si svoju ulohu splnili, teraz je na tahu starosta, či začne konať v zmysle zákona , a už očakávam tie jeho nezmyselné, detinské výhovorky, ako o ničom nevedel, nikto mu nič nedal a pod. Ale nevadí, môže sa hrať dalej, ale z kola vypadne on.
Kika | 04-11-2012 14:24:11
Já už sa teším na referendum. Nech je tomu už koniec.
A konečne budeme za se normálna dedina ako predtým.
Držím Vám palce aby to už konečne dobre dopadlo.
Marián | 04-11-2012 11:39:06
Ak zmarí prípravu referenda alebo celkovo priebeh referenda, je potom aj iný spôsob, ako ho odvolať. Jeho obľúbeným spôsobom - pod psychickým tlakom si sám napíše odstúpenie z funkcie. Aspoň sám pocíti aké to je, keď niekto musí sám sebe napísať "výpoveď". Len neviem či ho ešte spoznáme, keď nemá kožu na tvári.
Samozrejme, že referenda sa určite zúčastním /ak ma dovtedy niekto nezrazí, resp. nebudem v ten deň inšpekcii MV vysvetľovať nejaký nezmyselný anonym/
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 04-11-2012 07:05:17
ak prídeme až k tej fáze, ze sa bude jednať , kde bude referendum, inak máme to vo Všeobecne závaznom nariadení obce, že referendum sa koná v skole, tak uz to bude v pohode, sme len na začiatku a pan starosta dostane o chvílu zápisnicu a je na rade, aby konal. Predpokladám, že nie je až tak primitívny, že nebude konať, lebo paragraf o marení referenda má naštudovaný, hádam?? Ale mne je to v podstate jedno, ako sa on rozhodne, podstatné je, že sme hovorili že to dotiahneme do konca, mysleli sme tým , že ak budú dôvody, čo sa preukázalo že boli, nakoniec my o nich vieme už rok, tak vyhlásime referendum, a už je na OBCANOCH, ako sa k tomu postavia, už sa nepytajte nás čo bude, ked toto nespraví, to sa pytajte tam, pana najvyššieho - starostu - lebo teraz sa ukáže, ako si váži voličov a občanov soporne, či vás všetkých považuje za miniskupinku ludí, ako to rád prezentuje a len sa divím, že ak si myslí, že za jeho odvolanie z funkcie je len miniskupinka ludí prečo to referendum neuskutoční?? čoho sa tak bojí, ked si je istý?? tých par hlasov?? ved by sa mohol smiať, no nie?? ale nie, on vie, že ludia ho nechcú, za jeho prešlapy, jeho chovanie, tak ako som povedala, na poslednom zasadnutí, ten človek nemá žiadne osobnostné ani odborne predpoklady, aby zastával tento post. A brať na lahkú váhu vyhlásenie referenda, o ktorom hovorí i Ústava SR, že občania majú PRAVO sa vyjadriť v referende, tak uvidíme ako bude starosta konať dalej.
pre Eriku | 03-11-2012 16:24:36
Prečo to chcete dat znovu do skoly.je sice prevda.ze moc dalsich objektov na referendum uz nieje.mozno ostane zase pohoda,ze by sme to tam hned zapili
pre Erika Ščípoví | 03-11-2012 13:06:50
A čo sa spraví keď ho znova zmarí? Veď on sa nezastaví pred ničím.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 02-11-2012 17:28:50
od zastupiteľstva nás obhánajú novinári, či je pravda, že sme opatovne vyhlásili referendum o odvolaní starostu, kedze podľa odpovedí pana starostu on o ničom nevie. No nejak pan starosta stráca nervy a v poslednom rade i pamať, kedže nic nedostal, napriek tomu ze som osobne zaniesla pozvánku na zvolanie OZ, ale predpokladám že ako neznalý zákona, čo ma neprekvapuje, si nedočítal v zákone, ze ak poslanci požiadajú o zvolanie , a starosta ho do 15 dní nezvolá, tak automaticky sa koná v 15 den. Takže žiadny termín tam určený nemusel byť, stačí vedieť čítať zákona a dobre rátať . Poslanci odsúhlasili konanie referenda , a ak starosta nebude konať, je to jeho vec, vzápatí sa postupuje podla zákona dalej, a to uz vážne nie sú srandy a asi tažko bude pred sudcom vysvetlovať, že on nič nevedel, ked my máme doklady v rukách. Tolko ku klamlivým informáciám , ktoré sa šíria po dedine.
pre znova faktúry | 02-11-2012 09:08:46
Ale počas prázdnin v škole sa museli obedy zabezpečiť inde.
znova faktúry | 02-11-2012 00:07:56
f.č.1/2012 obedy pre dôchodcov - motorest Poľovník 1 216,80€!!! Ak sa nemýlim, obedy majú dôchodcovia v škole.
Vladimír Špánik - ZOMOS | 01-11-2012 20:20:47
Bohužiaľ peniažky mu prichádzajú každý mesiac z podielových daní.Teda aj z tých vašich,milí šoporčania.
pre šopornan | 01-11-2012 20:11:02
Ale z čoho to platí. Kde berie stále peniaze?
pre Sopornu | 01-11-2012 19:39:46
ak toto uz nezaujima vsetkych obcanov soporne, tak si takehoto gankstra naozaj zasluzite!!!
sopornan | 01-11-2012 19:23:14
toto si raz niekto pekne vyžere.... takéto okrádanie obecnej kasy,
faktúry - telefony | 01-11-2012 10:42:55
Žeby sa na úrade iba telefonovalo? za mesiac august faktúry za hovory ORANGE 597,51 eur /jedna z nich na sumu 345,00 eur/, snáď sa dobíjajú kredity pol dedine? Pevná linka faktúra 204,86 eur. Je to šetrenie za telefony mesačne 802 eur!!!!!!
Kedy zverejníte všetky faktúry za rok 2011, ukladá vám to aj protokol NKU /napr. nie je zverejnená faktúra od firmy z Hlohovca vyše 6 000 eur, alebo sa mýlime/
ad acta | 25-10-2012 17:08:15
ak raz a to bude dosť skoro, sa odvezie hnoj z obecného úradu, tak ako písu po do mnou, nechcem byť na mieste ludí, ktorí svojim konaním spôsobovali skodu obce soporna, všetko raz vyjde na povrch a vsetci budú pykať, niekomu možno prepne a oslobodí sa, ale ostatní budu pred ludmi zdôvodnovať svoje konanie.
haha | 25-10-2012 14:47:52
ale tu už všetci vieme kto je tu najvacsi hajzel, zákerak, ulisny had, špina udavačska atd. Nemyslim sa , že ?
dôchodca | 25-10-2012 14:16:44
To asi myslel anonym na bývalého starostu,čo chodí polícia po rodinách ktoré sú tam napísané či to písali a ak áno tak nech dajú aj konkrétne veci -vraj Kiš predal za babku Biely dom a nabalil sa. Všetci predsa vieme,že to predával likvidátor,či správca družstva,to obecné nikdy nebolo.Také blbosti mohol napísať iba človek neznalý pomerov v dedine a napísal tam asi 15 rodín,že to oni písali.Asi si myslel ten kto to písal tie nezmysli,že Kiš sa pôjde s tými rodinami vadiť a rozšparchávať ľudí v dedine.
občan | 25-10-2012 07:27:50
ale pozrime ho jak steká starosta jak pes zahnaný do búdy, no asi vie prečo, je nervozny, nič mu nevychádza. Marián s ním je zbytočné sa baviť, on vám nepovie nič, a divím sa, prečo nedáte tú žiadost o informácie písomne , a uvidíme čo bude, načo s ním takto trávite krásne večery, sak to čo napísal je on sám, ved to všetci vedia, obviní každého , kto sa mu postaví do cesty ,to neviete?? ale ktovie čo je taký nervozny čo ?? keby niečo mal na bývalé vedenie, pri jeho charakterovýh schopnostiach už dávno dá trestné, ale nemá nič, ma tak akorat hovno! a plnú papulu sprostých rečí
pre neskutočné | 24-10-2012 20:18:18
Nie, len zlaté padáky.
neskutočné | 24-10-2012 20:14:34
tie faktúry infoery za služby IT mimo paušál, to čo majú "zlaté" počítače?
informácia pre občanov | 24-10-2012 15:58:12
na webovej stránke sú zverejnené nové faktúry...
skládka haluzoviny a iného odpadu | 23-10-2012 18:29:54
Pán veliteľ dediny sa nechodí napásať na okolité lúky a polia, ako to on odporúčal v minulosti vo svojich príspevkoch niektorým ľuďom, aby videl ako "odborní" zamestnanci úradu vytvárajú divoké skládky v okolí krásneho prostredia pri starom ramene Váhu smerom k priehrade, uličkou od kostola okolo ihriska.
Dnes niekoľkokrát s károu sa otáčala magda dvorská a do lesa vozila odpad, to je podľa veliteľa v zmysle zákona. Mal by toto niekto zdokumentovať a poslať na životné prostredie.
pre otázka 3x | 23-10-2012 14:45:05
zápisnica nebude tak rýchlo zverejnená, pretože čo dajú v bode: Správa z kontroly NKU, "starosta prečítal svoju verziu a odišiel" !!!! to by bolo uznesenie!!!!! Asi majú z toho hlavu v smútku, on nič nepodpíše čo by jemu nevyhovovalo.
Otázka na OcÚ-3x | 23-10-2012 13:15:46
Kedy bude zverejnená na webe obce zápisnica za zasadnutia OZ zo dňa 24.9.2012?
pre otázka | 22-10-2012 09:14:39
Veľmi dobrá pripomienka. Veď keď sa mu neschválil rozpočet, tak asi z niečoho musí šafáriť.........
otázka | 21-10-2012 09:39:46
exekútori?? a čo ten predal sopornu, či zadlžil?? celkom možné u neho, nic prekvapivé, nakoniec zistíme že nám už nepatrí ani stará skôlka.
???... | 21-10-2012 00:15:04
Mňa by zaujímalo, čo robili exekútori z Košíc na vašom úrade.
súdne konanie | 20-10-2012 20:52:10
Údajne bolo v piatok I. súdne pojednávanie s kontrolorkou a starostom obce, neviete ako dopadlo?
krivák | 19-10-2012 22:25:43
je aj krivák zostane!!! Pre koho išla táto pôsobivá upútavka na seredonline? Snád len nie ku starším obyvateľom našej obce, ktorí denne chatujú na internete!
pre Kazík | 19-10-2012 21:44:21
Ale tentoraz si dal starosta záležať, keď to zverejnil aj na SOL. Keby ale radšej zverejnil zápisnicu z posledného zasadnutia OZ.
Kazík | 19-10-2012 21:36:46
sa zasa bude musieť nadr bať, /alebo stále je?/ aby mohol vychvaľovať hento individum. Pre peniaze? Čím viac, tým viac. Už len dúfam, že naši dôchodcovia nie sú takí pripečení, ako si s. starosta myslí a vedia o čo ide.
úcta | 19-10-2012 07:05:17
presne ako hovoris, on nemá záujem o starých ludí, teraz len vyuzije babky, tými psychožvástami, ako si ich váži, a ak čakáte že niečo spraví pre dôchodcov, tak zabudnite.
úcta k seniorom | 18-10-2012 21:21:45
Dôchodcovia v Šoporni, je október - mesiac úcty k starším ľuďom. Čo sme dostali od p. starostu do daru? Veď na jednom významnom stretnutí, kde si prizval aj posilu, majiteľa budovy klubu dôchodcov, nám sľúbil previesť rekonštrukciu klubu dôchodcov a čo urobil? NIČ!!!! Keď náhodou zavíta medzi nás do klubu, hneď sa nechá prezváňať na telefon a údajne z pracovnej vyťaženosti musí odísť!! ha ha ..
Na nedeľu nám pozval jeho veľkého kamaráta a priateľa Roba Kazíka /za nieľko sto eur/. Tieto slová tam určite padnú.
Kedy sa u nás už začne konečne žiť a pracovať pre rozvoj dediny? Naša dedina je na posmech celému Slovensku, že sa nevieme zbaviť takého psychopata.
pre anonym | 18-10-2012 21:14:07
Isteže pracuje. A kto iný by vyrábal tie "menej závažné porušenia zákona" ?
pre otázka na OcÚ -2x | 18-10-2012 21:08:18
Bude zverejnená až vtedy, keď k nej bude vypracované stanovisko obce Šoporňa - že prečo starosta zo zasadnutia odišiel.
anonym | 18-10-2012 21:06:01
Je to pravda, že účtovná firma ECONIT naďalej pracuje pre obec, ibaže nezverejňujú faktúry, materiály pani úradníčky nosia do sídla firmy v Seredi ? Takže obecné eurá sú naďalej rozhadzované?
občan | 18-10-2012 20:42:59
ale neviem prečo to písete sem, ved napíste mail na obecný úrad a žiadajte vysvetlenie, tu vám nikto nic neodpíse, on totizto nebude s ludmi soporne komunikovať, a načo,, on ma všetkých tak v paži, teraz si chytí dôchodcov, zahrajú im par pesniciek a ideme, jak za Mečiara, babky sa isli aj dosrať.
Otázka na OcÚ -2x | 18-10-2012 20:22:30
Kedy bude zverejnená na webe obce zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.9.2012, kde a v čom je problém že tam podľa zákona nie je.Pani zapisovateľky majú ťažkú úlohu?
jobčan | 18-10-2012 20:13:36
najnovsie pozval znovu Kazika , na den úcty k starším, ktorý zase bude rozprávať aké úzasne vztahy ma so starostom a akého perfektného starostu máme a secci budú kukať na pana starostu jak na pana Boha, tak ma voličov istých, tak kazík by okrem spevu za čo je dobre platený by mal držať akorat tak hubu a nie mu robiť propagandu.
No comment... | 18-10-2012 20:10:19
Vážení poslanci, v prípade, ak budete mať nejaké pozmeňujúce návrhy k programu OZ, predložte ich prosím 10 dní pred jeho konaním do podateľne obecného úradu, aby ste nás ušetrili tej zbytočnej a bezvýznamnej cca pol hodinovej výmeny názorov hneď v úvode. Ďakujem pekne.
Faktúry atď.! | 18-10-2012 19:59:20
Tak na tohto exota tak ľahko nezabudneme a s tým fotom - bože môj nestrašte, ďaľší šok a nepomôže mi ani ten najlepší čaj na upokojenie.
pre Faktúry atď. | 18-10-2012 19:50:24
No podľa mňa, spolu so Šopornianskymi novinami dostane každá domácnosť do schránky aj reklamný predmet so starostovou fotkou. To aby sme na neho nezabudli aj keď tu už nebude.
Faktúry atď.! | 18-10-2012 19:38:37
"Naša" firma infoera s.r.o.Pata si na svoje jednoducho musí prísť každý mesiac a to akýmkoľvek spôsobom - že aké reklamné predmety s logom obce Šoporňa, rozpísaná na dve faktúry č.489,490/2012 za 503 €??? Čo je veľa v dnešnej finančnej situácii v obci - to je už MOC! Nič iné ani nepotrebujeme len "LOGÁ", aby sme sa ešte viac zviditeľnili...tak už vážne a dosť, ľudia ZOBUĎME SA, pomôžme a verme tým pár poslancom a pani kontrolórke a nerozhádajme sa medzi sebou,veď o to starostovi ide, ale my nie sme ako on.
pre šoporňanov | 18-10-2012 13:45:12
Milí šoporňania na rôzne vaše príspevky vám poviem iba toľko, že môžeme byť radi, že máme takých poslancov, ktorí sa tomu psychopatovi vedia postaviť do cesty. Potvrdili sa ich slová, že s obecnými peniazmi hazardoval v roku 2011 a stále, porušuje právne predpisy. Našu dedinu doviedol do zúfalého stavu, má okolo seba niekoľkých pritakávačov, ktorí jeho príkazy a nariadenia plnia do bodky. Zobuďme sa a všetci spoločne musíme tomuto psychopatovi dať najavo, že nám záleží na našej dedine na dobrých medziľudských vzťahoch a prezentácii dediny. Nemáme z neho strach !!!!!!
pre: Adrian Macho | 17-10-2012 19:20:13
konečne rozumný komentár ................
Registrovaný Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni | 17-10-2012 17:55:06
Prečítal som si predchádzajúce príspevky a musím sa priznať, nedostanem sa každodenne na SOL, preto reagujem až teraz. Je tu niekoľko otázok a budem sa na ne snažiť odpovedať.
Referendum? - Ako sme povedali na poslednom zastupiteľstve, na základe protokolu z NKÚ a zistených porušení zákonov, bol tento odstúpený na právnu analýzu, aby sme mohli postupovať ďalej a ako to dopadlo sa dozviete na najbližšom zastupiteľstve, ktoré bude 29.10.2012 o 18:00 hod., ale aj sme sa poistili, podali sme žiadosť na zvolanie zastupiteľstva tak, aby bolo v uvedený deň.
Trošku budem ospravedlňovať horkokrvnosť reagujúcich, lebo všetci máme toho dosť, trvá to dlho, viacerí sú akokoľvek napádaní, je tu snaha rozoštvať občanov proti sebe a veľa veľa iného, netreba to všetko písať, viete na čo narážam. A či máme strach - nemáme mať z čoho a stále sa snažíme dotiahnuť veci do konca, ale chápem aj Vás, že to trvá dlho, ale to neovplyvníme. My nemáme právnikov platených z Vašich peňazí, my si ich platíme sami, nemôžeme si odhlasovať právnika na naše zastupovanie, tak isto nemôžeme zrušiť platnú VZN, keď nedáme návrh na novú a keď dáme, tak ju neakceptuje, zruší, vetuje..., nemôžeme mu zakázať čerpať s financiami, lebo na to je schválená VZN z roku 2003 a nie je možné ju zmeniť z vyššie uvedených dôvodov, ale ani toto všetko nás neodrádza. Nakoniec už len maličkosť – ak má niekto pocit, že poslanci nerobia, neberiem mu to, ale ani neprajem, aby si preskákal to čo my, len chcem povedať, že sa mýli, ale sme len v polovici volebného obdobia a ešte nás čaká krutý a ťažký boj. S pozdravom Adrián.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 16-10-2012 20:24:39
Marian, nedivte sa ze moje reakcie sú také ostré, ale vy neviete čo a kam bolo zaslané , napísané . Vsetko je tak, ako má byť, na nič sme nezabudli, opakujem, nebudem tu otvárať karty, len ma skutočne uráža, že nás to stojí námahy, financii , a viacerí sem napísu že nic nerobíme?? ved neni problem si osobne pohovoriť, hocikeedy, ale sem písať nic nebudem, tu je vývesná tabula soporne, dufam, že ma chápete. A este k tomu štekaniu, myslela som to všeobecne, neberte to osobne, ja si voličov vážim, nepotrebujem vôbec žiadne chvály, to nie je skutočne môj stýl, skôr som k takým prejavom rezervovaná, lebo mi to pripomína servilitu a tu ja nemusím.Ale uvidíme Marian, na konci bic plieska, či tá všetka námaha stála za to, čo sme my tomu venovali, a dufam že to nestroskotá na nezáujme občanov, a tomu už scipova ozaj nezabráni.
Marián | 16-10-2012 20:16:28
pre: Erika Ščípová | 16-10-2012 16:25:35

Za 18 rokov v štátnej službe, som si dosť vypočul napr. ako skapem, čo sa mi všetko stane, aká som sviňa, ... a zažil som aj anonymi.
Náš právny systém poznám veľmi dobre. Len sa mi zdá, že ak Vás človek pochvaľuje, tak je všetko OK, ale ak napíše krátku kritiku - už je oheň na streche. Ale uvedomte si, že skutočne zastupujete občanov obce a My, občania sa spoliehame na Vás, že tieto veci určite dotiahnete do konca. Veľa sa napísalo, čo je potrebné urobiť, ale zdá sa, že počas tej doby, akoby zastal čas a nič sa nedeje. A práve určité kroky môžete urobiť vy, ako poslanci. Už dávno som písal, že je potrebné podať oznámenie na Generálnu prokuratúru, ale na konkrétne skutky. Ak sa nevyjadríte ku konkrétnej činnosti resp. ku skutku z podozrenia z trestnej činnosti, niet v čom rozhodnúť. A vy mi /nám/ napíšete, že štekám /e/ od počítača? Takto si vážite občanov, ktorí vás volili za poslancov?
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 16-10-2012 18:33:41
este k tomu VZNku, problem je totiž to v tom, že my aj ked sme navrhli zmenu práve v možnosti starostu narábať s hotovostou, tak sme nemali žiadnu spatnú vazbu. len neskôr sme sa náhodou dozvedeli, že starosta vetoval naše uznesenie, ktoré nám však nedal na vedomie. teraz sme znovu navrhli a schválili nové znenie vznky, uz je 16 oktobra, nemáme zápisnicu k dispozícii, nemáme žiadne informácie. Neviem či dost dobre chápete, že ten človek si robí čo chce a to do slova, pre neho nie je nič závazné, nič nerešpektuje, proste vládne tu chaos, ktorý mu náramne vyhovuje, ved plat mu ide dalej, aj ked sme mu ho teraz znovu prehlasovali, tak uvidíme čo bude dalej. Kontrolorke obce zrusil pracovný pomer, ale on ju neodvolal!!!! chapete tú stupiditu?? on ju odhlásil z poistovne, proste nechcem tu byť ozaj vulgárna, slova si doplnte sám, tento človek, nemá v prvom rade moralne právo stát na cele obce!!!
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 16-10-2012 18:26:24
asi sme naraz písali,
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 16-10-2012 18:24:45
pre anonym:
fakt lutujem, ale nebudeme nič dávať von, pokial sa veci nepohnú,a určite vás oboznámime, nakoniec nerobíme to pre seba, robime to pre obec, aby sa vrátil život do normálnych kolají a tak ako prišlo zlo do soporne, aby z neho aj odislo.tak ako bola vykonaná kontrola NKU, o ktorej sme tiez nechceli hovoriť, tak ukázali aj výsledky, že sme mali pravdu, hoci ak si pustíte zastupiteľstvo posledné, tak vidíte ,ako bol pan starosta pripravený, dôsledne všetko vyvrátil, všetci boli zodpovedný vsetci zamestnani, dokonca aj ja, / hoci nie som zamestnankyna obce, to uz ozaj treba mať vymetený mozog, niečo také napísať, on totižto ani nechápe pojem zamestnanec a poslanec jeho práva a postavenie / 2 mesiace mal k dispozícii podpísanú správu o kontrole a nepodnikol nic, nezvolal zastupiteľstvo. lebo potreboval čas, všetky jeho nezákonné postupy pripraviť tak, aby on vyšiel čistý ako lalia. A nakoniec to trápne donekonecna opakovanie mena riaditeľa NKU, vám malo dať na vedomie, že on s ním sedel, všetko prešiel, dokonca prišiel na úžasný objav, že je medzera v zákone, ked NKU povie ze starosta zákon porušil a okresná prokuratúra tú istú vec vyhodnotila ako zákonny postup. Ibaže v jednom je pravda, bližšie je okresná prokuratúra ako NKU, že?? vieme o čom hovorim ,že ?? takže asi tolko k vášmu príspevku.
anonym | 16-10-2012 18:24:26
Pani Ščípová, skúste prosím reagovať na môj príspevok z 15-10-2012 17:08:59. Písali ste, že chýba záujem, otázky alebo pripomienky a keď som nejaký záujem prejavil, zostal som nepovšimnutý. Ďakujem.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 16-10-2012 16:25:35
pre Mariana: Marian som dost prekvapená, že práve vy napísete , že veci sa nehnú kvôli poslancom, to snád nemyslíte vážne???ved práve vy by ste mal vedieť, ako štátny zamestnanec, ako u nás je vymožiteľnosť práva, ako sa obchádzajú zákony a nechcem sa dalej rozpisovať o detailoch, o prepustených mafiánoch, ktorí vysmiaty opúšťajú brány vezníc, a vy napísete že poslanci nekonajú?? Este raz zopakujem, my postupujeme v zmysle zákonov, bohužial, takých aké sú, my neplatíme právnikov z obecného rozpočtu, aby vám motali medové motúzy pod fúzy, ako starosta nic neporušil, lámu si hlavy nad tým, ako vás oklamať a všetko zmiesť pod koberec. Len som zvedavá, či by ste aj vy napríklad vydržali tie osobné útoky, a všetko to ostatné o čom sme už 100 krat hovorili,či by ste dalej konali ako my. Uz to nebude dlho trvať, táto eutanázia soporne skoncí, a sú len dva spôsoby. Nestačí si len sem sadnút a po mesiaci sem napísať, že poslanci nic nerobia. Treba príst na zastupiteľstvo a presvedciť sa na vlastné oci, a tá posledná veta, že sopornanov to uz omrzelo čakať?? Nezabúdajte ,že všetci sme zodpovední za chod dediny, nie len poslanci, tak ako to napísal pan spánik, presne tak je to, tak uvidíme ako sa na záver dokázu občania postaviť a niečo sami urobiť pre dalsí vyvoj soporne, alebo budú len štekať od počitača. pekný den
abcde | 16-10-2012 15:12:20
pre hnev sro: pokial sa nezaradite ani do jednej z tychto skupin, zostala este skupina posledna: narkomani
P.S. s tou pomocou s nakupom pozor, v soporni by nakup rychlo dostal nohy a utiekol od vas nadobro...
abcde | 16-10-2012 15:06:21
pre hnev sro: pozorne citajte, napisal som vacsina su...
takze pokial nie ste opilec, cigan ani primitiv, patrite do tej zvysnej mensiny a vsetko je v poriadku. zhlboka dychajte, pane, vsetko bude ok :)
hnev s.r.o | 16-10-2012 00:45:28
pre:abcde | 14-10-2012 21:29:11
Nechápem, ako ma môžeš urážať! Keďže nie som opilec, ani cigáň, tak mi zákonite zostáva, že som primitív!!! A ty máš aké právo ma tak nazývať, iba pre to, že neprispievam do SOL. Aký bude z toho osoh? Niečo sa zmení? Opraví sa tým čistička? Uprace sa bordel po dedine? Budeme k sebe ohľaduplnejší? Pomôžeš mi zajtra s nákupom? Nie, nič sa nezmení... Ale zmení sa .Asi začnem uvažovať, že či sa mám ako občan Šoporne nechať urážať, alebo ...
anonym | 15-10-2012 17:08:59
Pani Ščípová, ak sa čudujete, že zo strany občanov absentuje záujem, otázky alebo pripomienky, tak vedzte, že ľudia už na to kašlú. Ak sa doteraz pýtali čo sa bude diať a aké kroky podnikáte, odpoveďou bolo iba to, že to nemôžete prezradiť. Chápem, ale čo sa teda majú pýtať? Ak som sa tu pred časom pýtal prečo nebolo schválené VZN, ktorým by sa starostovi výrazne obmedzilo rozhodovať o financiách, dostalo sa mi odpovede, že to aj tak nemá zmysel, lebo si robí čo chce. Tak čo teda ešte má zmysel? To čo pripravujete pod rúškom tajomstva má zmysel? Poraďte teda čo sa môžeme pýtať. Verím, že Vaše kroky dotiahnete do konca, ale vlastne to sme čítali aj pri referende.
Marián | 15-10-2012 09:01:11
pre abcde, musím priznať, že na 75% je to tak.

pre p. Ščípovú - Vy sa čudujete, že sa stráca záujem občanov o dianie v obci? Skutočne mám pocit, že ľudia už na to zvysoka kašlú a to vďaka komu? V prvom rade Vám - poslancom. Neskutočne dlho riešite to, čo malo byť už dávno vyriešené. Stránku SOL otváram každý deň, občas napíšem "komentár", ale nikdy tu nie je nič nové. Chcete otázky? Tie sú dané, ale odpovede začínajú stagnovať a po poslednom Vašom príspevku mám dojem, že hádžete flintu do žita. Skutočne ste pochopili, že s "ním" sa nedá pohnúť? Logicky vzato, čím dlhšie to trvá, tým /nie len Vy/ máme menšiu šancu dostať ho dole.
abcde | 14-10-2012 21:29:11
pre p.Scipovu: to ze zo 4100 obcanov pride na zastupitelstvo cca 100 som napisal ja. z toho mam najvacsie nervy, to sveci o urovni obcanov Soporne. je tu malo uvedomelych obcanov, vacsina su primitivi, cigani-asociali, narkomani, opilci atd. s takymto osadenstvom obce ziaden boj nevyhrame. jednoducho dat dokopy 2000 obcanov aby nieco na referende zakruzkovali, aby zdvihli zadarmo tie lenive sopornanske rite je tu nemozne... ale keby sme pri vstupe davali cuco a sluk z travy zdarma - to by ste videli tu ucast:)
mne osobne uz z tohoto zacina vychadzat len jedine riesenie: odstahovat sa z obce. uz o tom vazne premyslam. pripadam si, akoby som byval na Luniku 9 alebo v tzv.Pentagone v BA. lutujem vsetkych slusnych obyvatelov soporne, hlavne tych pristahovanych ktori netusili kam sa dostali :(
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 14-10-2012 17:14:37
ako vidim od včera ani čiarka, ani veta, myslím, že okrem mna, adriana ako poslancov a zopar ludí, ktorí tu vystupujú pod niekolkymi nicmy, tu neni ani nohy, žiadny záujem, ziadne otázky, žiadne pripomienky, nič. Presne to vystihuje záujem o dianie v soporni, tak ako niekto napísal, že zo 4100 obyvateľov príde na zastupiteľstvo nejakých 80, neskutočne slabe. Tak nahlas rozmyslam, či tie kroky ktoré pripravujeme majú vôbec zmysel??? tak teraz vážne neviem, či šoporna leži v Bermudskom trojuholníku???
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 13-10-2012 14:24:22
pre abcd?? chcete razny krok??? prídte na dalsie zastupiteľstvo, a už by ste mohli za mnou príst a predstaviť sa, celkom rada by som vás poznala, a viac krat som písala, nedajú sa naše kroky hovoriť dopredu, tak ako ste všetci boli zvedaví na výsledky NKU, už sú, môžete si ich pri kávičke citat, opakujem este raz, my dotiahneme naše kroky dokonca, za to vám ručím, len sa pytam, dotiahnu do konca aj rozhodnutie šopornania?? ak ano, tak potom môžete byť spokojny/á. Niektoré veci by som vám rada povedala osobne, nakoniec môžete mi napísať na moju schránku tu na seredonline, som zapnutá , to čítam len ja.
pre abcde | 13-10-2012 12:34:02
Prečítajte si komentár p.Špánika a hneď budete vedieť čo máte robiť.
abcde | 13-10-2012 11:25:41
pre Eriku: pani Scipova, nie Boh ochranuj Sopornu, ale sup, sup dovarit obed, rychlo za Machom, uvarit kavicku a rozmyslat ako co najrychlejsie urobit referendum za odvolanie starostu.
nie vyplakavat na Seredonline ako ja, ja mozem, ja nie som poslanec. vas sme volili aby ste nas zastupovali a riesili aj taketo veci... to ze dokola poukazujete ako sa tu safari s peniazmi to vsetci vieme, poradte nam nejaky konkretny krok, ako tomu zabranit. aj ked to budete mat tazke, polovicu obce to nezaujima, zasluzi si aby to bolo takto. ale co ta dalsia cast obce, co maju robit? kto poradi, pozvem ho na pivo..
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 13-10-2012 10:46:29
keby bolo keby, nebola by soporna v takom úpadku, aký nezažila asi od svojej existencie, po ochode p. Kiša boli peniaze na účte , pripraveny projekt na čisticku a veci sa mohli pohnút dopredu, ibaže nový šéf firmy soporna, peniaze použil podla vlastného uváženia, 500 tisic firme Inforea , ktorá dodáva kancelárske papiere , tonery atd. / tolko penazi neminie ani velká firma, ktorá vyrába a má vysokú spotrebu /, predražené zakázky, zbytočne vyhodené peniaze na odstupné, praocovníkom ktorí museli dobrovolne - nasilu odíst z úradu, platenie ekonomickej firmy, napriek tomu,že platíme účtovnícku obce, / napriek tej úžasnej firme, NKU našiel hromadu pochybení pri účtovaní, takže tá firma nás stojí tisíce euro, a nič nie je v poriadku, to sú len malé vypočty toho čo starosta vlastným rozhodnutím urobil pre sopornu, sú veci ktoré sa odhalia až po jeho odchode, tak sa pytam, potrebujete ešte niečo dodať?? a to nehovorim o desiatkách anonymov, udaní, stažnosti, ktoré zahatili sopornu, toto je vysledok človeka, ktorý sa dostal na čelo obce, človeka ktorý ctí zakony a koná pre sopornu. ako hovoria americania, nech boh opatruje ameriku, tak, nech Boh opatruje *Šopornu.
anonym | 12-10-2012 21:32:41
Keby starosta dal MOŽNOSŤ bývalej PANI účtovníčke uzatvoriť rok 2010 bolo by všetko v poriadku. Kto so zdravým rozumom vyhodí hlavnú účtovníčku 10.1., kedy je najviac práce s uzavretím účtovného roka. Uzavrieť účtovný rok nemohol urobiť nik okrem bývalej PANI účtovníčky, ktorá mala všetko v malíčku a nepotrebovala za sebou účtovnú firmu.
Je to až smiešne, že musíme prostredníctvom SOL vyjadrovať svoje pripomienky a názory.
Treba na úrade skontrolovať každý jeden účet a potom spracovať písomné stanovisko, ľudia by boli veľmi prekvapení kde sa kotúľajú obecné eurá.
Ako mohlo byť v roku 2011 toľko prehreškov v účtovníctve, veď okrem EKONOMKY tam od marca 2011 až do začiatku kontroly NKU pracovala profesionálna účtovná firma, ktorá za tzv. odbornosť zinkasovala niekoľko tisíc eur.
Šopornianske noviny | 12-10-2012 18:47:19
Akože stanovisko obce Šoporňa? Kto je obec Šoporňa? ON? Stanovisko obce Šoporňa ešte len bude. Dúfam čoskoro.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 12-10-2012 18:34:46
počkajte si na nové čislo sopornanskych novín, to bude sloh, hodný Hviezdoslavovho Kubína, to sa teším. Mať možnosť uverejniť niečo, čo sa čita vo vsetkých domácnostiach to je super akcia, aj my sme chceli uverejniť svoj pohľad na vec, ale dali sme to neskoro, ok, uz bolo číslo uzatvorené, nevadí, aspon uvidíme čo tam pán starosta zverejní, predpokladám že celú správu NKU a hlavne jeho dôvodovú správu, v jeho podaní.Ako sa hovorí, skapínajúci kôn kope okolo seba, tak nech si to vychutná.
správa NKÚ | 12-10-2012 18:27:07
Inak už je dva dni zverejnená správa o kontrole v Šoporni na stránke NKÚ. Zaujímavé, že tam nie je starostov komentár.
komentár | 12-10-2012 17:49:50
Netreba sa rozčuľovať. Všetko má svoj čas a niekedy je lepšie neskôr ako vôbec.
Pre starostu sú dôležité iné veci - ak sa mýlim, "ups", ale zdá sa, že sa zlepšil v písaní anonymov. Sú na úrovni, elegantne zložené - čistá úradnícka robota. Nie som psychológ ani psychiater, ale podľa štýlu "slohovej práce" ešte jeden krôčik a milovaný mrg. skonči v Záluží s ego myšlienkou, že je - Boh.
Alebo už je, len my o tom ešte nevieme?
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 12-10-2012 17:23:46
nedávam makčene a dlžne, takže KOZOU MALO BYť KOŽOU, ale môj stýl písania už poznáte.
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 12-10-2012 17:00:31
Ešte niekto verí, že sa v Šoporni dotiahnu veci do konca..? otázka od anonyma, a ja sa pytam ....je niekto okrem 7 poslancov ochotní dotiahnut veci do konca??? položme takto otázku, JE NIEKTO OCHOTNY IST S VLASTNOU KOZOU NA TRH?? ALEBO LEN SEM NAM NA SEREDONLINE HODIT DO ETERU, KED SA DOMA NUDI?? strávil niekto hodiny času nad materiálmi, zákonmi a pripravovaním sa na zastupitelstvá, ktoré niekto šmahom ruky odignoruje a na zakrytie vlastnej neschopnosti provokatívne odíde?? pán anonym najprv rozmyslajte a potom píšte!!
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 12-10-2012 16:44:56
pre Eriku: dosť dobre nechápem čo týmto príspevkom chcel básnik povedať, ako sa hovori, lebo to nejak neviem pochopiť. Z našich vystúpení cítiť strach?? a to na základe akého podnetu ste dosli na takú prepácte somarinu?? ak by sme mali strach tak snád ani nevytupujeme či?? Môžeme vám zodpovedne povedať, že strach sa u nás nenosí, a ani nemáme pre strach udeláno, ako hovoria Ceši,ale tak sa mi zdá važený anonymný pisateľ, že strach je kamarat s vami, ked od strachu si nedáte ani nick, a ako som sa viac krát vyjadrila, nemienim búchať do klávesnice pre niekoho, kto má STRACH a anonymne vystupuje vo svojich príspevkoch, tak akože pardon, s týmto článkom ste nejak neuspeli. pán anonymný, / bu - bu -bu /
HK obce Šoporňa | 12-10-2012 13:53:38
ospravedlnujem sa - pani Koskova nepredlozila stanovisko z ZU za rok 2010(nie 2011) v roku 2011 - co bolo v konstatovani NKU, rovnako ako aj vsetky dalsie pochybenia, vratane stanoviska k rozpoctu na rok 2012, ktorý sa predkladal v roku 2011. V sucasnosti obec opatovne porusila ten isty predpis, nakolko ani podnes nepredlozila ZU za rok 2011 a to napriek tomu, ze OZ sa konalo. Pokial viem, NKU nehodnotilo rok 2012 a ani sa nevyjadrovalo k mojmu posobeniu - vyjmuc to, ze sucastny stav v obci nie je v sulade so zakonom a obec zrusenim prac. pomeru HK porusila zakon o obecnom zriadeni. Zaroven sa ospravedlnujem, ze nereagujem konktretne, ale v zaujme zachovania dusevneho zdravia nie som ochotna opatovne citat celé vyjadrenie - dokonca ani dovody pana starostu - ktore mi mimochodom stale nie su zname, nakolko mi nebolo dorucene. Milena Veresová
HK obce Šoporňa | 12-10-2012 13:36:55
V prvom rade musím skonštatovať, že pán starosta vo svojom vyjaredrení k správe mieša rozne obdobia. Konstatovanie NKU ohladom záverečného účtu a pochybení HK sa týkali roku 2011 kedy som nebola HK obce a pochybenia sa týkajú p. Koškovej, ktorá nepredložila stanovisko k ZU 2011, čo bolo jedným z dovodov jej odvolania. Rovnako ma obec nikdy neoslovila ohladom finančnej kontroly a dokladov s nou suvisiacou. Hlavným problemov financnych kontrol nie je dátum, ale to, že financna kontrola nebola v sulade so zákonom, nakolko odobrovala aj financne operacie, ktoré neboli v suladom s rozpočnom. Okrem toho NKU udajne skonstatoval, ze skutky uvadzane v upozorneniach na porusenie pracovnej disciplíny mozu byt dovodom na ODVOLANIE HK, ako pise pan starosta(nie dovodom zrusenia pracovneho pomeru) - k comu nedoslo, nakolko akt odvolania je iba v kompetencii obecneho zastupitelstva, a uz vobec sa nezaoberal opodstatnenostou týchto upozornení. Okrem toho si myslim, ze objektívne by bolo len zverejnenie vsetkych postrehov k protokolu (cize aj vyjadrenie OZ a HK) a nie iba vyjadrenie pana starostu, ktora navyse vykazuje znaky toho, ze pravdepodobne spravu necital pozorne, kedze si myli uctovne obdobia. Milena Veresova
Vladimír Špánik-ZOMOS | 12-10-2012 00:57:23
Pravidelne sledujem dianie nie len v Šoporni, ale aj v iných obciach kde sú podobné problémy.
V Šoporni ma ale zaujala skutočnosť,že sú napádaní poslanci,že nekonajú a dokonca teraz sa objavil názor,že sa boja referenda o odvolaní starostu.
Pýtam sa teda,prečo si vážení šoporčania nezorganizujete sami petíciu na odvolanie starostu a nepostavíte sa tomu vášmu psychopatovi čelom.Nazval som ho psychopatom a teším sa,že ma bude žalovať.
Občania obce Šoporňa,máte právo konať,ak si myslíte,že poslanci to nerobia alebo to robiť nechcú.Petícia je občiansky inštitút a nemusia to riešiť poslanci aj keď sa už raz o to pokúsili.Ich úloha začne až následne, keď občianska iniciatíva doručí do podateľne obecného úradu petíciu so všetkými náležitosťami.Tak nech sa páči kriklúni,začnite konať a neschovávajte sa za údajnú nečinnosť poslancov zastupiteľstva.Som presvedčený,že drvivá väčšina poslancov vašej obce koná v prospech Šoporne,ale bez podpory a pomoci väčšiny obyvateľov vašej obce nedosiahnu nič v rámci zákonného postupu, pre nedokonalú legislatívu ktorá chráni človeka,ktorého ste si do kresla starostu zvolili.
Napriek mojim kritickým slovám,musím konštatovať,že som vo vašej obci spoznal mnoho krásnych a čestných ľudí, ktorým na Šoporni záleží.Je teda na vás občania Šoporne, ako sa postavíte k súčasným problémom,ktoré podľa môjho presvedčenia pramenia z nezvládnutého postu v kresle starostu.
pre p.Eriku | 11-10-2012 21:02:32
Nepripadá mi to ako výkrik, a ten strach z referenda je tam cítiť, ten sa Vám nedarí akosi skryť vo Vaších vystúpeniach. "Len tak ako tu písu niektorí, som zvedavá, ak bude treba aby sa občania verejne vyjadrili, či sa aj preukáže, že ľudí zaujíma osud obce a prídu vyjadriť svoj názor"
anonym | 11-10-2012 20:13:02
Ešte niekto verí, že sa v Šoporni dotiahnu veci do konca..?
Otázka na OcÚ | 11-10-2012 17:24:24
Kedy bude zverejnená zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.9.2012??? (alebo jej zverejnenie zo strany OcÚ nie je dôležité pre občanov?)
Registrovaný Erika Ščípová Erika Ščípová | 11-10-2012 12:56:13
skutočne sa človek musí pousmiať, nad tými veľavravnými výkrikmi ako je podo mnou " pre šopornanov" ten kto situáciu pozná a vie čo sa u nás deje, tak chápe s akými psychopatickými osobnosťami musíme bojovať, a zatial bola naša snaha vždy prekazená a viete prečo?? lebo my postupujeme zákonne / tak ako to niekto rád o sebe vyhlasuje a koná presne naopak / my skutočne dodržiavame zákony a môžem vás ubezpečiť, že pokračujeme dalej, dotiahneme veci do konca. Len tak ako tu písu niektorí, som zvedavá, ak bude treba aby sa občania verejne vyjadrili, či sa aj preukáže, že ľudí zaujíma osud obce a prídu vyjadriť svoj názor, či je lahšie napísať par viet na internet, a radšej sedieť doma. To ma skutočne zaujíma, lebo potom sa akurat tak môžu spoludiskutujúci akorat tak smiať. V týchto dnoch sme dostali poslanci nejaké divné anonymy, neboli urážlivé, avšak ja zásadne list otvorím, ak zistím ze je to anonym, tak ho hned hádžem do koša, nečítam to vôbec, absolútne ma to nezaujíma čo si kto vylieva na papier psychopatické myšlienky, takže je zbytočné na moju adresu mínať peniaze za známku, bol poslany zo soporne. Ale obsahom anonymu bol, ako mi oznámili dalsi poslanci, v skratke asi tolko, že sa mám obrátiť k bohu a konať dobro, spravodlivosť atd. Skutočne krásna myslienka, nech to písal ktokolvek, ale zároven oznamujem tomu pisatelovi, či pisatelke, že ja tak žijem, konam dobro, a mám rodiny ktoré sú sociálne odkázané, ktorým pomáham, bez toho aby mi to niekto prikázal a usmernil ma, len by som rada ja oslovila takto pisatela anonymu, nech sa postaví pred zrkadlo a porozmyla o sebe či on to, čo v liste bolo napísané aj koná. Pekný deň.
pre Šoporňanov | 11-10-2012 09:32:18
Mne sa zdá ,že vy sa potrebujete len vykecať a nie odvolať starostu, lebo už dávno by bolo vyhlásené referendum, alebo nato ste ešte nenabrali odvahu, asi sa bojíte jeho výsledku.
pre dôchodca | 11-10-2012 09:20:02
To sme teda dopadli............
dôchodca | 10-10-2012 21:09:13
Myslím si,že jeho netrápia žiadne záležitosti dedinského charakteru. Aj foto na začiatku článku ho charakterizuje. . .prečiarknutý názov obce znamená. .koniec obce!!! Dúfam,že to tak nebude.....
Kika | 10-10-2012 17:44:17
Jeho netrápi smetisko. Jeho teraz trápi rozpočet.
A stále a stále mu ho nechcú schváliť. To je pre neho pohroma a nie nejaké smetisko.............
naš boss? | 10-10-2012 13:19:49
Tak asi preto mu "hrabe" a svoje výlevy kompenzuje kde môže, len doma nie.
pre: náš boss? | 09-10-2012 22:05:39 | 10-10-2012 08:59:59
doma riadi jeho pani "STAROSTOVA"
náš boss? | 09-10-2012 22:05:39
No vida. Pánko nedokáže urobiť či zariadiť ani poriadok na smetisku? A to sa hrá na veľkého starostu, nad ktorého na Slovensku nieto?
Ale musíme ho pochopiť, že doteraz nemal čas sa venovať prkotinám, ako je smetisko či obec, lebo bol zamestnaný písaním slohových úloh, vlastnej obhajoby, anonymnými listami a skúškami pred zrkadlom, ako bleskovo s výčitkami odísť z OZ.
Júúj, ak takto riadi smetisko, ako aj obec - ako vie riadiť svoju domácnosť?
smetisko | 09-10-2012 21:44:49
S tym "smetiskom" absolutne suhlasim. Za 40 rokov nebol v dedine taky strasny neporiadok ako teraz. Zalozil skladku futbalistom pri plote!!! To je katastrofa, aby za cely rok neboli schopni spracovat tu haluzovinu. A teraz tam obcania s IQ hupacieho konika zacali vyhadzovat aj iny odpad. Ked idem na futbal, to je prve, co mna aj inych vita: Bordel, bordel a bordel...
pre janko danko | 09-10-2012 07:43:13
Každého normálne zmýšľajúceho človeka to zaujíma, človek s takou minulosťou sa dostal na funkciu riaditeľa a starostu. to nikoho nezaujímalo? Tá karávana sa raz zastaví a veľmi rýchlo!!!!!
V sobotu sa mal radšej prechádzať na smetisku tzv. zbernom dvore, kde je úžasný bordel, to je jeho výsledok práce. Za obdobie 20 mesiacov funkcie starostu nič nedokázal pre dedinu, iba naháňať právnikov, rozpočet za rok 2011 priviesť do hlbokého mínusu, rozhádať celú dedinu.
To sú jeho pozitíva. Niektorým vám určite vyhovuje ......!!!!
janko danko | 08-10-2012 22:54:23
pre 08-10-2012 09:23:04
koho to zaujima? bla, bla, bla... a karavana ide dalej.
On je Boss | 08-10-2012 17:41:43
chápete? Čo bolo včera a dávno predtým - to je zmazané, nepočíta sa. To nie je pravda. Jemu sa len ubližuje. On je Teraz! A teraz je už minulosť, ktorú už zmazal. Preto sa tvári ako majster - "čistý ako ľalia"! Jeho len nikto nechápe, že je trocha iný - trocha doľava.
Aférky so študentkou, oznámenie, riaditeľove prepichnuté pneumatiky, vyvedenie zo školy, ... všetko v zmysle zákona.

Nie je to komplikované?
pre Tak toto je bomba! | 08-10-2012 17:06:01
So Slovenskymi zakonmi je to podla skusenosti skor na vyznamenanie a hviezdu V.I.Lenina!!! :)))
Tak toto je bomba! | 08-10-2012 09:23:04
Nestačí, že mal sexuálne aférky na gymku, nestačí, že ho museli vyniesť policajti, nestačí, akú hanbu si tam narobil, on tam ešte dá študovať svoje decko. No to nie je všetko, skoro som odpadol, keď som ho počas dňa otvorených dverí v sobotu aj s jeho úžasnou ženu stretol, ako sa po gymku prechádza s neskutočne vyškerenm úsmevom. To čo už je?
Mám dve otázky, tak po prvé, vie mi niekto určiť jeho diagnózu? A ešte jedna, to čo robí tomu decku, to nie je na sociálku?
Juraj Kukla | 03-10-2012 15:15:16
Čiže svätý pán starosta a zlá kontrolórka Verešová a zbytočné referendum.
Verešovú poznám dávno poznám jej zásady a starostovi už neverím ani slovo. Ako by starostov jedna mater mala a školila ako držať ľudí v nevedomosti a poddanstve. Pre to tento najzvrhlejší systém v dejinách, ktorému sa odborne hovorí samospráva, " akože a funguje" len tam, kde si starosta dosadí svojho hlavného ne-kontolóra kde sú poslanci somári a ľudia čušia. Nepomôže ani referendum, odvolanie diktátora, lebo nastúpi ďalší dobrodruh a divadlo bez sankcií, tragikomédia pokračuje len v novom obsadení.
shelley | 03-10-2012 04:13:08
No, neviem, ale však ja som si tú správu prečítala už včera či predvčerom na SOL. Takže pán starosta prišiel s krížikom po funuse. Keď sa už nedalo viac tajiť, tak musel prísť so svojou verziou.
denzel washington | 02-10-2012 23:38:07
pre - Miloš Majko | 02-10-2012 22:40:12

a čo máte proti nám ? hehehehe ? veď sme umelci
Jozef Popluhár | 02-10-2012 23:32:24
pre : aaaa | 02-10-2012 22:42:08

Ale nosí sa to nosí sa to, len človek by mal vždy narátať do 25, urobiť desať drepov , porozmýšľať a potom odpovedať alebo niečo napísať lebo potom z toho vznikajú nepredstaviteľné situácie ktoré sa ťažko riešia
aaaa | 02-10-2012 22:42:08
nesedel som za PC stále, ihneď ako som mohol tak som mohol, tak som sa ospravedlnil, to sa teraz moc nenosí, že ?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-10-2012 22:40:12
denzel washington | a John Travolta | - prosim, dost srandy o vaznych veciach...
otec Goriot | 02-10-2012 22:38:06
re: škoda p. Majko | 01-10-2012 22:36:02

veď žiadajte od starostu obce Šoporňa, zverejniť všetky faktúry, na čo máte zákonný nárok, ktorými fakturoval dohodnuté služby, nakoľko ide o verejné financie, starosta to musí zverejniť
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-10-2012 22:37:36
aaaa | 02-10-2012 22:08:21 | - neriesim Vase pocity a je mi jedno, na koho strane ste. Nezatahujte do problemov inych. SOL bolo je a ak bude info prinasat, tak aj bude nad vecou. To je momentalne jedine stastie obcanov obce - nezavisle a nijako neskreslene informacie maju zarucene.
denzel washington | 02-10-2012 22:35:24
re: aaaa | 02-10-2012 22:08:21

ja si cením , váš reakčný čas na zamyslenie sa
denzel washington | 02-10-2012 22:31:09
Re:Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni | 02-10-2012 22:25:45

Pane to je to čomu sa hovorí - ja a nikto iný - ja a až potom ostatok - ja som tu teraz preto že som tu na štyri roky - a všetci ste v pozadí a ste mojím - plebsom - už viete prečo sa hovorí - demokracia niečo stojí ?
A otázka na záver - a stojí vôbec takáto demokracia za niečo ?
john travolta | 02-10-2012 22:26:50
Skratka RAW sa v počítačovej hantírke používa pre “surové dáta” (zvuk, obraz…), ktoré je ešte potrebné nejako spracovať skôr, než sa budú dať použiť.

V digitálnom fotoaparáte to znamená, že to, čo zaznamená snímač fotoaparátu sa neupraví, ale uloží.

Uložené dáta vo formáte RAW sú teda presnou snímkou, akú zaznamenal snímač. Nie sú teda komprimované, ani upravené. RAW obrázok teda nie je zaťažený žiadnym spracovaním vo fotoaparáte.

Preto predtým, než sa na RAW vôbec pozriete, musíte ho najskôr nejakým spôsobom spracovať – podobne, ako by to bol spravil fotoaparát, len kvalitnejšie. Až po tejto úprave sa na obrázok môžete po prvý raz pozrieť.

už Vieš prečo som to požadoval v surovom stave ?
Registrovaný Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni | 02-10-2012 22:25:45
Pán Majko máte úplnú pravdu - na každé stretnutie, besedu, vyjadrenie ste nepozývali, neoslovovali, nežiadali vyjadrenie len poslancov, ale aj starostu, prípadne občanov. Ja to považujem za úplne prirodzené, normálne a v konečnom dôsledku objektívne a ani raz som s tým nemal problém, práve naopak. Konečne dochádzame k tomu, že aspoň takto starosta reaguje, keďže doteraz podobné výzvy odmietal. Možno sa raz dočkáme aj spoločnej diskusie, ktorej sa doteraz tak bráni.
K obsahu jeho neskutočnej rozprávky plnej klamstiev sa vyjadrovať nemá význam. Nie je to na smiech, je to na zaplakanie, kam dotiahol našu obec.
john travolta | 02-10-2012 22:24:21
RE - *raw /pef/ - to by som chcel vidieť, ako ho prečítaš. :)

normál , no neééé ? skonvertovaním do plynulého čítania pomocou free program konvert , či nie ?
pre John Travolta | 02-10-2012 22:08:16 | 02-10-2012 22:19:48
*raw /pef/ - to by som chcel vidieť, ako ho prečítaš. :)
pracovník ŠtB | 02-10-2012 22:16:04
RE : aaaa | 02-10-2012 22:08:21

Ja chápem že niektorým to ťažko zapaľuje,
ja chápem že niektorí to majú ťažké,
ja chápem že myslieť niekedy bolí , a fest
len nechápem prečo niekto predbieha písanie a píše dopredu predtým ako mu to prebehne cez mozgové závity , no čo už , taky lidé
pracovník ŠtB | 02-10-2012 22:11:45
RE: aaaa | 02-10-2012 21:25:19

Buďte rád , človeče - aaaa - že tu máte niečo zverejnené, lebo keby ste sa nachádzali v hlbokej "minulosti", tak by ste tu ani neprispievali , nie to ešte osočovali
aaaa | 02-10-2012 22:08:21
Týmto sa ospravedlňujem pánovi Majkovi. Vysvetlenia beriem. Bohužiaľ ovplyvňovania a blábolov nášho starostu mám už dosť preto som reagoval neadekvátne. Súčasne si cením Váš čas strávený v Šoporni.
John Travolta | 02-10-2012 22:08:16
pán Majko nedalo by sa otočiť poradie zverejňovaných dokumentov a ešte hlavne zverejňovať vo formáte *.raw ?
a nie v *.pdf
ak to zverejňujete v *pdf, tak ste podľa mňa zaujatý a nie ste korektný pretože uprednostňujete formát *.pdf pred formátom *.raw, ...
no čo aj ja si môžem pichnúť nie keď si niekto môže tak pichnúť .. či ni ?
denzel washington | 02-10-2012 22:03:46
RE: Miloš Majko | 02-10-2012 21:57:34

p. Majko - česi majú pekné príslovie -
líde jsou blbí, m**ají a kradou
tak len toho čo provokuje treba brať ako nejakého zároháka
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-10-2012 21:57:34
Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni | 02-10-2012 21:49:40 | - obaja dobre vieme, a aj v telefonatoch sme si jasne potvrdili, ze akekolvek opomenutie cohokolvek co Obec Soporna zaslala, by nebolo objektivne. Ako som povedal aj Vam, ak by v emali bola zabalena aj fotka ho*na, nebolo by moje a bola b y uverejnena v clanku. Zial, ako posledna, lebo fotografia nad textom jednoducho byt nemoze.

Je mi uplne jedno, kto z Vas ma pravdu, osobne ma mrzi iba to, ze na sucasny stav doplacaju obcania. Ale ako citam, asi si to niektori zasluzia...
denzel washington | 02-10-2012 21:56:05
p. Majko, sa čudujem že reagujete na imb"a"cilov ktorý nevedia o čom píšu,
pre aaaa | 02-10-2012 21:53:49
Chlapče, zdá sa, že si od mobilného telefónu totálne osprostel!

Aj starosta vo vyjadrení píše: "...zároveň žiadame o uverejnenie všetkých nami zaslaných materiálov, pretože tvoria neoddeliteľný celok a len spolu majú „vypovedaciu hodnotu“ a objektivitu o čo nám i Vám ide."

A keďže dokument NKÚ tvorí prílohu "pdf" a nie text, je teda jasné, že bola zaradená na konci článku, tak ako to vysvetlila p. Tóthová.
Registrovaný Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni Adrián Macho, poslanec OZ v Šoporni | 02-10-2012 21:49:40
Podľa mňa tu obviňujete nezávislosť SOL úplne zbytočne. Ja osobne som príkladom, že čokoľvek som podal na zverejnenie, tak to bolo zverejnené presne tak, ako som to napísal a pod tým názvom, aký som článku dal. Takúto možnosť majú všetci, či som to ja, alebo ktorýkoľvek občan Šoporne, alebo inej obce či mesta a nevynímajúc starostu, len treba sa zaevidovať a nevystupovať anonymne. Preto som presvedčený, že SOL je nad vecou, nikomu nenadŕža a dôkazom sú aj zverejnené vyjadrenia starostu. V konečnom dôsledku tu ide o nezávislý pohľad čitateľa na danú vec a na jeho zdravý úsudok. Je jedno, či bude prvý protokol, správa, alebo vyjadrenie. Dôležitá je pravda a tú si rozumní a chápaví pozorovatelia veľmi rýchlo nájdu.
S pozdravom Adrián.
RE: aaaa | 02-10-2012 21:00:47 | 02-10-2012 21:45:26
RE: aaaa | 02-10-2012 21:00:47

Kámo, to si prestrelil, ak p.Majko zverejnil to čo zverejnil, nie je podstata toho čo ty tu píšeš, to by si mohol obviniť p.Majka, vtedy, keby nezverejnil to čo zverejnil ale zverejnil by iba ten pokec starostu

členenie tohto článku je pekným príkladom ako pán Majko vôbec nie je nad vecou, spolupráca so Šopornianskym starostom pri malých domčekoch ho ovplyvňuje aj pri určovaní poradia v článkoch - prečo nie je prvý uvedený protokol ako je to uvedené aj v názve článku ? SOL už vo veci Šoporne stratilo nezávislosť !
Registrovaný Iveta Tóthová Iveta Tóthová | 02-10-2012 21:39:25
aaa - píšete, že SOL prestali byť nezávislé noviny. Keďže som redaktorkou SOL dovolím si oponovať. Ja som pre občanov obce Šoporňa odpracovala stovky hodín zadarmo či už natáčaním reportáží ako aj strihaním videí. Stálo ma to nejednu bezsennú noc. A robila som to pre OBČANOV obce Šoporňa, nie pre starostu ani pre poslancov ale pre občanov. ZDARMA a vo svojom VOĽNOM ČASE. DOkonca bez náhrady benzínu, amortizácie auta alebo spotreby elektriny pri strihu videí. Pán Majko je na tom podobne a dám ruku do ohňa, že nestranný bol, je a aj ostane.
A čo sa týka poradia vložených informácií v článku : PDF v ktorom je protokol z NKÚ je vložený na konci článku, nakoľko je celý systém v novinách tak naprogramovaný. Nedá sa vložiť na začiatok článku, vždy je na konci. Preto je logicky v úvode to čo uverejnené je a PDF z NKÚ je na konci. Nehľadajte prosím nejaké konšpirácie tam kde nie sú. Noviny SOL nedržia stranu ani jednému ani druhému. Nikdy sme tak neučinili a nečiníme tak ani v obci Šoporňa.

Takže Vás žiadam o odvolanie Vášho tvrdenia. Nezavádzajte verejnosť !!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-10-2012 21:38:09
aaaa | 02-10-2012 21:25:19 | - mate to v hlave pomylene. Ja Vam vysvetlovat nebudem uplne, ale uplne nic! Vy budete vysvetlovat a Vy budete dokazovat

"ako pán Majko vôbec nie je nad vecou, spolupráca so Šopornianskym starostom pri malých domčekoch"

... a verte, ze sa budete svoje verejne prezentovane obvinenia mojej osoby naozaj snazit dokazat.

Nikto, opakujem nikto sa problemu Soporna nevenoval tak intenzivne a tak objektivne ako SOL. Nevylucujem, ze svojim obvinenim ste sposobili ukoncenie zaujmu SOL o demokraciu v obci Soporna. Urcite Vase ambicie na slobodne sirenie nazorov naplnia obecne noviny.
aaaa | 02-10-2012 21:25:19
pán Majko, presvedčte ma o opaku a dajte poradie v článku do súladu s názvom článku ! Potom sa Vám rád ospravedlním, i keď si myslím, že ide o vyjadrenie môjho názoru, ktorým som neporušil pravidlá diskusie.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-10-2012 21:16:03
aaaa | 02-10-2012 21:00:47 | - na verejne ospravedlnenie mate cas 24 hodin.
aaaa | 02-10-2012 21:00:47
členenie tohto článku je pekným príkladom ako pán Majko vôbec nie je nad vecou, spolupráca so Šopornianskym starostom pri malých domčekoch ho ovplyvňuje aj pri určovaní poradia v článkoch - prečo nie je prvý uvedený protokol ako je to uvedené aj v názve článku ? SOL už vo veci Šoporne stratilo nezávislosť !
k článku | 02-10-2012 16:37:22
V názve je protokol, správa, stanovisko. V článku je stanovisko, protokol, správa...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-10-2012 15:08:03
pre p. Majka | 02-10-2012 14:46:55 | - ak budete Vy ten, kto ponesie zodpovednost za noviny, urcite Vam ja nebudem hovorit do toho, ako budete materialy tvorit a uverejnovat.

Moja priorita je v objektivite a v nadhlade. Ja nie som na strane ani starostu a ani poslancov.

Ak by noviny brali ohlad na nalady jednotlivych stran, tak by sme mohli vypustit prioritu objektivity.
Ak nechcete akceptovat fakt, ze do redakcie prisli podklady v takom slede ako su uverejnene, tak zial nie ste objektivny v hodnoteni stavu v obci. Je to Vasa volba, no ten luxus si my dovolit nemozeme.
pre p. Majka | 02-10-2012 14:46:55
Tento sled nemá logiku. Starostove drísty sme počuli na zastupiteľstve. Čo sme nepočuli a nevideli bol protokol o zverejnenie ktorého ste požiadali. Takže prvý mal byť protokol a až potom starostov sloh, ktorý mu napísali právnici keďže mu to trvalo týždeň.
komentár | 02-10-2012 06:32:17
Krásna, nádherná slohová práca. Najmä rozbor faktov HKO. Normálne ho je škoda za starostu. Na Hrad s ním!
neuveriteľné | 01-10-2012 23:56:19
.. po prečítaní slohovej práce vlčeka sa čudujem, že ste si ho šoporňania nezvolili skôr, na čo ste čakali, ved takého dokonalého starostu teda treba dlho hladať.....tu obviňuje všetkých pred ním, aj vtedy ked nastúpil na miesto riaditeľa školy, aj teraz ked sa stal starostom presne ten istý scenár, nátlakom sa zbavil sa všetkých čo by mu stáli v ceste jeho rozvoja. A že ich všetkých obviňuje, to mi ako občanovi ani nevadí, pretože všetci tí ľudia pracovali bez pomoci právnikov a ekonomiek a iných poradcov. Takže starostuj bez právnikov, účtuj bez externých ekonomiek a potom porovnávaj a kritizuj!!!!
dôchodca | 01-10-2012 23:34:48
TTak to už je len ozaj. .on si myslí,že len on má patent na rozum a aj výklad jednotlivých zisteni v protokole je len jeho pravda. A ešte k tomu pred voľbami robil geroja,že on vybavil rekonštrukciu školy. A v protokole som niekde čítal,že prostriedky zo št.rozpočtu a EU nemuseli byť zahrnuté v rozpočte. Už asi úplne stráca súdnosť.
No comment... | 01-10-2012 23:33:33
Pre Čistý ako ľalia - práve naopak, oceňujem, že to tu máme všetko pekne pokope.
Podľa môjho názoru je vyjadrenie k zistenian NKÚ dostačujúce. Boli prijaté opatrenia, na základe ktorých by nemalo k vytýkaným nedostatkom a pochybeniam naďalej dochádzať. Držím palce.
Ešte by to chcelo pár kompromisov zo strany zastupiteľstva, ako aj pána starostu, a som presvedčená, že to pôjde :)
čistý ako ľalia | 01-10-2012 22:48:40
Všetci robia a robili zle, porušovali zákony, skartovali doklady, zamieňali doklady, nosili doklady domov, hrabali sa na obecnom úrade v neskorých nočných hodinách pracovníčkam v skriniach, len aby ich prácu niekto spochybnil, iba ON je čistý a robí podľa platných zákonov.
P. Majko Vy ste žiadal iba protokol NKU a nie slohovú prácu o výsledku NKU.
Ako píšu komentáre, niekto by sa mal skutočne ísť liečiť.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-10-2012 22:48:38
Lutujem, ale nie je v nasom zaujem cohkolvek znevyhodnovat - citatel si musi urobit nazor sam. U nas je vsetko uverejnene v slede, ktory ma logiku.
Inak povedane, nic nekomentujeme a je na citatelovi, ci si precita prvu vetu, cely material a ci si otvori aj prilozene subory.

Verim, ze to pochopite. Ak by sme postupovali inak, urcite by noviny nemali doveru, ktoru u citatelov maju.
škoda p. Majko | 01-10-2012 22:36:02
p. Majko, že tie Vlčekove výplody sú tam hneď viditeľné a správu si treba preklikať... Dôležitá je správa a protokol, nie Vlčekove kydy...

"žiadame o uverejnenie všetkých nami zaslaných materiálov, pretože tvoria neoddeliteľný celok" - to tvrdí Vlček, že je to neoddeliteľný celok - je to výplod fantázie jeho právnikov, ktorých bohužiaľ platíme my. Navrhujem jeho "dôvodovú správu "dať pod text na 3. miesto do preklikávacej linky
Ďakujem

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign