Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Galante.

Marek KollerDátum19. 04. 2010 02:26:22TémaSpravodajstvo
GALANTA | 15. apríla 2010 sa vo veľkej zasadačke MsÚ v Galante konalo 22. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na rokovanie sa prišli pozrieť členovia žiackeho parlamentu, žiaci zo ZŠ SNP v Galante. V úvode zasadnutia bola zvolená návrhová komisia v zložení Anna Pilariková, László Bíró a Jozef Keppert. Jozef Gál a Jozef Kollár boli zvolení za overovateľov zápisnice. Rokovania sa zúčastnilo 18 z 19 volených poslancov. Interpelácie poslancov smerovali k zvýšeniu komfortu života obyvateľov mesta Galanta. Poslanci apelovali na riešenie problémov zo stojacou, neodtekajúcou dažďovou vodou na verejných priestranstvách, problémovým prístupom do budov slúžiacich verejnému účelu a taktiež s dlhodobo pretrvávajúcim nedostatkom kapacity parkovacích miest pre motorové vozidlá na sídliskách s čím súvisí aj znečisťovanie vozoviek zeminou a ničenie trávnatých plôch. Poslanec MsZ Zoltán Horváth podotkol, že pri tohtoročnom jarnom zbere veľkoobjemového odpadu obyvatelia mesta zneužili takúto možnosť zbaviť sa nepotrebných vecí, pretože v termíne zberu sa na uliciach objavilo extrémne veľké množstvo odpadu, ktorého by si mali občania zbaviť svojpomocným odvozom na zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli technických služieb a navrhol do ďaľšieho termínu zberu hľadanie riešenia tohto problému. Ďaľším z problémov, ktoré tlmočili poslanci od občanov prostredníctvom interpalácií, bolo aj hľadanie riešenia znečisťovania fasád budov pracovníkmi externých firmiem zabezpečujúcich práce na verejných priestranstvách mesta napríklad formou zabezpečenia prenosných toaliet. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Galante ku dňu 28. februára 2010 bola ďalším bodom rokovania. Primátor mesta odporučil poslaneckému zboru uznesenie č 528/Z-2006 týkajúceho sa vloženia majetku mesta tvoriaceho vodárenské a kanalizačné diela do majetku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Nitra, vo forme nepeňažného vkladu, ktorým sa mesto malo podieľať na upísaní nových akcií vo výške vkladaného majetku, nezrušiť i napriek návrhu vdúceho právneho oddelenia, Miroslava Psotu, o jeho zrušenie. Dôvodom na zrušenie podľa stanoviska Miroslava Psotu je skutočnosť, že valné zhromaždenie ZsVS a. s. Nitra neprijalo nielen ponuku mesta na upísanie týchto akcií týmto nepeňažným vkladom, ale ani ponuku žiadnej inej obci, ktorá je akcionárom ZsVS a. s. Nitra. Uznesenie bolo prijaté v roku 2006 a obsahuje aj nehnuteľnosti, ktoré mesto už previedlo do vlastníctva ZsVS a. s. Nitra, na základe kúpnej zmluvy, konkrétne všetky pozemky tvoriace areál čističky odpadových vôd. Pôvodné uznesenie je tak nevykonateľné. Všeobecná hodnota uvedených diel v roku 2010 nezodpovedá cenám určenými znaleckými posudkami z roku 2006 a v prípade že v budúcnosti ZsVS a. s. Nitra bude prijímať nové peňažné alebo nepeňažné vklady by bolo nevyhnutné vypracovať nové znalecké posudky. Primátor mesta prijal dôvody na zrušenie ako opodstatnené, ale navrhol riešenie tohto uznesenia presunúť na obdobie po ďaľšom valnom zhromaždení ZsVS a. s. Nitra a po kolaudácii rekunštručných prác čističky odpadových vôd a kanalizácie, ktoré boli zahrnuté v projekte štrukturálnych fondov EÚ, kedy by sa mali stať majetkom mesta. Faktickou poznámkou Peter Závodský upresnil, že je vhodné uznesenie zrušiť a prijať nové. Ďalej bolo schválené uznesenie MsZ o uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb na zastupovanie mesta v spore so spoločnosťou BRASKO spol. s r. o. Bratislava proti žalovanému Mestu Galanta na základe záverov z pracovnej porady zo dňa 9. marca 2010. MsZ poverilo primátora mesta uzatvoriť zmluvu tak, aby bola uzatvorená s nárokom na vyplatenie podielovej odmeny v maximálnej výške stanovenej vyhláškou č. 665/2004 Ministerstva spravodlivosti SR a to len v prípade, že klient nebude povinný plniť voči žalobcovi akúkoľvek istinu. Poslanci, vzali na vedomie informatívnu správu "Realizácia úloh Programu hopodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2009" s pripomienkami k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2016. Najzávažnejšími pripomienkami boli pripomienky poslanca Petra Závodského, ktorý spoluprácu so Samsungom vo forme sponzorského príspevku do rozpočtu mesta v roku 2009 vo výške 500.000 Sk, nepovažuje za rozvoj, ale stagnáciu až degradáciu spolupráce s ohľadom na skutočnosť, že firma je veľkou nadnárodnou spoločnosťou pôsobiacou na území mesta Galanta, ďalej sa vyjadril, že nemôže podporiť taký sociálny program, v ktorom sa nehovorí ani o jedinom detskom ihrisku. Predkladaný materiál "Výročná správa zo záverečným účtom mesta za rok 2009", komentovala vedúca finančného a majetkového oddelenia Božena Somogyová. II. polrok bol poznačený hodpodárskou krízou a museli sa prijať úsporné opatrenia, ktoré v závere roku viedli k úprave rozpočtu, resp. k zníženiu rozpočtu k pôvodne schválenému. Výpadok príjmov bol prevažne z daní fyzických osôb, čo bol problém celoslovenský. Problémom sa zaoberala aj Vláda SR a mestu bola poskytnutá v posledných dňoch roku mimoriadna dotácia vo výške takmer 292.140€, ktorá navýšila konečný prebytok hospodárenia, keďže mesto po úprave rozpočtu hospodárilo tak aby skončilo aspoň s minimálne kladným rozpočtom. Prebytok rozpočtu sa navýšil až na 451.370€. K návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia Božena Somogyová navrhla aby sa väčšia časť prebytku ponechala na pokrytie prepokladaného výpadku príjmov tohtoročného rozpočtu. Poslanec Mikuláš Horváth navrhol zvýšenie sumy na vybudovanie nových parkovacích miest na Sídlisku Sever z navrhnutých 7.000€ na 25.000€ a na výsadbu zelene na Sídlisku Sever navrhol vyčleniť 15.000€, čo hlasovaním poslanci následne odsúhlasili. Poslanec Milan Bičan po rozprave k uvedeným zmenám navrhol, aby sa dodržalo to, čo poslanecký klub pôvodne navrhol a to asfaltovanie chodníkov prímestských častí Hody z predkladaných 10.500€ na 19.920€ navrhnutých, Javorinka z predkladaných 9.900€ na 9.958€ navrhnutých, Nebojsa z predkladaných 2.000€ na 9.958€ navrhnutých. Poslanci MsZ hlasovaním odsúhlasili navrhnuté zmeny pre prímestské časti Javorinka a Hody, navrhovaná zmena pre prímestskú časť Nebojsa schválená nebola. Taktiež bolo poslancami schválené ponechanie výsledkov hospodárenia za rok 2009 príspevkových organizácií TsM, MsKS a SŚZ na účely opráv a údržby zvereného majetku týchto organizácií. V ďaľšom bode rokovania poslanci odsúhlasili prevod správy nehnuteľného majetku mesta, severného krídla Neogotického kaštieľa, do správy MsKS Galanta. Mesto Galanta získalo v rámci Regionálneho operačného programu na MVRR SR nenávratný finančný príspevok na projekt - "Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia mestského parku". Nakoľko sa jedná o projekt, ktorého výsledkom je rozvoj pamiatkovej a kultúrnej infraštruktúry správcom musí byť podľa pokynov MVRR SR organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá rozvíja kultúru v meste. Bez prevodu správy majetku by neboli splnené podmienky na čerpanie tohto nenávratného finančného príspevku. Schvaľovaniu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného cieľa - 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu Operačného programu Životné prostredie s názvom "Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta.", ktorý rieši stavebnú a technologickú časť montovanej haly na separovanie odpadu, predchádzala vášnivá diskusia poslancov, ktorí namietali na malú vzdialenosť miesta realizácie projektu, technických služieb, k Termálnemu centru Galandia. Ide o poslednú výzvu Ministerstva životného prostredia SR, preto sa poslanci dohodli na odsúhlasení tohto uznesenia a ďalším prijatým uznesením poverili prednostu MsÚ a riaditeľa technických služieb vypracovať informatívnu správu o alternatívnom umiestnení technických služieb aj s vyčíslení finančným nákladov na presťahovanie, ktorá bude predmetom rokovania na septembrovom zasadnutí MsZ. K bodu rokovania návrh na priznanie odmeny pre primátora mesta za 2. polrok 2009 padli z poslaneckých klubov dva návrhy 35% a 45% z príjmu dosiahnutých za toto obdobie. Oba návrhy neboli schválené. Konečný prijateľným návrhom bol pre poslancov návrh viceprimátora mesta, ktorý bol vo výške odmeny 40% príjmu primátora za obdobie od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009, t.j. odmena vo výške 5964,38€. Návrh uznesenia na úpravu platu hlavného kontrolóra mesta bol prijatý na základe jednotného návrhu mesačnej odmeny poslaneckých klubov vo výške 30%, tak ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Plat hlavného kontrolóra mesta tvorí súčin priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve podľa ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu počtu obyvateľov obce, ktorý je pre Galantu určený vo výške 1,96 a súčtom výšky mesačnej odmeny, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. V roku 2009 podľa ŠÚ SR bola priemerná mesačná mzda v národnomn hospodárstve vo výške 744,50€. Mesačný plat hlavného kontrolóra mesta Galanta je na obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011 určený vo výške 1896,99€.

Fotogaléria k článku:

Zobraziť všetky fotografie

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign