Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Ďalšia kontrola hlavnej kontrolórky jasne potvrdila to, čo hovorím už piaty rok. Alebo teplo v našom meste.

200

Dňa 15.2.2018 bola na rokovanie Mestského zastupiteľstva predložená ďalšia kontrola hlavnej kontrolórky. V jej správe sa píše, že cieľom kontroly je : zistiť či uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení /ďalej len Nájomná Zmluva/ s víťazom VPK/Verejného ponukového konania/ bola v súlade s výsledkami komisie pre prípravu a vyhodnotenie VPK.

Kontrolórka hneď na začiatku konštatovala, že mala ťažkú úlohu. Ťažkú preto, lebo hneď v podmienkach súťaže sa hovorí, že to nie je obchodnou verejnou súťažou podľa paragrafu 281 a nie je ani verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy. Týmto zvláštnym zadaním sa podľa nej vytvorila akási vata, aby sa …...neviem už presne ako sa vyjadrila. Vo mne to vytvára dojem, že to bolo od samého začiatku preto tak, aby sa mohlo potom špekulovať. Povedal by som to asi tak, že veď daj takú ponuku ktorú nikto nepreskočí, veď mi sa potom dohodneme, čo nakoniec dáme do zmluvy. Kľudne tam daj aj sto miliónov, veď ja to budem spisovať.

Ďalej sa v správe z kontroly píše:

Komisia posudzovala predložené ponuky na základe kritérií, ktoré boli súčasťou vyhláseného VPK a to: 1, Podnikateľský zámer a koncepcia rozvoja teplárenských aktivít (úspora tepla)

2, Garancia a prístup k stanoveniu ceny za teplo, výška investícií v eurách bez DPH

3, Celková výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa- ročná cena nájmu

4, Dodatočné prínosy k rozvoju mesta

5, Riešenie pre správu bytov a garancie pokrytia možných rizík a strát zo správy bytov

Kontrolórka konštatuje že spoločnosť V.I.Trade vo svojej ponuke poskytla vyhlásenie , že ponuka je platná, neodvolateľná , bezpodmienečná a záväzná po dobu 120 dní.

Kontrolórka v prvej časti svojej správy v podstate konštatuje, že už v preambule zmluvy o nájme je klamstvo . Tam sa totiž v odstavci 3 píše že : nakoľko v súťažných podmienkach VPK na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve prenajímateľa bolo uvedené, že víťazný uchádzač bude môcť prevádzkovať tepláreň prostredníctvom spoločnosti založenej na tento účel.

Kontrolórka konštatuje : V podmienkach VPK NEBOLO uvedené, že víťazný uchádzač ……

Ďalej konštatuje: Z citovaného vyhlásenia vyplýva, že zmluvu o nájme v časti „Základná štruktúra fungovania partnerstva v bode 3 sa uvádza : Záujemca v rámci partnerstva založí novú účelovú akciovú spoločnosť, ktorá uzavrie s vyhlasovateľom požadované zmluvy a získa požadované oprávnenia a licencie /ďalej len SPV/

v bode dve správy z kontroly kontrolórka konštatuje nasledovné:

Víťazný uchádzač NEZALOŽIL spoločnosť špeciálne na tento účel do 10 dní v zmysle nájomnej zmluvy. Víťazný uchádzač mal v čase podpisu Nájomnej zmluvy spoločnosť vytvorenú a zapísanú do OR dňa 5.10.2013-Energetika Sereď sro. , táto spoločnosť bola zapísaná do OR na základe zmien už existujúcej spoločnosti TOMSON sro ktorá vznikla 14.3.201 Na základe uvedeného konštatujem, že nebolo dodržané ustanovenie NZ /Nájomnej zmluvy/ ani rešpektované za strany víťazného uchádzača jeho vlastné vyhlásenia o založení novej účelovej akciovej spoločnosti. V čase podpisu a účinnosti dohody NEMALA spoločnosť Energetika oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle Nájomnej zmluvy.

Možno si poviete taká banalita, veď je to maličkosť. No, nezaložili akciovú spoločnosť, založili seróčku. Podľa neskoršieho konštatovania kontrolórky, ktoré uvediem nižšie by to malo mať nesmierny význam. Ďalej z konštatovania kontrolórky je zrejmé, že sme podpísali zmluvu na dodávky tepla so spoločnosťou, ktorá to podľa zákona nemohla robiť, lebo nemala na to potrebné povolenia. Nezdá sa vám to absurdné?

Kontrolórka vo svojej správe ďalej píše: KONŠTATUJEM ŽE VÍŤAZNÝ UCHÁDZAČ NEPOSTUPOVAL PRI ZALOŽENÍ NOVEJ SPOLOČNOSTI V SÚLADE S PONUKOU.

To znamená presne to čo som tu už uviedol. Napíš takú ponuku a daj tam čo chceš, len nech ťa nikto nepreskočí, veď sa nejako dohodneme, ja budem predsa písať zmluvu.

V bode 3 správy kontrolórky sa ďalej píše: V ponuke víťazného záujemcu je uvedené “Sme ale pripravení zaviazať sa preinvestovať počas doby nájmu 4,2 milióna eur“. Ďalej je suma 4,2 milióna rozpísaná do jednotlivých investícií. Súčasťou tohto rozpisu je aj 780 000 eur -technológia kotla na biomasu. Komisia na výber strategického partnera neprihliadala na tento údaj, pretože nebol ani súčasťou podmienok na predkladanie ponúk.

Podľa môjho názoru je toto ÚPLNE MYLNÉ konštatovanie a neskôr uvediem aj prečo.

Kontrolórka ďalej píše: Po odrátaní nákladov na biomasu, na ktorú sa pri výbere záujemcu neprihliadalo mala byť výsledná výška investícií do majetku 3 420 000 eur.

Toto je podľa mňa chybný záver kontroly.

V závere tohto bodu kontrolórka konštatuje :

KONTROLOVANÝ SUBJEKT NEUZAVREL nájomnú zmluvu v čl III ods. 3.7 v SÚLADE S VÝSLEDKAMI KOMISIE NA VVÝBER STRATEGICKÉHO PARTNERA, KTORÉ BOLI PRE NEHO ZÁVäZNÉ.

V kontrole sa ďalej v bode 4 píše, že v časti ponuky víťazného uchádzača, Výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa je uvedené: Podmienky ktoré vieme garantovať v prípade úspechu našej ponuky sú: V bode 4: Prevziať záväzok platiť nájomné mestu za administratívne priestory, pričom navrhujeme cenu za prvé dva roky z dôvodu reštruktualizácie 8 000 eur ročne pričom následne by sa zvýšila na úroveň 20 000 eur … ďalších 20 000 eur by sa vyplatil ako 50% podiel na zisku v danom roku, takže celkový výnos pre mesto Sereď bude 40 000 eur.

Kontrolórka v správe konštatuje nasledovné: Garancia v prípade úspechu platiť nájomné mestu NEBOLA SÚČASŤOU NÁJOMNEJ ZMLUVY S VÍŤAZNÝM UCHÁDZAČOM.

Ďalej kontrolórka v správe píše, že garancia platiť 50% podiel na zisku v danom roku vo výške 20 000 eur by bola reálna v prípade, že by víťazný uchádzač založil akciovú spoločnosť ako uvádza v podmienkach a mesto Sereď by sa stalo akcionárom, resp. spoločníkom v sro.

Toto konštatovanie sa podľa môjho názoru nezakladá na pravde. Neskôr zdôvodním prečo.

Hlavná kontrolórka mesta Sereď v záver kontroly píše :

Na záver vyššie uvedeného konštatujem:

Kontrolovaný subjekt NEUZAVREL zmluvu o nájme v SÚLADE S VÝSLEDKAMI KOMISIE PRE VÝBER STRATEGICKÉHO PARTNERA. KONTROLOVANÝ SUBJEKT BOL VÝSLEDKAMI KOMISIE VIAZANÝ. NÁJOMNÚ ZMLUVU BOL POVINNÝ UZATVORIŤ IDENTICKY S PONUKOU VÍŤAZNÉHO UCHÁDZAČA, AŽ NA OBJEKTÍVNE PRÍČINY-ZMENY. KOMISIA NA VÝBER STRATEGICKÉHO PARTNERA VYCHÁDZALA PRI VÝBERE LEN Z PREDLOŽENÝCH PONÚK, AK KONATEĽ NÁJOMNÚ ZMLUVU UZATVORIL INAK AKO BOLO VO VÍŤAZNEJ PONUKE, BOL POVINNÝ INFORMOVAŤ O TOM MsZ, KTORÉ SCHVÁLILO KOMISIU. MsZ POVERILO ROKOVAŤ KONATEĽA SPOLOČNOSTI S VÍŤAZNÝM UCHÁDZAČOM, V PRÍPADE NEÚSPECHU ROKOVAŤ S UCHÁDZAČOM , KTORÝ SKONČIL DRUHÝ V PORADÍ, NIE MENIŤ PODMIENKY NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL KOMISIOU URČENÝ VÍŤAZNÝ UCHÁDZAČ.

Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba bola oprávnená v lehote do 25.1.2018 podať písomné vysvetlenia k nezrovnalostiam konštatovaným v tomto návrhu Správy medzi ponukou víťazného uchádzača a uzatvorenou zmluvou a nájme technologických zariadení. Kontrolovaný subjekt nepodal písomné vyjadrenia k návrhu správy o kontrole, preto sa rozsah a obsah kontroly nemení.

Ľudovo sa hovorí, že kto mlčí, ten svedčí.

Keďže rozsah tohto článku je dosť rozsiahly, len veľmi stručne uvediem moje poznámky iba k niektorým zisteniam.

1, Koľko mala Energetika Sereď vlastne investovať?

V ponuke sa hovorí že investujú 4,2 milióna. Kontrolórka tvrdí, že od tejto ponuky sa má odrátať ponuka 780 000 eur za biomasu, lebo komisia na túto ponuku neprihliadala. Neviem, či aj po toľkých rokoch vidí do hláv členov komisie a vie na čo prihliadali na na čo nie. Čiže podľa kontrolórky majú investovať 3 420 000 eur. V zmluve ja záväzok investovať iba 3 milióny.

V prílohe je sken z ponuky kde sa jasne v časti Predpokladané investície píše, že sa jedná LEN o predpokladané investície a preto odrátať investíciu do kotla na biomasu je absolútne chybná úvaha. A ak sa z tej ponuky ktorá hovorí o rekonštrukcii okruhov, či kotlov neuskutoční niečo iné, tiež sa to odráta od ponuky? A ak sa neuskutoční nič, znamená to, že nemusia nič investovať? O investíciách predsa rozhoduje Stála komisia, ktorá je vytvorená podľa ponuky. Z uvedeného jasne vyplýva že v zmluve mal byť uvedený záväzok investovať 4,2 milióna eur a nie 3 milióny.

Ďalej kontrolórka chybne konštatuje, že záväzok vyplatiť 50 % podiel na zisku v danom roku by bola reálna v prípade, že by víťazný uchádzač založil akciovú spoločnosť a mesto sa stalo akcionárom resp spoločníkom v sro.

Ak by toto platilo a konateľ káčer netrval na založení akciovky, tak podľa mňa z toho vyplýva jasná korupcia. Lebo veď tu potom asi existovala jasná dohoda, že nezaložia akciovku a tým sa zbavia záväzku vyplatiť nám spolu 400 000 eur.

Myslím si však, že založenie či nezaloženie akciovky nemá na tento záväzok žiadny vplyv. Poviem to na príklade, ktorý som povedal aj na zastupiteľstve. Pani kontrolórka má veľmi úspešnú právnickú kanceláriu a zarobila ťažké milióny. Hľadá, kam by ich investovala. Ja mám nápad. Oslovím ju a dohodneme sa, že založíme akciovku. Ona vloží milión a zisky si budeme deliť na polovicu. Keďže je však veľmi zaneprázdnená, poverí svoju zamestnankyňu spísať so mnou zmluvu. Ja však zamestnankyňu presvedčím, že je pracné a zbytočné zakladať akciovú spoločnosť, že ja si založím sróčku a budem pani kontrolórke každoročne vyplácať polovicu zisku. Veď slovo chlapa platí. Takže zmienka o delení zisku sa ani nedostane do zmluvy. Pani kontrolórka ako majiteľka úspešnej právnej kancelárie pre veľkú zaneprázdnenosť zmluvu nepreštuduje a podpíše ju. Investuje milión a všetci sme spokojní. Po roku moja sróčka vytvorí 200 000 zisk . Pani Horváthová ako investor si príde po svoju polovicu zisku. Vtedy jej poviem, že nič nedostane, lebo sme nezložili žiadnu akciovku.

Tiež som jej na zastupiteľstve povedal, že som presvedčený, že ešte v ten deň by podala na mňa žalobu za podvod. Na to už pani kontrolórka nepovedala nič.

V zmluve sú ešte ďalšie veci ktoré pani kontrolórka prehliadla ma MAJÚ veľmi veľký vplyv na celkový obsah a výhodnosť zmluvy. Článok je však aj tak už veľmi dlhý a preto ich tu teraz nebudem rozvádzať. Niekedy na budúce. Len dodám, že som podal návrh na pripomienky k uzneseniu k tejto kontrole. A tiež procedurálny návrh znovu vyzývajúci primátora Tomčányiho, aby zavolal Najvyšší kontrolný úrad na kontrolu. Poslanci to však svojim hlasovaním zmietli zo stola.

Prikladám sken aj týchto pripomienok.


Priložené súbory k článku:Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
asi by | 20-02-2018 23:09:15
si mal niekto začať baliť veci.
Tin Tin | 20-02-2018 12:27:39
Slovenské porekadlá a múdrosti.Stačí keď len kvapká lebo keď tečie pretečie alebo na každú sviňu sa už voda varí len na tie veľké to dlhšie trvá.
Pekný deň vážený predstavitelia mesta Sereď.
revolúcie?? | 20-02-2018 12:18:06
obyčajný prevrat to bol...vlastnícky
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-02-2018 08:00:10
Ak sa nemylim, dnes mame 20. februara 2018 a blizi onedlho tu bude 30. vyrocie revolucie.

Nie, to je este viac ako rok...

Tak tu mame magicky datum - 2018 a osemnastky su akesi \"tradicne\" pre vyrazne zmeny...

Ale teraz fakt.

Predlozene nie su dohady nejakeho posahaneho individua ci dokaz osobnej nenavisti, ako sa to v zufalstve niektori ludia snazia niekolko rokov prezentovat.

Pred sebou maju ludia FAKTY konstatovane hlavnou kontrolorkou z VYKONANYCH KONTROL.

Nejedna sa o nieco podvrhnute, zmanipulovane ci podobne. Ide o vysledky konania a NEkonania konkretnych ludi s menami a priezviskami, z ktorych vacsina je este aj dnes vo vysokych a dobre nami obcanmi platenych funkciach.

A tu obcania po viac ako stvrt storoci od revolucie zufalo rozmyslaju, co spravit?

No, v prvom rade NEBAT SA vystupit PROTI tam, kde je evidentne pachane zlo.

Pripojit sa k poslancovi, ktory svojou vytrvalostou dosiahol ODHALENIE TOHTO ZLA.

A bezodkladne od tych, ktori zlo sposobili ZIADAT vyvodenie ZODPOVEDNOSTI voci KONKRETNYM LUDOM.

Viac v pripravovanom materiali.
A co tak? | 20-02-2018 03:28:39
A co tak poziadat/kedze akosi to nejde pohnut dalej/o posudenie tohto stavu v meste aj Transparency internationale?
obcan | 19-02-2018 21:57:56
Údajne idu k trnavskemu spravcovi.
návrh | 19-02-2018 21:25:43
Keď poslanci návrh zmietli zo stola, čo si o tom môžeme myslieť - len to, že aj oni sú do toho zaplatení? Inak je ich povinnosťou trvať na tom, aby sa to dalo do poriadku a nie zavádzanie občanov. Veď celé ich riadenie je na zamyslenie. Dobre urobili tí, čo od nich odišli a išli k inému správcovi.
DANO | 19-02-2018 18:10:35
tak toto je ozaj sila
na zhrnutie | 19-02-2018 14:00:33
Tieto nedostatky zistila pani kontrolórka počas prvej kontroly.

• Kontrolné zistenie k dodatku č. 1 k nájomnej zmluve:
č. 1) Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
č. 2) Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
č. 3)Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP.
• Kontrolné zistenie k dodatku č. 2 k nájomnej zmluve:
Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP.
• Kontrolné zistenie k rámcovej zmluve o pôžičke v znení dodatkov č. 1-4 a príloh 1-5
č. 1 Porušenie § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. h),j) Stanov spoločnosti MsBP
• Kontrolné zistenie k zmluve o úvere č. 000022/CORP/2015
Kontrolovaný subjekt podpísal dňa 28.01.2015 Zmluvu o úvere. Zmluva o úvere bola zverejnená dňa 03.07.2017. V čase oznámenia kontroly nebola zmluva zverejnená, kontrolovaný subjekt ako povinná osoba zverejnil zmluvu počas výkonu kontroly. Kontrolovaný subjekt je zmluvnou stranou zmluvy o úvere ako spoludlžník pri poskytnutí úveru bankou UniCredit Bank s.r.o klientovi Energetika Sereď s.r.o.
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:
Mestský bytový podnik je v zmysle § 2 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z.z povinnou osobou, ktorá je povinná zverejňovať všetko v zmysle príslušného zákona. Ako povinná osoba, zverejnil zmluvu o úvere, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou cca 2,5 roka od jej podpísania zmluvnými stranami.
Kontrolné zistenie:
Č. 1 Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
Č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. k) Zásad hospodárenia
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. e),f) Stanov spoločnosti MsBP s.r.o

Kontrolórka sama konštatuje: Mestský bytový podnik je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v zmysle § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.
Kontrolovaný subjekt svojim konaním resp. nekonaním spôsobil stav definovaný v § 47a ods. 4 občianskeho zákonníka, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
Zákonom č. 546/2010 Z.z., sa doplnil zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník o ustanovenie § 47a ods. 4 zák. ktorý vrátane nadpisu znie cit: „Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“

MsBP si z toho dôvodu zaplatil služby advokátskej kancelárie za takmer 4.000,-€
Prišla kontrola č. 2 kde kontrolórka zisťuje:
Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia
Porušenie Stanov spoločnosti
Porušenie § 13 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia
Porušenie § 5a/ ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z.
Zmluva nebola zverejnená v lehote v zmysle § 47a/ zák. 40/1964 Zb
Porušenie § 6 zák. č. 211/2000 Z.z.
Na toto všetko reagoval Káčer tak, že došlo k administratívnej chybe, že nezverejnil zmluvu. Kto sa tomu venuje a pozerá zastupiteľstvá zistí, že to bolo niekoľko desiatok administratívnych chýb.
Kontrolné zistenie:
Kontrolovaný subjekt od roku 2014 nezverejnil informáciu ani o jednej objednávke a rovnako nezverejnil informáciu ani o jednej faktúre.
A do tretice kontrola.
Víťazný uchádzač nezaložil spoločnosť špeciálne na tento účel do 10 dní v zmysle nájomnej zmluvy. Víťazný uchádzač mal v čase podpisu Nájomnej zmluvy spoločnosť vytvorenú a zapísanú do OR dňa 05.10.2013 – Energetika Sereď s.r.o., táto spoločnosť bola zapísaná do OR na základe zmien už existujúcej spoločnosti TOMSON, s.r.o, ktorá vznikla 14.03.2013 ( viď nižšie uvedený tabuľkový prehľad). Na základe uvedeného konštatujem, že nebolo dodržané ustanovenie NZ ani rešpektované zo strany víťazného uchádzača jeho vlastné vyhlásenie o založení novej účelovej akciovej spoločnosti. V čase podpisu a účinnosti dohody nemala spoločnosť Energetika oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle Nájomnej zmluvy.
Spoločnosť Energetika s.r.o na ktorú boli prevedené práva a povinnosti mala oprávnenie vykonávať činnosti vyplývajúce z predmetu nájomnej zmluvy od 07.03.2014 /zápis v OR/ .
Na základe uvedeného konštatujem:
Víťazný uchádzač nepostupoval pri založení novej spoločnosti v súlade s predloženou ponukou.
Kontrolovaný subjekt do Nájomnej zmluvy neprevzal ponuku, že bude založená akciová spoločnosť, tak ako to bolo uvedené v ponuke víťazného uchádzača. V Nájomnej zmluve sa uvádza, že bude založená „Prevádzková spoločnosť“ bez určenia formy obchodnej spoločnosti.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v súlade s výsledkami komisie na výber strategického partnera. Po odrátaní nákladov na biomasu, na ktorú sa pri výbere záujemcu neprihliadalo mala byť výsledná výška investícií do majetku 3 420 000 €. Spôsob stanovenia ceny min. 3 mil. € v prípade zmluvnej pokuty znamená, že zmluvná pokuta bude rátaná z 3 mil. EUR. Zmluva je inštitútom, v ktorom je potrebné veci a skutočnosti pomenovať jasne, stručne, zrozumiteľne. Ak by konateľ kontrolovaného subjektu rešpektoval výsledky komisie pre výber strategického partnera, ktorej bol členom bez hlasovacieho práva s hlasom poradným, mala byť dohodnutá výška investícií tak ako je vyššie uvedené 3 420 000 €.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril nájomnú zmluvu v čl. III ods. 3.7 v súlade s výsledkami komisie na výber strategického partnera, ktoré boli pre neho záväzné.
V ponuke víťazného uchádzača v časti „Výška finančného príjmu pre vyhlasovateľa je uvedené:
Podmienky, ktoré vieme garantovať v prípade úspechu našej ponuky sú: V bode 4: Prevziať záväzok platiť nájomné mestu za administratívne priestory, pričom navrhujeme cenu na prvé dva roky z dôvodu reštruktualizácie 8 tis. EUR ročne pričom následne by sa zvýšila na úroveň 20tis. EUR /garantovanie, obnovenie zmluvy-zmlúv kde celková výška príjmu dosiahne uvedenú hranicu/, ďalších 20 tis. EUR by sa vyplatil ako 50% podiel na zisku v danom roku takže celkový výnos pre mesto Sereď bude 40 tis. EUR.
K vyššie uvedenému uvádzam: Garancia v prípade úspechu platiť nájomné mestu nebola súčasťou nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom.
Garancia platiť 50% podiel na zisku v danom roku vo výške 20 tis. by bola reálna v prípade, že by víťazný uchádzač založil akciovú spoločnosť ako uvádza v podmienkach a mesto Sereď by si stalo akcionárom, resp. spoločníkom v s.r.o.

Súčasťou uzatvorenej nájomnej zmluvy v čl. III. „Podmienky nájmu“ nie je zakotvený záväzok víťazného uchádzača /prevziať záväzok platiť nájomné/.
Nájomná zmluva na prenájom administratívnych priestorov mesta Sereď bola podpísaná dňa 11.12.2013 medzi Mestom Sereď a MsBP s.r.o. V zmysle predloženej ponuky mala byť nájomná zmluva podpísaná medzi Mestom Sereď a Energetikou Sereď s.r.o.
V roku 2014 uhradil MsBP s.r.o mestu Sereď 6 668 € ako alikvótnu časť dohodnutej ceny nájmu k 31.08.2014. Od 01.09.2014 MsBP sa presťahoval z priestorov vo vlastníctve mesta do svojich priestorov.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril zmluvu o nájme v súlade s výsledkami komisie pre výber strategického partnera.
Kontrolovaný subjekt bol výsledkami komisie viazaný. Nájomnú zmluvu bol povinný uzatvoriť identicky s ponukou víťazného uchádzača až na objektívne príčiny – zmeny. Komisia na výber strategického partnera vychádzala pri výbere len z predložených ponúk, ak konateľ nájomnú zmluvu uzatvoril inak ako bolo vo víťaznej ponuke e bol povinný informovať o tom MsZ, ktoré schválilo komisiu. MsZ poverilo rokovať konateľa spoločnosti s víťazným uchádzačom v prípade neúspechu rokovať s uchádzačom, ktorý skončil druhý v poradí nie meniť podmienky na základe ktorých bol komisiou určený víťazný uchádzač.

A on stále nevidí dôvod na kontrolu vykonanú NKÚ.
ŠtefanK | 19-02-2018 13:27:07
Rokovanie poslancov pozerám vždy,kedy mi to čas dovolí.Najviac ma hnevá, že som veril primátorovi a dlho som si myslel že poslanec pán Kurbel a pán Majko maju proti primátorovi niečo osobné.Je škoda že na pravdu dochádzam neskoro.Podľa kontroly tuším že je to primátor,kto má výhrady voči pánovi Kurbelovi a hlavne pánovi Majkovi.Asi za pravdu ktorú hovoria päť rokov.Pán majko napísal o utrpení ich aj rodín.Viem o čom píše lebo ani ja si zatiaľ netrúfam vystúpiť pod menom.Pán Tomčányi pehnal ste to aj so svojimi zaviazanými poslancami.Horváthová napísala jasne a ak ste aspoň trošku chlap,ospravedlňte sa pánovi Kurbelovi a pánovi Majkovi.Zachovajte si aspoň trošku úcty!!!!
obcan | 19-02-2018 12:54:09
Tak zmenme strukturu poslancov,niektorý su zam roky.Nevolme len mena.
Pre gulak | 19-02-2018 12:52:02
Ved sa pozri, kto sedi na poslaneckych stolickach. Bud podnikatelia, alebo profutbalisti.
gulak | 19-02-2018 11:30:53
Väcsia cast volicov,v Seredi volila vzdy HZDS,potom zase Smer...a tak poslanci MsU..su taki,aki si ich ludia zvolili,ako sa vravi,vrana k vrane sada..a nezabudnite ich volit aj v buducich volbach..
Seredan | 19-02-2018 08:07:46
Ked po kontrolach, ktore boli, su este obcania, ktori si zastavaju toho pana, co sa necha volat primator, su absolutne bez nazoru a bez usudku. Kontroly prisli len preto, lebo Kurbela osierali niekolko rokov a on sa nedal. Pomaly, stale, aj za cenu osocovania, presvedcil poslancov a prisla kontrola. Najprv jedna, potom druha a nakoniec tretia. Na zastupitelstve v roku 2017 dokonca prijali uznesenie o NKU. To uz nevedel predychat prednosta a na urade bol humbuk. Vsetky kontroly preukazali znacne pachybenia a nezakonnost. A primator? Odmietol podat podnet na NKU. Jasne. Moze tak spravit ktokolvek. Ale podnet na mestsku s.r.o.cku od primatora je uplne ina kava ako od obcana. Kedze NKU nemusi podnet prijat, od primatora ba mal inu vahu. Ak by bol primator nakloneny vec doriesit a zbavit sa pochybnosti, podnet poda. Takto sa vyhovara vzdy na nieco a vykruca sa. Jednoznace nechce, aby priesiel niekto, kto sa im pozrie na prsty. Tak sa strasne boja NKU, ako cert kriza. Staci sa pozriet na to, ako hlasovali poslanci za NKU. V januari dal Kurbel opat navrh na podnet na NKU, kdeze primator nerespektoval uzn. prijate poslancami, ale uz to hlasovanim nepreslo. Viete co je sranda? Porovnal by som si, ktory poslance ako hlasoval v prvom pripade a ktory ako teraz. A to hlasovali po prerokovani poslednej kontroly, ktora ukazala, ako konatel \"okaslal\" komisiu a obcanov mesta. Preco teda uz boli proti? Lebo to bolo potrebné. Kontrolorka napise, ze kontel ignoroval co sa dalo, pomenil si zmluvu ako sa mu zachcelo, mesto nedostava za najom co malo, nedostava peniaze zo zisku a kopec ineho a zrazu NKU nepride. Keby bola kontrola v prospech konatela, este to pochopim. Ale toto? Co sme si to zvolili? Jednoznace vidiet, ako zastupuju zaujmy nas obcanov. Vid. hlasovanie o ubytovniach. Cítal som príspevok v inej téme od tusim dochodcu. Ak chces obhajovat toho pana, ktory namiesto toho, aby sa vec doriesila kontrolou nezavysleho kontrolneho organu, zakryva vec tym, ze hadze spinu na Kurbela, osiera ho, pozri si toto. A poslanci mu to zeru. Resp. musia, inak by mali poprdeli.
zaujímalo | 19-02-2018 07:33:01
by ma, prečo poslanci odmietli pripomienky k správe
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 18-02-2018 21:53:54
Myslim si, ze kazdemu rozmyslajucemu poslancovi musi byt dnes uz jasne, ze skor ci neskor celu kauzu DOPODROBNA rozoberie vysetrovatel a bude vyvodena zodpovednost voci konkretnym osobam.

Podla publikovanych informcaii a zisteni kontrolorky ide o skodu velkeho rozsahu - to si nedovolia NEriesit. Je otazkou casu, kedy a kto to riesit bude.

Ako primator, tak poslanci konaju ako verejni cinitelia a zakon im uklada nielen prava, ale aj VAZNE POVINNOSTI.

Ak ich niekto cicika, ze rozhodovanie v zbore nie je postihnutelne - myli sa.

Hlasuju sice v zbore, no kazdy \"paprcku dviha\" sam za seba a kedze je vopred preukazatelne INFORMOVANY o veciach, ktore su zjavne protizakonne, tazko sa vyhovori, ze nevedel.

Jedine ze by doniesol potvrdenie od odbornika, ze v danom momente hlasovania nebol pricetny.

Uprimne - nezavidim poslancom v tychto veciach ich zodpovednost a ked este niekto chce lavirovat medzi...

Nuy, uz dlho je to skor o cti, ako o \"prisluhovani niekomu za nieco...\"
tak toto | 18-02-2018 21:27:20
je naozaj svinstvo, aké nemá obdobu

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign